Ako je to s reklamou?

Právnik radí

Práv­na úp­ra­va rek­la­my je ob­siah­nu­tá v zá­ko­ne č. 147/2001 Z. z. o rek­la­me a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov. Zá­kon de­fi­nu­je rek­la­mu a po­žia­dav­ky na ňu, rov­na­ko aj štát­ny do­zor nad rek­la­mou. Rek­la­ma je práv­ne de­fi­no­va­ná ako pred­ve­de­nie, pre­zen­tá­cia ale­bo iné ozná­me­nie v kaž­dej po­do­be sú­vi­sia­ce s ob­chod­nou, pod­ni­ka­teľ­skou ale­bo inou zá­rob­ko­vou čin­nos­ťou s cie­ľom up­lat­niť pro­duk­ty na tr­hu.

Zá­kon de­fi­nu­je aj to, čo sa za rek­la­mu ne­po­va­žu­je, nap­rík­lad zna­če­nie síd­la práv­nic­kej oso­by, ozna­če­nie lis­tov a obá­lok ob­chod­ným me­nom ale­bo ochran­nou znám­kou, ozna­če­nie pro­duk­tov ale­bo ich oba­lov údaj­mi, kto­ré sa po­vin­ne mu­sia na nich uvá­dzať, ani po­vin­né zve­rej­ne­nie hos­po­dár­skych úda­jov (vý­roč­né sprá­vy a pod.).

V sú­vis­los­ti s ne­dáv­ny­mi zme­na­mi v zá­ko­noch na ochra­nu spot­re­bi­te­ľa doš­lo aj k zme­ne po­žia­da­viek na rek­la­mu. V sú­čas­nos­ti rek­la­ma nes­mie:

a) ob­sa­ho­vať čo­koľ­vek, čo zne­va­žu­je ľud­skú dôs­toj­nosť, urá­ža ná­rod­nos­tné cí­te­nie ale­bo ná­bo­žen­ské cí­te­nie, ako aj akú­koľ­vek dis­kri­mi­ná­ciu na zá­kla­de poh­la­via, ra­sy a so­ciál­ne­ho pô­vo­du,

b) pro­pa­go­vať ná­si­lie, van­dal­izmus ale­bo vul­gár­nosť a na­vá­dzať na proti­práv­ne ko­na­nie ale­bo vy­jad­ro­vať s ním súh­las,

c) pre­zen­to­vať na­ho­tu ľud­ské­ho te­la po­hor­šu­jú­cim spô­so­bom,

d) pre­zen­to­vať pro­duk­ty poš­ko­dzu­jú­ce ži­vot­né pros­tre­die ale­bo pro­duk­ty škod­li­vé ži­vo­tu ale­bo zdra­viu ľu­dí, zvie­rat ale­bo ras­tlín bez to­ho, aby sa na škod­li­vosť vý­slov­ne a zre­teľ­ne neu­po­zor­ni­lo,

e) oh­ro­zo­vať fy­zic­ké zdra­vie ani psy­chic­ké zdra­vie ob­ča­na,

f) pre­zen­to­vať pot­ra­vi­ny a vý­ži­vo­vé dopl­nky tak, ako­by ma­li účin­ky lie­kov,

g) vy­uží­vať zmys­lo­vé vní­ma­nie, kto­ré ov­plyv­ňu­je pa­mäť člo­ve­ka bez to­ho, aby si to uve­do­mil (pod­pra­ho­vé vní­ma­nie),

h) ob­sa­ho­vať osob­né úda­je, úda­je o ma­jet­ko­vých po­me­roch osôb bez ich pred­chá­dza­jú­ce­ho súh­la­su,

i) od­vo­lá­vať sa na vy­hlá­se­nia iných osôb bez ich pred­chá­dza­jú­ce­ho súh­la­su,

j) za­sa­ho­vať do práv iných osôb bez ich súh­la­su,

k) zneu­ží­vať dô­ve­ru ma­lo­le­tých osôb, naj­mä pod­ne­co­vať na sprá­va­nie, kto­ré mô­že oh­ro­ziť ich zdra­vie, psy­chic­ký vý­vin ale­bo mo­rál­ny vý­vin ale­bo zob­ra­zo­vať ich v ne­bez­peč­ných si­tuáciách.

Z textu zá­ko­na sí­ce vy­pa­dol zá­kaz skry­tej a klam­li­vej rek­la­my, ale tú za­ka­zu­jú oso­bit­né pred­pi­sy. Skry­tá rek­la­ma sa po­va­žu­je vždy na ne­ka­lú ob­chod­nú prak­ti­ku pod­ľa zá­ko­na č. 250/2007 Z. z. o ochra­ne spot­re­bi­te­ľa a klam­li­vá rek­la­ma sa po­va­žu­je pod­ľa § 45 Ob­chod­né­ho zá­kon­ní­ka za ne­ka­lú sú­ťaž.

Z hľa­dis­ka ad­re­sá­ta rek­la­my je dô­le­ži­té ve­dieť, že ju ne­mož­no ší­riť auto­ma­tic­kým te­le­fo­nic­kým vo­la­cím sys­té­mom, te­le­faxom a elek­tro­nic­kou poš­tou bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súh­la­su ich pou­ží­va­te­ľa, kto­rý je prí­jem­com rek­la­my. Rek­la­ma sa nes­mie ší­riť ad­res­ne, ak ad­re­sát do­ru­če­nie rek­la­my vop­red od­mie­ta ale­bo ak je v roz­po­re s dob­rý­mi mrav­mi, pre­zen­tu­je pro­duk­ty, kto­rých vý­ro­ba, pre­daj, pos­ky­to­va­nie ale­bo pou­ží­va­nie sú za­ká­za­né, ale­bo ak nespĺňa po­žia­dav­ky pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

Or­gá­nom do­zo­ru nad rek­la­mou je ok­rem špe­ci­fic­kých prí­pa­dov (rek­la­ma pot­ra­vín, lie­kov, ve­te­ri­nár­nych príp­rav­kov, koz­me­ti­ky, vý­ži­vo­vých dopl­nkov a pod.) Slo­ven­ská ob­chod­ná in­špek­cia. Za po­ru­še­nie zá­ko­na o rek­la­me mož­no ulo­žiť po­ku­tu do 166 000 eur. V prí­pa­de ší­re­nia rek­la­my ad­re­sá­tom, kto­rí ju od­miet­li, ale­bo bez ich súh­la­su je po­ku­ta ob­me­dze­ná su­mou 66 400 eur.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter