Predstavujeme

Príslušenstvo pre smartfón Sony Xperia Z2

qr_sony_prislusenstvo.png Smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2 sme už v PC RE­VUE pred­sta­vi­li. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na prís­lu­šen­stvo, kto­ré vý­raz­ným spô­so­bom roz­ši­ru­je mož­nosť pou­ži­tia toh­to te­le­fó­nu. Pred­sta­ví­me vám slú­chad­lá s pot­la­če­ním oko­li­té­ho hlu­ku, bez­drô­to­vé slú­chad­lá, ste­reo­fón­ny mik­ro­fón, head­set, in­te­li­gent­ný ná­ra­mok a aj špe­ciál­ne puz­dro, kto­rá mô­že zá­ro­veň slú­žiť ako sta­tív pre Xpe­riu Z2.

Sty­le Co­ver Stand SCR10

SCR10.jpg

Cen­ný smar­tfón, ako je Xpe­ria Z2, si tre­ba vá­žiť a to­to puz­dro sa vám op­la­tí v tom, že lep­šie od­olá aj prí­pad­ným pá­dom na zem. Chrá­ni za­dnú časť mo­bi­lu, ale aj je­ho dis­plej. Vý­hod­né je to, že smar­tfón os­tá­va aj v puz­dre stá­le ten­kým, hmot­nosť puz­dra je len 46 gra­mov. Exis­tu­je v čier­nej a bie­lej (ak­cio­vo aj v bra­zíl­skej ze­le­nej) far­be a ob­sa­hu­je aj pries­tor na ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu a pri­po­je­nia. Pô­so­bí ko­že­ným a pré­mio­vým doj­mom a umož­ňu­je ok­rem to­ho aj umies­tne­nie smar­tfó­nu v po­lo­he, kto­rá umož­ňu­je po­hodl­né sle­do­va­nie fil­mov ale­bo pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií.

Ce­na: 17,90 EUR

Ste­reo­fón­ny mik­ro­fón STM10

18_Xperia_Z2_Dancer.jpg

21_STM10.jpg

Mik­ro­fón STM10 sme už pred­sta­vi­li pri nah­rá­va­ní vi­dea. Pri­po­meň­me, že má 5-ko­lí­ko­vý ko­nek­tor jack a je pris­pô­so­be­ný na pou­ži­tie spo­lu s Xpe­riou Z2 a ap­li­ká­ciou Audio Re­cor­der (bez­plat­ne na Goog­le Play). Ob­sa­hu­je dvo­ji­cu mik­ro­fó­nov orien­to­va­ných kol­mo na se­ba, čo umož­ňu­je pot­la­čiť oko­li­tý hluk a sús­tre­diť sa napr. na ho­vo­re­né slo­vo ale­bo hud­bu. Po pri­po­je­ní ho tre­ba v di­aló­go­vom ok­ne vy­brať ako prís­lu­šen­stvo (STM10) a od­vte­dy mô­že­te nah­rá­vať s ga­ran­ciou vy­ni­ka­jú­ce­ho zvu­ku.

Ce­na: 45 EUR

Di­gi­tal Noi­se Can­celling Head­set MDR-NC31EM

17_Xperia_Z2_Notepad.jpg

23_MDR-NC31EM.jpg

MDR-NC31EM pred­sta­vu­je dru­hé prís­lu­šen­stvo, kto­ré sa do­dá­va s 5-ko­lí­ko­vým ko­nek­to­rom jack a pl­no­hod­not­ne sa dá vy­užiť so smar­tfó­nom ale­bo tab­le­tom Xpe­ria Z2. Slú­chad­lá ma­jú za­bu­do­va­né mik­ro­fó­ny, kto­ré sní­ma­jú oko­li­tý hluk. Ten po­tom smar­tfón spra­cu­je tak, že ho akus­tic­ky od­po­čí­ta od zvu­ku, kto­rý sa ge­ne­ru­je pou­ží­va­te­ľo­vi do ucha. Vo vý­sled­ku tak nao­zaj ne­po­ču­je­te von­kaj­ší hluk, čo je vý­bor­né hlav­ne pri ces­to­va­ní v lie­tad­le. Slú­chad­lá exis­tu­jú v bie­lej a čier­nej far­be.

Ce­na: 40,90 EUR

Ste­reo BT Head­set SBH 80

SBH80.jpg

AppSBH80.jpg

To­to sú slú­chad­lá, kto­ré pri­ná­ša­jú pou­ží­va­te­ľo­vi slo­bo­du, keď­že sú pri­po­je­né po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth. Ma­jú po­do­bu mos­ta, kto­rý sa pri­chy­tí na krk, slú­chad­lá ma­jú po­do­bu štup­ľov. Umož­ňu­jú po­čú­vať hud­bu, na pre­po­jo­va­com káb­li je nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti a po­sun me­dzi pes­nič­ka­mi. Ba­té­ria v slú­chad­lách s ka­pa­ci­tou 125 mAh sa na­bí­ja po­mo­cou por­tu mic­ro USB, do­ba ho­vo­ru je 9 ho­dín. Ako sme si vy­skú­ša­li, zvuk je vy­ni­ka­jú­ci, SBH 80 pod­po­ru­jú roz­ší­re­nie zvu­ku aptX. Rov­na­ko mož­no po­mo­cou tých­to slú­chadiel od­po­ve­dať na pri­chá­dza­jú­ci ho­vor, je to te­da zá­ro­veň aj hands-free súp­ra­va. Jem­ným vib­ro­va­ním slú­chad­lá dis­krét­ne sig­na­li­zu­jú pri­chá­dza­jú­ci ho­vor. Mo­del SBH 80 je vy­ba­ve­ný dvo­ji­cou mik­ro­fó­nov v ov­lá­da­cej čas­ti, tak­že je prip­ra­ve­ný na ko­mu­ni­ká­ciu HD Voi­ce (pod­po­ru­je napr. ope­rá­tor Oran­ge Slo­ven­sko). Slú­chad­lá mož­no pou­žiť uni­ver­zál­ne s rôz­ny­mi typ­mi smar­tfó­nov, pri­čom na­raz sa da­jú pre­po­jiť na dve za­ria­de­nia. Pod­po­ru­jú aj pre­po­je­nie po­mo­cou NFC a ich hmot­nosť je me­nej ako 16 gra­mov.

Ce­na: 99 EUR

Smart BT Head­set SBH 52

Sbh52.jpg

SBH 52 pred­sta­vu­je kom­bi­no­va­né za­ria­de­nie. Pre­po­jí sa s rôz­ny­mi smar­tfón­mi aj po­mo­cou NFC a na svo­jom te­le ob­sa­hu­je aj dis­plej OLED. Fun­gu­je jed­nak ako hands-free za­ria­de­nie, pri­čom na dis­ple­ji vi­dí­te, kto vám vo­lá, a po­mo­cou do­dá­va­né­ho slú­chad­la s mik­ro­fó­nom mô­že­te od­po­ve­dať na ho­vor. Na dru­hej stra­ne je to mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nie na preh­rá­va­nie pes­ni­čiek z mo­bi­lu, kto­ré zá­ro­veň slú­ži ako FM rá­dio. Vďa­ka SBH 52 tak mô­že­te od­lo­žiť smar­tfón do vzdia­le­nos­ti do 10 met­rov a stá­le ste v do­sa­hu a mô­že­te si vy­chut­ná­vať hud­bu. Hmot­nosť toh­to za­ria­de­nia je 23 gra­mov a náj­de­te preň aj nie­koľ­ko ap­li­ká­cií (napr. zob­ra­zo­va­nie SMS, zoz­nam na­pos­le­dy reali­zo­va­ných vo­la­ní). SBH 52 mô­že byť na­raz pre­po­je­né s via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi (smar­tfón­mi, tab­let­mi ale­bo no­te­book­mi). Za­bu­do­va­ná ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 115 mAh.

Ce­na: 79 EUR

Smar­tBand SWR10

01_SmartBand.jpg

02_SmartBand.jpg

SmartBand1.jpg

Smar­tBand SWR10 je mo­der­né no­si­teľ­né prís­lu­šen­stvo (21 gra­mov), kto­ré spo­lup­ra­cu­je s ap­li­ká­ciou Li­fe­log. Od­olá­va vo­de, pra­chu a vý­rob­ca ho plá­nu­je na no­se­nie 24 ho­dín den­ne (IP58). Ba­le­nie ob­sa­hu­je zá­klad­nú časť (Co­re) a dva re­mien­ky (ma­lý a veľ­ký). Von­kaj­ší re­mie­nok sa dá vy­mie­ňať a exis­tu­je v de­via­tich fa­reb­ných mo­di­fi­ká­ciách. Pre­po­je­ním SWR10 a Xpe­rie Z2 s ap­li­ká­ciou Li­fe­log cez Blue­tooth vzni­ká za­ria­de­nie, kto­ré za­chy­tá­va všet­ko, čo sa de­je vo va­šom oko­lí. Vie­te o tom, kde ste sa na­chá­dza­li, či ste ces­to­va­li mo­to­ro­vým vo­zid­lom, koľ­ko ka­ló­rií ste spá­li­li a koľ­ko kro­kov uro­bi­li. Ok­rem to­ho vie­te, ke­dy ste te­le­fo­no­va­li, čo ste fo­ti­li, aké vi­deo ale­bo webo­vú strán­ku ste si pre­ze­ra­li. Mo­ni­to­ru­je aj váš spá­nok a vie, ke­dy vás má zo­bu­diť v eta­pe ľah­ké­ho spán­ku. V ap­li­ká­cii Li­fe­log vi­dí­te, aké bo­lo a aké bu­de po­ča­sie. Na SWR10 sa na­chá­dza tla­čid­lo, kto­ré umož­ňu­je za­dať znač­ku na nah­ra­tie všet­ké­ho oko­lo vás v da­nom mo­men­te. Li­fe­log a Smar­tBand mož­no pou­žiť na smar­tfó­ne s An­droi­dom 4.4 a pod­po­rou Blue­tooth 4.0 Low Ener­gy. Smar­tBand sa na­bí­ja cez port mic­ro USB.

Ce­na: 89 EUR

Sa­mi vi­dí­te, že niek­to­ré prís­lu­šen­stvo mož­no pou­žiť aj s iný­mi typ­mi smar­tfó­nu, ako je Xpe­ria Z2. Pro­duk­ty sú vy­ho­to­ve­né veľ­mi kva­lit­ne. Má­me pre vás aj re­dak­čné vi­deo o tom, ako sa to­to prís­lu­šen­stvo pou­ží­va a aké sú vý­ho­dy smar­tfó­nu Xpe­ria Z2.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter