Používajte softvér za výhodnú cenu

Beyond Com­pa­re 4.0

Ur­če­nie: nás­troj na po­rov­ná­va­nie ob­sa­hu sú­bo­rov a prie­čin­kov


Vlas­tnos­ti:

  • sle­do­va­nie zmien veľ­kos­ti, at­ri­bú­tov a ča­su vy­tvo­re­nia ale­bo ce­lé­ho ob­sa­hu sú­bo­rov
  • sú­bo­ry mô­žu byť ulo­že­né v prie­čin­koch lo­kál­nych ale­bo sie­ťo­vých dis­kov, pri­po­je­ných pre­nos­ných pa­mä­ťo­vých za­ria­de­niach ale­bo v ar­chív­nych sú­bo­roch (s pod­po­rou for­má­tov ZIP, RAR, 7-zip, CAB, TAR, GZIP, BZIP2, IMG/ISO a ďal­ších)
  • vo ver­zii PRO mož­no po­rov­ná­vať aj sú­bo­ry prís­tup­né na vzdia­le­nom server­i pros­tred­níc­tvom pro­to­ko­lu FTP, SFTP ale­bo FTPS, resp. v clou­do­vom úlo­žis­ku (Web­DAV, Ama­zon S3 a Drop­box)
 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter