Využitie „Oracle Business Intelligence“ Železničnými telekomunikáciami

Že­lez­nič­né te­le­ko­mu­ni­ká­cie pre­vádz­ku­jú in­for­mač­né sys­té­my ŽSR od rôz­nych do­dá­va­te­ľov, vy­tvo­re­né na od­liš­ných tech­no­ló­giách.

Až na eko­no­mic­ký sys­tém SAP sú to zväč­ša pro­prie­tár­ne zá­kaz­ko­vé rie­še­nia. In­teg­rál­nou sú­čas­ťou rie­še­nia zá­kaz­ko­vých IS pre ŽSR bol v mi­nu­los­ti vždy aj ba­lík re­por­tov, kto­rý­mi sa rie­ši­li po­žia­dav­ky pra­cov­ní­kov kon­trol­né­ho a ria­dia­ce­ho ma­naž­men­tu. Vy­tvo­re­nie re­por­tov na mie­ru bo­lo prác­ne, ča­so­vo ná­roč­né a nás­led­ne sa čas­to vy­sky­to­va­li si­tuácie, že sta­tic­ké re­por­ty bo­lo pot­reb­né do­da­toč­ne dopl­niť ale­bo up­ra­viť. Je­di­ným spô­so­bom ako sa tie­to zme­ny reali­zo­va­li bo­li úp­ra­vy re­por­to­va­cích ap­li­ká­cii. Rie­še­ním bo­la ino­vá­cia in­for­mač­ných sys­té­mov s pou­ži­tím iných tech­no­ló­gii, kto­ré umož­nia flexibi­li­tu pri vy­tvá­ra­ní a up­ra­vo­va­ní re­por­tov.

Úvod­ný pro­jekt

V ro­ku 2009 sa reali­zo­va­la pr­vá eta­pa pro­jek­tu a ako nos­ná tech­no­ló­gia sa vy­užil pro­dukt Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce ver­zie 10 a tvor­ba exper­tných vý­stu­pov bo­la sú­čas­ťou ino­vá­cie ope­ra­tív­ne­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Dô­vo­dom orien­tá­cie na pro­dukt Orac­le BI bo­lo vy­uží­va­nie da­ta­bá­zo­vé­ho sys­té­mu Orac­le u väč­ši­ny sys­té­mov ŽSR. V pr­vej eta­pe bo­li vý­stu­py ge­ne­ro­va­né z rôz­nych he­te­ro­gén­nych zdro­jov.

01_vyuzotie oracle.jpg

Up­gra­de rie­še­nie

V dru­hej eta­pe, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v ro­ku 2012 bo­li rie­še­nia up­gra­do­va­né na ver­ziu Orac­le BI ver­zie 11 s tým, že sys­tém sa roz­ší­ril o da­taware­hou­se so zá­me­rom vy­tvo­riť cen­trál­ne úlo­žis­ko dát in­teg­ro­va­ním úda­jov z rôz­nych dá­to­vých zdro­jov. Ďal­ším dô­vo­dom bo­lo zní­že­nie zá­ťa­že ope­ra­tív­nych sys­té­mov na pod­po­ru ria­de­nia pre­vádz­ky, kto­ré vzhľa­dom na cha­rak­ter biz­ni­su ŽSR mu­sia byť k dis­po­zí­cii v re­ži­me 24x7.

V den­nej pe­rio­di­ci­te v ča­se naj­niž­šej zá­ťa­že ope­ra­tív­nych sys­té­mov sú dá­ta extra­ho­va­né z ich dá­to­vých zdro­jov a nás­led­ne tran­sfor­mo­va­né do po­dôb dá­to­vých ko­ciek. Eš­te pred za­čiat­kom pra­cov­né­ho dňa sú auto­ma­tic­ky spra­co­va­né sta­tic­ké re­por­ty, kto­ré sa do­ru­ču­jú elek­tro­nic­kou poš­tou prís­luš­ným ma­na­žé­rom.

Uží­va­teľ s pat­rič­ným prís­tu­pom do Orac­le BI pro­duk­tu má ďa­lej mož­nosť sa­mos­tat­ne si vy­tvá­rať zlo­ži­té vý­stu­py z cen­trál­ne­ho zdro­ja jed­no­du­chým in­tui­tív­nym spô­so­bom. Zá­ro­veň má mož­nosť jed­no­du­ché­ho pret­ran­sfor­mo­va­nia vý­stu­pov do roz­ší­re­ných softwaro­vých nás­tro­jov ako sú excel, word, pdf, pri­čom re­por­tom mô­že dať pro­fe­sio­nál­nu vi­zuál­nu po­do­bu. Prí­pad­ne na­de­fi­nu­je auto­ma­tic­ké spra­co­va­nie ta­kých­to vý­stu­pov a nas­ta­ví auto­ma­tic­ké do­ru­čo­va­nie cez e-mail ale­bo pou­ži­je iné dis­tri­buč­né ka­ná­ly, kto­ré tech­no­ló­gia Orac­le BI po­nú­ka.

Pre pra­cov­ní­kov, kto­rí ne­dis­po­nu­jú pot­reb­ný­mi op­ráv­ne­nia­mi Orac­le BI a tiež pre exter­ných zá­kaz­ní­kov ŽSR, sú vý­stu­py ge­ne­ro­va­né Orac­le BI tech­no­ló­gia­mi a sprís­tup­ňo­va­né cez por­tá­lo­vé rie­še­nia pre­vádz­ko­vé­ho sys­té­mu.

Tech­nic­ká špe­ci­fi­ká­cia

Pro­dukč­ný aj tes­to­va­cí sys­tém Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce En­terpri­se Edi­tion vo ver­zii 11.1.1.7.0 sú pre­vádz­ko­va­né na server­och vy­tvo­re­ných vo vir­tuál­nom pros­tre­dí VMware. Kom­po­nen­ty Orac­le BIEE sú nain­šta­lo­va­né na server­och s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 2008 R2.

Da­ta­bá­zo­vé sys­té­my Orac­le En­terpri­se Edi­tion ver­zie 11gR2 či už pre OLTP sys­té­my ako aj pre da­taware­hou­se sú pre­vádz­ko­va­né ob­dob­ne vo vir­tuál­nom pros­tre­dí VMware s tým, že ako ope­rač­ný sys­tém vy­uží­va­jú OS Red­Hat En­terpri­se Li­nux ver­zie 6.4.

Prí­no­sy rie­še­nia

Vy­uži­tím tech­no­ló­gie Orac­le BI do­chá­dza k op­ti­ma­li­zá­cii čin­nos­ti pra­cov­ní­kov, po­die­ľa­jú­cich sa na jed­not­li­vých kro­koch.

Uží­va­teľ, kto­rý naj­lep­šie poz­ná ob­sah dát a ich vzá­jom­né väz­by mô­že pria­mo pri tvor­be vý­stu­pov náj­sť op­ti­mál­nu for­mu ich zob­ra­zo­va­nia, od­ha­liť zá­vis­los­ti a väz­by dát, pop­rí­pa­de od­ha­liť ne­lo­gic­kosť ale­bo mož­né nez­rov­na­los­ti úda­jov.

Nao­pak IT pra­cov­ník, kto­ré­ho do­mé­nou sú IT tech­no­ló­gie, nie je za­ťa­žo­va­ný in­for­má­cia­mi o úda­joch, vzá­jom­ných väz­bách a ob­sa­hu, kto­ré naj­lep­šie poz­ná uží­va­teľ.

Tech­no­ló­gia zá­ro­veň po­zi­tív­ne ov­plyv­ňu­je aj pro­duk­ti­vi­tu a čin­nosť správ­cov sys­té­mu, kto­rú za­bez­pe­ču­jú pra­cov­ní­ci ŽT ako inter­nej zlož­ky ŽSR. Správ­ca má k dis­po­zí­cii efek­tív­ne in­tui­tív­ne nás­tro­je na mo­ni­to­ro­va­nie a spra­vo­va­nie ce­lé­ho sys­té­mu. Jed­no­du­chým spô­so­bom do­ká­že sprís­tup­ňo­vať sys­tém de­fi­no­va­ním ro­lí, prí­pad­ne ich mô­že mo­di­fi­ko­vať ale­bo ru­šiť.

Sys­tém umož­ňu­je zá­ro­veň im­ple­men­to­vať aj ba­líč­ko­vé Orac­le BI rie­še­nia vy­tvo­re­né a do­da­né pre tú­to plat­for­mu akým­koľ­vek do­dá­va­te­ľom. ŽT i z toh­to dô­vo­du pre­vádz­ku­je dve ne­zá­vis­lé in­štan­cie sys­té­mu. Ok­rem už spo­mí­na­né­ho pro­duk­čné­ho je k dis­po­zí­cii aj tes­to­va­cí sys­tém ur­če­ný na vy­tvá­ra­nie no­vých rie­še­ní a tiež na im­ple­men­to­va­nie rie­še­ní od rôz­nych do­dá­va­te­ľov.

Plá­no­va­né je aj ďal­šie roz­ši­ro­va­nie vy­uži­tia Orac­le BI plat­for­my a to aj mi­mo ob­las­ti pre­vádz­ko­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Dá­to­vou a ap­li­kač­nou in­teg­rá­ciou pre­vádz­ko­vé­ho sys­té­mu s eko­no­mic­kým sys­té­mov ŽSR prí­pad­ne s ďal­ší­mi in­for­mač­ný­mi sys­té­ma­mi umož­ňu­jú­ci­mi uží­va­te­ľom roz­ší­riť exis­tu­jú­ce ana­lý­zy aj o eko­no­mic­ký roz­mer.

Sprís­tup­ne­nie ana­ly­tic­kých vý­stu­pov pre uží­va­te­ľov nad rá­mec exis­tu­jú­cich li­cen­cií Orac­le BI sa rie­ši for­mou ich pub­li­ko­va­nia v intra­ne­to­vom por­tá­li ur­če­nom pre pra­cov­ní­kov ŽSR.

Na zá­kla­de po­žia­da­viek uží­va­te­ľov prip­ra­vu­je­me roz­ší­re­nie a za­trak­tív­ne­nie spô­so­bu pre­zen­to­va­nia vý­stu­pov. Pred­sta­va uží­va­te­ľov je, aby ana­ly­tic­ké vý­stu­py, či už vo for­me gra­fov, KPI ikon bo­li zob­ra­zo­va­né pros­tred­níc­tvom máp a aby sa ten­to spô­sob ap­li­ko­val aj pri vý­be­re roz­sa­hov a filtrá­cii úda­jov pre sa­mot­né ana­ly­tic­ké zos­ta­vy a das­hboar­dy.

Vla­di­mír Lo­šon­skýOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter