Rozhovor: Dr. Truong Gia Binh: „Mladí ľudia by mali študovať IT“

Binh.JPG Na Slo­ven­sko vstu­pu­je spo­loč­nosť FPT Software, kto­rá sa spá­ja so spo­loč­nos­ťou RWE IT Slo­va­kia, aby bo­li na tr­hu eš­te efek­tív­nej­šie. Na európ­skom tr­hu bu­de od jú­la 2014 vy­stu­po­vať pod no­vým me­nom FPT Slo­va­kia. Viet­nam­ci chcú v Ko­ši­ciach vy­tvo­riť 200 no­vých pra­cov­ných miest a zlep­šiť aj kva­li­tu vzde­lá­va­nia na vy­so­kých tech­nic­kých uni­ver­zi­tách. Ďal­šie plá­ny nám v roz­ho­vo­re prez­ra­di­li spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti FPT Software Dr. Truong Gia Binh a exeku­tív­ny vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti FPT Software Uwe Schla­ger.

IW: Aké sú hlav­né dô­vo­dy, kto­ré roz­hod­li o spo­je­ní fi­riem RWE IT Slo­va­kia a FPT Software?

T.G.B.: Mys­lím si, že spo­loč­nosť RWE IT Slo­va­kia hľa­da­la no­vý spô­sob, ako efek­tív­nej­šie pos­ky­to­vať svo­je služ­by a ako sa stať kon­ku­ren­cies­chop­nej­šou. Z náš­ho poh­ľa­du je to sna­ha pos­ky­to­vať naj­lep­šie mož­né služ­by a dos­tať sa na no­vé tr­hy.

U.S.: Do­dal by som jed­nu vec. Pre RWE IT Slo­va­kia bo­lo dô­le­ži­té, aby ma­li ľu­dia v Ko­ši­ciach bu­dúc­nosť. V spo­loč­nos­ti FPT Software sme naš­li par­tne­ra, kto­rý je ochot­ný in­ves­to­vať v tej­to lo­ka­li­te. Nej­de te­da iba o flexibi­li­tu a šká­lo­va­teľ­nosť fir­my, ale aj o bu­dúc­nosť ľu­dí a Ko­šíc.

IW: Zva­žo­va­li ste v rám­ci náš­ho re­gió­nu aj iné spo­loč­nos­ti?

T.G.B.: Z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka áno. Ro­bi­li sme ana­lý­zu via­ce­rých kra­jín vo vý­chod­nej Euró­pe. Zis­ťo­va­li sme mož­nos­ti v Poľ­sku, Čes­kej re­pub­li­ke a v iných štá­toch. Pre Slo­ven­sko sme sa roz­hod­li z via­ce­rých dô­vo­dov - vzde­lá­va­cí sys­tém, dos­tup­nosť ľu­dí, zna­los­ti a schop­nos­ti sú pre nás veľ­mi dô­le­ži­té. Už v po­čia­toč­nej fá­ze bo­lo jas­né, že pôj­de­me na Slo­ven­sko. Ana­ly­zo­va­li sme nie­koľ­ko spo­loč­nos­tí, ale spo­je­nie RWE IT Slo­va­kia a FPT Software po­va­žu­je­me za ideál­nu kom­bi­ná­ciu.

IW: Aké sú va­še oča­ká­va­nia a plá­ny do blíz­kej bu­dúc­nos­ti?

T.G.B.: Oča­ká­vam, že RWE IT Slo­va­kia uza­vrie zmlu­vy v Ame­ri­ke a Ja­pon­sku. To je náš cieľ...

U.S.: A ta­kis­to po­čas nas­le­du­jú­cich 12 me­sia­cov oča­ká­va­me znač­ný rast spo­loč­nos­ti a rast v Euró­pe všeo­bec­ne.

IW: Spo­me­nu­li ste, že chce­te dať Slo­vá­kom bu­dúc­nosť. Čo eš­te chce­te do­siah­nuť na Slo­ven­sku?

T.G.B.: Chce­me, aby slo­ven­ské uni­ver­zi­ty spo­lup­ra­co­va­li s FPT. Štu­den­tom by sme ra­di po­núk­li šti­pen­diá a vý­men­né po­by­ty. Ta­kis­to by sme chce­li, aby spo­lup­rá­ca na úrov­ni vý­men­ných po­by­tov fun­go­va­la aj me­dzi pro­fe­sor­mi. Chce­me vy­tvo­riť no­vé mož­nos­ti pre in­ži­nie­rov, kto­rí by moh­li ísť pra­co­vať do Viet­na­mu ale­bo iných kra­jín, a po­kú­si­me sa aj za po­mo­ci viet­nam­ských in­ži­nie­rov vy­tvo­riť kva­lit­ný me­dzi­ná­rod­ný tím IT od­bor­ní­kov.

U.S.: Na­ši in­ži­nie­ri vo Viet­na­me sú zvyk­nu­tí ces­to­vať po ce­lom sve­te za prá­cou. Oča­ká­va­me a zá­ro­veň aj chce­me zme­niť zmýš­ľa­nie ľu­dí na Slo­ven­sku. Úlo­hou na­šich za­mes­tnan­cov ne­bu­de sta­rať sa iba o jed­né­ho zá­kaz­ní­ka v jed­nej lo­ka­li­te. My sa po­va­žu­je­me za glo­bál­ne­ho pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb, a aby sme sa ním moh­li stať aj na Slo­ven­sku, tre­ba zme­niť zmýš­ľa­nie ľu­dí. Aby po­va­žo­va­li za nor­mál­ne, že mož­no bu­dú pra­co­vať 3 týž­dne v Ame­ri­ke a ďal­ší tím od­ces­tu­je do Ja­pon­ska. Je pot­reb­né, aby ľu­dia zmýš­ľa­li glo­bál­ne. Iba vte­dy sa mô­že­me stať glo­bál­nou fir­mou.

IW: Plá­nu­je­te vy­tvo­riť 200 no­vých pra­cov­ných miest. Aká bu­de ich pra­cov­ná náplň? Aké bu­dú po­žia­dav­ky?

T.G.B.: Hľa­dá­me naj­mä exper­tov na SAP...

U.S.: ... a dis­ku­tu­je­me aj s európ­sky­mi auto­mo­bi­lo­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Od 1. jú­la tu bu­de­me mať tím viet­nam­ských exper­tov, kto­rí bu­dú vzde­lá­vať lo­kál­nych ľu­dí v od­vet­ví em­bed­ded sys­té­mov. Za­mes­tnan­cov vy­ško­lí­me a od ok­tób­ra chce­me pos­ky­to­vať služ­by v rám­ci em­bed­ded sys­té­mov auto­mo­bi­lo­vým spo­loč­nos­tiam. Ten­to pro­jekt bu­de sú­čas­ťou 200 no­vých pra­cov­ných miest, kto­ré plá­nu­je­me v Ko­ši­ciach vy­tvo­riť.

IW: Hľa­dá­te te­da špič­ko­vých IT exper­tov?

U.S.: Áno. To je vý­raz­ný roz­diel op­ro­ti niek­to­rým IT spo­loč­nos­tiam na Slo­ven­sku. My hľa­dá­me špič­ko­vých od­bor­ní­kov, vy­so­kok­va­li­fi­ko­va­ných ľu­dí. Po­va­žu­je­me sa za pr­vo­tried­ne­ho pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb a Slo­vá­kom chce­me dať príl­eži­tosť pra­co­vať v nao­zaj kom­plexnom IT pros­tre­dí.

IW: Ako bu­de vy­ze­rať spo­lup­rá­ca s uni­ver­zi­ta­mi?

T.G.B.: Vi­dí­me nie­koľ­ko mož­ných spô­so­bov spo­lup­rá­ce. Vý­men­né po­by­ty, no­vé kur­zy a štu­dij­né pred­me­ty, šti­pen­diá.

IW: A kon­krét­ne de­tai­ly spo­lup­rá­ce s ko­šic­kou uni­ver­zi­tou? Ke­dy bu­dú môcť vy­štu­do­va­ní in­ži­nie­ri z TU­KE ale­bo UPJŠ pra­co­vať pre FPT Slo­va­kia?

U.S: Ur­či­te bu­de­me pok­ra­čo­vať vo vzde­lá­va­cích ak­ti­vi­tách, kto­ré po­čas 10 ro­kov v Ko­ši­ciach RWE IT Slo­va­kia naš­tar­to­va­la. Či už ide o pred­me­ty, pred­náš­ky, kon­zul­tá­cie zá­ve­reč­ných prác, rôz­ne ca­se stu­dies pre štu­den­tov, ale­bo aj krea­tív­nu let­nú ško­lu, kde ko­šic­kí IT špe­cia­lis­ti s me­dzi­ná­rod­nou skú­se­nos­ťou od­ov­zdá­va­jú zís­ka­né zna­los­ti. Aj to­to je spô­sob, ako bu­de­me na­ďa­lej hľa­dať ta­len­ty, na­šich bu­dú­cich ko­le­gov. Sa­moz­rej­me, bu­de­me pra­co­vať aj na ďal­ších mož­nos­tiach spo­lup­rá­ce a zá­ro­veň pok­ra­čo­vať v pod­po­re zdru­že­nia IT Valley.

IW: Čo by ste od­ká­za­li mla­dým ľu­ďom, kto­rí sa prá­ve te­raz roz­ho­du­jú, čo štu­do­vať?

T.G.B.: Aby štu­do­vali IT a zme­ni­li s na­mi svet.

Ďaku­je­me za roz­ho­vor.

Za IW sa zho­vá­ral Ro­man Kad­lec.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter