Nová hviezda menom Alpha

qr_galaxy_alhpa.png Tes­ne pred vý­sta­vou IFA spo­loč­nosť Sam­sung rea­go­va­la na vo­la­nie pou­ží­va­te­ľov po smar­tfó­ne, kto­rý bu­de vy­ho­to­ve­ný z ko­vu. No­vý di­zaj­no­vý prí­ras­tok sa vo­lá GA­LAXY Al­pha. Vy­zna­ču­je sa nao­zaj prep­ra­co­va­ným di­zaj­nom, kom­pak­tným te­lom s ko­vo­vým rá­mom a pev­nou konštruk­ciou. Pou­ží­va kar­tu na­no­SIM a zo strán­ky sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy sa po­do­bá na Sam­sung GA­LAXY S5. Pri tes­te sme po­mo­cou stri­ha­cích klieš­ťov up­ra­vi­li mic­ro­SIM na na­no­SIM, vy­ža­du­je to aj mier­ne zbrú­se­nie kar­ty.

GA­LAXY Al­pha bol vy­tvo­re­ný pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí oce­ňu­jú pre­dov­šet­kým št­ýl, pri­čom ich voľ­ba pri ope­rač­nom sys­té­me je Goog­le An­droid. Al­pha pou­ží­va naj­nov­šiu ver­ziu 4.4.4. Na jej vy­ho­to­ve­ní sa nám pá­či­li ele­gan­tne za­kri­ve­né ro­hy, za­dný kryt je vy­ro­be­ný z mäk­kej ume­lej hmo­ty. Je iný ako v prí­pa­de S5 a aj inak sa pri­pá­ja k te­lu smar­tfó­nu. Ne­vyh­nut­né po­rov­na­nie s te­le­fó­nom App­le iP­ho­ne uka­zu­je po­dob­né štý­lo­vé vy­ho­to­ve­nie, veľ­ká vý­ho­da je prá­ve pou­ží­va­teľ­sky vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria. GA­LAXY Al­pha je so svo­ji­mi me­nej ako 7 mm hrúb­ky jed­no z naj­ten­ších za­ria­de­ní GA­LAXY vô­bec a nao­zaj nás prek­va­pi­la svo­jou níz­kou hmot­nos­ťou - iba 115 gra­mov.

GalaxyAlpha.jpg

Ga­laxy Al­pha pri­chá­dza v šty­roch rôz­nych vy­ho­to­ve­niach a má naj­vyš­šiu sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu od fir­my Sam­sung

Prís­troj je vy­ba­ve­ný 4,7-pal­co­vým HD dis­ple­jom Su­per AMO­LED a 12 Mpx za­dným fo­toa­pa­rá­tom. RAM má ka­pa­ci­tu 2 GB, exis­tu­je vy­ho­to­ve­nie s vnú­tor­nou pa­mä­ťou 16/32 GB. Na­še tes­to­va­cie fo­tog­ra­fie a vi­deá bo­li veľ­mi pek­né, jas­né a kon­tras­tné. GA­LAXY Al­pha po­nú­ka aj re­žim extrém­ne­ho šet­re­nia ener­gie, S Health, sní­mač od­tlač­kov pr­stov a súk­rom­ný re­žim. V za­dnej čas­ti je aj sní­mač te­pu sr­dca. Sa­moz­rej­mé je pre­po­je­nie s in­te­li­gen­tný­mi ná­ram­ka­mi Sam­sung Gear Fit a Gear 2. Na dru­hej stra­ne Ap­ha neob­sa­hu­je čí­tač­ku na kar­ty mic­roSD, pre­po­jo­va­cí port je USB 2.0 a na roz­diel od S5/S5mi­ni nie je ten­to smar­tfón od­ol­ný pro­ti vo­de. Z hľa­dis­ka bez­drô­to­vých pre­po­je­ní pod­po­ru­je Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MI­MO (2×2), Blue­tooth 4.0 BLE/ANT+ a NFC. Na slo­ven­skom tr­hu sa ob­ja­ví čier­ne, bie­le, mod­ré a zla­té vy­ho­to­ve­nie. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 1800 mAh, te­le­fón bu­de­te pri pl­nom za­ťa­že­ní na­bí­jať kaž­dý deň.

Za­po­ži­čal: Sam­sung

Ce­na: 619 EUROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter