DATALAN IT FORUM prezradilo, ako premeniť dáta na peniaze

V ro­ku 2016 bu­de na sve­te viac mo­bil­ných za­ria­de­ní ako ľu­dí. Aj to­mu­to roz­ma­chu vďa­čí­me za čo­raz viac ras­tú­ci ob­jem čas­to rých­lych a neš­truk­tú­ro­va­ných dát. Fir­my, a pre Slo­ven­sko to pla­tí zvlášť, však pri roz­ho­do­va­ní stá­le ne­do­ká­žu všet­ky dá­ta zu­žit­ko­vať.

Pod­ľa pries­ku­mov do­kon­ca vy­uží­va­jú ne­ce­lých päť per­cent dát. Tak­mer trid­siat­ka reč­ní­kov na kon­fe­ren­cii DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 pri­nies­la in­špi­ra­tív­ne ná­pa­dy, ako to zme­niť. Ve­no­va­li sa té­mam Big Da­ta, cloud a mo­bi­li­ta, mo­der­ným tech­no­ló­giám, kto­ré do­ká­žu po­su­núť biz­nis na no­vú úro­veň. Via­ce­ré de­mo ukáž­ky a prík­la­dy z praxe do­ká­za­li, že ich vy­uži­tie nie je len otáz­kou bu­dúc­nos­ti, ale mô­žu byť prí­no­som už dnes.
„Ako vra­vel už Ste­ve Jobs, ľu­dia ne­ve­dia, čo chcú, kým im to neu­ká­že­me," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN Ma­rek Paš­čák. „V tom vi­dím aj ces­tu pre nás. Ako lí­der na slo­ven­skom tr­hu mu­sí­me pri­chá­dzať s ino­vá­cia­mi, a uká­zať ľu­ďom, čo všet­ko tech­no­ló­gie do­ká­žu," vy­zdvi­hol mož­nos­ti od­vet­via.

Infoware_report_DITF2014_7.jpg

Až po­lo­vi­ca opý­ta­ných ma­na­žé­rov v pries­ku­me tvr­dí, že po­ten­ciál veľ­ké­ho množ­stva dát ne­vyu­ží­va pre kom­pli­ko­va­né fi­rem­né pro­ce­sy. Tre­ti­na sa sťa­žu­je na ne­dos­ta­tok ana­ly­ti­kov a pre pä­ti­nu je naj­väč­šou ba­rié­rou fi­nan­čná strán­ka.

Ako vy­užiť IT tren­dy v biz­ni­se?

Kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 však uká­za­la, že mno­hé z tých­to dô­vo­dov sú neo­pod­stat­ne­né. „Za­čať vy­uží­vať Big Da­ta je len otáz­kou roz­hod­nu­tia a nas­ta­ve­nia mys­le," ar­gu­men­to­val Mar­tin Sůra, CEO spo­loč­nos­ti HP Slo­ven­sko, kto­rá bo­la par­tne­rom po­du­ja­tia. „Big Da­ta nie sú pod­mie­ne­né veľ­kou in­ves­tí­ciou. V stáv­ke je pri­tom schop­nosť nah­ra­diť in­tui­tív­ne roz­hod­nu­tia roz­hod­nu­tia­mi za­lo­že­ný­mi na fak­toch," vy­svet­lil.

Infoware_report_DITF2014_11.jpg

Me­dzi par­tne­rov kon­fe­ren­cie pat­ri­li aj IBM a SAM­SUNG. Pod­ľa Mar­ti­na Mur­gá­ča, CEO IBM Slo­ven­sko, bo­li Big Da­ta na Slo­ven­sku dl­ho len mód­nym slo­vom bez ob­sa­hu. Si­tuácia sa však pod­ľa ne­ho už me­ní a mno­hé fir­my roz­mýš­ľa­jú, ako zís­kať ana­lý­zou sprá­va­nia zá­kaz­ní­kov a pred­po­ve­da­ním ich ďal­šie­ho ko­na­nia kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. „Už sme v do­be, keď sa fir­my za­čí­na­jú za­ují­mať o cus­to­mer expe­rien­ce, a o to, ako zá­kaz­ní­ci vní­ma­jú po­nú­ka­né služ­by. Pre­to je ne­vyh­nut­né

Infoware_report_DITF2014_2.jpg

Pe­ter Tvr­doň, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAM­SUNG Slo­ven­sko, je za­se pres­ved­če­ný, že nas­ko­čiť na vlak mo­der­ných tren­dov eš­te nie je pre ni­ko­ho nes­ko­ro. „Kto však eš­te ne­za­čal, bu­de to mať veľ­mi ťaž­ké," mys­lí si. Bu­dúc­nosť vi­dí naj­mä v mo­bil­ných služ­bách. Mo­bi­ly to­tiž so se­bou už dnes no­sí kaž­dý, no len má­lok­to vy­uží­va po­ten­ciál svoj­ho prís­tro­ja na maximum. Je­ho ví­ziou je nap­rík­lad mo­bil­né zdra­vot­níc­tvo. Vie si pred­sta­viť svet, v kto­rom bu­dú uží­va­te­lia mo­ni­to­ro­vať svo­je te­les­né fun­kcie nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom za­ria­de­ní Ga­laxy Gear a v prí­pa­de, že sa ob­ja­via ne­ja­ké kom­pli­ká­cie, le­kár sa to okam­ži­te doz­vie a bu­de môcť rých­lo za­rea­go­vať.

Infoware_report_DITF2014_9.jpg

S Big Da­ta má veľ­ký sú­vis aj cloud, keď­že pre fir­my je ne­vý­hod­né spra­co­vá­vať veľ­ké množ­stvá dát vlas­tný­mi pros­tried­ka­mi. „Aj v prí­pa­de clou­du bo­li naj­skôr po­chyb­nos­ti. Prax však potvr­dzu­je, že cloud zís­ka­va na vý­zna­me," po­ve­dal Ma­rek Paš­čák, CEO DA­TA­LA­Nu. „V bu­dúc­nos­ti bu­de pla­tiť eš­te viac, že zá­kaz­ní­ci sa ma­jú sús­tre­diť na svoj biz­nis a os­tat­né pre­ne­chať od­bor­ní­kom," do­dal.

Pre Mi­cha­la Kla­ča­na, pred­se­du pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, je aj kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM jas­ným zna­kom to­ho, ako sa vý­voj v ob­las­ti po­sú­va dop­re­du. Eš­te pred pár rok­mi sme si mys­le­li, že IT sek­tor už vy­mys­lel v ob­las­ti per­so­nál­nych po­čí­ta­čov tak­mer všet­ko. Po­tom pri­bud­li tab­le­ty, za­čal rásť vý­znam mo­bi­li­ty a ana­ly­ti­ky ob­rov­ské­ho množ­stva dát," zdô­raz­nil neus­tá­ly pok­rok.

Infoware_report_DITF2014_6.jpg Infoware_report_DITF2014_6.jpg

Zís­kaj­te z dát hod­no­tu

Cloud ne­mu­sí byť len pre veľ­ké fir­my, kto­ré si mô­žu do­vo­liť dra­hé rie­še­nia. Aj ma­lým fir­mám do­ká­že po­môcť skre­sať nák­la­dy na IT. Prak­tic­ké vý­ho­dy pred­vie­dol Pe­ter Gál zo spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom na rie­še­ní, kto­ré umož­ňu­je fir­mám zá­lo­ho­vať a zdie­ľať sú­bo­ry v reál­nom ča­se z aké­ho­koľ­vek prís­tro­ja, či už me­dzi spo­lup­ra­cov­ník­mi ale­bo aj s tre­tí­mi stra­na­mi. Ne­zá­le­ží pri­tom na veľ­kos­ti fir­my.

O clou­de sa ve­ľa ho­vo­rí, no mno­hé fir­my stá­le vá­ha­jú, či spra­viť roz­ho­du­jú­ci krok do nez­ná­ma. Ako sa to op­la­ti­lo napr. Rá­diu Expres prez­ra­dil Mar­tin Čer­nák z Mic­ro­sof­tu. Pre­cho­dom na cloud do­ká­zal zá­kaz­ník vý­raz­ne skre­sať nák­la­dy. Rie­še­nie je pri­tom veľ­mi jed­no­du­ché, tak­že za­mes­tnan­cov net­re­ba preš­ko­ľo­vať, a má už v se­be za­bu­do­va­né anti­ví­ro­vé a anti­spa­mo­vé pros­tried­ky.

Infoware_report_DITF2014_8.jpg

Hos­tí za­ujal aj Sta­nis­lav Le­vár­sky z DA­TA­LA­Nu. Pred­sta­vil jed­no­du­ché rie­še­nie na auto­ma­ti­zá­ciu ko­mu­ni­ká­cie s elek­tro­nic­ký­mi schrán­ka­mi na por­tá­li ÚPVS, kde je v prí­pa­de pri­jí­ma­nia a od­osie­la­nia veľ­ké­ho poč­tu správ ma­nuál­ne spra­co­va­nie tak­mer ne­mys­li­teľ­né. No ok­rem ve­rej­nej sprá­vy sa ve­no­val aj ob­las­ti prie­mys­lu. Hos­tia sa zoz­ná­mi­li s mož­nos­ťa­mi plat­for­my Com­plex Event Pro­ces­sing, kto­rá do­ká­že pa­ra­lel­ne spra­co­vá­vať až 100 ti­síc uda­los­tí za se­kun­du! „Big Da­ta fir­me po­mô­žu hlav­ne vte­dy, ak ich vie vy­užiť v reál­nom ča­se. Ideál­ne eš­te pred tým, než sa nie­čo de­je, či sa má stať," po­dot­kol Le­vár­sky. V prie­mys­le sú ta­kým prí­pa­dom napr. blí­žia­ce sa hroz­by. Sys­tém, kto­rý sa bež­ne pou­ží­va nap­rík­lad pri al­go­rit­mic­kom ob­cho­do­va­ní na bur­ze, si na­šiel svo­je up­lat­ne­nie aj pri mo­ni­to­ro­va­ní vod­ných elek­trár­ní na Slo­ven­sku. Sen­zo­ry skú­ma­jú prie­tok vo­dy, vý­kon elek­trár­ne, či otáč­ky tur­bí­ny a z ko­re­lá­cií tých­to troch sád úda­jov je mož­né v reál­nom ča­se vy­čí­tať mno­hé prak­tic­ké in­for­má­cie a na zá­kla­de pred­de­fi­no­va­ných mo­de­lov sa vop­red vy­hnúť mož­ným prob­lé­mom, či ka­tas­tro­fám.

Infoware_report_DITF2014_4.jpg

Na po­dob­nom prin­cí­pe fun­gu­je i rie­še­nie, kto­ré spo­loč­nosť DA­TA­LAN im­ple­men­to­va­la u zá­kaz­ní­ka, pô­so­bia­ce­ho v che­mic­kom prie­mys­le. „Fir­my pot­re­bu­jú bez­peč­nú pre­vádz­ku s vy­so­kou efek­ti­vi­tou pri maximál­nej ži­vot­nos­ti a níz­kych nák­la­doch na údr­žbu," po­pí­sal vý­cho­dis­ko­vý stav Igor Ko­čiš z DA­TA­LA­Nu. S rie­še­ním, kde bo­li ap­li­ko­va­né rôz­ne sní­ma­cie prin­cí­py na de­te­go­va­nie pre­vádz­ko­vých sta­vov che­mic­kej ko­ló­ny, a na zá­kla­de pod­rob­nej ana­lý­zy na­me­ra­ných dát sa po­da­ri­lo po­mo­cou navr­hnu­tých konštruk­čných úp­rav zvý­šiť ži­vot­nosť dô­le­ži­té­ho tech­no­lo­gic­ké­ho za­ria­de­nia.

Infoware_report_DITF2014_5.jpg

Dá­ta sa up­lat­nia nie­len vo vý­ro­be. Čo­raz väč­ší je ich vý­znam aj pri ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ník­mi. Pri­chá­dza to­tiž do­ba per­so­na­li­zo­va­ných po­núk a spo­loč­nos­ti, kto­ré svo­jich zá­kaz­ní­kov ma­so­vo bom­bar­du­jú nep­ris­pô­so­be­nou ko­mu­ni­ká­ciou, sú od­sú­de­né na neús­pech. „Naj­pou­ží­va­nej­ším CRM rie­še­ním je Excel," za­vtip­ko­val Ri­chard Slá­dek zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. „Sku­toč­ne prak­tic­ké a efek­tív­ne rie­še­nie však dnes už mô­že byť in­tui­tív­ne, so­ciál­ne a v clou­de," po­pí­sal vý­ho­dy mo­der­né­ho prís­tu­pu.

Prí­nos inter­ak­tív­ne­ho CRM v praxi fi­riem potvr­dil aj ria­di­teľ pois­ťov­ne Koo­pe­ra­ti­va Bra­nis­lav Ada­mo­vič, kto­rý pred­sta­vil pro­jekt na­sa­de­nia CRM nás­tro­ja na pod­po­ru pre­da­ja v pros­tre­dí pois­ťov­ne. Po­ten­ciál ta­kých­to CRM nás­tro­jov potvr­dzu­jú zá­ro­veň aj pries­ku­my, pod­ľa kto­rých dnes dve tre­ti­ny zá­kaz­ní­kov súh­la­sia s pos­kyt­nu­tím úda­jov o se­be, ak za to dos­ta­nú proti­hod­no­tu - po­nu­ku na mie­ru. Ada­mo­vič na kon­fe­ren­cii prak­tic­ky pred­vie­dol, ako in­di­vi­dua­li­zo­vať po­nu­ku aj vďa­ka jed­no­du­chej ana­lý­ze a filtrá­cii dát o zá­kaz­ní­koch, kto­rá po­má­ha od­ha­liť ob­chod­né mož­nos­ti.

Infoware_report_DITF2014_3.jpg

Ba­rié­rou ak­tív­nej­šie­ho vy­uží­va­nia dát na stra­ne fi­riem je však čas­to aj strach o ich bez­peč­nosť. Pod­ľa On­dre­ja Kraj­ča z ESE­Tu sú úto­ky čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­šie, no zá­kla­dom všet­ké­ho je ľud­ské zly­ha­nie. Pou­ží­va­nie jed­né­ho ľah­ko zneu­ži­teľ­né­ho hes­la do via­ce­rých za­ria­de­ní, vrá­ta­ne tých fi­rem­ných, oh­ro­zu­je sa­mot­nú fir­mu. ESET na kon­fe­ren­cii pre­zen­to­val dvoj­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciou uží­va­te­ľov po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá zvy­šu­je bez­peč­nosť v dneš­nej ére mo­bi­li­ty.

Con­text je no­vý con­tent

Ak ne­ja­ké od­vet­via na Slo­ven­sku súr­ne pot­re­bu­jú zá­van bu­dúc­nos­ti, tak sú to zdra­vot­níc­tvo a škol­stvo. Naš­ťas­tie, ani v tých­to ob­las­tiach už mo­der­né tech­no­ló­gie ne­pa­tria len do sci-fi. Ko­šic­kí neo­na­to­ló­go­via vďa­ka vy­mo­že­nos­tiam mo­der­nej tech­ni­ky do­ká­žu zlep­šiť mož­nos­ti di­ag­nos­ti­ky naj­men­ších pa­cien­tov. „Do­ká­že­me pri­niesť pres­né a dos­tup­né in­for­má­cie v reál­nom ča­se aj na vzdia­le­nosť nie­koľ­kých de­sia­tok ki­lo­met­rov pre ošet­ru­jú­ci per­so­nál ale­bo aj ro­di­čov," po­pí­sal pred­nos­ta ko­šic­kej kli­ni­ky neo­na­to­ló­gie Pe­ter Kr­cho vý­ho­dy rie­še­nia, kto­ré le­ká­rom roz­vä­zu­je ru­ky. Mo­bil­né rie­še­nie je vy­uží­va­né pre prá­cu v te­ré­ne. Kým do­te­raz bo­lo kaž­dé te­rén­ne vy­šet­re­nie a pre­voz skúš­kou ner­vov pri vy­pĺňa­ní for­mu­lá­rov, dnes mô­žu le­ká­ri ko­šic­kej neo­na­to­ló­gie pot­reb­né do­ku­men­ty vy­pl­niť pria­mo v tab­le­te a to po­hodl­ne i v no­ci, či v idú­cej sa­nit­ke. Pria­mo do tab­le­tu a do clou­du mô­žu uk­la­dať aj sním­ky z ultraz­vu­ko­vých vy­šet­re­ní, kto­ré si tak mô­žu pria­mo pre­hliad­nuť le­ká­ri v ne­moc­ni­ci, ča­ka­jú­ci na prí­chod pa­cien­ta, a prip­ra­viť sa naň.

Infoware_report_DITF2014_12.jpg

Ví­ziou je aj elek­tro­nic­ké schva­ľo­va­nie fi­nan­čne ná­roč­né­ho tran­spor­tu pois­ťov­ňou, kto­ré do­ká­že eš­te viac zjed­no­du­šiť prá­cu zdra­vot­ní­kov a umož­ní im ve­no­vať sa pos­la­niu - zá­chra­ne ži­vo­tov, na­mies­to ad­mi­nis­tra­tí­vy. Rie­še­nie má po­ten­ciál ďal­šie­ho roz­vo­ja, napr. bu­de mož­né zdie­ľať vy­bra­né in­for­má­cie pria­mo s ro­di­nou pa­cien­ta.

„Ke­dy­si bo­lo kľú­čo­vým slo­vom con­tent - ob­sah," vy­svet­lil Ri­chard Slá­dek zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN po­sun, kto­rý pri­ná­ša roz­ší­re­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní a pot­re­ba osob­né­ho prís­tu­pu. „Dnes ho však už nah­ra­dil con­text - sú­vis. Zá­le­ží na ča­se, mies­te a si­tuá­cii kon­krét­ne­ho zá­kaz­ní­ka," dopl­nil. Svo­je slo­vá de­monštro­val na prík­la­de fik­tív­ne­ho webo­vé­ho síd­la pois­ťov­ne, kto­ré sa dy­na­mic­ky pris­pô­so­bo­va­lo okol­nos­tiam - ak nap­rík­lad klient na strán­ku pris­tú­pil zo Slo­ven­ska, po­núk­lo mu iný ob­sah ako keď pris­tu­po­val z Gréc­ka, keď sa na strán­ke ob­ja­vi­la napr. po­nu­ka po­mo­ci v prí­pa­de prob­lé­mov, s kon­tak­tom na mies­tne­ho zá­stup­cu.

Infoware_report_DITF2014_10.jpg

Ďal­šie, eš­te prep­ra­co­va­nej­šie mož­nos­ti pred­sta­vil Mar­tin Mo­rá­vek, tiež z DA­TA­LA­Nu. „Koľ­kok­rát sa vám už sta­lo, že ste za­ča­li vy­pĺňať na inter­ne­te for­mu­lár, kto­rý bol dl­hý, zlo­ži­tý ale­bo sa z ne­ho strá­ca­li úda­je, tak­že na­ko­niec ste o da­nú služ­bu ne­po­žia­da­li?" spý­tal sa pub­li­ka. Od­oz­va uká­za­la, že to zjav­ne nie je zried­ka­vý jav. Rie­še­nie vy­tvo­re­né na plat­for­me Bac­kba­se však do­ká­že tú­to úlo­hu mi­mo­riad­ne sprí­jem­niť. Vďa­ka ino­va­tív­ne­mu om­ni­chan­nel prís­tu­pu mô­žu spo­loč­nos­ti pri­niesť zá­kaz­ní­kom zjed­no­te­nú ko­mu­ni­ká­ciu bez oh­ľa­du na pou­ži­tý ka­nál. Mo­rá­vek to uká­zal na ná­zor­nom prík­la­de in­tui­tív­ne a jed­no­du­cho pô­so­bia­ce­ho úve­ro­vé­ho pro­ce­su, kto­rý mô­že klient za­čať napr. cez tab­let a do­kon­čiť na po­boč­ke, kde už bu­de všet­ko prip­ra­ve­né na pod­pis.

Po­má­hať bu­dú aj net­ra­dič­né tech­no­ló­gie

Mo­der­né tech­no­ló­gie ma­jú ob­rov­ský po­ten­ciál, no dô­le­ži­té je i to, ako sa k nim ľu­dia dos­ta­nú. Od po­čí­ta­čov sme preš­li cez lap­to­py až k smar­tfó­nom a tab­le­tom, tak­že trend je jas­ný - ľu­dia chcú, aby ma­li prís­tup k služ­bám stá­le k dis­po­zí­cii a so se­bou. Mô­že byť eš­te nie­čo osob­nej­šie ako mo­bil­ný te­le­fón? Kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 da­la od­po­veď aj na tú­to otáz­ku. Náv­štev­ní­ci si moh­li sa­mi na vlas­tné oči vy­skú­šať oku­lia­re od spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­ré ro­bia z mo­der­ných tech­no­ló­gií vý­raz­ne osob­nú zá­le­ži­tosť.

To, že nej­de len o sa­moú­čel­nú hrač­ku, de­monštro­val Mi­ros­lav No­vák zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. Pred­sta­vil ví­ziu vy­uži­tia oku­lia­rov v zdra­vot­níc­tve, kde po­mô­žu le­ká­rom sús­tre­diť sa na vý­kon bez roz­pty­ľo­va­nia kon­tro­lou úda­jov na prí­dav­ných mo­ni­to­roch, keď­že všet­ky in­for­má­cie bu­dú mať pria­mo pred oča­mi. Ob­raz na­vy­še mož­no v reál­nom ča­se pre­ná­šať, čo umož­ní nap­rík­lad kon­zul­tá­cie na di­aľ­ku, keď vzdia­le­ný expert uvi­dí pres­ne to, čo le­kár pri pa­cien­to­vi. Po­ten­ciál ma­jú oku­lia­re aj v škol­stve, či pri prá­cach v te­ré­ne.

Kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2014 aj ten­to rok pred­sta­vi­la tak­mer tri de­siat­ky ná­pa­dov a ino­vá­cií. Vďa­ka dy­na­mic­ké­mu for­má­tu, v kto­rom mal kaž­dý zo spík­rov len se­dem mi­nút, sa ich po­da­ri­lo na­hus­tiť do šies­tich ho­dín pl­ných in­špi­rá­cie.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter