Prehľad virtualizačných riešení

Vir­tua­li­zá­cia server­ov

Pod­ľa pre­zen­to­va­ných vý­sled­kov pries­ku­mov ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner úro­veň na­sa­de­nia vir­tua­li­zá­cie server­ov neus­tá­le ras­tie. Vý­sled­ky pries­ku­mu uka­zu­jú, že väč­ši­na server­ov­ej zá­ťa­že po­chá­dza z vir­tua­li­zo­va­ných server­ov (75 % v po­lo­vi­ci ro­ku 2013). Prím hra­jú pro­duk­ty na ko­mer­čnej bá­ze, pre­to­že fir­my veľ­mi má­lo na­sa­dzu­jú al­ter­na­tív­ne hyper­ví­zo­ry. Naj­čas­tej­šie udá­va­ný dô­vod sú špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky, afi­ni­ta k open sour­ce a nut­nosť tech­no­lo­gic­kých zruč­nos­tí.

virtualizacia2.jpg

Pred­po­veď úrov­ne vir­tua­li­zá­cie server­ov x86 na rok 2016 sa špl­há k hod­no­te 85 %. Zdroj: Gar­tner, ja­nuár 2014


Za­tiaľ sa veľ­mi neu­ja­li tech­no­ló­gie na ria­de­nie he­te­ro­gén­nych sys­té­mov. Dr­vi­vá väč­ši­na fi­riem zú­čas­tne­ných v pries­ku­me dek­la­ro­va­la, že na ria­de­nie vir­tua­li­zá­cie server­ov x86 vy­uží­va­jú nás­tro­je od rov­na­ké­ho do­dá­va­te­ľa, od kto­ré­ho ma­jú hyper­ví­zor. Iba 9 % res­pon­den­tov vy­uží­va je­den ale­bo viac nás­tro­jov na sprá­vu vir­tua­li­zo­va­né­ho pros­tre­dia od tre­tích strán.

Gar­tner pred­po­ve­dá, že VMware si udr­ží svoj ​​nás­kok v tr­ho­vom po­die­le rie­še­ní na vir­tua­li­zá­ciu server­ov x86. Pro­duk­to­ví ma­na­žé­ri by sí­ce ma­li ino­vo­vať viac v spo­lup­rá­ci s VMware než v sú­ťa­ži s tým­to líd­rom tr­hu, no tí­my, kto­ré rie­šia sof­tvé­ro­vú infra­štruk­tú­ru, by ma­li aj na­ďa­lej sle­do­vať a prip­ra­vo­vať sa na po­ten­ciál­ny rast plat­for­my Mic­ro­soft Hy­per-V, hlav­ne čo sa tý­ka rie­še­ní pre po­boč­ky a stred­ne veľ­ké fir­my, prí­pad­ne fir­my, kde prev­lá­da­jú tech­no­ló­gie Mic­ro­sof­tu. Tre­ba sa prip­ra­viť aj na väč­ší po­diel he­te­ro­gén­nych rie­še­ní a s tým sú­vi­sia­cu vy­ššiu zlo­ži­tosť ria­de­nia.

Pri­ná­ša­me preh­ľad vir­tua­li­zač­ných rie­še­ní pre x86:

virtualizacia3.jpg

Tr­ho­vý po­diel rie­še­ní na vir­tua­li­zá­ciu server­ov x86. Zdroj: Gar­tner, ja­nuár 2014


VMware

VMware bol dl­ho spá­ja­ný s vir­tua­li­zá­ciou server­ov x86 z veľ­kej čas­ti pre­to, že bol pio­nie­rom vy­uži­tia vir­tua­li­zá­cie server­ov na štan­dar­dných har­dvé­ro­vých plat­for­mách x86. Spo­loč­nosť pop­ri­tom in­ten­zív­ne ino­vu­je a pri­chá­dza s re­vo­luč­ný­mi tech­no­ló­gia­mi, ako nap­rík­lad VMo­tion pre „li­ve" mig­rá­cie. VMware v sú­čas­nos­ti do­sa­hu­je roč­né príj­my oko­lo 5 mi­liárd do­lá­rov a je­ho rie­še­nia sú hlav­nou voľ­bou pre tak­mer 80 % fi­riem zú­čas­tne­ných v pries­ku­me spo­loč­nos­ti Gar­tner.

Mic­ro­soft

No aj hlav­ný kon­ku­rent Mic­ro­soft zís­ka­va pô­du pod no­ha­mi. Mic­ro­soft Hy­per-V je v sú­čas­nos­ti pri­már­na voľ­ba pre viac ako 11 % fi­riem, tak­že je stá­le do ur­či­tej mie­ry schop­ný kon­ku­ro­vať VMware. Za­tiaľ čo ob­sta­rá­va­cia ce­na čas­to up­red­nos­tňu­je Mic­ro­soft, sprá­va pre­vádz­ky je sil­ná zbraň VMware.

Xen a os­tat­ní

Xen je tre­tí naj­po­pu­lár­nej­ší hyper­ví­zor. Po­nú­ka ho Orac­le aj Cit­rix. Pries­ku­my uká­za­li níz­ku úro­veň vy­uži­tia pod­ni­ko­vých open sour­ce hyper­ví­zo­rov. Ich po­diel je pod 4 per­cen­ta­mi.

Vir­tua­li­zá­cia des­kto­pov

Pod­ľa Gar­tne­ru viac než 60 % fi­riem a or­ga­ni­zá­cií v sú­čas­nos­ti vy­uží­va as­poň jed­nu z fo­riem vir­tua­li­zá­cie des­kto­pov. Aj na­priek rôz­nej inter­pre­tá­cii, te­da to­mu, čo si pod poj­mom vir­tua­li­zá­cia des­kto­pov vo fir­mách pred­sta­vu­jú, do­mi­nu­jú vir­tuál­ne des­kto­py hos­to­va­né na server­och (SHVD - Server Hos­ted Vir­tual Des­ktop), vir­tua­li­zá­cia ap­li­ká­cií na PC a server-ba­sed com­pu­ting (SBC). SHVD vy­uží­va viac než 40 % fi­riem, ty­pic­ky na 10 % pod­ni­ko­vých po­čí­ta­čov. SHVD sa te­da vy­uží­va prib­liž­ne na 4 % všet­kých pod­ni­ko­vých po­čí­ta­čov po ce­lom sve­te. Me­dzi pop­red­ný­mi 25 „os­vo­ji­teľ­mi" prie­mer­ná úro­veň na­sa­de­nia SHVD stúp­la šes­ťná­sob­ne. Do­mi­nu­jú rie­še­nia od spo­loč­nos­tí Cit­rix, VMware a Mic­ro­soft. Pro­duk­to­vý ma­naž­ment a mar­ke­ting by mal pra­vi­del­ne pre­hod­no­co­vať vhod­nosť rôz­nych fo­riem vir­tua­li­zá­cie des­kto­pov, ako aj pred­pok­la­dy - či už eko­no­mic­ké, ale­bo tech­no­lo­gic­ké.

Väč­ši­na fi­riem a or­ga­ni­zá­cií, kto­ré na­sa­dzu­jú SHVD, ap­li­ku­je tú­to tech­no­ló­giu len na ma­lú časť po­čí­ta­čov (ty­pic­ky me­dzi 10 % a 20 %). To je v kon­tras­te k vir­tua­li­zá­ciu server­ov, kde po­diel na­sa­de­nia ata­ku­je hra­ni­cu 65 % všet­kých server­ov v rám­ci pod­ni­ku. Graf na ob­ráz­ku však do­ka­zu­je, že exis­tu­jú aj fir­my s vý­raz­ne vy­šší­mi po­diel­mi SHVD. Na­vy­še mno­hé z nich pa­tria do ka­te­gó­rie veľ­kých fi­riem. Tri­násť z pop­red­ných 25 opý­ta­ných or­ga­ni­zá­cií ma­lo v ce­los­ve­to­vej mie­re viac ako 10 000 za­mes­tnan­cov.

virtualizacia5.jpg

Kriv­ka po­die­lu na­sa­de­nia vir­tua­li­zo­va­ných server­ov a des­kto­pov x86. Zdroj: Gar­tner, ok­tó­ber 2013


Už de­sať ro­kov re­zo­nu­je po­jem rok vir­tua­li­zá­cie des­kto­pov, no žiad­ny rok do­siaľ ta­ký­to prív­las­tok ne­dos­tal a pod­ľa tvr­de­nia ana­ly­ti­ka Gar­tne­ru Mi­chae­la Warri­lowa rok s ta­kým­to vy­hra­ne­ným prív­las­tkom ani nik­dy ne­bu­de, ale neus­tá­le bu­de rásť po­diel vir­tua­li­zo­va­ných des­kto­pov a ak­cep­tá­cia klient­skych vir­tua­li­zač­ných rie­še­ní. Vir­tua­li­zá­cia des­kto­pov je spo­je­ná s via­ce­rý­mi prob­lé­ma­mi, či už je to kon­flikt ov­lá­da­čov, ale­bo tak­zva­ná „anti­ví­ru­so­vá búr­ka", keď všet­ky vir­tuál­ne stro­je chrá­ne­né kla­sic­ký­mi anti­mal­vé­ro­vý­mi rie­še­nia­mi fun­gu­jú­ci­mi na prin­cí­pe agen­tov vy­ko­ná­va­jú­cich plá­no­va­né úlo­hy za­čnú ske­no­vať ale­bo ak­tua­li­zo­vať svo­je da­ta­bá­zy v rov­na­kom ča­se, tak­že do­chá­dza k sú­pe­re­niu úloh o fy­zic­ké pros­tried­ky a pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu sie­te.

Ľubos­lav Lac­ko

V člán­ku bo­li pou­ži­té pod­kla­dy ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter