Trendy vo vývoji mobilných aplikácií

Vý­voj si­tuácie na mo­bil­nom tr­hu je ako ne­ria­de­ná stre­la. Pra­vid­lá, kto­ré pla­ti­li pred pár me­siac­mi, už dnes nep­la­tia, a to, čo pla­tí dnes, už za­jtra ne­mu­sí. Naš­ťas­tie, tren­dy pri vý­vo­ji mo­bil­ných ap­li­ká­cií sa me­nia pod­stat­ne po­mal­šie. Pre fir­my je extrém­ne dô­le­ži­té tie­to tren­dy sle­do­vať, pred­ví­dať ich a včas sa im pris­pô­so­biť.

Ap­li­ká­cia ako sú­časť di­gi­tál­ne­ho eko­sys­té­mu

Dva naj­po­pu­lár­nej­šie ob­cho­dy s ap­li­ká­cia­mi (App Sto­re, Goog­le Play) ma­jú dnes cez 2.5 mi­lió­na ap­li­ká­cií. Aj tu do­mi­nu­je kvan­ti­ta nad kva­li­tou, na trh pri­chá­dza sí­ce ve­ľa ap­li­ká­cií, ale len ma­lé per­cen­to z nich je aj sku­toč­ne dob­rých. Vy­vi­núť zlú ap­li­ká­ciu nie je nič ná­roč­né, pre­to v ob­cho­doch vi­dí­me de­siat­ky kal­ku­la­čiek, flas­hlight sve­tiel, RSS čí­ta­čiek a množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré len re­cyk­lu­jú už za­beh­nu­té ná­pa­dy. Stá­le ve­ľa nep­ro­fe­sio­ná­lov ale­bo se­mip­ro­fe­sio­ná­lov mô­že za­čať s vý­vo­jom a aj tak ro­bia. Ča­sy, keď ap­li­ká­cie vzni­ka­li na ko­le­ne, pre­lie­va­li pi­vo z jed­nej stra­ny na dru­hú a ma­li nie­koľ­ko mi­lió­nov stiah­nu­tí už po­ma­ly kon­čia. Dnes je už veľ­mi ťaž­ké prísť s ori­gi­nál­nym ná­pa­dom na ap­li­ká­ciu, kto­rú sku­pin­ka nad­šen­cov v prie­be­hu pár ví­ken­dov zreali­zu­je a kto­rá do­siah­ne aj ko­merč­ný ús­pech. Byť ori­gi­nál­ny už nes­ta­čí. Kľú­čo­vým sa stá­va user expe­rien­ce a hlav­ne to, aby sa ľu­dia k va­šej ap­li­ká­cii neus­tá­le vra­ca­li a pou­ží­va­li ju čo naj­čas­tej­šie.

Tren­dom sa stal mo­del, kde je oko­lo ús­peš­ných ko­mer­čných ap­li­ká­cií vy­bu­do­va­ný ce­lý di­gi­tál­ny eko­sys­tém. Ten mu­sí pria­mo aj ne­pria­mo pod­po­ro­vať hlav­nú ideu, oko­lo kto­rej je ap­li­ká­cia vy­tvo­re­ná. Ok­rem to­ho, že va­ša mo­bil­ná ap­li­ká­cia pl­no­hod­not­ne fun­gu­je na všet­kých naj­roz­ší­re­nej­ších plat­for­mách, ko­mu­ni­ku­je s oko­li­tým sve­tom cez ko­mu­ni­kač­né roz­hra­nia a je ra­dosť ju pou­ží­vať, mu­sí byť pod­po­re­ná webo­vým rie­še­ním s vlas­tnou uží­va­teľ­skou ko­mu­ni­tou. Sa­mot­ný ús­pech pri ma­so­vých ap­li­ká­ciách je tak­mer vždy pod­mie­ne­ný prá­ve vzni­kom ta­ké­ho­to di­gi­tál­ne­ho eko­sys­té­mu. Pro­duk­ty ako napr. En­do­mon­do, Scribd, Yumm­ly, Spo­ti­fy, Drop­box, Good Reads sú to­ho jas­ným dô­ka­zom.

Biz­nis ap­li­ká­cie

Ved­ľa ko­mer­čných mo­bil­ných ap­li­ká­cií sú ap­li­ká­cie, pri kto­rých sa neu­va­žu­je nad ma­so­vým roz­ší­re­ním a kde ko­merč­ný ús­pech nie je dô­le­ži­tý. Je to sku­pi­na biz­nis ap­li­ká­cií, kto­rých pri­már­nou úlo­hou sú cost sa­vings, auto­ma­ti­zá­cia za­uží­va­ných pro­ce­sov spo­lu s pod­po­rou co­re biz­ni­su. Pre­sah mo­bil­ných ap­li­ká­cii do pro­ce­sov za­čí­na­me pos­tup­ne vi­dieť aj v stred­ných a ma­lých pod­ni­koch. Tak­mer vždy je hyb­nou si­lou neexis­tu­jú­ca kon­tro­la nad údaj­mi, skres­le­né in­for­má­cie, po­ci­to­vé roz­ho­do­va­nie bez po­riad­ne­ho ana­ly­tic­ké­ho nás­tro­ja a ne­mož­nosť vy­vo­diť jas­nú zod­po­ved­nosť.

Učeb­ni­co­vým prík­la­dom mô­že byť napr. ma­na­žér­ska ap­li­ká­cia na ria­de­nie pro­ce­sov v sie­ti reš­tau­rač­ných pre­vá­dzok, kde dnes je eš­te stá­le väč­ši­na úloh reali­zo­va­ná pa­pie­ro­vo ale­bo ma­nuál­ne. Od evi­den­cie spot­re­by ener­gií, cez fa­ci­li­ty ma­naž­ment až po za­uče­nie no­vých ľu­dí do pro­ce­su. Tren­dom sa stá­va cho­diť vša­de s pre­nos­ným za­ria­de­ním, pris­tu­po­vať cez svoj lo­gin, aké­koľ­vek úda­je a zis­te­nia za­zna­me­nať pria­mo na mies­te do ap­li­ká­cie, za­na­ly­zo­vať ich a auto­ma­tic­ky vy­hod­no­tiť. V kom­bi­ná­cii s exis­tu­jú­cim in­for­mač­ným sys­té­mom spo­loč­nos­ti ale­bo inter­ným CRM vzni­ká do­ko­na­lý mo­bil­ný ma­na­žér­sky nás­troj.

Ob­rov­ským ri­zi­kom je pod­ce­ne­nie dô­le­ži­tos­ti mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá mu­sí byť sú­čas­ťou di­gi­tál­nej infra­štruk­tú­ry spo­loč­nos­ti. V praxi ta­ké­to pro­jek­ty čas­to bež­ia len ako dru­ho­ra­dé pro­jek­ty bez za­po­je­nia šir­šie­ho tí­mu na stra­ne klien­ta, do­kon­ca bez za­po­je­nia inter­né­ho IT od­de­le­nia. Spô­so­bu­je to ne­dos­ta­toč­né vy­uži­tie po­ten­ciá­lu, kde mo­bil­ná ap­li­ká­cia fun­gu­je len izo­lo­va­ne bez pre­po­je­nia na kľú­čo­vé čas­ti spo­loč­nos­ti.

Frag­men­tá­cia

Jed­noz­nač­ne naj­väč­ší prob­lém pri vý­vo­ji mo­bil­ných ap­li­ká­cii, kto­rý je tu už od za­čiat­ku, je frag­men­tá­cia za­ria­de­ní, ope­rač­ných sys­té­mov a tech­no­ló­gií. Je to fakt, s kto­rým net­re­ba bo­jo­vať, tre­ba ho ak­cep­to­vať. Dnes tu má­me plat­for­my An­droid, iOS a Win­dows Pho­ne. Pod­ľa pos­led­né­ho vý­sku­mu spo­loč­nos­ti Gar­tner do­mi­nu­je jed­noz­nač­ne An­droid, vý­voj tr­hu nas­ved­ču­je, že to­mu tak bu­de mi­ni­mál­ne naj­bliž­šie 2 - 3 ro­ky.

print2.jpg

Kaž­dá plat­for­ma vy­ža­du­je zvlád­nu­tie iných pos­tu­pov, sa­dy tech­no­ló­gií a nás­tro­jov, je pot­reb­né zva­žo­vať roz­diel­ne ver­zie, veľ­kos­ti scree­nov a ob­me­dzenia plat­for­my. Pri se­rióz­nych ap­li­ká­ciách sa­moz­rej­me ras­tú nák­la­dy na vý­voj, údr­žbu a up­da­ty ap­li­ká­cie. Vý­ber vhod­nej tech­no­ló­gie je tak vo väč­ši­ne prí­pa­dov roz­hod­nu­tie čís­lo jed­na.

print1.jpg

Hyb­rid­né ap­li­ká­cie

Stá­le viac po­ču­je­me o tzv. hyb­rid­ných mo­bil­ných ap­li­ká­ciách. Sú za­lo­že­né na kon­cep­te "build on­ce run eve­rywhe­re". Vo vý­sled­ku má­me jed­nu mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá s drob­ný­mi úp­ra­va­mi do­ká­že bež­ať rov­na­ko na An­droid a iOS za­ria­de­ní, do­kon­ca aj ako bež­ná des­kto­po­vá ap­li­ká­cia. Pod­stat­ne zni­žu­jú nák­la­dy pot­reb­né na vý­voj ap­li­ká­cie, údr­žbu a ďal­šie roz­ši­ro­va­nie. V ko­neč­nom vý­sled­ku mô­že ísť o zní­že­nie nák­la­dov až o 30 - 40%, vďa­ka čo­mu je mož­né dra­ho­cen­ný prog­ra­má­tor­ský čas sme­ro­vať napr. do user-expe­rien­ce.

V mi­nu­los­ti ta­ké­to hyb­rid­né ap­li­ká­cie na­rá­ža­li na sla­bý per­for­man­ce, kto­rý ne­do­ká­zal kon­ku­ro­vať ap­li­ká­ciám vy­tvo­re­ním v na­tív­nych tech­no­ló­giach (Ja­va, Ob­jec­ti­ve-C). To­to už pres­tá­va pla­tiť. V ob­cho­doch s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi sú dnes už ti­sí­ce ús­peš­ných hyb­rid­ných ap­li­ká­cii. To, že sa vý­kon mo­bil­ných za­ria­de­ní kaž­dý rok zdvoj­ná­so­bí to­mu len na­po­má­ha.

Všet­ko na dva do­ty­ky

V B2B seg­men­te čas­to vi­dí­me, že sa stá­le ne­zoh­ľad­ňu­jú prin­cí­py vý­vo­ja mo­bil­ných ap­li­ká­cii. Vzni­ka­jú kó­pie des­kto­po­vých ap­li­ká­cií prepl­ne­ných fun­kcia­mi, kto­ré sí­ce fun­gu­jú, ale nie sú vô­bec pris­pô­so­be­né pot­re­bám mo­bil­né­ho uží­va­te­ľa. Uží­va­teľ je za­hl­te­ný množ­stvom in­for­má­cií, kto­ré sú ne­pod­stat­né a po­te­še­nie z pou­ží­va­nia ap­li­ká­cie je na bo­de mra­zu.

De­sign a user expe­rien­ce sa stal neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ce­lé­ho pro­ce­su vý­vo­ja mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Vy­cib­re­ný user inter­fa­ce a dos­tup­nosť všet­ké­ho na je­den dva kli­ky, kde pla­tí, že me­nej je viac. Me­nej tla­či­diel, vhod­ne zvo­le­ná fa­reb­ná šká­la, väč­šie fon­ty, ne­ná­sil­né ani­má­cie a tren­do­vý flat de­sign. Tren­dom je, že prog­ra­má­tor pra­cu­je s ra­dom user inter­fa­ce pr­vkov (UI tool­kit), po­mo­cou kto­rých si, po­dob­ne ako pri stav­be le­ga, vy­skla­dá user inter­fa­ce ap­li­ká­cie.

Ľuboš Čer­ný
CTO SCR tech­no­lo­gies, s.r.o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter