Nezabúdajte

Telefón v úlohe pripomienkovača

Za­bú­da­te na svo­je po­vin­nos­ti ale­bo má­te prob­lé­my so sús­tre­de­ním sa na prá­cu? Po­tom skús­te vy­pnúť všet­ky so­ciál­ne sie­te a iné zdro­je roz­pty­ľo­va­nia a do te­le­fó­nu si stiah­ni­te pri­po­mien­ko­vač. Tá­to ap­li­ká­cia vám pri­po­me­nie ve­ci, na kto­ré nech­ce­te za­bud­núť, a zá­ro­veň vás bu­de mo­ti­vo­vať na prá­cu.

Ob­čas­né prob­lé­my s kon­cen­trá­ciou a pro­duk­ti­vi­tou nie sú nič vý­ni­moč­né. Kaž­dý z nás to rie­ši inak. Jed­no z rie­še­ní po­nú­ka­jú aj služ­by, kto­ré sa ľu­do­vo na­zý­va­jú pri­po­mien­ko­va­če. Ich prí­nos je v tom, že ok­rem pri­po­mí­na­nia po­vin­nos­tí pria­mo „úto­čia" aj na do­pa­mín. Tá­to che­mic­ká lát­ka vzni­ká pri­ro­dze­ne v moz­gu, je to neu­rot­ran­smi­ter a ovplyv­ňu­je mo­ti­vá­ciu. Do­pa­mín pri­tom v moz­gu ak­ti­vu­je chuť zís­kať od­me­nu a je ok­rem iné­ho zod­po­ved­ný aj za zá­vis­losť od vý­her­ných auto­ma­tov. Mo­ti­vu­je to­tiž k ďal­šie­mu hra­niu s vi­di­nou od­me­ny - veľ­kej vý­hry.

V na­šom prí­pa­de sí­ce jac­kpot ne­roz­bi­je­me, ale aj pos­tup­né škr­ta­nie úloh je ur­či­tá for­ma od­me­ny. Ho­ci to mô­že vy­ze­rať ako ne­pod­stat­ná drob­nosť, je roz­diel, ak si vy­tvo­rí­te v mys­li ima­gi­nár­ny zoz­nam úloh, kto­rý pos­tup­ne pl­ní­te, a keď si da­ný zoz­nam na­pí­še­te na pa­pier ale­bo vlo­ží­te do ap­li­ká­cie. Ma­nuál­ne škr­ta­nie po­vin­nos­tí má to­tiž svo­je ča­ro a poh­ľad na sten­ču­jú­ci sa pra­cov­ný iti­ne­rár je čas­to dos­ta­toč­ný dô­vod, kto­rý vás na­kop­ne k eš­te väč­šej ak­ti­vi­te. Vy­skú­šaj­te si to, fun­gu­je to!

Ho­ci tvor­ba zoz­na­mu úloh mô­že na kaž­dé­ho člo­ve­ka pô­so­biť inak - niek­to oce­ní ne­ja­kú z pred­sta­ve­ných slu­žieb, os­tat­ní bu­dú ver­ní pa­pie­ru a zoz­nam si na­pí­šu a vy­škr­ta­jú pe­rom -, vý­sle­dok by mal byť v oboch prí­pa­doch to­tož­ný. A bez oh­ľa­du na va­še pre­fe­ren­cie te­le­fón si mô­že­te veľ­mi jed­no­du­cho pre­me­niť na efek­tív­ny pri­po­mien­ko­vač a za­ria­de­nie obo­ha­tiť o ďal­šiu nao­zaj prak­tic­kú fun­kciu.

Any.DO

anydo.PNG

Roz­hra­nie ap­li­ká­cie Any.DO je veľ­mi zá­klad­né - má to svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy

Any.DO je vý­bor­ná mul­tip­lat­for­mo­vá služ­ba, kto­rá kom­bi­nu­je jed­no­du­chosť, preh­ľad­nosť a zo­pár extra vlas­tnos­tí. Chce os­lo­viť stro­hým roz­hra­ním, kto­ré je maximál­ne jed­no­du­ché. Ďalej pred­sta­ve­ná služ­ba Wun­derlist je pres­ný opak, tak­že pri vý­be­re va­šej ideál­nej ap­li­ká­cie tre­ba brať do úva­hy aj tú­to vlas­tnosť. Any.DO kla­die dô­raz na vy­tvo­re­né pri­po­mien­ky, Wun­derlist za­hl­tí množ­stvom zoz­na­mov a roz­hra­ním, kto­ré je roz­tiah­nu­té na via­ce­rých ob­ra­zov­kách. V oboch prí­pa­doch ba­dať ele­gan­ciu roz­hra­nia, kto­rá je však do­siah­nu­tá iným spô­so­bom.

Any.DO chvá­li­me za dos­tup­nosť ap­li­ká­cií pre An­droid, iOS a za do­da­toč­nú pod­po­ru vo for­me roz­ší­re­nia pre pre­hlia­dač Chro­me. To po­nú­ka rých­ly prís­tup k pri­po­mien­kam aj na po­čí­ta­či, ako aj mož­nosť vy­tvo­riť no­vú pri­po­mien­ku z do­ru­če­né­ho e-mai­lu. Ne­chý­ba ani webo­vé roz­hra­nie služ­by s prís­tu­pom k ulo­že­ným in­for­má­ciám. V tom­to prí­pa­de sa však pre­ja­via ne­ga­tív­ne vlas­tnos­ti stro­hé­ho roz­hra­nia. Na ob­ra­zov­ke te­le­fó­nu je dos­ta­ču­jú­ce, na veľ­kom mo­ni­to­re však ne­vy­ze­rá veľ­mi váb­ne. Ak te­da bu­de­te služ­bu pou­ží­vať aj na po­čí­ta­či, od­po­rú­ča­me vy­užiť roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dač Chro­me. To nie je roz­tiah­nu­té na ce­lom mo­ni­to­re a pri­po­mí­na dis­plej te­le­fó­nu.

planovanie.PNG

Za­ují­ma­vá a je­di­neč­ná fun­kcia služ­by je plá­no­va­nie dňa z vy­tvo­re­ných pri­po­mie­nok

Any.DO oce­ní­te naj­mä v prí­pa­de, že pou­ží­va­te mo­bil­nú ap­li­ká­ciu ka­len­dá­ra Cal. Obe ap­li­ká­cie ma­jú spo­loč­né­ho vý­vo­já­ra, a te­da nie je prek­va­pe­ním, že sú nav­zá­jom pre­po­je­né. Pri­po­mien­ky sa zob­ra­zu­jú pria­mo v ka­len­dá­ri. Ta­ká­to fun­kcia nám v prí­pa­de os­tat­ných slu­žieb chý­ba­la a mô­že byť dô­vo­dom, pre­čo sa roz­hod­ne­te pre Any.DO.

Služ­ba ob­sa­hu­je všet­ky pot­reb­né fun­kcie. Upo­zor­ňu­je na vy­tvo­re­né pri­po­mien­ky, pri­čom si mô­že­te nas­ta­viť aj frek­ven­ciu opa­ko­va­nia. Mož­no nas­ta­viť aj lo­ka­li­tu, dopl­niť poz­nám­ku ale­bo zdie­ľať úlo­hu s pria­te­ľom či ko­le­gom. Ne­chý­ba de­le­nie pri­po­mie­nok pod­ľa ča­su a zoz­na­mov. Za­ují­ma­vá fun­kcia Nap­lá­nuj­te si svoj deň umož­ňu­je v rých­los­ti zre­ka­pi­tu­lo­vať star­šie pri­po­mien­ky a dr­žať zoz­nam pod kon­tro­lou. Po­dob­nú fun­kciu sme v kon­ku­ren­čných služ­bách ne­naš­li. Na dru­hej stra­ne ne­má­me po­cit, že by vý­raz­ne uľah­či­la pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie, čo sa mô­že zme­niť v prí­pa­de, ak má­te de­siat­ky pri­po­mie­nok, kto­ré ste dlh­šie neak­tua­li­zo­va­li. Ne­vý­hod­né je ob­me­dzenie fun­kcie v prí­pa­de bez­plat­né­ho úč­tu.

cal.PNG

Vý­ho­da služ­by Any.DO spo­čí­va v in­teg­rá­cii do ka­len­dá­ra Cal

Any.DO sme tes­to­va­li naj­mä vo ver­zii pre iOS a ap­li­ká­cia ne­fun­go­va­la úpl­ne ideál­ne. Nap­rík­lad sme ma­li prob­lém s di­kto­va­ním pri­po­mie­nok. Ap­li­ká­cia vo väč­ši­ne prí­pa­dov ne­rea­go­va­la na náš hlas bez oh­ľa­du na pou­ži­tý ja­zyk. Po­dob­nú fun­kciu má aj Wun­derlist, ale iba vo webo­vom roz­hra­ní, resp. v ap­li­ká­cii Chro­me. Di­kto­va­nie však v tom­to prí­pa­de fun­go­va­lo pod­ľa oča­ká­va­nia.

Any.DO mô­že­te pou­ží­vať bez­plat­ne, k dis­po­zí­cii je však aj pla­te­ná pré­mio­vá ver­zia. Za me­sač­ný pop­la­tok zís­ka­te mož­nosť pris­pô­so­biť si po­za­die pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, ako aj neob­me­dze­né pou­ží­va­nie fun­kcie plá­no­va­nia. Prá­ve plá­no­va­nie je to­tiž jed­na z má­la fun­kcií, kto­ré by nás pres­ved­či­li, aby sme pou­ží­va­li Any.DO, a nie Wun­derlist.

anydo_android.png

QR An­droid

anydo_ios.png

QR iOS

Clear

clear.PNG

Clear je zá­klad­ný pri­po­mien­ko­vač pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú iba zá­klad­né fun­kcie

Služ­bu Clear sme za­hr­nu­li do náš­ho zoz­na­mu ako zá­stup­cu pri­po­mien­ko­va­čov, kto­ré sú za­me­ra­né na maximál­nu jed­no­du­chosť. Clear má iba jed­nu hlav­nú fun­kciu, a to je upo­zor­ňo­vať na vy­tvo­re­né pri­po­mien­ky a preh­ľad­ne in­for­mo­vať o poz­na­če­ných úlo­hách. Tam, kde sa os­tat­né služ­by pred­há­ňa­jú v do­da­toč­ných fun­kciách, chce Clear os­lo­viť ov­lá­da­ním ap­li­ká­cie. To je za­lo­že­né na ges­tách a chví­ľu si naň bu­de­te zvy­kať. Je­ho hlav­ný prí­nos je však v tom, že všet­ky dô­le­ži­té úko­ny zvlád­ne­te po­mo­cou jed­né­ho prs­ta a bez nut­nos­ti vý­raz­ne me­niť dr­ža­nie te­le­fó­nu. Na dru­hej stra­ne, ho­ci je ov­lá­da­nie tro­chu iné ako v prí­pa­de kon­ku­ren­čných slu­žieb, ne­po­va­žu­je­me ho za lep­šie, resp. vý­raz­ne po­hodl­nej­šie. Ta­kis­to nás neos­lo­vil stro­hý di­zajn. Je po­dob­ný ako v prí­pa­de Any.DO, ale Clear sa nám pá­či me­nej.

Aj na­priek to­mu pat­rí tá­to ap­li­ká­cia me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie pri­po­mien­ko­va­če na za­ria­de­niach s iOS. Ako je­di­ná služ­ba vo vý­be­re však ne­po­nú­ka sku­toč­né mul­tip­lat­for­mo­vé pou­ží­va­nie - Clear je dos­tup­ný iba pre iOS a Mac. Úda­je sa syn­chro­ni­zu­jú cez iC­loud, ale webo­vé roz­hra­nie služ­by nie je k dis­po­zí­cii. Inak po­ve­da­né, úda­je si mô­že­te kon­tro­lo­vať a pri­dá­vať iba cez ap­li­ká­ciu iOS a Mac.

Clear ta­kis­to neu­mož­ňu­je prik­la­dať príl­ohy, prí­pad­ne de­fi­no­vať pri­po­mien­ky po­mo­cou poz­ná­mok. Kon­ku­ren­cia v tom­to sme­re po­nú­ka pok­ro­či­lej­šie mož­nos­ti, a ho­ci ich mô­že niek­to po­va­žo­vať za zby­toč­nosť, v rám­ci prá­ce sme tie­to vlas­tnos­ti vy­uži­li.

clear_ios.png

QR iOS

Wun­derlist

TIP RE­DAK­CIE - Fun­kcie

wunderlist.JPG

Roz­hra­nie služ­by je veľ­mi pek­né

Tá­to služ­ba pat­rí me­dzi na­še naj­ob­ľú­be­nej­šie pri­po­mien­ko­va­če. Dô­vo­dom je pok­ro­či­lá fun­kcio­na­li­ta - Wun­derlist nie je iba nás­troj, do kto­ré­ho si na­pí­še­te zoz­nam úloh a pri­ra­dí­te k nim pri­po­mien­ky. Po­nú­ka to­ho ove­ľa viac.

V pr­vom ra­de je to vý­bor­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie na­prieč via­ce­rý­mi plat­for­ma­mi. Wun­derlist je vhod­ne pris­pô­so­be­ný pre ob­ra­zov­ku mo­ni­to­ra, pre dis­plej tab­le­tu aj te­le­fó­nu. Služ­ba je dos­tup­ná pre iOS, An­droid, Mac, Kind­le Fi­re a čos­ko­ro sa ob­ja­ví aj vo for­me na­tív­nej ap­li­ká­cie pre Win­dows Pho­ne a Win­dows 8. Z ľu­bo­voľ­né­ho PC však mô­že­te k svoj­mu úč­tu pris­tu­po­vať cez roz­hra­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. A ak pou­ží­va­te Chro­me, mô­že­te vy­uží­vať aj sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu, resp. roz­ší­re­nie. Ap­li­ká­cia pre Chro­me je v pod­sta­te inter­ne­to­vá strán­ka v sa­mos­tat­nom ok­ne. Ta­ké­to rie­še­nie sa nám pá­či a je prak­tic­ké. Ak pra­cu­je­te s via­ce­rý­mi prog­ra­ma­mi a v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či má­te ot­vo­re­ných via­ce­ro ka­riet, me­dzi Wun­derlis­tom a zvyš­kom prá­ce sa prep­ne­te rých­lej­šie a po­hodl­nej­šie. Do­daj­me, že va­še kon­to sa me­dzi jed­not­li­vý­mi plat­for­ma­mi syn­chro­ni­zu­je auto­ma­tic­ky. Syn­chro­ni­zá­ciu po­va­žu­je­me dnes za sa­moz­rej­mosť, no je vhod­né tú­to fun­kciu spo­me­núť. Je prak­tic­ké, že sa syn­chro­ni­zu­je nie­len zoz­nam úloh, ale aj poz­nám­ky a no­ti­fi­ká­cie pri­po­mie­nok. Inak po­ve­da­né, ak si vy­tvo­rí­te no­vú úlo­hu cez ap­li­ká­ciu Chro­me a pri­ra­dí­te jej alarm, v kon­krét­nom ča­se a dá­tu­me dos­ta­ne­te no­ti­fi­ká­ciu aj cez ap­li­ká­ciu iOS ale­bo An­droid. Wun­derlist v tom­to sme­re fun­gu­je spo­ľah­li­vo.

wunderlist_app.PNG

Wun­derlist vy­ze­rá ele­gan­tne aj v te­le­fó­ne

Wun­derlist po­nú­ka zá­klad­né de­le­nie úloh - pra­cov­né a súk­rom­né pri­po­mien­ky, svo­ju ka­te­gó­riu má aj zoz­nam po­lo­žiek, kto­ré má­te na­kú­piť v ob­cho­de. Ap­li­ká­cia vás neob­me­dzu­je poč­tom zoz­na­mov, tak­že si služ­bu mô­že­te up­ra­viť pod­ľa vlas­tných po­trieb a vy­tvo­riť nao­zaj kom­plexné­ho po­moc­ní­ka. My sme si napr. vy­tvo­ri­li po­lož­ku Pre­čí­tať nes­kôr, kam si uk­la­dá­me od­ka­zy URL na za­ují­ma­vé inter­ne­to­vé strán­ky. Dô­vod, pre­čo pou­ží­va­me Wun­derlist aj na ten­to účel, je ten, že ap­li­ká­ciu ot­vá­ra­me kaž­dý deň a ide o mies­to, kam si všet­ko zna­čí­me. Ne­ho­vo­riac o tom, že aj ulo­že­né od­ka­zy na webo­vé strán­ky sa syn­chro­ni­zu­jú na­prieč všet­ký­mi plat­for­ma­mi a pre inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Chro­me je dos­tup­né roz­ší­re­nie, kto­ré inter­ne­to­vú ad­re­su ulo­ží jed­ným klik­nu­tím. Ta­kis­to sa nám pá­či aj mož­nosť jed­no­du­ché­ho vy­tvo­re­nia pri­po­mien­ky pria­mo cez e-mail - sta­čí ho pre­pos­lať na ad­re­su me@wun­derlist.com a nás­led­ne ho náj­de­te v ap­li­ká­cii v zlož­ke In­box. Prak­tic­ké. Ho­ci Wun­derlist ne­po­nú­ka pre­po­je­nie s ka­len­dá­rom, tú­to fun­kciu pos­kyt­ne neo­fi­ciál­ny nás­troj tre­tej stra­ny.

Wun­derlist je ideál­na služ­ba pre jed­not­liv­ca, ale aj pre sku­pi­ny ľu­dí. Ak ten­to nás­troj pou­ží­va­jú aj va­ši ko­le­go­via, vý­raz­ne zjed­no­du­šu­je spo­lup­rá­cu a ma­na­žo­va­nie sku­pi­no­vých úloh. Pro­jekt mô­že­te roz­de­liť do čias­tko­vých úloh, k po­vin­nos­tiam pri­ra­diť ľu­dí, s vy­bra­ný­mi kon­tak­tmi zdie­ľať kon­krét­ne zoz­na­my atď. Ne­chý­ba­jú ko­men­tá­re, poz­nám­ky, príl­ohy. Wun­derlist v tom­to sme­re kom­bi­nu­je osob­ný pri­po­mien­ko­vač s fun­kcia­mi ko­la­bo­rač­ných nás­tro­jov, ako je napr. služ­ba Trello. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa je vý­hod­né, že všet­ky dô­le­ži­té in­for­má­cie mô­že­te mať na jed­nom mies­te - ak všet­ci pou­ží­va­jú Wun­derlist.

kolaboracia.png

Ten­to pri­po­mien­ko­vač je za­ují­ma­vý aj pre pra­cov­né tí­my - uľah­ču­je spo­lup­rá­cu a ma­na­žo­va­nie tí­mo­vých pro­jek­tov

Služ­bu mô­že­te pou­ží­vať bez­plat­ne ale­bo v pré­mio­vej ver­zii Pro. Ak hľa­dá­te pri­po­mien­ko­vač hlav­ne na in­di­vi­duál­ne úče­ly, pos­ta­čí vám bez­plat­ná ver­zia. V prí­pa­de sku­pi­no­vej spo­lup­rá­ce bu­de­te v pok­ro­či­lých prí­pa­doch pot­re­bo­vať pré­mio­vé kon­to - od­stra­ňu­je zo­pár ob­me­dze­ní, ako je veľ­kosť sú­bo­rov, kto­ré mô­že­te pril­ožiť k pri­po­mien­ke, resp. po­čet ľu­dí, kto­rým pri­ra­dí­te úlo­hu.

wunderlist_android.png

QR An­droid

wunderlist_ios.png

QR iOS

Ver­dikt PC RE­VUE

V člán­ku sme pred­sta­vi­li tro­ji­cu mul­tip­lat­for­mo­vých slu­žieb. Any.DO, Clear aj Wun­derlist sú vý­bor­né pri­po­mien­ko­va­če. Kaž­dá zo slu­žieb je však nie­čím špe­ci­fic­ká. Any.DO je ty­pic­ký prík­lad ap­li­ká­cie, kto­rá ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né. Zá­klad­né fun­kcie kom­bi­nu­je s veľ­mi jed­no­du­chým roz­hra­ním a ne­chý­ba­jú ani nad­štan­dar­dné vlas­tnos­ti. Clear je služ­ba, kto­rá za­uj­me iba pou­ží­va­te­ľov eko­sys­té­mu od App­lu. Sub­jek­tív­ne po­va­žu­je­me tú­to ap­li­ká­ciu za naj­slab­šiu v rám­ci vý­be­ru, ale nie­ko­mu mô­že je­di­neč­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a ov­lá­da­nie ap­li­ká­cie po­mo­cou gest vy­ho­vo­vať na­toľ­ko, že ože­lie os­tat­né vlas­tnos­ti. Z mul­tip­lat­for­mo­vé­ho pou­ží­va­nia však Clear neob­sa­hu­je niek­to­ré pod­stat­né fun­kcie. Re­dak­čným ví­ťa­zom preh­ľa­du pri­po­mien­ko­va­čov je služ­ba Wun­derlist. Pá­či sa nám naj­mä ele­gan­tné pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, všet­ky pod­stat­né fun­kcie a množ­stvo pré­mio­vých vlas­tnos­tí. Tre­ba však do­dať, že vý­ber ví­ťa­za z dvo­ji­ce Any.DO a Wun­derlist bol veľ­mi tes­ný. Pre­to od­po­rú­ča­me vy­skú­šať obe služ­by a vy­brať si tú, kto­rá vám bu­de vy­ho­vo­vať viac. A ak vás neos­lo­ví ani jed­na z nich, daj­te eš­te šan­cu ap­li­ká­cii To­doist. Zá­klad­ná fun­kcio­na­li­ta je viac-me­nej to­tož­ná, ale za za­ují­ma­vé do­da­toč­né fun­kcie si za­pla­tí­te. Pre­to ju od­po­rú­ča­me naj­mä ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom, kto­rým os­tat­né služ­by z rôz­nych dô­vo­dov ne­pos­ta­ču­jú.

todoist_android.png

QR An­droid

todoist_ios.png

QR iOS


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter