Posielajte papierové fotografie po celom svete elektronicky

Zoner Photo Studio 16

Prog­ram Zo­ner Pho­to Stu­dio pre mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid je za­dar­mo a umož­ňu­je skve­lú prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi. Je­ho sú­čas­ťou je aj mož­nosť zho­to­ve­nia poh­ľad­níc z vlas­tných fo­tiek. Tak­to vy­tvo­re­né poh­ľad­ni­ce po­tom za­šle­te elek­tro­nic­ky na tlač pria­mo do fir­my Zo­ner a bu­dú do­ru­če­né na va­mi zvo­le­né mies­to ur­če­nia. Ad­re­sá­to­vi bu­dú do­ru­če­né do schrán­ky Čes­kou poš­tou ne­zá­vis­le od mies­ta, od­kiaľ ste ich pos­la­li. Ce­ny sú glo­bál­ne, je jed­no, v kto­rej čas­ti sve­ta sa prá­ve na­chá­dza­te. Pos­la­ná poh­ľad­ni­ca si za­cho­vá­va všet­ky do­te­raj­šie zna­ky pa­pie­ro­vé­ho poz­dra­vu, je vy­tla­če­ná na hru­bom pa­pie­ri.

Ces­to­va­te­ľom pri po­sie­la­ní poh­ľad­níc tak od­pa­dá nut­nosť hľa­dať tú správ­nu poh­ľad­ni­cu, znám­ku v správ­nej hod­no­te a hlav­ne sa ne­mu­sia spo­lie­hať na to, že schrán­ka, do kto­rej poh­ľad­ni­cu ho­di­li, je nao­zaj aj vy­be­ra­ná. Poh­ľad­ni­ca dôj­de na Slo­ven­sko pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí za tri pra­cov­né dni od jej za­sla­nia na spra­co­va­nie. Je­di­né, čo pot­re­bu­je­te, je prís­tup na inter­net zo za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 a vy­šším a nain­šta­lo­va­nou prís­luš­nou ap­li­ká­ciou. Mô­že to byť Zo­ner Pho­to Stu­dio, kto­ré má aj ši­ro­kú šká­lu fun­kcií na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií. Do fo­tog­ra­fie mô­že­te za­dá­vať texto­vé ale­bo gra­fic­ké zna­ky, pri pí­sa­ní od­ka­zu sa da­jú pou­žiť fon­ty blíz­ke textu pí­sa­né­mu ru­kou.

Ok­rem to­ho exis­tu­je aj ap­li­kácia Zo­ner Pos­tards, kto­rá je ur­če­ná len na príp­ra­vu a po­sie­la­nie fo­tog­ra­fií. Zo­ner Pho­to Stu­dio pre An­droid a Zo­ner Pos­tcards sa da­jú bez­plat­ne stiah­nuť z Goog­le Play. Pla­tiť mož­no cez Goog­le Wallet ale­bo cez ob­ľú­be­ný pla­tob­ný sys­tém Pay­Pal. Vý­hod­nej­šie plat­by však do­siah­ne­te po­mo­cou sys­té­mu Pay­Pal. Ce­na pos­la­nia fo­tog­ra­fie tou­to for­mou na Slo­ven­sko z ce­lé­ho sve­ta (te­da aj vrá­ta­ne po­sie­la­nia poh­ľad­ni­ce zo Slo­ven­ska) je 1,49 EUR. Pos­la­nie poh­ľad­ni­ce z ce­lé­ho sve­ta do Čes­kej re­pub­li­ky sto­jí 1,09 EUR. Pria­mo v ap­li­ká­cii vi­dí­te aj to, ke­dy naj­nes­kôr bu­de poh­ľad­ni­ca do­ru­če­ná, oby­čaj­ne je to však ove­ľa skôr. Po in­šta­lá­cii ap­li­ká­cie Zo­ner Pos­tards mô­že­te vy­tvo­riť fo­tog­ra­fiu z kto­rej­koľ­vek ap­li­ká­cie stla­če­ním tla­čid­la Zdie­ľať.

Pohladnica1.jpg

Pri tvor­be od­ka­zu mô­že vy­užiť rôz­ne oz­dob­né fon­ty

Pohladnica2.jpg

Tu vi­dí­te po­rov­na­nie cien Goog­le Wallet a Pay­Pal. Čo si vy­be­rie­te?

Sme ra­di, že Zo­ner vy­po­čul po­žia­dav­ku na zní­že­nie ce­ny za­sie­la­nia poh­ľad­ni­ce, le­bo 2,20 EUR cez Goog­le Wallet je nao­zaj pri­ve­ľa. Za­ve­de­nie no­vé­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu cez Pay­Pal už prib­li­žu­je ce­ny ku kon­ku­ren­čným služ­bám, čo vý­raz­ne po­mô­že ma­so­vej­šie­mu vy­uži­tiu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter