Testovali sme

Tabletové novinky

Tab­le­to­vým no­vin­kám do­mi­nu­jú ten­to me­siac ce­no­vo dos­tup­né 7-pal­co­vé tab­le­ty. Ak pre­mýš­ľa­te nad dar­če­kom pre svo­ju ra­to­lesť, kto­rý mu pri­ba­lí­te do škol­skej taš­ky, má­me pre vás skve­lý tip.

ASUS Me­MO Pad 7 (ME176C)

ASUS.jpg

Pro­duk­to­vý rad Me­MO Pad má­me ra­di. ASUS to­tiž do­ká­že zvy­čaj­ne vhod­ne od­had­núť po­mer me­dzi tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi svo­jich 7-pal­co­vých tab­le­tov a ce­nou. Vý­sled­kom je veľ­mi dob­rý po­mer ce­na/vý­kon a za­ria­de­nie, kto­ré nie je dra­hé, ale ne­má­te pri ňom po­cit, že vý­rob­ca mu­sel vý­raz­ne šet­riť. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, je ta­ké aku­rát­ne.

Mo­del ME176C je tre­tia ge­ne­rá­cia 7-pal­co­vé­ho Me­MO Pa­du a ASUS tre­ba za evo­lú­ciu za­ria­de­nia poch­vá­liť. Šasi sa za­kaž­dým me­ní, tab­let je na­poh­ľad kraj­ší, šír­ka rá­mu oko­lo dis­ple­ja sa zmen­šu­je a za­ria­de­nie je štíh­lej­šie a ľah­šie. Ak­tuál­nu no­vin­ku po­va­žu­je­me za je­den naj­kraj­ších 7-pal­co­vých tab­le­tov na tr­hu a v rám­ci toh­to člán­ku ide o naj­ele­gan­tnej­ší tab­let. Je­di­ná vý­čit­ka sme­ru­je k pre­ho­de­niu tla­či­diel na re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia. Ak ste pou­ží­va­li niek­to­rý star­ší tab­let od ASU­Su, na tú­to zme­nu si bu­de­te chví­ľu zvy­kať a ne­ja­ký čas bu­de­te zrej­me omy­lom stlá­čať nes­práv­ne tla­čid­lo.

technicke_parametre_tabletove_novinky.jpg

Ho­ci je Me­MO Pad na­poh­ľad iný, v niek­to­rých ve­ciach sa nez­me­nil. Opäť je vy­ba­ve­ný 7-pal­co­vým dis­ple­jom IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 800. V tej­to ka­te­gó­rii tab­le­tov to­to roz­lí­še­nie bo­ha­to pos­ta­čí, full HD je luxus. Za­ria­de­nie má opäť 1 GB pa­mä­te a 16 GB úlo­žis­ko. Mier­ne­ho zlep­še­nia sa doč­ka­la ka­me­ra, resp. fo­toa­pa­rát na za­dnej stra­ne. Ten sa mô­že poch­vá­liť auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a nah­rá­va­ním vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p. ASUS zdo­ko­na­lil fun­kciu fo­te­nia aj zo sof­tvé­ro­vej strán­ky. Ho­ci je kva­li­ta fo­tiek/vi­dea me­dzi­ge­ne­rač­ne lep­šia, dneš­ným te­le­fó­nom stred­nej/vy­ššej trie­dy ne­kon­ku­ru­je. To však nik­to ani ne­ča­ká od tab­le­tu za ne­ce­lých 150 eur.

Naj­väč­šie lá­kad­lo no­vé­ho Me­MO Pa­du je jed­noz­nač­ne pro­ce­sor. Štvor­jad­ro­vý In­tel Atom Z3745 sme chvá­li­li pri tes­to­va­ní ASUS Tran­sfor­mer Pa­du. V re­či čí­sel zís­kal ME176C v An­Tu­Tu o 20-ti­síc bo­dov viac ako je­ho pred­chod­ca a do­mi­no­val aj v 3D­Mar­ku. Tre­ba do­dať, že ten­to pro­ce­sor je 64-bi­to­vý a pou­ží­va­te­lia by z ne­ho moh­li pro­fi­to­vať naj­mä v bu­dúc­nos­ti. Ak­tuál­na ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid je navr­hnu­tá pre 32-bi­to­vé pro­ce­so­ry, 64-bi­to­vú pod­po­ru pri­ne­sie An­droid L kon­com ro­ka.

vysledky_testovania_win.jpg

vysledky_testovania_android.jpg

Aj na­priek veľ­mi pô­so­bi­vým vý­sled­kom tes­tov sme však od pro­ce­so­ra ča­ka­li v niek­to­rých sme­roch tro­chu viac, naj­mä čo sa tý­ka kva­li­ty gra­fi­ky. Ta­kis­to sa vy­skyt­li men­šie prob­lé­my v niek­to­rých hrách, kto­ré z ča­su na čas pa­da­li. Na os­tat­ných za­ria­de­niach sme sa s po­dob­ným sprá­va­ním nes­tret­li. Do­daj­me, že ok­rem pár hier sme sa s nes­ta­bi­li­tou sys­té­mu nes­tret­li. Pre­vádz­ka bo­la ply­nu­lá, ale v zá­ťa­ži sa drob­né spo­ma­le­nie ob­ja­vi­lo, čo je prav­de­po­dob­ne da­né aj men­šou ope­rač­nou pa­mä­ťou. Z hľa­dis­ka reak­cií sys­té­mu však tab­let vo vý­sled­ku chvá­li­me. Je rých­ly.

Pri tes­to­va­ní ME176C sme sa opäť stret­li aj s no­vým roz­hra­ním ASUS Ze­nUI. ASUS svo­ju nad­stav­bu od­li­šu­je naj­mä gra­fic­kým roz­hra­ním - nie je na­toľ­ko do­mi­nan­tná ako napr. TouchWiz od Sam­sun­gu. Ze­nUI má „flat" di­zajn, dosť po­dob­ný to­mu, kto­rý za­kom­po­no­val Goog­le do bu­dú­ce­ho An­droi­du L. Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka chvá­li­me naj­mä preh­ľad­ný ka­len­dár a in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cie Do It La­ter. Úda­je z tých­to dvoch ap­li­ká­cií sa zob­ra­zu­jú na uzam­knu­tej ob­ra­zov­ke v ko­lón­ke What´s Next a in­for­mu­jú o dô­le­ži­tých uda­los­tiach. Prak­tic­ké. Sú­čas­ťou Ze­nUI je aj via­ce­ro pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií ASUS, napr. rých­le poz­nám­ky, kto­ré mô­že­te pí­sať aj pr­stom. Pá­či sa nám aj di­zajn ap­li­ká­cie Po­ča­sie a mož­nosť me­niť si tep­lo­tu fa­rieb dis­ple­ja v ap­li­ká­cii Splen­did.

ASUS Me­MO Pad 7 s mo­de­lom ME176C ob­há­jil po­zí­ciu vý­bor­né­ho 7-pal­co­vé­ho tab­le­tu pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Hlav­ný prí­nos no­vé­ho mo­de­lu vi­dí­me vo vý­bor­nom ša­si a v no­vom pro­ce­so­re. Tab­let má prak­tic­ky všet­ko, čo má mať. Chý­ba­lo nám však auto­ma­tic­ké pris­pô­so­be­nie ja­su a sme zve­da­ví, ako bu­de z ďal­šie­ho An­droi­du pro­fi­to­vať 64-bi­to­vý pro­ce­sor.

Ce­na: 149 EUR

Za­po­ži­čal: ASUS

Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Li­te 7'' 2.2

colorovo.jpg

Ak sa po­zrie­te na ce­nov­ku toh­to prís­tro­ja, prav­de­po­dob­ne vám hneď na­pad­ne otáz­ka: „Čo pri­ná­ša tab­let za 54 eur?" Od­po­veď nie je prek­va­pu­jú­ca: zá­klad­nú vý­ba­vu.

Tre­ba však do­dať, že mo­de­lo­vý rad Ci­ty­Tab Li­te vý­bor­ne vy­kres­ľu­je tech­no­lo­gic­ký pok­rok. V mi­nu­los­ti sa tie­to tab­le­ty pre­dá­va­li za ce­nu oko­lo 70 eur a pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok bol pri­tom hor­ší. Ver­zia 2.2 pri­ná­ša zní­že­nie ce­ny a lep­šiu skú­se­nosť z pou­ží­va­nia.

V pr­vom ra­de sme sa zba­vi­li ar­chaic­ké­ho roz­lí­še­nia 800 × 480. No­vin­ka sa chvá­li roz­lí­še­ním 1024 × 600, čo si všim­ne­te na pr­vý poh­ľad. Ob­raz je os­trej­ší. Dis­plej IPS však ne­ča­kaj­te. Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,5 GHz dopĺňa 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 8 GB úlo­žis­ka so 6,5 GB pou­ži­teľ­né­ho mies­ta. Tab­let má ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1, kto­rý mô­že­me dnes už ozna­čiť za za­sta­ra­ný.

Ho­ci tab­let po­nú­ka ak­cep­to­va­teľ­ný vý­kon, pre­vádz­ka sys­té­mu nie je ply­nu­lá. Za­vše sa ob­ja­vu­je tr­ha­nie, ale pre­ze­ra­nie inter­ne­tu nás svo­jou ply­nu­los­ťou prek­va­pi­lo. Sys­tém do­kon­ca v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča rea­go­val lep­šie na prib­li­žo­va­nie, ako by sme ča­ka­li. Tab­let v tom­to sme­re vý­raz­ne za­os­tá­val v tes­to­va­com nás­tro­ji Mo­bi­leXPRT. Vý­sle­dok tes­tov „user expe­rien­ce" je prib­liž­ne po­lo­vič­ný op­ro­ti pre­važ­nej väč­ši­ne za­ria­de­ní. Je však prav­da, že žiad­ne z da­nej väč­ši­ny nes­to­jí 50 eur J. Do­daj­me, že prís­troj mal prob­lém aj s ro­lo­va­ním a nez­vlá­dol test vy­tvo­re­nia pre­zen­tá­cie.

Ci­ty­Tab Li­te 7" 2.2 je však op­ro­ti svo­jim pred­chod­com na­poh­ľad kraj­ší. Co­lo­ro­vo ko­neč­ne zme­ni­lo ša­si a vý­sle­dok chvá­li­me. Čo sa do­da­toč­nej vý­ba­vy tý­ka, tab­let ne­má Blue­tooth, GPS ani bez­drô­to­vý dis­plej. Vý­drž ba­té­rie je sla­bá a kva­li­ta rep­ro­duk­to­ra ne­vý­raz­ná. V tom­to sme­re nám za­ria­de­nie pri­po­me­nu­lo sta­ré tran­zis­to­ry.

No ak sa na tes­to­va­ný mo­del po­zrie­me z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka, vi­dí­me znač­né zlep­še­nie op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim ge­ne­rá­ciám. Ci­ty­Tab Li­te 7" 2.2 má via­ce­ro ne­dos­tat­kov, ale to­mu je pri­me­ra­ná aj pre­daj­ná ce­na. A fak­tom os­tá­va, že na ne­ná­roč­né prez­re­tie inter­ne­tu, pre­čí­ta­nie e-mai­lu ale­bo kon­tro­lu so­ciál­nych sie­tí je ten­to tab­let pou­ži­teľ­ný.

Ce­na: 54 EUR

Za­po­ži­čal: Co­lo­ro­vo

Le­no­vo Idea­Tab Tab­let A7-50

ideatab.jpg

Ak­tuál­ne tab­le­to­vé no­vin­ky sú za­ují­ma­vé tým, že pok­rý­va­me všet­ky ce­no­vé úrov­ne od 50 do 150 eur. Idea­Tab Tab­let A7-50 sa pre­dá­va za 108 eur a ide o vý­bor­ný spo­jo­va­cí člá­nok me­dzi mo­del­mi od Co­lo­ro­va a ASU­Su. Do­daj­me, že ten­to tab­let sa pre­dá­va aj vo ver­zii A7-50L s men­ším úlo­žis­kom a bez za­dnej ka­me­ry za 90 eur.

Z poh­ľa­du Co­lo­ro­va to zna­me­ná, že ak si prip­la­tí­te 36 eur, zís­ka­te 7-pal­co­vý tab­let s dis­ple­jom IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 800 a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek. Tab­let ta­kis­to vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2, pre kto­rý je dos­tup­ná ak­tua­li­zá­cia na ver­ziu 4.4. My sme tes­to­va­li za­ria­de­nie s ak­tua­li­zo­va­ným sys­té­mom. Ho­ci roz­diel vo vý­sled­koch An­Tu­Tu a 3D­Mark nie je až ta­ký vý­raz­ný, pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok je na Le­no­ve pod­stat­ne lep­ší, prak­tic­ky to­tož­ný s ASU­Som. Aj pre­to Idea­Tab Tab­let A7-50 od­po­rú­ča­me, ak hľa­dá­te 7-pal­co­vé za­ria­de­nie s ce­nov­kou oko­lo 100 eur. A7-50 a A7-50L ma­jú všet­ko pod­stat­né vrá­ta­ne roz­hra­nia Blue­tooth a GPS. Na­la­dí­te si aj FM rá­dio. Roz­diel me­dzi obo­ma ver­zia­mi je v úlo­žis­ku (8, resp. 16 GB) a v za­dnej ka­me­re.

Ten­to tab­let, vlas­tne tab­le­ty vo všeo­bec­nos­ti, však ne­po­va­žu­je­me za nás­troj na fo­te­nie, tak­že ak si vy­sta­čí­te s men­ším úlo­žis­kom, ušet­rí­te. Do­daj­me, že ho­ci sa dá dos­tup­ný pries­tor roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD, nie všet­ky ap­li­ká­cie mož­no nain­šta­lo­vať na kar­tu. An­droid v tom­to sme­re uro­bil via­ce­ro zmien, a tak od­po­rú­ča­me väč­šie úlo­žis­ko - za pred­pok­la­du, že sa chce­te na tab­le­te hrať ale­bo sťa­ho­vať väč­šie ap­li­ká­cie. V opač­nom prí­pa­de si vy­sta­čí­te aj s 8 GB ver­ziou.

Le­no­vo chvá­li­me nie­len za veľ­mi dob­rý po­mer ce­na/vý­kon a už spo­me­nu­tú ak­tua­li­zá­ciu na An­droid 4.4, ale aj sluš­nú sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu vrá­ta­ne na­vi­gá­cie, kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka a ap­li­ká­cie na sprá­vu vý­dr­že ba­té­rie. V tom­to sme­re je tab­let prie­mer­ný, vi­deo z YouTu­be preh­rá­val 5,5 ho­di­ny. Vý­drž os­tat­ných mo­de­lov náj­de­te v ta­buľ­ke. Ope­rač­ný sys­tém je mier­ne up­ra­ve­ný a po­nú­ka nie­koľ­ko re­ži­mov pou­ží­va­nia pod­ľa kon­krét­nej ak­ti­vi­ty.

Ak po­rov­ná­me Idea­Tab Tab­let s ASUS Me­MO Pa­dom, roz­diel je naj­mä vo vý­ko­ne a v di­zaj­ne. ASUS vy­ze­rá na­poh­ľad ele­gan­tnej­šie a mo­der­nej­šie a po­nú­ka viac vý­ko­nu. No ak hľa­dá­te za­ria­de­nie na bež­né úče­ly a nep­lá­nu­je­te na ňom hlav­ne hrať, po­tom si vy­sta­čí­te aj s Idea­Ta­bom A7-50. Vý­kon je viac ako dos­ta­toč­ný a oba dis­ple­je ma­jú pa­nel IPS.

Ho­ci sme tes­to­va­li mo­del A7-50, mu­sí­me na zá­ver opäť spo­me­núť aj lac­nej­šiu ver­ziu A7-50L. Do­ne­dáv­na sme od­po­rú­ča­li tab­le­ty s ce­nou nad 100 eur. A7-50L je však pr­vý tab­let za 90 eur, kto­rý nás po­te­šil kva­li­tou pou­ží­va­teľ­ské­ho zá­žit­ku. Nie­ko­mu sí­ce mô­že chý­bať za­dná ka­me­ra a kva­li­ta rep­ro­duk­to­ra moh­la byť aj lep­šia, ale na kon­zum in­for­má­cií je ten­to tab­let ideál­ny.

Ce­na: 90 EUR (A7-50L), 108 EUR (A7-50)

Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Le­no­vo Thin­kPad 8

thinkpad.jpg

S tab­let­mi s Win­dows je to vo všeo­bec­nos­ti kom­pli­ko­va­né. Všet­ky sú to­tiž tak­mer na jed­no ko­py­to. Thin­kPad 8 sa v mno­hých ve­ciach od­li­šu­je, to je však da­né naj­mä tým, že ide o za­ria­de­nie, kto­ré je ur­če­né skôr do prá­ce ako do do­mác­nos­ti.

Pro­fe­sio­na­li­ta tab­le­tu je vi­di­teľ­ná na pr­vý poh­ľad. Čier­ne te­lo za­uj­me po­mer­ne štíh­lym pro­fi­lom a ten­kým rá­mom oko­lo dis­ple­ja. V rám­ci 8-pal­co­vých tab­le­tov pat­rí k to­mu naj­kraj­šie­mu, čo sme do­te­raz tes­to­va­li. Vý­bor­ný di­zajn te­la sa pre­ja­vil aj na uh­lo­prieč­ke dis­ple­ja 8,3 pal­ca pri za­cho­va­ní roz­me­rov 8-pal­co­vé­ho za­ria­de­nia a 0,3 pal­ca (7,6 mm) je už prí­jem­ný bo­nus.

Chvá­li­me kva­li­tu dis­ple­ja IPS, po­zo­ro­va­cie uh­ly a nad­štan­dar­dné roz­lí­še­nie 1920 × 1200. Oby­čaj­ne sa to­tiž stre­tá­va­me s roz­lí­še­ním 1366 × 768. No ako sme už uvied­li, to­to je tab­let skôr do pod­ni­ku a tá­to sku­toč­nosť sa pre­ja­vu­je aj na ce­ne. Za ce­nu Thin­kPa­du 8 si kú­pi­te sluš­ne vy­ba­ve­ný no­te­book, kto­rý z hľa­dis­ka vý­ko­nu tab­let vý­raz­ne pre­ko­ná. Thin­kPad má to­tiž vo vý­ba­ve In­tel Atom Z3770 a 2 GB ope­rač­nej pa­mä­te. S tý­mi­to kom­po­nen­tmi fun­gu­je ako vý­bor­ný poz­nám­ko­vý blok - je ideál­ny na kan­ce­lár­sku prá­cu a na preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií. Le­no­vo sa sna­ží za­ujať naj­mä mo­bi­li­tou, bez­drô­to­vým zdie­ľa­ním po­mo­cou ap­li­ká­cie Le­no­vo Quic­kCast 2.0 a pri­po­je­ním k do­ko­va­cej sta­ni­ci. Žiaľ, k tab­le­tu ne­kú­pi­te žiad­nu de­di­ko­va­nú do­ko­va­ciu sta­ni­cu a ani obal so za­bu­do­va­nou klá­ves­ni­cou. Do ak­tov­ky si te­da pri­ba­lí­te blue­toot­ho­vé prís­lu­šen­stvo. Na dru­hej stra­ne si tab­let za­slú­ži poch­va­lu za vý­drž ba­té­rie, kto­rá bo­la nad­štan­dar­dná a vý­raz­ne pre­ko­na­la aj kon­ver­ti­bil­né rie­še­nia, o kto­rých sme pí­sa­li v pred­chá­dza­jú­com čís­le. Nad­štan­dar­dná vý­ba­va je aj port mic­ro USB 3.0 a pod­po­ra do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia 10 pr­sta­mi.

Keď­že je Thin­kPad ur­če­ný na prá­cu, sú tu fun­kcie TPM 2.0, Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment, Workpla­ce Join, VPN atď., kto­ré sa sta­ra­jú o bez­peč­nosť dát a prís­tup k fi­rem­ným úda­jom.

Thin­kPad 8 je do­te­raz naj­lep­ší 8-pal­co­vý tab­let s Win­dows, kto­rý sme tes­to­va­li. Mi­ni­mál­ne z hľa­dis­ka di­zaj­nu a har­dvé­ro­vej vý­ba­vy. Pod­sta­ta za­ria­de­nia sa však ne­me­ní. Ho­ci z poh­ľa­du spot­re­bi­te­ľa stá­le pre­fe­ru­je­me An­droid ale­bo iOS, naj­mä ak tab­let po­va­žu­je­te za za­ria­de­nie na kon­zu­má­ciu ob­sa­hu a mož­no tro­chu pro­duk­ti­vi­ty, v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí má tab­let s Win­dows zmy­sel a svo­je mies­to.

Ce­na: 455 EUR

Za­po­ži­čal: Le­no­voOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter