Test herných monitorov

Otes­to­va­li sme dvo­ji­cu no­vých mo­ni­to­rov, kto­ré sú ur­če­né hrá­čom. Po­nú­ka­jú ob­no­vo­va­ciu frek­ven­ciu 144 Hz, krát­ku la­ten­ciu 1 ms a je­den z nich do­kon­ca aj tech­no­ló­giu G-SYNC.

AOC G2460PG

AOC G2460PG je zlep­še­ná ver­zia mo­de­lu AOC G2460Pqu, kto­rý sme tes­to­va­li pred ro­kom. Oba mo­ni­to­ry ma­jú to­tož­ný di­zajn a rov­na­ké pa­ra­met­re - 24-pal­co­vý dis­plej, roz­lí­še­nie 1920 × 1080 s ob­no­vo­va­cou frek­ven­ciou až 144 Hz a la­ten­ciu 1 ms GtG, kto­rú oce­nia naj­mä hrá­či. No­vin­ka op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi pri­ná­ša pod­po­ru tech­no­ló­gie G-SYNC, čo v praxi zna­me­ná, že pria­mo v mo­ni­to­re je za­bu­do­va­ný mo­dul, kto­rý syn­chro­ni­zu­je ob­no­vo­va­ciu frek­ven­ciu mo­ni­to­ra s či­pom gra­fic­kej kar­ty. Vý­sled­kom je vy­ni­ka­jú­ca reak­cia bez ones­ko­re­nia a de­for­má­cie ob­ra­zu. Tech­no­ló­gii G-SYNC sa bliž­šie ve­nu­je­me v sa­mos­tat­nom člán­ku. Jej prí­nos sme otes­to­va­li aj v praxi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter