Aj vo svete on-line hier na vás číhajú hrozby

Virus Lab

Pre dr­vi­vú väč­ši­nu či­ta­te­ľov PC RE­VUE skrat­ka MMORPG nie je žiad­na no­vin­ka, pre zvy­šok vy­svet­lím, že ide Mas­si­ve­ly-Mul­tip­layer On­li­ne Ro­le-Playing Ga­me (on-li­ne hra na hr­di­nov s ma­sív­nym poč­tom hrá­čov). A ako všet­ko v ky­berpries­to­re ani to­to pros­tre­die sa ne­vyh­lo on-li­ne kri­mi­nál­ni­kom. Mi­nu­lý me­siac ot­vo­ril brá­ny naj­väč­ší veľtrh po­čí­ta­čo­vých hier na sve­te Ga­mes­com. A ESET tam ne­mo­hol chý­bať. Bo­la to aj príl­eži­tosť pre na­šich vý­skum­ní­kov po­zrieť sa na hroz­by, kto­rým hrá­či mô­žu če­liť.

Čo vlas­tne zlo­de­jov tak veľ­mi za­ují­ma na va­šom her­nom ži­vo­te? Mno­hé pos­ta­vy s tým, čo do­siah­li, či rôz­ne le­gen­dár­ne pred­me­ty, kto­ré zís­ka­li, už ma­jú aj ne­ma­lú pe­ňaž­nú hod­no­tu. A te­da aj ky­berzlo­čin­ci, ak ich dl­hé prs­ty spo­či­nú na ta­kom­to to­va­re, ich do­ká­žu pek­ne spe­ňa­žiť. A čím dlh­šie hru hrá­te, tým ste pre zlo­čin­cov za­ují­ma­vej­ší, na­pí­sal na spra­vo­daj­skej strán­ke ESE­Tu WeLi­ve­Se­cu­ri­ty blo­ger Aryeh Go­ret­sky. Jed­no­du­cho zís­ka­te rôz­ne dopl­nky, prí­pad­ne si vy­bu­du­je­te sil­nú pos­ta­vu. Ne­ho­vo­riac o tom, že na to, aby ste sa v hre tak­to vy­pra­co­va­li, ta­kis­to za­pla­tí­te ne­ja­ké pe­nia­ze.

Ako v reál­nom sve­te, dopĺňa Go­ret­sky, aj v on-li­ne hrách sa stret­ne­te s fal­šo­va­ný­mi po­lož­ka­mi či fa­loš­ný­mi her­ný­mi pe­niaz­mi. Na tú­to ak­ti­vi­tu vy­uží­va­jú pod­vod­ní­ci rôz­ne zra­ni­teľ­nos­ti, kto­ré mô­žu mať množ­stvo po­dôb.

Exis­tu­jú aj ty­py škod­li­vé­ho kó­du, kto­ré sa tvá­ria ako re­gu­lár­ny her­ný sof­tvér, prí­pad­ne „zlep­šo­vák", v sku­toč­nos­ti však ma­jú zá­ujem o va­še úda­je k vi­deoh­re. Me­dzi tie naj­frek­ven­to­va­nej­šie pa­tria zlo­de­ji in­for­má­cií pros­tred­níc­tvom tzv. key­log­ge­rov - te­da mal­vé­ru, kto­rý si za­zna­me­ná to, čo prá­ve ťu­ká­te do klá­ves­ni­ce. Tie her­né key­log­ge­ry prog­ra­my ESE­Tu ozna­ču­jú ako Win32/PSW.On­Li­ne­Ga­mes. Pos­tih­nu­tých je pri­tom tak ve­ľa hráč­skych úč­tov, že ad­mi­nis­trá­to­ri a edi­to­ri hier si už na ne po­ma­ly zvyk­li a zmien­ku o nich náj­de­te az­da v kaž­dých otáz­kach a od­po­ve­diach pri prob­lé­moch s hrou.

Veľ­mi čas­tá hroz­ba sú aj cie­le­né phis­hin­go­vé úto­ky na hrá­čov. V tom­to prí­pa­de pros­tred­níc­tvom tech­ník so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva od­ov­zdá svo­je úda­je hráč sám, ne­ve­diac, že ko­mu­ni­ku­je s pod­vod­ník­mi. Tí vám po­tom her­ný účet vy­bie­lia tak ako kaž­dý iný zlo­dej.

Aj pre­to tvor­co­via MMORPG na ochra­nu pou­ží­va­te­ľov čas­to za­vá­dza­jú sys­tém dvoj­fak­to­ro­vej auten­ti­fi­ká­cie. Tá mô­že byť vo for­me elek­tro­nic­ké­ho za­ria­de­nia či smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie, kto­rá vám do­dá nie­koľ­ko­mies­tne kó­dy, kto­ré sú ak­tív­ne a v plat­nos­ti iba na krát­ky čas. Po­tom sa mu­sí vy­ge­ne­ro­vať no­vý bez­peč­nost­ný kód. No aj tu sa kri­mi­nál­ne živ­ly sna­žia vy­nájsť: nap­rík­lad mal­vér Dis­ker zo za­čiat­ku toh­to ro­ka ve­del tie­to me­cha­niz­my obísť.

Na­ším zá­me­rom ne­bo­lo po­ka­ziť vám ra­dosť z dob­rod­ruž­stva pri hra­ní on-li­ne hier, ale pou­ká­zať na to, že aj tu mu­sí­te byť opatr­ní. A že dob­rý anti­ví­rus je aj tu na mies­te. I ten­to me­siac vám že­lá­me bez­peč­né sur­fo­va­nie, te­da vlas­tne on-li­ne hra­nie.

Bra­ňo On­drá­šik

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter