Zálohujeme fotografie z dovolenky

Poz­ná­te to. Na do­vo­len­ku si zo­be­rie­te fo­toa­pa­rát, na­fo­tí­te stov­ky ob­ráz­kov. Prí­de­te do­mov, sú­bo­ry sko­pí­ru­je­te na pev­ný disk a ďa­lej sa nes­ta­rá­te. Dneš­né clou­do­vé služ­by však po­nú­ka­jú via­ce­ro mož­nos­tí, ako si fo­tog­ra­fie zá­lo­ho­vať a or­ga­ni­zo­vať. Vďa­ka to­mu ich mô­že­te mať vždy po­ru­ke a po­de­liť sa o ne so svo­ji­mi blíz­ky­mi.

Zá­lo­ho­va­nie a or­ga­ni­zo­va­nie fo­tog­ra­fií je dnes z ur­či­té­ho hľa­dis­ka dô­le­ži­tej­šie ako ke­dy­si. Dô­vo­dom je, že čas­to sa už neob­me­dzu­je­me iba na jed­no za­ria­de­nie. Fo­tí­me po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tov, ale aj smar­tfón­mi. A kaž­dý člen ro­di­ny tým svo­jím. Ma­na­žo­va­nie ro­din­ných fo­tog­ra­fií mô­že byť pre­to ná­roč­nej­šie. Vďa­ka služ­bám, kto­ré vám pred­sta­ví­me, však mô­že­te mať fo­tog­ra­fie preh­ľad­ne ulo­že­né v di­gi­tál­nych al­bu­moch a k dis­po­zí­cii bez oh­ľa­du na plat­for­mu.

Fo­tím, fo­tíš, fo­tí­me...

Po­vedz­me, že fo­tí­te po­mo­cou te­le­fó­nu aj kva­lit­nej­šie­ho fo­toa­pa­rá­tu. Te­le­fó­nom tvo­rí­te mo­men­tky, kto­ré ma­jú za­chy­tiť ur­či­tý oka­mih, spo­mien­ku. Fo­toa­pa­rá­tom zho­to­vu­je­te kva­lit­nej­šie zá­be­ry, kto­ré mož­no eš­te nás­led­ne up­ra­ví­te v edi­to­re fo­tog­ra­fií. Ho­ci dneš­né smar­tfó­ny do­ká­žu zho­to­viť efek­tné fo­tog­ra­fie, má­lo­ke­dy si ich pot­re­bu­je­te zá­lo­ho­vať v pô­vod­nom roz­lí­še­ní. Je zby­toč­né ulo­žiť si (z pro­fe­sio­nál­ne­ho hľa­dis­ka) nek­va­lit­nú fo­tog­ra­fiu v roz­lí­še­ní 3264 × 2448, čo je štan­dar­dné roz­lí­še­nie bež­né­ho 8 Mpx fo­toa­pa­rá­tu v smar­tfó­ne. Ta­ká­to fo­tog­ra­fia mô­že mať veľ­kosť aj 6 ÷ 7 MB. Z náš­ho poh­ľa­du ide o plyt­va­nie mies­ta. De­tai­ly, pre kto­ré by sa op­la­ti­lo zá­lo­ho­vať si fot­ku v pô­vod­nom roz­lí­še­ní, sa pri fo­te­ní po­mo­cou te­le­fó­nu stra­tia. Na smar­tfó­no­vé fo­tog­ra­fie vám bo­ha­to pos­ta­čí roz­lí­še­nie 2048 × 1536. Ak si po­zrie­te ob­rá­zok v pô­vod­nom a zmen­še­nom roz­lí­še­ní na full HD mo­ni­to­re a bez prib­li­žo­va­nia, roz­diel prak­tic­ky neu­vi­dí­te. Zá­ro­veň ušet­rí­te mies­to a uľah­čí­te si si­tuáciu, ak bu­de­te fo­tog­ra­fie uka­zo­vať zná­mym po­mo­cou mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Sa­moz­rej­me, sním­ky si mô­že­te zá­lo­ho­vať aj v pô­vod­nom roz­lí­še­ní, čo mô­že byť vý­hod­né pri nes­kor­šej reali­zá­cii vý­re­zov. Všet­ky spo­me­nu­té služ­by to umož­ňu­jú.

fotak.jpg

Fot­ky zo smar­tfó­nov sta­čí zá­lo­ho­vať aj v men­šom roz­lí­še­ní. Ak fo­tí­te kva­lit­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi, po­tom si ich bu­de­te chcieť ulo­žiť v pô­vod­nej ver­zii.

V prí­pa­de fo­tiek z kva­lit­nej­ších fo­toa­pa­rá­tov sa roz­hod­ne­te pod­ľa pot­re­by. Mô­že­te si zá­lo­ho­vať aj ori­gi­nál, aj zmen­še­nú ver­ziu na zdie­ľa­nie al­bu­mov cez inter­net. Fak­tom však os­tá­va, že ak fot­ky nech­ce­te tla­čiť ale­bo s ni­mi už nep­lá­nu­je­te pra­co­vať, po­tom vám zmen­še­ná ver­zia pos­ta­čí. A ak chce­te mať aj ori­gi­nál, zá­lo­huj­te si obe ver­zie. V clou­de je pries­to­ru dos­ta­tok. Tú väč­šiu mož­no vy­uži­je­te o pár ro­kov, keď sa ma­so­vo roz­ší­ria 4K te­le­ví­zo­ry.

Ca­rou­sel/Drop­box: S mi­ni­mom fun­kcií

Clou­do­vé úlo­žis­ko Drop­box má­me ra­di, ale z poh­ľa­du zá­lo­ho­va­nia fo­tog­ra­fií nám ne­pos­ta­ču­je. Prob­lém je strikt­ný li­mit bez­plat­né­ho voľ­né­ho mies­ta. Drop­box zá­ro­veň ne­po­nú­ka žiad­ne fun­kcie, kto­ré by nás pres­ved­či­li, aby sme služ­bu za­ča­li vy­uží­vať aj na ten­to účel. Auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­va­nie fo­tiek po­nú­ka­jú aj ďal­šie služ­by a Drop­box ne­má ni­ja­kú pri­da­nú hod­no­tu. Ne­ho­vo­riac o chý­ba­jú­cich fun­kciách.

Drop­box a ta­kis­to je­ho no­vá ap­li­ká­cia Ca­rou­sel slú­žia skôr na zdie­ľa­nie mo­men­tiek zo smar­tfó­nov než na pok­ro­či­lé zá­lo­ho­va­nie a or­ga­ni­zo­va­nie fo­tog­ra­fií. Vy­tvo­rí­te si aj al­bu­my, ale iba cez webo­vé roz­hra­nie a ap­li­ká­ciu na tab­le­toch. V ap­li­ká­cii pre te­le­fó­ny sme za­tiaľ tú­to fun­kciu ne­naš­li.

Flickr: Pre ná­roč­ných

TIP RE­DAK­CIE - Veľ­kosť bez­plat­né­ho úlo­žis­ka

Flickr je služ­ba, kto­rú oce­ní­te, ak si chce­te zá­lo­ho­vať veľ­ký ob­jem fo­tog­ra­fií do clou­du. Bez­plat­ne to­tiž dos­ta­ne­te až 1 TB pries­to­ru, čo vám uľah­čí sprá­vu aj zá­lo­ho­va­nie fo­tiek v pô­vod­nom roz­lí­še­ní. Ide te­da o vý­bor­ný spô­sob, ako zdie­ľať so sve­tom, resp. mať vždy po­ru­ke nád­her­né sním­ky zo zr­kad­lov­ky. Flickr dopĺňa vý­bor­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Ok­rem pre­ze­ra­nia svo­jich ga­lé­rií a fo­tiek os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov mô­že auto­ma­tic­ky zá­lo­ho­vať ob­ráz­ky z te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu. Ap­li­ká­cia ne­pod­po­ru­je zmen­še­nie roz­lí­še­nia, fot­ky zá­lo­hu­je bez zme­ny. Ak sa roz­hod­ne­te pou­ží­vať Flickr aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach, od­po­rú­ča­me, aby ste si v nas­ta­ve­niach po­vo­li­li zá­lo­ho­va­nie iba pri pri­po­je­ní do sie­te Wi-Fi.

Flickr má nád­her­ný di­zajn webo­vé­ho roz­hra­nia. Naj­mä ak si pre­ze­rá­te al­bu­my, veľ­ké náh­ľa­dy fo­tiek vy­pĺňa­jú ce­lú plo­chu mo­ni­to­ra. Fo­tog­ra­fie mož­no up­ra­vo­vať a zlep­šo­vať pria­mo v služ­be. No po ap­li­ko­va­ní zmien sa sta­rá ver­zia nah­ra­dí no­vou, resp. ulo­žia sa obe. V tom­to sme­re fun­gu­je služ­ba Goog­le+ Fot­ky po­hodl­nej­šie.

flickr.JPG

Flickr má pek­ný di­zajn webo­vé­ho roz­hra­nia a veľ­ké bez­plat­né úlo­žis­ko

Flickr umož­ňu­je vy­tvá­rať al­bu­my, ga­lé­rie aj ko­lek­cie, čo spreh­ľad­ňu­je or­ga­ni­zá­ciu fo­tiek. V praxi to fun­gu­je tak, že si vy­tvo­rí­te ko­lek­ciu Do­vo­len­ky a tam si ulo­ží­te všet­ky do­vo­len­ko­vé al­bu­my za pos­led­ných pár ro­kov. Mô­že­me to pri­rov­nať k vy­tvá­ra­niu po­dzlo­žiek. Po­dob­nú fun­kciu z hľa­dis­ka webo­vé­ho roz­hra­nia kon­ku­ren­cia ne­má.

Služ­ba pat­rí me­dzi naj­lep­šie, čo sa zá­lo­ho­va­nia a nás­led­nej or­ga­ni­zá­cie fo­tiek tý­ka. Pri­ví­ta­li by sme však niek­to­ré fun­kcie, ako je mož­nosť sťa­ho­vať ce­lé al­bu­my do PC (bu­de­te pot­re­bo­vať nás­tro­je tre­tích strán) ale­bo auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­va­nie dát z pa­mä­ťo­vej kar­ty pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia. Fo­tog­ra­fie bu­de­te mu­sieť v po­čí­ta­či nah­rá­vať ma­nuál­ne. Ta­kis­to chý­ba pod­po­ra pre for­mát RAW. Aj na­priek tým­to ne­dos­tat­kom Flickr pat­rí me­dzi naj­lep­šie služ­by.

Goog­le+ Fot­ky: Pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov

TIP RE­DAK­CIE - Fun­kcie

Priz­ná­me sa, že nie sme veľ­kí fa­nú­ši­ko­via služ­by Goog­le+. Na tej­to so­ciál­nej sie­ti sme za­re­gis­tro­va­ní iba z to­ho dô­vo­du, že pou­ží­va­me ďal­šie pro­duk­ty od Goog­lu. Goog­le však v rám­ci svo­jej so­ciál­nej sie­te pos­ky­tu­je sa­mos­tat­nú služ­bu Goog­le+ Fot­ky a tá si zís­ka­la na­šu pria­zeň. Na­toľ­ko, že sme do nej pre­nies­li všet­ky na­še di­gi­tál­ne fo­toal­bu­my.

Na tej­to služ­be sa nám pá­či naj­mä jej uni­ver­zál­nosť. Ide o jed­nu z má­la slu­žieb, kto­ré umož­ňu­jú zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie bez zme­ny veľ­kos­ti a aj v roz­lí­še­ní 2048 × 1536. Vý­hod­né je, že ak si uk­la­dá­te sním­ky v zmen­še­nej ver­zii, má­te k dis­po­zí­cii neob­me­dze­ný pries­tor. Ori­gi­ná­ly sa uk­la­da­jú do služ­by Goog­le Disk a v tom­to prí­pa­de ste li­mi­to­va­ní voľ­ným pries­to­rom v rám­ci váš­ho úč­tu.

Goog­le+ Fot­ky sú ideál­na voľ­ba, ak má­te iP­ho­ne ale­bo An­droid. Vý­nim­kou je Win­dows Pho­ne, pre kto­rý nie je služ­ba dos­tup­ná vo for­me ap­li­ká­cie. Do za­ria­de­nia s iOS si stiah­ne­te ap­li­ká­ciu Goog­le+. V rám­ci An­droi­du je služ­ba k dis­po­zí­cii sa­mos­tat­ne cez ap­li­ká­ciu Fot­ky, kto­rá je čas­to už pre­din­šta­lo­va­ná v sys­té­me. Ap­li­ká­cie umož­ňu­jú auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­va­nie fo­tiek pri nas­ta­ve­nom roz­lí­še­ní a Goog­le po­nú­ka jed­no­du­chú uti­li­tu aj pre Win­dows. Nas­ta­ví­te si, kto­ré zlož­ky sa ma­jú zá­lo­ho­vať a v akom roz­lí­še­ní.

Zo zá­lo­ho­va­ných fo­tog­ra­fií si jed­no­du­cho vy­tvo­rí­te no­vé al­bu­my, čo zjed­no­du­šu­je ich or­ga­ni­zá­ciu. V rám­ci webo­vé­ho roz­hra­nia si ozna­čí­te fot­ky, z kto­rých chce­te vy­tvo­riť no­vý al­bum. Fun­gu­je aj sku­pi­no­vé ozna­čo­va­nie po­mo­cou klá­ve­sov CTRL a Shift. Služ­ba je preh­ľad­ná a in­tui­tív­na na pou­ží­va­nie a po­nú­ka zo­pár nad­štan­dar­dných fun­kcií, kto­ré oce­ní­te, ak sa vám nech­ce fot­ky edi­to­vať.

V rám­ci zá­lo­ho­va­nia si mô­že­te ak­ti­vo­vať fun­kciu auto­ma­tic­ké zlep­še­nie, kto­rá op­ti­ma­li­zu­je os­vet­le­nie scé­ny na fot­ke. Tú­to fun­kciu mož­no ma­nuál­ne ak­ti­vo­vať pre kon­krét­nu fot­ku ale­bo al­bum, prí­pad­ne auto­ma­tic­ky za­pnúť pre všet­ky sním­ky. Vý­hod­né je, že zlep­še­nie mô­že­te ke­dy­koľ­vek deak­ti­vo­vať a mať prís­tup k ori­gi­ná­lu.

Goog­le+ Fot­ky vám vy­tvo­ria aj tzv. auto­ge­niál­ne úp­ra­vy niek­to­rých fo­tiek. Ob­vyk­le ide o ap­li­ko­va­nie naj­lep­šie­ho ús­me­vu ale­bo o vy­tvo­re­nie pa­no­rá­my z via­ce­rých zá­be­rov. Služ­ba ta­kis­to vy­ge­ne­ru­je krát­ke vi­deo z os­tat­ných kli­pov a sní­mok v rám­ci jed­né­ho al­bu­mu a pri­dá hu­dob­né pod­far­be­nie. Vý­sle­dok je oby­čaj­ne veľ­mi prí­jem­ný a po­te­ší hlav­ne me­nej skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov.

google.PNG

Goog­le+ Fot­ky sú vy­ni­ka­jú­cou služ­bou s naj­lep­ší­mi fun­kcia­mi

Rov­na­ko aj fun­kcia fo­top­rí­be­hy, kto­rá vy­tvo­rí di­gi­tál­ne fo­toal­bu­my z jed­not­li­vých al­bu­mov. Tá­to fun­kcia je úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­ná a vý­bor­ná. Be­rie do úva­hy dá­tu­my vy­tvo­re­nia fo­tog­ra­fií a v rám­ci fo­top­rí­be­hu ich syn­chro­nic­ky zo­ra­dí. Prí­beh neob­sa­hu­je všet­ky fot­ky, ale iba niek­to­ré. Ide však o veľ­mi efekt­ný spô­sob, ako zdie­ľať mo­men­tky z do­vo­len­ky. Do­daj­me, že vy­tvo­re­nie prí­be­hu mô­že nie­ke­dy tr­vať aj nie­koľ­ko dní a Goog­le neap­li­ku­je tú­to fun­kciu na všet­ky al­bu­my.

V ne­pos­led­nom ra­de ma­jú Goog­le+ Fot­ky za­bu­do­va­ný aj jed­no­du­chý edi­tor. Aký­koľ­vek ob­rá­zok, kto­rý zá­lo­hu­je­te v služ­be, mô­že­te up­ra­viť pria­mo v roz­hra­ní. Net­re­ba fo­tog­ra­fie sťa­ho­vať, up­ra­vo­vať v exter­nom edi­to­re a opä­tov­ne nah­rať. Prí­jem­né je, že ak sa vám úp­ra­vy ne­pá­čia, jed­no­du­cho sa vrá­ti­te k ori­gi­ná­lu.

Aby sme to zhr­nu­li, Goog­le+ Fot­ky po­va­žu­je­me mo­men­tál­ne za naj­lep­šiu voľ­bu pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Služ­ba vám zmen­ší fo­tog­ra­fie tak, aby sa da­li efek­tív­ne zdie­ľať cez inter­net, no aby nič nes­tra­ti­li zo svo­jej krá­sy, ak si ich po­ze­rá­te na full HD mo­ni­to­re, tab­le­te ale­bo te­le­fó­ne. Neob­me­dze­né úlo­žis­ko, mož­nosť zá­lo­ho­vať aj v pô­vod­nej veľ­kos­ti a množ­stvo uži­toč­ných extra fun­kcií ro­bia z tej­to služ­by ideál­nu voľ­bu. A to aj v prí­pa­de, že so­ciál­nu sieť Goog­le+ ne­pou­ží­va­te. Do­daj­me, že všet­ky zá­lo­ho­va­né fo­tog­ra­fie a vy­tvo­re­né al­bu­my sú súk­rom­né. Ne­dos­ta­ne sa k nim te­da nik­to cu­dzí. Zdie­ľať ich však mô­že­te pod­ľa pot­re­by aj po­mo­cou de­di­ko­va­né­ho od­ka­zu. A ta­kis­to si mô­že­te jed­no­du­cho stiah­nuť aký­koľ­vek al­bum z va­šej ko­lek­cie fo­tiek do po­čí­ta­ča, čo je veľ­ká vý­ho­da naj­mä op­ro­ti Fa­ce­boo­ku.

iC­loud: S ob­me­dzenia­mi

iC­loud od App­lu je v ak­tuál­nej ver­zii v pod­sta­te dob­rá služ­ba, kto­rá má nie­koľ­ko ALE. Ho­ci pod­po­ru­je aj ope­rač­ný sys­tém Win­dows, naj­lep­šie fun­gu­je v pros­tre­dí za­ria­de­ní so sys­té­mom iOS a Mac. Dru­hé ALE je, že auto­ma­tic­ky zmen­šu­je fo­tog­ra­fie, kto­ré do služ­by zá­lo­hu­je­te. Pou­ži­té roz­lí­še­nie 2048 × 1536 je z hľa­dis­ka pre­ze­ra­nia fo­tiek na iPa­de ideál­ne, ale iC­loud vám ne­dá­va mož­nosť voľ­by.

Vý­ho­dou iC­lou­du je naj­mä je­ho ele­gan­cia. Ak sa po­hy­bu­je­te v kru­hu „App­le-po­zi­tív­nych" zná­mych, po­tom neexis­tu­je jed­no­duch­ší spô­sob, ako zdie­ľať fo­tog­ra­fie a al­bu­my. Zdie­ľa­ný al­bum sa zob­ra­zí pria­mo v roz­hra­ní pre­din­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cie Fot­ky, tak­že pou­ží­va­teľ ne­mu­sí pou­ží­vať inter­ne­to­vý pre­hlia­dač ani ap­li­ká­ciu tre­tej stra­ny. Všet­ko má hneď vo svo­jom te­le­fó­ne. Náh­ľa­dy sa stiah­nu auto­ma­tic­ky, fo­tog­ra­fie v roz­lí­še­ní 2048 × 1536 až pri pre­ze­ra­ní kon­krét­ne­ho ob­ráz­ka.

Žaľ, prog­ram pre Win­dows ne­fun­gu­je vždy bez­chyb­ne, ne­ho­vo­riac o chý­ba­jú­cej pod­po­re pre An­droid. Ak te­da pou­ží­va­te via­ce­ro plat­fo­riem, od­po­rú­ča­me iné rie­še­nie. App­le však sľú­bil ur­či­té zme­ny spo­loč­ne s uve­de­ním sys­té­mu iOS 8.

OneD­ri­ve: Nie­len pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows Pho­ne

Služ­ba OneD­ri­ve do­ne­dáv­na po­nú­ka­la mož­nosť voľ­by, v akej kva­li­te sa bu­dú fot­ky zá­lo­ho­vať. Mo­men­tál­ne ich uk­la­dá do clou­du iba v pô­vod­nej ver­zii - v ap­li­ká­ciách pre sys­té­my iOS a An­droid. V prí­pa­de fo­tiek zo smar­tfó­nov to ne­mu­sí byť ideál­ne rie­še­nie a prá­ve tá­to zme­na nás pri­nú­ti­la mig­ro­vať do služ­by Goog­le+ Fot­ky.

Zá­lo­ho­va­nie fo­tiek do OneD­ri­ve je ideál­na voľ­ba pre ma­ji­te­ľov te­le­fó­nov so sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Tá­to fun­kcia je to­tiž pria­mo za­bu­do­va­ná v ope­rač­nom sys­té­me. Ak pou­ží­va­te aj ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8, fo­tog­ra­fie si zor­ga­ni­zu­je­te veľ­mi jed­no­du­cho. OneD­ri­ve je to­tiž in­teg­ro­va­ný pria­mo v sys­té­me a umož­ňu­je po­hodl­né pre­sú­va­nie sú­bo­rov v clou­de, ako­by ste pra­co­va­li s lo­kál­ny­mi sú­bor­mi.

onedrive.jpg

Ak má­te Win­dows Pho­ne, ne­má­te ve­ľa mož­nos­tí, ako auto­ma­tic­ky zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie

OneD­ri­ve však ne­po­nú­ka žiad­nu pri­da­nú hod­no­tu. Vý­ho­da služ­by spo­čí­va v tom, že vám za ur­či­tých pod­mie­nok pos­kyt­ne naj­viac bez­plat­né­ho pries­to­ru v rám­ci kla­sic­kých clou­do­vých slu­žieb. Pre nie­ko­ho je ta­kis­to po­hodl­né to, že si ne­mu­sí in­šta­lo­vať žiad­ne­ho klien­ta.

Pá­či sa nám, že OneD­ri­ve zob­ra­zu­je zoz­nam sú­bo­rov, kto­ré sú ulo­že­né v clou­de, a to aj v prí­pa­de, že sa fy­zic­ky ne­na­chá­dza­jú na lo­kál­nom úlo­žis­ku. Prob­lém je v tom, že v ta­kom­to prí­pa­de sa ob­ráz­ky na­čí­ta­va­jú po­ma­ly. Prá­ve rých­losť sťa­ho­va­nia fo­tiek a vi­deí zo server­ov služ­by OneD­ri­ve po­va­žu­je­me za jej hlav­ný ne­dos­ta­tok. Pla­tí to aj pri pre­ze­ra­ní fo­tiek vo webo­vom roz­hra­ní služ­by. Kon­ku­ren­cia je v tom­to sme­re lep­šia.

Aby sme to zhr­nu­li: OneD­ri­ve oce­nia ma­ji­te­lia te­le­fó­nov Win­dows Pho­ne, pre kto­rých ide o jed­nu z má­la mož­nos­tí, ako auto­ma­tic­ky zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie. In­teg­rá­cia služ­by OneD­ri­ve v roz­hra­ní Win­dows 8 znač­ne uľah­ču­je or­ga­ni­zá­ciu fo­tiek. Naj­mä ak pre­fe­ru­je­te prá­cu so sú­bor­mi v roz­hra­ní Pries­kum­ní­ka op­ro­ti roz­hra­niam webo­vých pre­hlia­da­čov.

Ver­dikt PC RE­VUE

Pred­sta­vi­li sme si pä­ti­cu slu­žieb. Kaž­dá z nich má svo­je vý­ho­dy a mô­že vám vy­ho­vo­vať v ur­či­tých pod­mien­kach. Za ideál­ne rie­še­nia však po­va­žu­je­me Goog­le+ Fot­ky a Flickr. Pr­vú me­no­va­nú služ­bu oce­nia bež­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rých po­te­ší vý­bor­ná fun­kcio­na­li­ta. Služ­be nič ne­chý­ba a pri­ná­ša aj via­ce­ro extra fun­kcií vrá­ta­ne pod­po­ry for­má­tu RAW. Flickr oce­nia ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia naj­mä pre veľ­kosť bez­plat­né­ho pries­to­ru – 1 TB pos­ky­tu­je viac než dos­ta­tok pries­to­ru na va­še fot­ky.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter