HELIOS One - softvér, ktorý spája podnikateľov s účtovníkmi

Mo­der­ný, preh­ľad­ný a in­tui­tív­ny sof­tvér ako pr­vý na Slo­ven­sku reál­ne spá­ja fak­tu­rá­ciu s úč­tov­níc­tvom cez uni­kát­ny „obojstran­ný prís­tup" pod­po­ru­jú­ci on-li­ne spo­lup­rá­cu a zdie­ľa­nie úda­jov v clou­de.

Ve­ľa pod­ni­ka­te­ľov a ma­lých fi­riem vy­uží­va služ­by úč­tov­ní­kov ale­bo úč­tov­ných fi­riem. Čas­tý prob­lém je efek­tív­na spo­lup­rá­ca pod­ni­ka­te­ľa s exter­ným úč­tov­ní­kom, pre­to­že pod­ni­ka­teľ sám spra­cú­va niek­to­ré dru­hy dok­la­dov a úč­tov­ník ich mu­sí nás­led­ne skon­tro­lo­vať a za­viesť do úč­tov­né­ho sys­té­mu. Pre­to nás v re­dak­cii za­ujal no­vý on-li­ne pro­dukt HE­LIOS One z di­el­ne As­se­co So­lu­tions (bý­va­lý Da­ta­lock), kto­rý je on-li­ne fak­tu­rá­ciou aj on-li­ne úč­tov­níc­tvom v jed­nom. Spo­čiat­ku nám veľ­mi ne­dá­va­lo zmy­sel , pre­čo ten­to sof­tvér spá­ja tie­to fun­kcio­na­li­ty do jed­né­ho sys­té­mu cez tzv. obojstran­ný prís­tup, ale zis­ti­li sme, že to má via­ce­ro vý­hod.

Ste­reo­ty­pom k stra­te kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti

Na­priek to­mu, že už aj na slo­ven­skom tr­hu exis­tu­jú via­ce­ré sof­tvé­ro­vé rie­še­nia či ap­li­ká­cie, kto­ré umož­ňu­jú on-li­ne fak­tu­rá­ciu a do­ko­na­lej­ší preh­ľad o fir­me, ve­ľa pod­ni­ka­te­ľov vy­uží­va kla­sic­ké, dnes už za­sta­ra­né a nee­fek­tív­ne pos­tu­py. Nap­rík­lad vy­sta­vo­va­nie fak­túr vo Wor­de ale­bo Exce­li či ich fy­zic­ké do­ru­čo­va­nie úč­tov­ní­ko­vi v pa­pie­ro­vej po­do­be, v lep­šom prí­pa­de po­sie­la­nie mai­lom, kto­ré je ta­kis­to ne­kon­zis­ten­tné a nep­reh­ľad­né. Dô­vo­dom je neocho­ta učiť sa no­vé ve­ci a sle­do­vať tren­dy. Pod­ni­ka­te­ľom vy­ho­vu­je za­be­ha­ný spô­sob fak­tu­rá­cie či kon­tak­tu s úč­tov­ní­kom aj na­priek to­mu, že ve­dia iden­ti­fi­ko­vať prob­lé­my a ri­zi­ká. Jed­no­du­cho sa spo­lie­ha­jú na vlas­tné skú­se­nos­ti a ro­ky praxe.

Prob­lém je hlav­ne chý­ba­jú­ci ope­ra­tív­ny preh­ľad o sta­ve uh­ra­de­ných fak­túr a s tým sú­vi­sia­ca nut­nosť neus­tá­le kon­tak­to­vať úč­tov­ní­ka, ako aj chý­ba­jú­ci preh­ľad o reál­nom sta­ve pod­ni­ka­nia (poh­ľa­dáv­ky a zá­väz­ky, cashflow...). V po­rov­na­ní s fir­ma­mi a pod­ni­ka­teľ­mi vy­uží­va­jú­ci­mi mo­der­né clou­do­vé služ­by sa ochu­dob­ňu­jú nie­len o kom­fort a efek­ti­vi­tu, ale čas­to aj o ob­jek­tív­ny poh­ľad na svo­je pod­ni­ka­nie. Lo­gic­ký dôs­le­dok je stra­ta kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti.

Clou­do­vé tren­dy a mo­bil­ný prís­tup na lep­šiu kon­tro­lu pod­ni­ka­nia

Pod­ni­ka­te­lia pot­re­bu­jú mať okam­ži­tý preh­ľad o sta­ve fir­my, nie­len o poč­te či vý­ške vy­sta­ve­ných fak­túr. Mu­sia ro­biť správ­ne roz­hod­nu­tia v správ­nom ča­se a zo správ­nych úda­jov. A po­su­dzo­vať stav či vý­voj pod­ni­ka­nia z dom­ne­lých od­ha­dov či ste­reo­typ­ných úsud­kov sa ne­vyp­lá­ca. Ta­ké­to sprá­va­nie čas­to ve­die ku ku­mu­lá­cii fi­nan­čných prob­lé­mov. Rie­še­nie na pul­ze mo­der­ných tech­no­ló­gií a mo­bi­li­ty, do­ko­na­le vy­ho­vu­jú­ce dy­na­mic­ké­mu biz­ni­su, je vy­uži­tie clou­do­vých slu­žieb.

Obojstran­ný prís­tup - on-li­ne spo­je­nie pod­ni­ka­te­ľa s úč­tov­ní­kom

HE­LIOS One vy­uží­va tzv. obojstran­ný prís­tup pod­po­ru­jú­ci efek­tív­nu on-li­ne spo­lup­rá­cu pod­ni­ka­te­ľa a úč­tov­ní­ka a zdie­ľa­nie dát v clou­de. Pod­mien­kou je, aby pod­ni­ka­teľ aj úč­tov­ník ma­li vy­tvo­re­né vlas­tné kon­to v sys­té­me. Pri re­gis­trá­cii tre­ba vy­brať, či sa re­gis­tru­je­te ako pod­ni­ka­teľ ale­bo úč­tov­ník. Spo­je­nie ini­ciu­je kto­koľ­vek z nich cez tla­čid­lo Spo­jiť sa s pou­ží­va­te­ľom, čím sa vy­tvo­rí obojstran­ný prís­tup umož­ňu­jú­ci, aby sa obid­va sub­jek­ty po­ze­ra­li na spo­loč­né úda­je, ale kaž­dý zo svoj­ho pro­fi­lu. V praxi to zna­me­ná nas­le­du­jú­ce.

Pod­ni­ka­teľ má vďa­ka šta­tis­ti­kám do­ko­na­lý ope­ra­tív­ny preh­ľad o svo­jom pod­ni­ka­ní. Má ke­dy­koľ­vek k dis­po­zí­cii ak­tuál­ne preh­ľa­dy o pri­ja­tých aj vy­sta­ve­ných fak­tú­rach, preh­ľa­dy o všet­kých dl­žní­koch, cash flow a pod. vo for­me preh­ľad­ných gra­fov a šta­tis­tík. Všet­ky úda­je sú syn­chro­ni­zo­va­né na všet­kých za­ria­de­niach,vrá­ta­ne mo­bil­ných pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Lep­šia kon­tro­la pod­ni­ka­nia ne­sú­vi­sí len s mož­nos­ťou vy­sta­vo­vať fak­tú­ry on-li­ne, ale zna­me­ná mať pod kon­tro­lou aj úč­tov­níc­tvo.

Helios1.jpg

Fak­tu­rá­cia z poh­ľa­du pod­ni­ka­te­ľa


Helios4.jpg

Sú­čas­ťou HE­LIOS One je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia pos­ky­tu­jú­ca prís­tup k in­for­má­ciám o sta­ve pod­ni­ka­nia

Účtov­ník uvi­dí všet­ky dok­la­dy vy­sta­ve­né pod­ni­ka­te­ľom a vie ich hneď skon­tro­lo­vať, op­ra­viť aj za­úč­to­vať. Ne­mu­sí ča­kať na no­vo vy­sta­ve­nú fak­tú­ru, ne­pot­re­bu­je nič sťa­ho­vať, syn­chro­ni­zo­vať ani ak­tua­li­zo­vať, pre­to­že sys­tém sám ak­tua­li­zu­je všet­ky úda­je. Net­re­ba pre­pi­so­vať fak­tú­ry. Účtov­ník vi­dí kaž­dú zme­nu, kto­rú je­ho klient uro­bí, a kaž­dý dok­lad od ne­ho vie ot­vo­riť, skon­tro­lo­vať aj op­ra­viť. Svo­jich klien­tov vie upo­zor­niť cez Úlo­hy.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter