Architektúra platformy Android

V pred­chá­dza­jú­cich čas­tiach sme pred­sta­vi­li kon­fi­gu­rá­ciu vý­vo­jár­skych nás­tro­jov a pos­tup vy­tvo­re­nia jed­no­du­chej ap­li­ká­cie. Aby ste moh­li vy­tvá­rať reál­ne ap­li­ká­cie, pot­re­bu­je­te as­poň v hru­bých čr­tách poz­nať ar­chi­tek­tú­ru ope­rač­né­ho sys­té­mu, pod kto­rým bu­dú ap­li­ká­cie bež­ať.

Ar­chi­tek­tú­ru An­droi­du bu­de­me opi­so­vať pod­ľa sché­my na ob­ráz­ku zdo­la na­hor, te­da od naj­niž­šej ar­chi­tek­to­nic­kej vrstvy.


Sché­ma ar­chi­tek­tú­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter