Synology DiskStation 414j

Sie­ťo­vé za­ria­de­nia sa de­lia z poh­ľa­du vý­ba­vy vnú­tor­né­ho sys­té­mu na dve sku­pi­ny. Pr­vý typ sú jed­no­duch­šie mo­de­ly, vhod­né pre ne­ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. My sme ma­li na test zá­stup­cu dru­hej sku­pi­ny, kto­rá je vhod­ná pre tých naj­ná­roč­nej­ších. Ide to­tiž o disk NAS, kto­rý nie­len­že má kva­lit­né pa­ra­met­re, ale ob­sa­hu­je aj pok­ro­či­lý ope­rač­ný sys­tém.

Syn­olo­gyDS414j - Ver­zia NAS pre šty­ri 3,5" pev­né dis­ky s ak­tív­nym chla­de­ním dvo­ma ven­ti­lá­tor­mi

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter