Datacard CD800

Za­ria­de­nie na tlač plas­to­vých ka­riet je vy­uži­teľ­né pri pot­re­be vy­tla­čiť iden­ti­fi­kač­né kar­ty pre za­mes­tnan­cov ale­bo účas­tní­kov kon­fe­ren­cie, prí­pad­ne štu­den­tom v ško­le. To­to za­ria­de­nie umož­ňu­je tlač na plas­to­vé kar­ty a na­vy­še sa dá aj ľah­ko pre­ná­šať. Mô­že­te ho te­da no­siť so se­bou na rôz­ne ak­cie. Pri vy­tvá­ra­ní no­vých re­gis­trá­cií bu­de­te môcť za krát­ky čas vy­tvo­riť pl­no­hod­not­nú kar­tu pre účas­tní­ka.

Da­ta­card CD800 s ot­vo­re­ným kry­tom vstup­né­ho zá­sob­ní­ka

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter