Diskové polia NetApp FAS sa uberajú cestou virtualizácie radičov

Za­tiaľ čo väč­ši­na vý­rob­cov dis­ko­vých po­lí sa za­obe­rá vir­tua­li­zá­ciou prá­ce s dis­ko­vým pries­to­rom, Ne­tApp pre­šiel k vir­tua­li­zá­cii ra­di­čov dis­ko­vé­ho po­ľa, čím ot­vo­ril mož­nos­ti pre­roz­de­ľo­va­nia vý­ko­nu po­ľa na rôz­ne zá­ťa­že.

Uvoľ­ne­nie väz­by me­dzi ope­rač­ným sys­té­mom server­ov a har­dvé­rom vir­tua­li­zá­ciou pri­nie­slo efek­tív­nej­šie vy­uži­tie dos­tup­ných pros­tried­kov, ľah­šie na­sa­dzo­va­nie a mig­rá­ciu vir­tuál­nych stro­jov, jed­no­duch­šie ob­no­vy po vý­pad­koch slu­žieb, zjed­no­co­va­nie nás­tro­jov na sprá­vu a pod. Maximál­ny efekt zdru­žo­va­nia a pre­roz­de­ľo­va­nia vý­poč­to­vých pros­tried­kov však do­siah­ne­me len roz­ší­re­ním kon­cep­tu vir­tua­li­zá­cie na­prieč ce­lou har­dvé­ro­vou infra­štruk­tú­rou. Nap­rík­lad pre­roz­de­ľo­va­nie zá­ťa­ží pro­ce­so­ra na stra­ne server­ov mô­že byť prob­le­ma­tic­ké, ak ar­chi­tek­tú­ra SAN a dis­ko­vých po­lí v infra­štruk­tú­re nie je op­ti­mál­na pre no­vov­znik­nu­tú si­tuáciu. Pre­to vý­rob­co­via dis­ko­vých po­lí pri­chá­dza­jú s rôz­ny­mi mož­nos­ťa­mi zdru­žo­va­nia vý­ko­nu a ka­pa­ci­ty ria­de­nej ne­zá­vis­lý­mi ra­dič­mi (pár­mi HA) do jed­né­ho veľ­ké­ho re­zer­voá­ra, kde ba­lan­so­va­nie zá­ťa­ží je vy­rie­še­né vnú­tor­ne bez nut­nos­ti vop­red fixova­né­ho di­zaj­nu ce­lej infra­štruk­tú­ry. To sa stá­va kľú­čo­vým napr. pre pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb, kde di­zajn s pod­mien­ka­mi zná­my­mi a prio­ri nie je cel­kom mož­ný. Ten­to prís­tup zá­ro­veň pre­ko­ná­va hra­ni­ce šká­lo­va­teľ­nos­ti kon­krét­ne­ho mo­de­lu ale­bo pro­duk­to­vé­ho ra­du.

Metro-Obrazok1.jpg

Keď­že dis­ko­vé po­lia Ne­tApp FAS bo­li od za­čiat­ku navr­ho­va­né s oh­ľa­dom na jed­not­ný kon­cept všet­kých pro­duk­to­vých ra­dov lí­šia­cich sa de fac­to len svo­ji­mi pa­ra­met­ra­mi a zá­ro­veň sú všet­ky ria­de­né jed­ným pl­no­hod­not­ným ope­rač­ným sys­té­mom Da­ta ON­TAP, pri­ro­dze­ným nas­le­du­jú­cim kro­kom po ver­zii 8.0 bol pos­tup­ný pre­chod na klas­tro­vú ver­ziu Clus­te­red Da­ta ON­TAP (cDOT), kto­rá umož­ni­la vir­tua­li­zá­ciu ra­di­čov tých­to po­lí. Ak­tuál­ne dos­tup­né mo­de­ly Ne­tApp FAS mož­no za­kú­piť buď s klas­tro­vou ver­ziou cDOT, ale­bo s kla­sic­kou ver­ziou Da­ta ON­TAP, do ver­zie 8.2 ozna­čo­va­nou ako 7-mo­de ale­bo 7-DOT. Od ver­zie 8.3 bu­de Da­ta ON­TAP dos­tup­ný už len v klas­tro­vej ver­zii cDOT.

Za­ve­de­nie cDOT umož­ni­lo spo­je­nie via­ce­rých dvoj­ra­di­čo­vých pá­rov HA pros­tred­níc­tvom vy­hra­de­nej 10 GbE sie­te do jed­né­ho klas­tra, kde ope­rač­ný sys­tém jed­not­li­vých čle­nov klas­tra za­bez­pe­ču­je vir­tua­li­zá­ciu a vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu ra­di­čov. Sprís­tup­ne­nie dá­to­vých slu­žieb klien­tskym server­om ro­bia vir­tua­li­zo­va­né in­štan­cie Da­ta ON­TAP, na­zý­va­né Vir­tual Sto­ra­ge Ma­chi­nes (VSM). Na roz­diel od server­ov­ej vir­tua­li­zá­cie jed­na VSM oby­čaj­ne zdie­ľa čas­ti zdro­jov (dis­ko­vú ka­pa­ci­tu, pro­ce­so­ro­vý čas, dá­to­vé por­ty) via­ce­rých ale­bo všet­kých fy­zic­kých ra­di­čov klas­tra. Po pri­po­je­ní sa na VSM pri­ví­ta ad­mi­nis­trá­to­ra pros­tre­die zná­me z ver­zie 7-mo­de, v kto­rom spra­vu­je VSM, sta­no­vu­je po­li­ti­ky a pri­de­ľu­je dis­ko­vú ka­pa­ci­tu iden­tic­kým spô­so­bom, ako­by pra­co­val na fy­zic­kom dis­ko­vom po­li.

Vy­tvo­re­nie klas­tra pá­rov HA a je­ho dy­na­mic­ké zme­ny sú mož­né za pl­nej pre­vádz­ky, čo umož­ňu­je pre­de­fi­no­vať štan­dar­dy sprá­vy sys­té­mov prak­tic­ky na bez­od­stáv­ko­vý re­žim. V prí­pa­de pot­re­by roz­ší­re­nia har­dvé­ru, vý­me­ny har­dvé­ru pri po­ru­che či v rám­ci ži­vot­né­ho cyk­lu, zme­ny po­žia­da­viek na ka­pa­ci­tu a vý­kon dis­ko­vých zväz­kov mož­no jed­no­du­cho pre­mies­tniť dot­knu­té zväz­ky na dis­ky iných ra­di­čov. Tým sa do­siah­ne pre­roz­de­le­nie vý­ko­nu ale­bo uvoľ­ne­nie kon­krét­nej čas­ti klas­tra, kto­rá mô­že byť nás­led­ne ak­tua­li­zo­va­ná ale­bo vy­me­ne­ná pod­ľa pot­re­by.

Ok­rem tra­dič­ných vý­hod vir­tua­li­zá­cie (dy­na­mic­ké pre­roz­de­ľo­va­nie pros­tried­kov, od­de­le­nie har­dvé­ro­vé­ho vý­pad­ku od dos­tup­nos­ti služ­by, roz­ší­ri­teľ­nosť rie­še­nia za hra­ni­ce šká­lo­va­teľ­nos­ti kon­krét­ne­ho mo­de­lu a pod.) v kom­bi­ná­cii s pok­ro­či­lý­mi fun­kcia­mi dis­ko­vých po­lí Ne­tApp FAS (snap­sho­ty, de­dup­li­ká­cia a kom­pre­sia na pri­már­nom úlo­žis­ku, in­teg­rá­cia s ap­li­ká­cia­mi a de­le­go­va­nie ope­rá­cií s dis­ko­vým pries­to­rom ap­li­kač­ným ad­mi­nis­trá­to­rom atď.) pri­ná­ša cDOT aj nie­koľ­ko no­vých fun­kcio­na­lít.

Ako prík­lad uveď­me In­fi­ni­te Vo­lu­me či­že z poh­ľa­du server­a jed­no­lia­ty kon­ti­nuál­ny dis­ko­vý pries­tor tak­mer bez hra­níc (ka­pa­ci­ta na úrov­ni 20 PB pod­ľa ver­zie cDOT). Keď­že veľ­kos­ti zväz­kov na dis­ko­vých po­liach sú vždy li­mi­to­va­né na pod­stat­ne men­šie ka­pa­ci­ty, pri rie­še­ní veľ­kých ar­chí­vov a pod. če­lí­me prob­lé­mu roz­dro­be­nia dis­ko­vé­ho pries­to­ru ale­bo je­ho pre­po­je­nia po­mo­cou prí­poj­ných bo­dov (mount points) na kaž­dom server­i in­di­vi­duál­ne, čo je mi­ni­mál­ne nep­rak­tic­ké a ná­chyl­né aj na fa­tál­ne chy­by. Jed­no­duch­šie je de­fi­no­vať pre­po­je­nie zväz­kov pria­mo na dis­ko­vom po­li a pra­co­vať s ním ako s jed­no­lia­tym ob­jek­tom, pri­čom jed­not­li­vé čias­tko­vé zväz­ky mô­žu byť ob­slu­ho­va­né rôz­ny­mi ra­dič­mi klas­tra a umies­tne­né na rôz­nom ty­pe dis­kov, čo umož­ňu­je vy­ba­lan­so­va­nie pot­reb­né­ho vý­ko­nu.

Clou­do­vé rie­še­nia sí­ce pri­ná­ša­jú flexibil­nú infra­štruk­tú­ru na okam­ži­té na­sa­dzo­va­nie slu­žieb, ale zá­ro­veň če­lia prob­lé­mu hos­ťo­va­nia mno­hých rôz­no­ro­dých ty­pov zá­ťa­že na jed­nom sys­té­me. Za­bez­pe­če­nie ga­ran­to­va­né­ho prís­tu­pu pre jed­not­li­vé zá­ťa­že k vý­poč­to­vým pros­tried­kom zvy­čaj­ne ne­vie­me do­siah­nuť len ich roz­lo­že­ním na­prieč par­tner­ský­mi ra­dič­mi klas­tra, pre­to­že tým vznik­ne sta­tic­ká sché­ma, nes­chop­ná rea­go­vať na zme­ny. Ne­tApp pre­to im­ple­men­to­val na svo­jich dis­ko­vých po­liach QoS zná­me zo sie­ťo­vých tech­no­ló­gií, kto­ré pos­ky­tu­je me­cha­niz­my na ga­ran­to­va­nie vý­poč­to­vých zdro­jov.

Vo vy­me­no­vá­va­ní ďal­ších fun­kcio­na­lít by sme moh­li eš­te pok­ra­čo­vať (pod­po­ra pNFS, SMB 3.0, mož­nosť pri­po­je­nia dis­ko­vých po­lí iných vý­rob­cov na zá­kla­de li­cen­cie V-Se­ries, spo­lup­rá­ca s anti­ví­ru­so­vým sof­tvé­rom atď.), ale to nie je cie­ľom toh­to krát­ke­ho prís­pev­ku. Na zá­ver iba do­daj­me, že vir­tua­li­zá­cia ra­di­čov dis­ko­vých po­lí je ďal­ší krok na ces­te k IT infra­štruk­tú­re tran­spa­ren­tne a pruž­ne pre­po­je­nej s po­žia­dav­ka­mi pos­ky­to­va­nia IT slu­žieb, čo mô­že v ko­neč­nom dôs­led­ku zna­me­nať aj vý­znam­né ús­po­ry a kon­ku­ren­čnú vý­ho­du.

Sta­nis­lav Str­šík, Alef

sup­port@alef.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter