Mýty a realita finančného manažmentu IT

IT or­ga­ni­zá­cie sto­ja dnes pred ná­roč­nou úlo­hou viac ako ino­ke­dy v mi­nu­los­ti pos­kyt­núť pri­da­nú hod­no­tu bu­si­nes­su, zro­zu­mi­teľ­ne ju od­ôvod­niť a kvan­ti­fi­ko­vať. Je ne­vyh­nut­né reali­zo­vať IT ini­cia­tí­vy tak, že po­mô­žu or­ga­ni­zá­cii do­siah­nuť sku­toč­ný pok­rok v zni­žo­va­ní nák­la­dov, rých­lej­šie rea­go­vať na pot­re­by tr­hu a za­vá­dzať ino­vá­cie.

Cie­ľom IT fi­nan­čné­ho ma­naž­men­tu (ITFM) je maxima­li­zo­vať hod­no­tu IT slu­žieb. Mno­hé or­ga­ni­zá­cie, by ra­di za­ča­li s IT fi­nan­čným ma­naž­men­tom, ale neod­hod­la­jú sa k to­mu­to kro­ku naj­mä pre nas­le­du­jú­ce dô­vo­dy:
 1. "Ne­má­me dos­ta­tok dát ale­bo dos­ta­toč­ne čis­té dá­ta, aby sme moh­li za­čať so za­ve­de­ním ITFM. "
  Reali­ta: Väč­ši­na or­ga­ni­zá­cií má k dis­po­zí­cii množ­stvo dát, ale nie sku­toč­né in­for­má­cie ale­bo ana­lý­zy. Iné ma­jú dá­ta, kto­ré sú ne­kom­plet­né ale­bo nep­res­né. Pri za­ve­de­ní ITFM je mož­né za­čať s vy­uži­tím dát z hlav­nej kni­hy a z IT pre­vádz­ko­vých sys­té­mov.
 2. "Ne­má­me per­so­nál­ne a fi­nan­čné zdro­je pot­reb­né pre za­ve­de­nie ITFM "
  Reali­ta: Je prav­de­po­dob­né, že or­ga­ni­zá­cia už vy­nak­la­dá pros­tried­ky na ak­ti­vi­ty sú­vi­sia­ce s ITFM, ale nie sú tak­to za­de­fi­no­va­né pod­ľa náz­vu. Sú to ini­cia­tí­vy na zni­žo­va­nie IT nák­la­dov ale­bo op­ti­ma­li­zá­cie IT infra­štruk­tú­ry a ap­li­kač­né­ho por­tfó­lia? Koľ­ko ľu­dí sa nich po­die­ľa? Ako bu­de­te tie­to ini­cia­tí­vy opa­ko­vať a auto­ma­ti­zo­vať? ITFM po­mô­že vy­užiť exis­tu­jú­ce zdro­je efek­tív­nej­šie a do­siah­nuť s ni­mi viac.

 3. "Má­me viac prio­rit­né pro­jek­ty, kto­ré pot­re­bu­je­me do­kon­čiť skôr než za­čne­me s ITFM."

Reali­ta: Je prav­de­po­dob­né, že sa už vy­nak­la­da­jú
pros­tried­ky na veľ­ké IT ini­cia­tí­vy. Ne­mu­sí­te za­čať ploš­ne s ITFM,
mô­že­te za­čať v jed­nom ale­bo dvoch už plá­no­va­ných pro­jek­toch, ako nap­rík­lad:

• Ra­cio­na­li­zá­cia ap­li­kač­né­ho por­tfó­lia
• Bu­si­ness unit/IT alig­nment a tran­spa­ren­tnosť (zme­na kon­ver­zá­cie IT s bu­si­nes­som)
• IT benchmar­king
• Roz­poč­to­va­nie a plá­no­va­nie
• Cloud ini­cia­tí­vy ( roz­hod­nu­tie aký workloads sa op­la­tí dať do clou­du,)
• Ven­dor op­ti­ma­li­zá­cia
• Kon­so­li­dá­cia server­ov
• Sto­ra­ge kon­so­li­dá­cia -ana­lý­za a op­ti­ma­li­zá­cia

 • Kon­so­li­dá­cia dá­to­vé­ho cen­tra.
  1. "ITFM nie je nič iné, ako poz­nat­ky kto­ré som dos­tal z mo­jich sú­čas­ných fi­nan­čných a IT sys­té­mov."
   Reali­ta: Tie­to sys­té­my sú skve­lé na sle­do­va­nie nák­la­dov IT na úrov­ni hlav­nej kni­hy ale­bo úrov­ni od­de­le­nia, ale net­ran­sfor­mu­jú nák­la­dy na IT pro­dukt / IT služ­bu a ne­zob­ra­zu­jú spot­re­bu IT slu­žieb bu­si­ness od­de­le­nia­mi. ITFM ag­re­gu­je dá­ta z tých­to sys­té­mov a tran­sfor­mu­je ich do in­for­má­cie s pri­da­nou hod­no­tou pre bu­si­ness.
  2. "Ne­vie­me ako vy­tvo­riť bu­si­ness ca­se na ITFM. "
   Reali­ta: Za­ve­de­nie ITFM pri­ne­sie ús­po­ry nák­la­dov,
   ale eš­te vý­raz­nej­šiu pri­da­nú hod­no­tu pri­ná­ša CIO a IT ma­na­žé­rom, že umož­ní ria­diť IT ako bu­si­ness. To zna­me­ná uká­zať inter­né­mu zá­kaz­ní­ko­vi aké nák­la­dy sú­vi­sia s je­ho po­žia­dav­ka­mi a tým ria­diť zmys­lupl­nosť da­ných po­žia­da­viek.

Pre za­ve­de­nie ITFM sa vy­uží­va­jú nas­le­dov­né ob­las­ti a zdro­je dát:

a) Fi­nan­cie
- Hlav­ná kni­ha
- Účto­vá os­no­va
- Roz­po­čet
- Zoz­nam ma­jet­ku nap­rík­lad z kon­fi­gu­rač­nej ma­naž­ment da­ta­bá­zy (CMDB)
- Per­so­nál­ne úda­je zo sys­té­mu ľud­ských zdro­jov, sys­té­mu ria­de­nia pro­jek­tov a pro­jek­to­vé­ho por­tfó­lia (PPM) ale­bo servic­e desk sys­té­mu
- Fak­tú­ry do­dá­va­te­ľov

b) IT pre­vádz­ka
- IT zdro­jov zoz­na­my ve­ža (ak je k dis­po­zí­cii)
- Zoz­nam server­ov
- Zoz­nam sto­ra­ge

c) Bu­si­ness služ­by
- zoz­na­my ap­li­ká­cií
- zoz­nam bu­si­ness slu­žieb (ak je k dis­po­zí­cii)

d) Per­so­nál­ne zdro­je
Pre or­ga­ni­zá­cie, kto­ré ne­ma­jú so­fis­ti­ko­va­ný sys­tém na sle­do­va­nie pra­cov­né­ho ča­su je dob­ré pou­žiť kva­li­fi­ko­va­ný od­had. Ve­ľa or­ga­ni­zá­cií za­čí­na pri za­vá­dza­ní ITFM s vy­uži­tím od­ha­do­va­ných úda­jov a pos­tup­ne, po im­ple­men­tá­cii lep­šie­ho sys­té­mu na sle­do­va­nie pra­cov­né­ho ča­su, ich nah­rá­dza sku­toč­ný­mi údaj­mi.

e) Ma­po­va­nie ap­li­ká­cii na infra­štruk­tú­ru.
Čas­to sa stre­tá­va­me s or­ga­ni­zá­cia­mi, kto­ré ne­ma­jú správ­ne na­ma­po­va­né ap­li­ká­cie na infra­štruk­tú­ru. Best prac­ti­se v tej­to ob­las­ti je ka­te­go­ri­zo­va­nie ap­li­ká­cií pod­ľa vý­zna­mu pre pod­ni­ka­nie a cel­ko­vej spot­re­by zdro­jov. Je pot­reb­ne zrá­tať množ­stvo vý­poč­to­vých a úlož­ných zdro­jov, kto­ré kaž­dá ap­li­ká­cia spot­re­bo­vá­va a do­pad zly­ha­nia ap­li­ká­cie na pod­ni­ka­nie. K nák­la­dom na ap­li­ká­cie je mož­né pri­dať in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa servisn­ej pod­po­ry na jed­not­li­vé ap­li­ká­cie, vý­sled­kom čo­ho je lep­šie po­cho­pe­nie s tým spo­je­ných nák­la­dov.

f) Software.
Nák­la­dy na sof­tvér sú čas­to za­chy­te­né na hig­hle­vel úrov­ni v hlav­nej kni­he ale­bo fak­tu­rač­nom sys­té­me. Je pot­reb­né na­ma­po­vať nák­la­do­vé sku­pi­ny na správ­nu infra­štruk­tú­ru a ap­li­ká­cie po­mo­cou váh ale­bo sku­toč­ných úda­jov o spot­re­be.

Je bež­né, že fir­my za­čnú za­vá­dzať ITFM s 50 per­cent reál­ny­mi dá­ta­mi a 50 per­cent od­ha­do­va­ný­mi údaj­mi. Je správ­ne vy­tvo­riť plán, ako zlep­šiť dá­ta a po­môcť va­šej or­ga­ni­zá­cii ro­biť lep­šie roz­hod­nu­tia. Po­mo­cou bež­ne dos­tup­ných dá­to­vých zdro­jov nap­rík­lad fi­nan­čných oh­ľad­ne ná­ku­pu har­dvé­ru, sof­tvé­ro­vých li­cen­cií, nák­la­dov na na­pá­ja­nie a chla­de­nie a údr­žbu je mož­né, aby spo­loč­nosť pri­ra­di­la nák­la­dy na všet­ky svo­je IT pr­vky a umož­ni­la fact ba­sed kon­ver­zá­ciu me­dzi IT a bu­si­nes­som.

Na zá­kla­de na­šich skú­se­nos­tí, prib­liž­ne 40 per­cent or­ga­ni­zá­cií za­vá­dza ITFM s cie­ľom maxima­li­zo­vať hod­no­tu IT slu­žieb v rám­ci ich or­ga­ni­zá­cie.
Av­šak zos­tá­va­jú­cich 60 per­cent za­ča­lo pou­ží­vať ITFM z dô­vo­du od­ôvod­ne­nia jed­né­ho kon­krét­ne­ho roz­hod­nu­tia ako napr. ra­cio­na­li­zá­cia ap­li­kač­né­ho por­tfó­lia, ná­kup no­vé­ho sto­ra­ge sys­té­mu ale­bo na­ce­ne­nia jed­nej kon­krét­nej IT služ­by (Bill of IT).

Na zá­kla­de na­šich skú­se­nos­ti mô­že­me spo­loč­nos­ti roz­de­liť do 2 sku­pín :

- jed­nej, kde ma­naž­ment po­ve­dal, že bu­de aj na­ďa­lej pou­ží­vať Excel, kým dá­ta a nák­la­do­vé mo­de­ly bu­dú na 100 per­cent pres­né,

- a dru­hú, kde sa ma­naž­ment roz­ho­dol okam­ži­te za­čať s dá­to­vý­mi a nák­la­do­vý­mi mo­del­mi kto­ré sú mo­men­tál­ne k dis­po­zí­cii. Spo­loč­nos­ti, kto­ré za­ča­li so za­vá­dza­ním ITFM s dá­ta­mi, kto­ré bo­li k dis­po­zí­cii, reali­zo­va­li po­čia­toč­né zis­te­nia v rám­ci pr­vé­ho týž­dňa. Nás­led­ne zlep­šo­va­li mo­del a pres­nosť pot­reb­ných dát v prie­be­hu nie­koľ­kých me­sia­cov. Av­šak spo­loč­nos­ti, kto­ré ča­ka­li až kým dá­ta a mo­de­ly bu­dú na 100 per­cent do­kon­če­né, tr­va­lo im tak­mer rok, aby zís­ka­li pot­reb­né zis­te­nia a pos­tre­hy.

ITFM Vám po­mô­že za­bez­pe­čiť, aby ste svo­je ​​ob­me­dze­né per­so­nál­ne a fi­nan­čné zdro­je de­di­ko­va­li správ­nym pro­jek­tom s naj­vyš­šou prio­ri­tou.

Fran­ti­šek Šulek
Ma­na­žér
De­loit­teOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter