Právnik radí: Záväzné stanoviská finančného riaditeľstva

Od 1. sep­tem­bra 2014 na­do­bud­lo účin­nosť us­ta­no­ve­nie zá­ko­na č. 563/2009 Z. z. o sprá­ve da­ní, kto­ré dá­va mož­nosť, aby da­ňo­vý sub­jekt pí­som­ne po­žia­dal fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo o zá­väz­né sta­no­vis­ko k up­lat­ne­niu da­ňo­vých pred­pi­sov.

Pred­pi­sy, ku kto­rým mož­no po­žia­dať o zá­väz­né sta­no­vis­ko, ur­ču­je vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 229/2014 Z. z. Zá­väz­né sta­no­vis­ko mož­no po­žia­dať k up­lat­ne­niu us­ta­no­ve­ní zá­ko­na č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príj­mov na po­sú­de­nie:

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter