Testovali sme

Routery do domácnosti a firmy

Lac­nej­šie aj drah­šie rou­te­ry sme za­ra­di­li do jed­né­ho tes­tu a vy­bra­li mo­de­ly, kto­ré sú pre kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa vždy nie­čím za­ují­ma­vé. Má­me tu naj­rý­chlej­ší aj naj­drah­ší mo­del, no ta­kis­to aj mo­del, kto­rý svo­jou ce­nou pre­ko­ná­va všet­ky hra­ni­ce. Ako si te­da vy­be­rať?

Voľ­ba rou­te­ra

O štan­dar­de Wi-Fi AC sme už pí­sa­li. Keď si po­zrie­te rôz­ne sen­zač­né tes­ty tých­to za­ria­de­ní, má­te po­cit, že je tu no­vá éra rých­los­ti bez­drô­to­vé­ho pre­no­su dát na ve­rej­ných pás­mach. Poď­me však od le­tá­kov a ška­túľ vý­rob­cov k reali­te. Ne­po­pie­ra­me, že štan­dard AC má svo­je vý­ho­dy, no v reál­nych pod­mien­kach ne­do­siah­ne­te pre­no­so­vé rých­los­ti, o kto­rých sa v mé­diách pí­še. Je to z dô­vo­du, že bež­ný pou­ží­va­teľ ne­ži­je v ne­ru­še­nom pás­me a už vô­bec nie v la­bo­ra­tó­riu. Pre­to u mno­hých nas­tá­va skla­ma­nie, keď na roz­diel od 100 MB/s vy­ťa­ží led­va 20 MB/s a aj to len vte­dy, ak je na pár met­rov od rou­te­ra. Pod­ľa na­šich tes­tov tre­ba klásť dô­raz naj­mä na to, ako rou­ter chce­te vy­uží­vať a akú ob­lasť bu­de pok­rý­vať. Ak má­te sil­né be­tó­no­vé ste­ny ale­bo chce pok­ryť dve pos­chodia, od­po­rú­ča­me kom­bi­ná­ciu dvoch lac­nej­ších rou­te­rov ale­bo PowerLi­ne (po elek­tric­kom ve­de­ní) s Wi-Fi. Sil­ný rou­ter je vždy lep­ší ako slab­ší, no vý­sled­ky nie sú úmer­né ce­ne, kto­rú za­pla­tí­te. A ten­to roz­diel sa prehl­bu­je kaž­dým met­rom od sme­ro­va­ča. Iný prí­pad je, keď má­te mul­ti­me­diál­ne cen­trum v obý­vač­ke a priľ­ah­lých mies­tnos­tiach. Vte­dy štan­dard AC ra­píd­ne zvý­ši pre­no­so­vé rých­los­ti a roz­diel po­cí­ti­te. In­ves­to­va­nie do dra­hé­ho rou­te­ra sa vte­dy vrá­ti v po­hod­lí a nad­štan­dar­dných mož­nos­tiach. Na­še kon­krét­ne od­po­rú­ča­nia náj­de­te na kon­ci člán­ku.

QoS_DLINK880L.png

Tak­to vy­ze­rá nas­ta­ve­nie QoS pri vlaj­ko­vej lo­di me­dzi rou­ter­mi, mo­de­li D-Link DIR-880L

ASUS RT-N18U

RT-N18U_product photo_2.jpg

Vy­spe­lý rou­ter ne­mu­sí stáť ne­vyh­nut­ne veľ­kú su­mu pe­ňa­zí. Dô­ka­zom to­ho je aj ten­to mo­del, kto­rý sí­ce pod­po­ru­je „len" štan­dard N, no je dos­ta­toč­ne rých­ly. Má mno­ho fun­kcií na­vy­še, kto­ré po­mô­žu pou­ží­va­te­ľom v mul­ti­me­diál­nej do­mác­nos­ti. Rou­ter je jed­no­pás­mo­vý a maximál­na teo­re­tic­ká rých­losť je 600 Mb/s. Na te­le má ok­rem gi­ga­bi­to­vých por­tov LAN aj dva por­ty USB v kon­fi­gu­rá­cii 2.0 aj 3.0. Špe­cia­li­tou toh­to mo­de­lu je aj spô­sob fun­go­va­nia. Mô­že­te ho vy­užiť aj ako ac­cess point ale­bo ako roz­ši­ro­vač sig­ná­lu. To­to eš­te stá­le nie je bež­ná vlas­tnosť. Kto te­da hľa­dá rou­ter ako dopl­nok k už exis­tu­jú­ce­mu, aby zvý­šil pok­ry­tie, mu­sí na tr­hu po­riad­ne hľa­dať. Ďal­šia, ho­ci pre tech­nic­ky za­me­ra­ných pou­ží­va­te­ľov nie až ta­ká veľ­ká vý­ho­da je di­zajn. Povr­cho­vá úp­ra­va hor­nej čas­ti so šra­fo­va­ný­mi po­líč­ka­mi vy­ze­rá v od­les­ku svet­la dob­re. Po­koj­ne si urob­te z toh­to rou­te­ra dopl­nok do obý­vač­ky, net­re­ba ho za­krý­vať ani umies­tňo­vať na me­nej vi­di­teľ­né mies­to.

RT-N18U_product photo_3.jpg

Fun­kčná vý­ba­va vy­chá­dza v ús­tre­ty za­čia­toč­ní­kom aj pok­ro­či­lým. ASUS za­pra­co­val na vý­ba­ve a pri­nie­sol pou­ží­va­te­ľom po­riad­nu pri­da­nú hod­no­tu. Jed­na zo slu­žieb je AiDisk, mô­že­te te­da prih­lá­siť rou­ter do clou­du a mať tak cez inter­net dos­tup­ný váš exter­ný disk ale­bo flash disk pri­po­je­ný do por­tov USB na za­ria­de­ní. V rám­ci mul­ti­me­diál­nych pre­no­sov sa špe­cia­li­zu­je na zdie­ľa­nie dát vo for­me sú­bo­rov aj vo for­me mul­ti­me­diál­nych dát, nap­rík­lad iTu­nes server prí­de vhod. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra tla­čiar­ní. Do jed­né­ho z por­tov USB mô­že­te za­po­jiť aj tla­čia­reň ale­bo mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie a uro­biť z ne­ho sie­ťo­vé. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú ten­to rou­ter nap­rík­lad do fir­my, oce­nia kom­pa­ti­bi­li­tu s 3/4G mo­de­ma­mi. Bu­de­te mať po­ru­ke zá­lož­né spo­je­nie. Pri­po­jiť mô­že­te aj váš an­droi­do­vý smar­tfón, kde vy­uži­je­te zdie­ľa­nie inter­ne­tu z te­le­fó­nu cez ká­bel USB. Keď už sme pri fi­rem­nom na­sa­de­ní, vhod­né je nap­rík­lad aj na­sa­de­nie v ka­viar­ni, kde bu­de­te môcť vy­tvo­riť až tri sa­mos­tat­né SSID sie­te na 2,4 GHz pás­me. V rám­ci sie­ťo­vých aj USB dis­kov vy­uži­je­te cen­trum sťa­ho­va­nia ale­bo Ti­me Ma­chi­ne zá­lo­ho­va­nie pre po­čí­ta­če App­le. Ako vid­no, po­riad­na dáv­ka fun­kcií tu ne­chý­ba a sú spra­co­va­né tak, aby ich po­cho­pil a do­ká­zal nas­ta­viť aj bež­ný pou­ží­va­teľ. Pre pok­ro­či­lých ne­chý­ba­jú nas­ta­ve­nia prís­tu­pov, za­bez­pe­če­nia sie­te, ro­di­čov­skej kon­tro­ly - ur­če­nia ča­su, keď bu­de inter­net ak­tív­ny, a blo­ko­va­nia webov.

Vďa­ka fun­kcii na za­me­ra­nie po­lo­hy za­ria­de­ní a zvý­še­nie in­ten­zi­ty sig­ná­lu sme aj v ná­roč­ných pod­mien­kach moh­li inter­net pou­ží­vať. Rých­losť bo­la sí­ce do 500 kB/s, ale pri­po­je­nie bo­lo ús­peš­né. V pria­mej vi­di­teľ­nos­ti do dvoch met­rov to bo­la rých­losť prie­mer­ne 12,7 MB/s.

Hod­no­te­nie:

vý­bor­né fun­kcie na­vy­še
pod­po­ra 3/4G mo­de­mov
pok­ry­tie sig­ná­lu
špič­ko­vá vý­ba­va v rám­ci nas­ta­ve­ní
clou­do­vé pri­po­je­nie dis­kov USB
žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 72,99 EUR

Za­po­ži­čal: ASUS

D-Link DIR-880L

214350.jpg

Prív­las­tok AC sa stá­va tak­mer štan­dar­dom, no tak ako pri štan­dar­dne N aj tu tvo­rí sú­časť skrat­ky čís­lo. V tom­to prí­pa­de je to AC1900. Pres­ne ta­ká­to je teo­re­tic­ká rých­losť toh­to mo­de­lu. Pat­rí me­dzi naj­drah­šie mo­de­ly na tr­hu, no vzá­pä­tí do­dá­va­me, že aj me­dzi naj­rý­chlej­šie. Rou­ter má tri veľ­ké an­té­ny, kto­ré slú­žia na lep­ší zisk sig­ná­lu. Svoj po­diel na kva­li­te sig­ná­lu však má tech­no­ló­gia AC Smar­tBeam, kto­rá elip­so­vi­to pris­pô­so­bu­je je­ho ší­re­nie pod­ľa sme­ru pri­po­je­ných za­ria­de­ní. Sme­ro­va­nie an­tén tak teo­re­tic­ky nie je pot­reb­né. No ak chce­te pok­ryť dve pos­chodia, od­po­rú­ča­me jed­nu z an­tén nak­lo­niť do vo­do­rov­nej po­lo­hy.

Sme­ro­vač je za­ují­ma­vý naj­mä svo­jou tech­no­lo­gic­kou vý­ba­vou. Má vlas­tne tak­mer všet­ko, čo od tak­to ce­no­vo pos­ta­ve­né­ho rou­te­ra oča­ká­va­te. Na te­le má v za­dnej čas­ti 4 por­ty LAN v gi­ga­bi­to­vej kon­fi­gu­rá­cii. V rám­ci nas­ta­ve­ní je štan­dar­dne pou­ži­tý ús­por­ný re­žim, te­da pre­pí­na­nie rých­los­ti pod­ľa pot­re­by a pri­po­je­ných za­ria­de­ní. Vy­nú­tiť sa však da­jú všet­ky tri rých­los­tné re­ži­my na da­ných por­toch. V za­dnej čas­ti je port USB 2.0 a na bo­ku port USB 3.0. Do za­dné­ho mô­že­te pri­po­jiť nap­rík­lad tla­čia­reň, pev­ný disk po­tom na bo­ku. Ak ste pri­po­je­ní cez eter­ne­to­vé káb­le, zís­ka­te sku­toč­ne sviž­né sie­ťo­vé úlo­žis­ko.

Kon­fi­gu­rač­né roz­hra­nie je sku­toč­ne jed­no­du­ché a rých­le. Všet­ko tu náj­de­te v mo­der­nom vzhľa­de a pr­vkoch HTML5, pri­čom pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia ma­jú mož­nosť pri kaž­dej voľ­be zob­ra­ziť pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia. Na­priek to­mu­to de­le­niu sa všet­ko hľa­dá jed­no­duch­šie. Ne­zá­le­ží na tom, či chce­te nas­ta­viť sieť Wi-Fi, pri­de­liť prís­tu­py ale­bo QoS či nap­rík­lad vy­tvo­riť op­ráv­ne­nia na prís­tup na pri­po­je­ný disk. Na dru­hej stra­ne cel­ko­vý do­jem z kon­fi­gu­rá­cie veľ­mi ka­zí pot­re­ba rou­ter reš­tar­to­vať. Nie­len po zme­ne hes­la na Wi-Fi, ale aj po zme­ne hod­nôt v plá­no­va­či ak­tív­nej sie­te Wi-Fi ale­bo nap­rík­lad vy­tvá­ra­ní po­ra­dia QoS pre pri­po­je­né za­ria­de­nia. V niek­to­rých prí­pa­doch ide o 60, in­de o 90 se­kúnd. To je na rou­ter tej­to trie­dy ve­ľa. Poz­ná­me mo­de­ly, kto­ré aj zme­nu hes­la Wi-Fi zvlád­nu za me­nej ako 30 se­kúnd a od­po­ja len mo­dul Wi-Fi, pri­čom LAN fun­gu­je bezo zme­ny.

Pre­no­so­vé rých­los­ti zod­po­ve­da­jú pou­ži­té­mu štan­dar­du. Na vzdia­le­nosť 10 met­rov a za tro­mi pa­ne­lo­vý­mi ste­na­mi bo­la rých­losť pre­no­su z exter­né­ho dis­ku 1,66 MB/s. Sla­bé rou­te­ry da­ke­dy ani ne­pok­ry­jú tú­to ob­lasť, tak­že to bo­lo pr­vé plus. V pria­mej vi­di­teľ­nos­ti vo vzdia­le­nos­ti dvoch met­rov sme do­siah­li sta­bil­nú rých­losť 26,6 MB/s. To už je rých­losť, kto­rá sto­jí za to, no ako vid­no, tre­ba byť s rou­te­rom v jed­nej mies­tnos­ti.

Za­ria­de­nie sa dá prih­lá­siť na služ­bu MyD­link. Zís­ka­te preh­ľad o je­ho nas­ta­ve­niach aj o ak­tuál­ne pri­po­je­ných za­ria­de­niach a o tom, k akým lo­ka­li­tám sa pri­po­ji­li. To všet­ko od­kiaľ­koľ­vek, kde je inter­net.

Hod­no­te­nie:

Vy­ni­ka­jú­ce pok­ry­tie ná­roč­ných pries­to­rov, su­per rých­losť na 5 GHz sie­ti, mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie, port USB 3.0, ria­de­nie prís­tu­pu, QoS
Pot­re­ba reš­tar­to­vať aj po mi­ni­mál­nych zme­nách v kon­fi­gu­rá­cii

Ce­na: 179 EUR

Za­po­ži­čal: D-Link

ZyXEL NBG-418N

NBG418.jpg

Čo do­ká­že rou­ter za pár eur, na to sme sa poz­re­li v tom­to prí­pa­de. Je jas­né, že to­to ne­bu­de maj­ster v ob­las­ti rých­los­ti, no inak si svo­ju fun­kciu pl­ní dob­re. Nie kaž­dý hľa­dá rou­ter s extra fun­kcia­mi a to­mu zod­po­ve­da­jú­cou vy­ššou ce­nou. Ten­to mo­del pra­cu­je v 2,4 GHz pás­me a pod­po­ru­je pre­no­so­vé rých­los­ti teo­re­tic­ky do 300 Mb/s. Ne­má ani port USB a por­ty LAN sú sto­me­ga­bi­to­vé. Ho­dí sa te­da ako zá­klad na pri­po­je­nie po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti a bež­né pre­no­sy po sie­ti. Pou­ži­tie s exter­ným dis­kom vô­bec ne­vy­lu­ču­je­me, no tre­ba byť tr­pez­li­vej­ší pri pre­no­se dát. Na dru­hej stra­ne ide o veľ­mi dob­re kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný rou­ter, kto­rý us­po­ko­jí pot­re­by aj ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov s dô­ra­zom na nas­ta­ve­nia a vý­sled­né za­bez­pe­če­nie sie­te.

ZyXEL už nep­rek­va­pí prí­tom­nos­ťou ús­por­ných fun­kcií. Mo­del je vhod­ný aj pre tých, kto­rí sa za­ují­ma­jú o cel­ko­vú spot­re­bu a do­ma ne­pot­re­bu­jú su­per­vý­kon­né „de­lo". Vý­kon na por­toch LAN je ov­plyv­ne­ný dĺžkou eter­ne­to­vé­ho káb­la. Čím krat­šie káb­le, tým lep­ší pre­nos, ale aj ús­por­nej­ší chod. Kaž­dý z por­tov sa re­gu­lu­je auto­ma­tic­ky, a tak nep­ri­pá­jaj­te k rou­te­ru zby­toč­ne dl­hé káb­le. Vrá­ti sa vám to na cel­ko­vej pre­vádz­ke. Nám sa pá­či­lo aj plá­no­va­nie cho­du sie­te Wi-Fi. Tú mô­že­te ne­chať auto­ma­tic­ky vy­pí­nať a za­pí­nať pod­ľa nas­ta­ve­né­ho týž­den­né­ho plá­nu. V ča­se, keď ste v prá­ci, si ne­chá­te Wi-Fi vy­pí­nať a za­pnu­tie nas­ta­ví­te pred prí­cho­dom z prá­ce. Po prih­lá­se­ní sa do roz­hra­nia za­ria­de­nia sa zob­ra­zí su­már nas­ta­ve­ní a za­ťa­že­nia, aký ZyXEL pri svo­jich pro­duk­toch štan­dar­dne pos­ky­tu­je. Zís­ka­te tak okam­ži­tý preh­ľad o vy­ťa­že­ní va­šej vnú­tor­nej sie­te. Z poh­ľa­du tech­nic­kých vlas­tnos­tí ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né na ria­de­nie prís­tu­pu do sie­te cez MAC ad­re­sy, rých­le pri­po­je­nie cez WPS, blo­ko­va­nie kľú­čo­vých slov a ma­nuál­nu či auto­ma­tic­kú kon­fi­gu­rá­ciu bez­drô­to­vej sie­te.

Vý­ba­va s dô­ra­zom na nas­ta­ve­nia je v po­me­re k ce­ne mier­ne nad­štan­dar­dná. Aj keď sa nám mo­del ako ce­lok pá­čil, tre­ba zoh­ľad­niť na­šu úvod­nú poz­nám­ku o rých­los­ti. Tri pa­ne­lá­ko­vé ste­ny sig­nál spo­ľah­li­vo od­rov­na­jú. Pri­po­je­nie na vzdia­le­nosť 10 m bo­lo na hra­ni­ci únos­nos­ti, a to pri rých­los­ti 115 kB/s. Pria­ma vi­di­teľ­nosť pre­no­sy zrý­chli­la na ak­cep­to­va­teľ­ných 7,95 MB/s.

Hod­no­te­nie:

ce­na/fun­kčná vý­ba­va,
dô­raz na ús­por­nú pre­vádz­ku
kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť
po­ma­lé pre­no­sy na väč­šie vzdia­le­nos­ti

Ce­na: 19 EUR

Za­po­ži­čal: ZyXEL

ZyXEL NBG6503

zyxel_nbg6503.jpg

Ten­to rou­ter je drah­ší ako je­ho sú­ro­de­nec od rov­na­ké­ho vý­rob­cu, no má mo­der­nej­šie pr­vky a naj­mä sa pod­stat­ne zrý­chli­la pre­no­so­vá prie­pus­tnosť. Mo­del NBG6503 je dvoj­pás­mo­vý a pod­po­ru­je 5 GHz sieť v re­ži­me AC, te­da s naj­nov­ším štan­dar­dom s dô­ra­zom na zrý­chle­nie pre­no­sov a pok­ry­tia sig­ná­lom. Na za­dnej čas­ti ved­ľa 100 Mb/s por­tov LAN je sa­mos­tat­ný vy­pí­nač rou­te­ra a sa­mos­tat­ný vy­pí­nač pre sieť Wi-Fi. Ten­to spô­sob sa nám pá­čil. Mô­že­te, ale aj ne­mu­sí­te vy­užiť plá­no­va­né vy­pnu­tie pod­ľa ča­so­va­ča v za­ria­de­ní. No vždy, keď pot­re­bu­je­te, dá sa bez­drô­to­vý mo­dul vy­pnúť. Ideál­ne je to nap­rík­lad vo fir­me ale­bo ve­rej­ných pre­vádz­kach mi­mo pra­cov­né­ho ča­su. Os­tat­né za­ria­de­nia pri­po­je­né cez LAN bu­dú mať nep­retr­ži­tý prís­tup do inter­ne­tu. Sme­ro­vač pod­po­ru­je všet­ky ús­por­né fun­kcie, kto­ré má aj lac­nej­ší mo­del v na­šom tes­te. Pre­to sa ho­dí pri je­ho za­po­je­ní tro­chu po­čí­tať aj s dĺžka­mi káb­lov a nep­re­há­ňať to. V rám­ci pre­vádz­ko­va­nia net­re­ba rou­ter vy­pí­nať z dô­vo­du spot­re­by. 

zyxel_nbg6503 (1).jpg

Po­čas tes­to­va­nia sme ho ne­mu­se­li ani reš­tar­to­vať. Mno­ho za­ria­de­ní mier­ne zly­há­va v tom, že je pot­reb­né opä­tov­né spus­te­nie všet­kých je­ho slu­žieb a vy­čis­te­nie pa­mä­tí od ná­roč­ných pre­no­sov. To však nie je prí­pad toh­to mo­de­lu. V rám­ci kon­fi­gu­rá­cie je tu mož­nosť pre­vádz­ky aj v re­ži­me ac­cess poin­tu. Nas­ta­ve­nia sú ot­vo­re­né pok­ro­či­lým pou­ží­va­te­ľom. Aj tu sa dá hneď na hlav­nej strán­ke po prih­lá­se­ní sle­do­vať za­ťa­že­nie a vi­dieť ak­tuál­ne nas­ta­ve­nia. Kon­fi­gu­rá­cia je pok­ro­či­lá a ok­rem bež­né­ho blo­ko­va­nia prís­tu­pu pod­ľa iden­ti­fi­ká­to­rov za­ria­de­ní sa dá nas­ta­viť aj blo­ko­va­nie ak­tív­nych pr­vkov webo­vých strá­nok, ako nap­rík­lad Ac­ti­veX, Ja­va ap­ple­tov, webo­vých proxy server­ov atď. Pre­no­so­vé rých­los­ti sú pod­stat­ne lep­šie, spo­koj­ní sme bo­li naj­mä s do­sa­hom sig­ná­lu. Na na­šu tes­to­va­nú vzdia­le­nosť sme sa bez prob­lé­mov pri­po­ji­li k 5 GHz sie­ti a do­siah­li rých­losť tak­mer 3 MB/s. V pria­mej vi­di­teľ­nos­ti do dvoch met­rov to bo­la rých­losť v prie­me­re 9 MB/s. Mier­ne skla­ma­nie v nás vy­vo­la­lo pou­ži­tie po­mal­ších por­tov LAN. No na bez­drô­to­vé pri­po­je­nie je rou­ter vhod­ný vša­de tam, kde pot­re­bu­je­te sta­bi­li­tu pri­po­je­nia a pre­no­sov pri väč­šom poč­te za­ria­de­ní.

Hod­no­te­nie:

kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť
dô­raz na ús­por­nú pre­vádz­ku
sta­bi­li­ta a pre­no­so­vé rých­los­ti
len 100 Mb/s por­ty LAN

Ce­na: 68 EUR

Za­po­ži­čal: ZyXEL

tab_routery.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

ASUS RT-N18U je rou­ter so zá­lož­ným pri­po­je­ním cez 3/4 G mo­dem. Sta­čí si kú­piť mo­dem, nap­rík­lad od ope­rá­to­ra aj s pau­šá­lom, a má­te pos­ta­ra­né o náh­rad­né rie­še­nie, ke­by pô­vod­ný sig­nál inter­ne­tu ne­fun­go­val. Čo sa tý­ka sta­bi­li­ty sig­ná­lu a mož­nos­tí nas­ta­ve­nia, od­po­rú­ča­me ho nie­len do­mov, ale aj do fi­riem, ho­te­lov a ka­viar­ní. Na N-ko­vý mo­del má po­riad­nu dáv­ku vý­ba­vy. D-Link DIR-880L je naj­rý­chlej­ším mo­de­lom v tes­te. Má kom­plet­nú vý­ba­vu mo­der­né­ho sme­ro­va­ča sú­čas­nos­ti a mož­nosť di­aľ­ko­vej sprá­vy a sle­do­va­nia sta­vu. Ne­má ce­nu vy­zdvi­ho­vať je­ho fun­kcie su­perla­tív­mi. Je to je­den z má­la mo­de­lov, kto­ré pred­sta­vu­jú to naj­lep­šie na tr­hu. No op­la­tí sa ho kú­piť len vte­dy, ak naň bu­dú za­ria­de­nia pria­mo vi­dieť, inak si rých­losť za da­né pe­nia­ze neu­ži­je­te. ZyXEL NBG-418N je je­den z naj­lac­nej­ších rou­te­rov na tr­hu. Ho­dí sa do ob­las­tí, kde pot­re­bu­je­te väč­šie pok­ry­tie. To však tre­ba skom­bi­no­vať nap­rík­lad s ďal­ším rou­te­rom ale­bo exten­de­rom. Vo vý­sled­ku tak dos­ta­ne dob­re kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný sme­ro­vač za má­lo pe­ňa­zí. Zvyš­ný roz­po­čet sa dá mi­núť na roz­ši­ro­vač sig­ná­lu. ZyXEL NBG6503 pod­po­ru­je štan­dard AC, no má po­mal­šie por­ty LAN. Vý­rob­ca kla­die aj tu dô­raz na ús­por­nosť pre­vádz­ky a nap­rík­lad na ma­nuál­ne vy­pnu­tie Wi-Fi. Ho­dí sa nap­rík­lad do ka­viar­ní ale­bo ve­rej­ných pre­vá­dzok. Poch­va­ľo­va­li sme si aj sta­bi­li­tu pre­no­sov a dob­rý do­sah sig­ná­lu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter