Upravujeme fotky a videá pomocou telefónu

Kva­li­ta ka­mier a fo­toa­pa­rá­tov za­bu­do­va­ných do te­le­fó­nov neus­tá­le ras­tie. Zá­ro­veň sa zni­žu­je ce­na te­le­fó­nov, kto­ré do­ká­žu v tom­to sme­re pos­kyt­núť dob­rú kva­li­tu. Aj pre­to fo­tí­me po­mo­cou na­šich mo­bi­lov čo­raz čas­tej­šie. Nie, smar­tfó­ny nám za­tiaľ zr­kad­lov­ku ne­nah­ra­dia, ale kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty si už so se­bou na vý­le­ty brať ne­mu­sí­me.

Pro­ces tvor­by fo­tog­ra­fie ale­bo vi­dea sa oby­čaj­ne ne­kon­čí stla­če­ním spúš­te. Sním­ku je vhod­né ze­di­to­vať a až nás­led­ne zá­lo­ho­vať al

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter