Fotografické tlačiarne

splash,-colores-186057.jpg Vy­tla­čiť si doma fo­tog­ra­fie je po­hodl­né, a ak si ra­di tvo­rí­te vlas­tné al­bu­my, má­te mož­nosť tla­čiť na špe­ciál­nych za­ria­de­niach. V tom­to tes­te sme vy­skú­ša­li, ako si s na­ši­mi fot­ka­mi po­ra­dia dve špe­ciál­ne tla­čiar­ne na fo­tog­ra­fie. A pri­da­li sme eš­te je­den mo­del od HP, kto­rý je sí­ce po­va­žo­va­ný za mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie a je uni­ver­zál­ny, no má na to tech­no­ló­gie. Kva­li­ta tla­če je vhod­ná aj na fot­ky a s tech­no­ló­giou Ink Ad­van­ta­ge ne­bu­de­te za ne ve­ľa pla­tiť.

Ce­nu sme neod­ha­do­va­li ani nep­re­po­čí­ta­va­li. Tlač fo­tog­ra­fií je vskut­ku sub­jek­tív­na zá­le­ži­tosť, no na bliž­šiu pred­sta­vu uvá­dza­me ce­ny at­ra­men­tov.

CanonOvladac.png

Tak­to vy­ze­rá zob­ra­ze­nie tla­čo­vej úlo­hy a od­ha­do­va­nej ka­pa­ci­ty at­ra­men­tov

Ca­non PIXMA iP8750

  PIXMA iP8750_AS_FR_open_en.jpg

Ten­to mo­del je vy­slo­ve­ne špe­cial­ista na tlač fo­tog­ra­fií. Ok­rem bež­nej tla­če na pa­pie­ro­vé pred­lo­hy umož­ňu­je tla­čiť aj na op­tic­ké dis­ky. Po­dá­vač je sú­čas­ťou ba­le­nia. K po­čí­ta­ču sa pri­pá­ja cez roz­hra­nie USB, no k dis­po­zí­cii je aj Wi-Fi a mož­nosť pou­žiť App­le AirPrint, Cloud Print od Goog­lu ale­bo bez­drô­to­vú tlač cez Wire­less PictBrid­ge, kto­rý sa pos­tup­ne roz­ši­ru­je me­dzi fo­toa­pa­rát­mi. Za­ria­de­nie vy­tla­čí pred­lo­hy až do for­má­tu A3+ a na tlač pou­ží­va sys­tém šies­tich zá­sob­ní­kov at­ra­men­tu. V prí­pa­de Ca­no­nu tak vy­uží­va­te aj špe­cia­li­zo­va­ný si­vý at­ra­ment a pig­men­to­vý čier­ny. Vo­li­teľ­ne sa da­jú za­kú­piť XL zá­sob­ní­ky, čo pred­sta­vu­je veľ­ko­ka­pa­cit­nú al­ter­na­tí­vu tla­če a, sa­moz­rej­me, aj lep­šie nák­la­dy na je­den vý­tla­čok. Roz­lí­še­nie tla­če je 9600 × 2400 bo­dov a mi­ni­mál­na veľ­kosť jed­nej kvap­ky je 1 pl. At­ra­men­ty sú zo sé­rie Chro­ma­Li­fe100+ a za­ru­ču­jú stá­losť at­ra­men­tu na špe­cia­li­zo­va­ných pa­pie­roch a pri vhod­ných pod­mien­kach až na 100 ro­kov. Zá­sob­ník na pa­pier je z hor­nej stra­ny a zmes­tí sa doň 20 ks fo­tog­ra­fic­ké­ho pa­pie­ra. Oce­ni­li sme rých­lu príp­ra­vu tla­če, ako aj cel­ko­vú rých­losť tla­če. V po­rov­na­ní s iný­mi mo­del­mi a s tla­čou fo­tog­ra­fií je po­mal­šia tlač kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov. Nev­ní­ma­me to ako ne­vý­ho­du, čas 3:30 min na 25 strán nie je kri­tic­ký údaj a vie­me, že za­ria­de­nie je v pr­vom ra­de ur­če­né na kva­lit­nú tlač fo­tog­ra­fií. Fo­tog­ra­fiu 10 × 15 cm bu­de­te mať ho­to­vú za 49 se­kúnd, A4 za 2:07 min a naj­väč­šiu fo­tog­ra­fiu A3+ za 4:31 min. Vý­tlač­ky ma­jú pod­ľa nás pr­vo­tried­nu kva­li­tu. Špe­ciál­ne po­zi­tív­ne hod­no­tí­me aj ČB tlač. Voľ­ným okom sme ne­zaz­na­me­na­li žiad­ne pre­cho­dy do žl­tej ani inej far­by. Niek­to­ré pre­cho­dy sa nám zda­li me­nej os­tré, ale len pri pria­mom po­rov­na­ní s mo­de­lom Ep­son L1800. Iš­lo naj­mä o pre­chod bie­lej a mod­rej. Je to len de­tail, kto­rý uvá­dza­me pre úpl­nosť a ob­jek­tív­nosť.

Pre­čo kú­piť:

  • Kva­lit­ná tlač, po­dá­vač op­tic­kých dis­kov, bez­drô­to­vá tlač, cel­ko­vá rých­losť

Za­po­ži­čal: Ca­non

Ce­na at­ra­men­tov: kaž­dý XL - 11,90 / 11 ml, čier­ny pig­men­to­vý má 22 ml

Ce­na: 329 EUR

Ep­son L1800

epson_l1800_9 _300dpi.jpg

Ep­son už nie­koľ­ko ro­kov po­nú­ka na do­má­cu tlač sku­toč­ne veľ­ko­ka­pa­cit­né zá­sob­ní­ky, kto­ré bo­li pred­tým ur­če­né viac pre za­ria­de­nia na kan­ce­lár­sku tlač. Ten­to­raz tu je mo­del prip­ra­ve­ný na tlač fo­tog­ra­fií a pou­ží­va ra­píd­ne zväč­še­né zá­sob­ní­ky at­ra­men­tu na tlač. Pri pre­ná­ša­ní sa ko­lís­ka na zá­sob­ní­ky neod­de­ľu­je od za­ria­de­nia. Páč­kou sa však uzam­kne prí­vod at­ra­men­tu, aby sa za­brá­ni­lo je­ho prú­de­niu. V praxi to nep­red­sta­vu­je žiad­ny prob­lém, a ho­ci to tak na pr­vý poh­ľad ne­vy­ze­rá, ide o sta­bil­nú a pev­nú sú­časť. Prin­cíp je rov­na­ký ako pri kan­ce­lár­skych mo­de­loch a na bo­ku sú zá­sob­ní­ky, z kto­rých si tla­čo­vá hla­va na­tiah­ne at­ra­ment do dýz. Do­ved­na je tu šesť fa­rieb a mož­nosť tla­če až do for­má­tu A3+. Keď­že ide o tla­čia­reň, a nie mul­ti­fun­kciu, prak­tic­ky všet­ko sa nas­ta­vu­je cez ov­lá­dač na po­čí­ta­či. To­to spo­je­nie fun­gu­je bez prob­lé­mov a vy­tla­čí­te si pred­lo­hy pres­ne tak, ako ich pot­re­bu­je­te. Roz­lí­še­nie hla­vy je 6760 × 1440 bo­dov a mi­ni­mál­na veľ­kosť kva­pôč­ky je 1,5 pl. Vstup­ný zá­sob­ník je je­den, a to z vr­chnej čas­ti. Ide te­da o drá­hu pa­pie­ra v tva­re pís­me­na L, kto­rý vý­rob­co­via vo­lia naj­mä vte­dy, ak má me­cha­niz­mom prejsť pa­pier s väč­šou gra­má­žou. Za­ují­ma­vos­ťou toh­to mo­de­lu je mož­nosť vo­liť me­dzi at­ra­men­to­vou a pie­zoe­lek­tric­kou dý­zou. Tak či onak, nás za­ují­ma­la prá­ve kva­li­ta a rých­losť tla­če. Zo strán­ky kva­li­ty sme bo­li s vý­tlač­ka­mi spo­koj­ní. Pre­ja­vi­li sa vy­ššou svet­los­ťou v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom. Na­še tes­to­va­cie fo­tog­ra­fie sme tla­či­li aj v ČB re­ži­me. Tu sa ob­ja­vil mier­ny ná­dych od­tie­ňov do mod­ra. Viac sa te­da prik­lá­ňa­me tla­či vo far­be. Tre­ba však poz­na­me­nať, že vý­tlač­ky ma­li os­trej­šie pre­cho­dy me­dzi far­ba­mi a to je roz­hod­ne plus. Čas, kým sa vý­tla­čok zho­to­ví, je tro­chu dl­hší ako pri os­tat­ných mo­de­loch v tes­te. Na naj­väč­šiu fo­tog­ra­fiu A3+ pot­re­bu­je­te 12:16 min, na fo­tog­ra­fiu 10 × 15 cm tre­ba ča­kať 2:07 min a for­mát A4 sa vy­tla­čí za 5:42 min. Prek­va­pe­ním bo­la tlač 25 strán kan­ce­lár­ske­ho do­ku­men­tu za 11:13 min. To je nao­zaj ve­ľa, aj keď iš­lo o štan­dard­ný, a te­da nie naj­rý­chlej­ší re­žim. Dl­há je aj príp­ra­va na tlač. To­to sú však fak­ty, kto­ré ne­mu­sia mať u kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa veľ­kú vá­hu. Na kva­lit­nú fot­ku si mno­hí ra­di poč­ka­jú. Pr­vo­tried­na zá­le­ži­tosť sú prá­ve at­ra­men­ty, kto­ré vy­chá­dza­jú ce­no­vo veľ­mi priaz­ni­vo.

Pre­čo kú­piť:

  • Kva­li­ta tla­če fa­reb­ných ob­ráz­kov, veľ­ko­ka­pa­cit­né zá­sob­ní­ky

Za­po­ži­čal: Ep­son

Ce­na at­ra­men­tov: kaž­dý 10,36 EUR / 70 ml a vý­ťaž­nos­ťou 4700 strán, ČB zá­sob­ník 2600 strán

Ce­na: 646,66 EUR

HP Des­kjet Ink Ad­van­ta­ge 6525

HP6525.jpg

Do tes­tu sme za­ra­di­li aj ten­to mo­del, kto­rý pred­sta­vu­je mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie. Je však vhod­né aj na tlač fo­tog­ra­fií a na ten­to účel sme sa pri tes­te sús­tre­di­li. Sa­moz­rej­me, vy­uži­tie je šir­šie, pre­to­že má do­ty­ko­vý ov­lá­da­cí dis­plej a pria­mo na ňom si mô­že­te tla­čiť rôz­ne pred­lo­hy vrá­ta­ne ma­te­riá­lov pre de­ti, ako sú ma­ľo­van­ky ale­bo skla­dač­ky. Na tlač vy­uží­va šty­ri sa­mos­tat­né at­ra­men­ty a tla­čo­vá hla­va má roz­lí­še­nie až do 4800 × 1200 dpi. Za­ria­de­nie sa dá pri­po­jiť k po­čí­ta­ču cez USB ale­bo bez­drô­to­vo. V prí­pa­de bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia mô­že­te vy­užiť aj na­po­je­nie na cloud vrá­ta­ne HP eP­rint. Maximál­ny pod­po­ro­va­ný for­mát je A4 a zá­sob­ník je v spod­nej čas­ti za­ria­de­nia. Má ka­pa­ci­tu 20 lis­tov fo­tog­ra­fic­ké­ho pa­pie­ra. Špe­cia­li­tou je však zá­sob­ník na tlač na pred­lo­hy vo veľ­kos­ti 10 × 15 cm ale­bo 4 × 6". Ten je umies­tne­ný vo vy­ššej čas­ti hlav­né­ho zá­sob­ní­ka. Me­chan­izmus si ho mo­to­ri­zo­va­ne pri­su­nie a po tla­či za­se vy­su­nie. Vý­hod­né je naj­mä to, že mô­že­te mať vop­red prip­ra­ve­né fo­to­pa­pie­re a zá­ro­veň aj bež­né ale­bo ta­kis­to pa­pie­re vhod­né na tlač fo­tiek v niž­šom zá­sob­ní­ku na for­mát A4. Chvá­li­me rých­lu tlač kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov. Tu pot­re­bu­je­te len 2:58 min na tlač bež­ných pred­lôh. Pri tla­či fo­tog­ra­fií je ta­kis­to veľ­mi rých­la. Naj­rý­chlej­šie z náš­ho tes­tu vy­tla­či­la for­mát 10 × 15 cm za 0:42 min. Tlač for­má­tu A4 tr­vá 3:46 min. Aj ra­de­nie úloh na tlač je rých­le, čo vy­uži­je­te naj­mä pri bez­drô­to­vej tla­či bež­ných fo­tog­ra­fií men­šie­ho roz­me­ru. Kva­li­ta tla­če je veľ­mi dob­rá aj so štyr­mi at­ra­men­tmi. K ČB vý­tlač­kom ne­má­me vý­hra­dy, fa­reb­né bo­li mier­ne jas­nej­šie. Nep­red­sta­vu­je to však žiad­ny prob­lém.

Pre­čo kú­piť:

  • Od­de­le­nie zá­sob­ní­kov na veľ­ké a ma­lé fot­ky, rých­la tlač

Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

Ce­na at­ra­men­tov: kaž­dý 8,58 EUR

Ce­na: 139 EUR

Ver­dikt PC RE­VUE

Ca­non PIXMA iP8750 je špe­cial­ista na fo­tog­ra­fie. Na­vy­še aj ce­no­vo je dos­tup­ný pre mno­hých bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Má Wi-Fi, a tak sa je­ho mož­nos­ti za­se o nie­čo roz­ši­ru­jú. Ep­son L1800 ťa­ží naj­mä z veľ­ko­ka­pa­cit­ných zá­sob­ní­kov. A 70 ml na kaž­dú far­bu je nao­zaj ve­ľa. Je to vlas­tne viac ako troj­ná­so­bok XL nápl­ní kon­ku­ren­cie. Ko­mu nep­re­ká­ža tro­chu si poč­kať na tlač, mô­že siah­nuť prá­ve po tom­to mo­de­li. HP Des­kjet Ink Ad­van­ta­ge 6525 je všes­tran­ný mo­del. Pod­po­ru­je pred­lo­hy do for­má­tu A4. Je to vhod­ný mo­del na tlač bež­ných do­ku­men­tov a zá­ro­veň mô­že­te tla­čiť men­šie fot­ky zo špe­ciál­ne­ho zá­sob­ní­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter