Zmenšená vlajková loď

Galaxy S5 mini

  Na za­čiat­ku augus­ta pri­šiel na náš trh smar­tfón Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni. Je­ho hlav­né pa­ra­met­re sú: 4,5-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 720 × 1280 bo­dov (HD Su­per AMO­LED), 8 Mpx fo­toa­pa­rát vza­du, 2,1 Mpx vpre­du, 4-jad­ro­vý 1,4 GHz pro­ce­sor Sam­sung Exynos, 1,5 GB pa­mä­te RAM + 16 GB vnú­tor­nej pa­mä­te a ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.4.2 (Kit­Kat). Uk­la­da­cí pries­tor mô­že­te roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD.

My sme aj vý­kon toh­to smar­tfó­nu po­rov­na­li s ori­gi­nál­nym Ga­laxy S5 a zis­ti­li sme, že Ga­laxy S5 mi­ni pri svo­jej har­dvé­ro­vej vý­ba­ve za­bez­pe­ču­je pou­ži­teľ­ný mul­ti­tas­king, pri dob­rom inter­ne­te rých­le na­čí­ta­nie webo­vých strá­nok, ply­nu­lé zme­ny pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia a rých­le spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií. Nie je to však smar­tfón pri­már­ne ur­če­ný na ná­roč­né hry, v tej­to ob­las­ti do­sa­hu­je ver­zia mi­ni asi tre­ti­no­vý vý­kon v po­rov­na­ní s ori­gi­ná­lom.

GalaxyS5mini-Porovnanie.jpg

Po­rov­na­nie veľ­kos­ti Ga­laxy S5 (vľa­vo) a Ga­laxy S5 mi­ni (vpra­vo)

Z „dos­pe­lej" ver­zie Ga­laxy S5 však zmen­še­ná ver­zia zde­di­la od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu (IP 67), sní­mač od­tlač­ku prs­ta, za­dný kryt zo zmäk­če­nej ume­lej hmo­ty, prí­jem­ný na do­tyk, špe­ciál­ny sní­mač te­pu sr­dca a ap­li­ká­ciu S Health. Ta­kis­to je tu re­žim extrém­ne­ho šet­re­nia ener­gie, s kto­rým sí­ce uro­bí­te zo smart te­le­fó­nu NEs­mart, ale na ba­té­riu vám vy­dr­ží aj 12 dní. Na 10 % ka­pa­ci­ty ba­té­rie vám te­le­fón vy­dr­ží eš­te na 24 ho­dín. Vý­hod­né je, že S5 mi­ni ne­má v pre­po­jo­va­com por­te USB ochran­nú kryt­ku a na­priek to­mu má te­le­fón stu­peň kry­tia IP67. To je to­tiž jed­na z hlav­ných vý­hrad pro­ti Ga­laxy S5, kto­rý ta­kú­to kryt­ku ob­sa­hu­je. Na dru­hej stra­ne je v tom­to prí­pa­de pou­ži­tý port USB 3.0, za­tiaľ čo pri ver­zii mi­ni sa mu­sí­te us­po­ko­jiť s ver­ziou USB 2.0. Potvr­dzu­je­me pri­tom, že ten­to te­le­fón mož­no po­no­riť do vo­dy do hĺbky 1 met­ra po do­bu 30 mi­nút. Ove­ri­li sme to v re­dak­cii.

GalaxyS5MiniVoda.jpg

Tak­to vy­ze­ra­li na­še skúš­ky Ga­laxy S5 mi­ni pri kú­pe­li vo vo­de s ľa­dom

Te­le­fón pl­ne pod­po­ru­je sieť LTE, vy­skú­ša­li sme to u ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­kom, for­mát kar­ty je mic­ro­SIM. Ok­rem to­ho je tu, pri­ro­dze­ne, Wi-Fi (a/b/g/n), Blue­tooth v4, NFC, A-GPS + GLO­NASS a aj infra­čer­ve­ný port na ov­lá­da­nie elek­tric­kých spot­re­bi­čov. Pou­ží­va­teľ mô­že vy­užiť det­ský re­žim a ochra­nu sú­bo­rov. Hmot­nosť je prí­jem­ných 120 gra­mov a ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 2100 mAh. Te­le­fón nám pri tes­te vy­dr­žal na 2 dni pre­vádz­ky. Na test sme ma­li čier­ne vy­ho­to­ve­nie, pre­dá­va sa však aj bie­la, mod­rá a zla­tá edí­cia.

GalaxyS5mini-Porty.jpg

Po­rov­na­nie pre­po­jo­va­cích por­tov USB pri Ga­laxy S5 mi­ni (vľa­vo) a Ga­laxy S5 (vpra­vo) s kryt­kou

Te­le­fón sme skú­ša­li aj v dl­ho­do­bej pre­vádz­ke. Je to su­per rie­še­nie, pre­to­že roz­mer­mi aku­rát sad­ne do ru­ky, dá sa po­hodl­ne umies­tniť do vrec­ka no­ha­víc a nep­re­ká­ža pri kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní. Je­ho roz­me­ry sú 131,1 × 64,8 × 9,1 mm, je te­da o má­lič­ko hrub­ší ako ori­gi­nál­ny Ga­laxy S5. Na roz­diel od ne­ho v prí­pa­de Ga­laxy S5 mi­ni nie je pries­tor s ka­me­rou hrub­ší ako os­tá­va­jú­ca časť te­la.

GalaxyS5mini-Kryt.jpg

Ga­laxy S5 mi­ni od­olá­va vo­de, po­má­ha to­mu gu­me­né tes­ne­nie v za­dnom kry­te

Hod­no­ti­li sme aj mož­nos­ti fo­tog­ra­fo­va­nia, na všeo­bec­né pou­ži­tie je to vý­bor­né za­ria­de­nie. Fot­ky sú jas­né a dob­re fa­reb­ne po­da­né, po­zrieť si ich mô­že­te na vir­tuál­nom DVD. Vy­užiť mož­no via­ce­ro re­ži­mov vrá­ta­ne sé­rio­vé­ho sní­ma­nia a pa­no­ra­ma­tic­kých zá­be­rov. Ak nech­ce­te nič nas­ta­vo­vať, je tu pl­noauto­ma­tic­ký re­žim.

V cel­ko­vom hod­no­te­ní je to te­le­fón, kto­rý prav­de­po­dob­ne ov­plyv­ní pre­daj ús­peš­né­ho mo­de­lu Sam­sung Ga­laxy S5. Ver­zia mi­ni so svo­jím 4,5-pal­co­vým dis­ple­jom to­tiž nie je tak cel­kom mi­ni. Je to zhru­ba o 1,5 cm me­nej ako v prí­pa­de Ga­laxy S5, čo po­va­žu­je­me za ideál­nu voľ­bu. Ak ne­bu­de­te po­ža­do­vať od svoj­ho smar­tfó­nu osl­ňu­jú­ci vý­kon v ob­las­ti gra­fi­ky, Ga­laxy S5 mi­ni je vý­bor­ná voľ­ba na bež­né pou­ži­tie. Je dosť rých­ly, má mo­der­ný ope­rač­ný sys­tém a kva­lit­ný dis­plej, vý­hod­ná je od­ol­nosť pro­ti vo­de.

RozobratyS5mini.jpg

A tak­to vy­ze­rá Ga­laxy S5 mi­ni ro­zob­ra­tý do de­tai­lu (zdroj: www.ifixit.com)

Ce­na: 429 EUR

Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko

On­drej Mac­ko

Žen­ský poh­ľad Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni

Zmen­še­ná ver­zia naj­nov­šej vlaj­ko­vej lo­de Sam­sun­gu Ga­laxy S5 mi­ni je sí­ce roz­me­ro­vo väč­šia ako jej pred­chod­ca S4 mi­ni, no eš­te stá­le veľ­mi ne­vytŕča zo žen­skej ru­ky. Hneď na za­čiat­ku nás os­lo­vil dis­plej, kto­rý je väč­ší, a te­da aj po­hodl­nej­ší na ov­lá­da­nie. Dis­plej pres­nej­šie rea­gu­je na za­dá­va­nie pís­men a čís­lic, čím sa pí­sa­nie správ, e-mai­lov a sta­tu­sov stá­va efek­tív­nej­ším. Oce­ňu­je­me aj od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu, čo sa v praxi veľ­mi zí­de. Už sa net­re­ba báť o svo­je dá­ta a za­ria­de­nie, ak sme na te­le­fón ná­ho­dou vy­lia­li ran­nú ká­vu J. Za­dný kryt je veľ­mi prí­jem­ný na do­tyk a te­le­fón pô­so­bí vcel­ku od­ol­nej­ším doj­mom.

S5mini.png

Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni po­nú­ka v štan­dar­dnej vý­ba­ve zo­pár no­vých uži­toč­ných ap­li­ká­cií. Za­ujal nás re­žim Kids Mo­de, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­te za­brá­niť de­ťom v prís­tu­pe k vy­bra­ným ap­li­ká­ciám. Po spus­te­ní ap­li­ká­cie ma­jú k dis­po­zí­cii iba to, čo im po­vo­lí­te. Na náv­rat do nor­mál­ne­ho mó­du tre­ba za­dať PIN kód. Tak­to sa dá vy­hnúť nap­rík­lad ne­že­la­né­mu za­sla­niu SMS sprá­vy váš­mu šé­fo­vi, prí­pad­ne vy­ma­za­niu dô­le­ži­tých te­le­fón­nych čí­siel J.

Naj­viac nás však os­lo­vi­la ap­li­ká­cia S Health, kto­rá je dos­tup­ná pre Ga­laxy S5 mi­ni. Po­mo­cou nej mô­že­te sle­do­vať nie­len svo­je špor­to­vé vý­ko­ny, nap­rík­lad be­ha­nie ale­bo bi­cyk­lo­va­nie, ale ap­li­ká­cia vám od­me­ria aj pulz po­mo­cou sen­zo­ra na za­dnej stra­ne te­le­fó­nu, vy­po­čí­ta, koľ­ko ka­ló­rií ste spá­li­li a koľ­ko kro­kov ste za deň uro­bi­li. Po­nú­ka aj preh­ľad­né šta­tis­ti­ky, tak­že mô­že­te mať svo­je po­hy­bo­vé ak­ti­vi­ty stá­le pod kon­tro­lou. S ap­li­ká­ciou S Health spo­lup­ra­cu­jú aj in­te­li­gen­tné ná­ram­ky Gear a Gear Fit. My sme dlh­šie tes­to­va­li prá­ve Gear Fit a kon­šta­tu­je­me, že je to uži­toč­ný po­moc­ník pri rôz­nych špor­to­vých ak­ti­vi­tách, ako aj po­čas dňa. Na tom­to ná­ram­ku sa po spo­je­ní s te­le­fó­nom zob­ra­zu­jú no­ti­fi­ká­cie pri­chá­dza­jú­cich správ, e-mai­lov či te­le­fo­nic­kých ho­vo­rov, tak­že ne­mu­sí­te za­kaž­dým vy­be­rať te­le­fón z ka­bel­ky. Ta­kis­to po­čí­ta kro­ky, spá­le­né ka­ló­rie, me­ria pulz a mo­ni­to­ru­je aj váš spá­nok. Všet­ky úda­je sa syn­chro­ni­zu­jú s te­le­fó­nom a ap­li­ká­ciou S Health.

GearFit.jpg

Pre­nos dát zo star­šie­ho mo­de­lu na Ga­laxy S5 mi­ni opäť pre­be­hol bez prob­lé­mov vďa­ka ap­li­ká­cii Kies od Sam­sun­gu. Tá­to ap­li­ká­cia po­mô­že aj pri pre­no­se dát zo za­ria­de­ní inej znač­ky. Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni je dos­tup­ný vo via­ce­rých far­bách, pri­čom naj­sym­pa­tic­kej­šie nám bo­lo bie­le vy­ho­to­ve­nie. No po­mo­cou dopl­nko­vých fa­reb­ných kry­tov si mô­že kaž­dá z nás zla­diť svoj­ho „mi­lá­či­ka" do svo­jich ob­ľú­be­ných fa­rieb.

Xenia-6.jpg

Xénia Ry­bá­ko­vá


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter