Najlepšie slúchadlá pre náročných

Dl­ho sme ne­ma­li v tes­te na­raz ta­ké zvu­ko­vo vy­la­de­né mo­de­ly ako prá­ve te­raz. Mô­že­te siah­nuť nas­le­po a nes­pra­ví­te chy­bu. Všet­ky hra­jú veľ­mi dob­re, no je prav­da, že sa po­hy­bu­je­me vo vy­ššej ce­no­vej hla­di­ne. Nie­len zvu­kom, ale aj konštruk­ciou sú mo­de­ly špe­ciál­ne. Kaž­dý je­den má to­tiž vlast­ný št­ýl a mož­nos­ti pre svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu.


AGK Y40

Ten­to mo­del oce­nia priaz­niv­ci slú­chadiel vhod­ných na ces­to­va­nie. Aj ná­zov cha­rak­te­ri­zu­je veľ­kosť je­ho me­ni­čov. V kom­pak­tných mu­šliach by sme ten­to roz­mer na pr­vý poh­ľad roz­hod­ne neod­ha­do­va­li. Konštruk­cia je tzv.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter