Neopraviteľný hardvér a životnosť elektroniky – 2. časť

Čo sa mô­že po­ka­ziť, to sa na­po­kon vždy aj po­ka­zí. Nie­ke­dy sa to však stih­ne po­ka­ziť skôr, ako by sme si že­la­li. Ži­vot­nosť no­te­boo­kov, smar­tfó­nov či po­čí­ta­čo­vých kom­po­nen­tov je čas­tá té­ma dis­ku­sie pou­ží­va­te­ľov. Nik­to nech­ce mať s pro­duk­tom viac sta­ros­tí než úžit­ku a nik­to nech­ce vy­ho­diť pe­nia­ze za nie­čo, čo pres­ta­ne fun­go­vať skôr, než si do­ká­že nah­ra­diť vlas­tnú ce­nu. Čo sa však ka­zí naj­viac a pre­čo sa mno­hé pro­duk­ty ne­da­jú ľah­ko op­ra­viť?

Len má­lo­čo spô­so­bu­je v pou­ží­va­te­ľoch viac ne­ga­tív­nych váš­ní ako ukáž­ko­vo nek­va­lit­né pro­duk­ty. Ta­kú­to dis­ku­siu mô­že­te za­čať prak­tic­ky s kým­koľ­vek a kaž­dý vám po­vie svo­ju skú­se­nosť či zá­ži­tok s ne­ja­kým no­te­boo­kom či kom­po­nen­tom, kto­rý sa mu po­čas ži­vo­ta neb­la­ho za­pí­sa­li do pa­mä­ti. „Az­da vý­rob­ca neo­ča­ká­val, že ve­ko no­te­boo­ku sa bu­de ot­vá­rať a za­tvá­rať? Pre­čo na pánt pou­žil ma­te­riál, kto­rý sa po nie­koľ­kých stov­kách ot­vo­re­ní zlo­mí? Pre­čo ten chla­dič hu­čí ako vy­sá­vač? To sa tam ne­mo­hol dať ne­ja­ký o pár eur drah­ší, čo by vy­dr­žal pra­co­vať ti­cho viac ako pol ro­ka? Pre­čo si ho ne­mô­žem vy­me­niť za no­vý?“ Ta­ké­to otáz­ky by moh­li pok­ra­čo­vať do­ne­ko­neč­na. Nie je sa však čo­mu ču­do­vať. Ak prí­de­te do ob­cho­du s ozna­če­ním „Všet­ko za 1 euro“, vie­te, že pri pro­duk­toch sa neh­ľa­de­lo na kva­li­tu, ale na to, aby bo­li čo naj­lac­nej­šie. No ak si za­kú­pi­te elek­tro­ni­ku za nie­koľ­ko sto­viek eur, pri­ro­dze­ne oča­ká­va­te, že nie­čo vy­dr­ží. Veď to ko­niec kon­cov ne­bo­lo lac­né. Jed­no­du­cho sa vám nech­ce ve­riť, že vý­rob­ca 500-euro­vé­ho pro­duk­tu mô­že tla­čiť na ce­no­vý li­mit rov­na­ko ako ten, kto­rý po­nú­ka vý­rob­ky za 5 eur.

V pr­vej po­lo­vi­ci náš­ho člán­ku sme sa ve­no­va­li sil­ne­jú­ce­mu tren­du čo­raz ťaž­šie op­ra­vi­teľ­né­ho har­dvé­ru. Preb­ra­li sme prob­le­ma­ti­ku pril­epe­ných kry­tov a ne­vy­me­ni­teľ­ných ba­té­rií, ako aj pou­ží­va­nie neš­tan­dar­dných sú­čas­tí, kto­ré za­bra­ňu­jú ľah­kej vý­me­ne za ob­dob­né mo­de­ly. Zá­ro­veň sme pou­ká­za­li na čas­to ab­sur­dné rie­še­nia vý­rob­cov, kto­ré za­bra­ňu­jú servis­u aj tých naj­jed­no­duch­ších čas­tí, tak­že ce­lý vý­ro­bok pu­tu­je do ko­ša aj na­priek to­mu, že by je­ho op­ra­va stá­la 1 euro a päť mi­nút ča­su. V tej­to čas­ti si pre­be­rie­me pál­či­vú té­mu, kto­rou je plá­no­va­né za­sta­rá­va­nie, a zá­ro­veň sa po­zrie­me na šta­tis­ti­ky po­ru­cho­vos­ti jed­not­li­vých ty­pov har­dvé­ru.

Plá­no­va­né za­sta­rá­va­nie vs. ove­ren­gi­nee­ring

Na prob­le­ma­ti­ku plá­no­va­né­ho za­sta­rá­va­nia sa dá na­ze­rať z via­ce­rých uh­lov. U mno­hých pou­ží­va­te­ľov sa ten­to ter­mín spá­ja s pod­vo­dom, zdie­ra­ním a ne­ka­lý­mi ob­chod­ný­mi prak­ti­ka­mi, čo nie je príl­iš prek­va­pu­jú­ce, pre­to­že sa čas­to opi­su­je ako úmy­sel­né navr­ho­va­nie pro­duk­tu ta­kým spô­so­bom, aby dos­lú­žil ih­neď po skon­če­ní zá­ruč­nej do­by a je­ho vlas­tník si mu­sel kú­piť no­vý. To­to je však veľ­mi zlá de­fi­ní­cia, kto­rá ce­lú prob­le­ma­ti­ku zby­toč­ne pa­ro­du­je. Z dô­vo­du fy­zi­kál­ne­ho prin­cí­pu en­tro­pie je ne­mož­né, aby aký­koľ­vek prís­troj fun­go­val več­ne. Jed­né­ho dňa sa skrát­ka po­ka­zí. Aj keď od­ha­lí­te sú­čias­tku, kto­rá sa po­ka­zí ako pr­vá a nah­ra­dí­te ju tr­vác­nej­šou, ča­som vy­po­vie služ­bu iný kom­po­nent a ce­lý ko­lo­toč sa nik­dy ne­zas­ta­ví. Oby­čaj­ne je pri­tom v zá­uj­me vý­rob­cu aj zá­kaz­ní­ka vy­hnúť sa ove­ren­gi­nee­rin­gu. Aj ten­to ter­mín má množ­stvo de­fi­ní­cií, ale v sú­vis­los­ti s na­šou té­mou ide o prí­pad, keď sa elek­tro­nic­ký vý­ro­bok vy­ro­bí tak, že je­ho tech­nic­ká ži­vot­nosť vý­raz­ne pre­vý­ši tú mo­rál­nu. Tro­chu mä­tú­ci po­jem mo­rál­na ži­vot­nosť ni­ja­ko nesú­vi­sí s ľud­skou mo­rál­kou a vy­jad­ru­je do­bu, po­čas kto­rej je dr­vi­vá väč­ši­na ľu­dí ochot­ná vý­ro­bok pou­ží­vať. Vez­mi­te si nap­rík­lad pô­vod­ný Wal­kman, te­da vrec­ko­vý preh­rá­vač mag­ne­to­fó­no­vých pá­sok. Niek­to­rí ľu­dia ho eš­te stá­le mô­žu mať do­ma úpl­ne funkč­ný a za­str­če­ný niek­de na dne zá­suv­ky. Zna­me­ná to, že je­ho tech­nic­ká ži­vot­nosť sa eš­te nes­kon­či­la a stá­le do­ká­že vy­ko­ná­vať to, na čo bol ur­če­ný, rov­na­ko ako v ča­se, keď vzni­kol. Prob­lém je v tom, že ča­som bol pre­ko­na­ný vo všet­kých oh­ľa­doch a ná­ro­ky bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa stúp­li. MP3 preh­rá­vač je mno­ho­ná­sob­ne men­ší, ľah­ší a zmes­tí sa doň nie­koľ­ko­ná­sob­ne viac hud­by. Tá je na­vy­še v lep­šej zvu­ko­vej kva­li­te a dos­tup­ná rých­lo a bez pre­tá­ča­nia za­se­ká­va­jú­cej sa ka­ze­ty. Ľudia si MP3 preh­rá­vač do­kon­ca ani ne­mu­sia ku­po­vať, pre­to­že je aj sú­čas­ťou iné­ho za­ria­de­nia (smar­tfó­nu), kto­rý ma­jú stá­le pri se­be. Pô­vod­ný ka­ze­to­vý Wal­kman skrát­ka za­sta­ral.

Ziarovka.jpg

Niek­to­ré ve­ci skrát­ka vy­dr­žia – ako nap­rík­lad tá­to žia­rov­ka, kto­rá ce­lo­den­ne svie­ti na po­žiar­nej sta­ni­ci Li­ver­mo­re-Plea­san­ton v Ka­li­for­nii od ro­ku 1901

Od vý­rob­ku te­da chce­te, aby sa ne­po­ka­zil v ča­se, keď ho pou­ží­va­te. Zá­ro­veň by ste však ur­či­te nech­ce­li, aby sa elek­tro­ni­ka pred­ra­žo­va­la z dô­vo­du, aby jej sú­čias­tky vy­dr­ža­li nap­rík­lad 20 ro­kov. Ta­ká dl­há ži­vot­nosť by vás mož­no po­te­ši­la pri ku­chyn­skom mixéri, kto­ré­ho účel a uži­toč­nosť sa prak­tic­ky ne­me­ní, ale pred­sta­va, že by ste eš­te dnes pre­vádz­ko­va­li v po­čí­ta­či nap­rík­lad 20 ro­kov sta­rý HDD s ka­pa­ci­tou 5 GB je cel­kom ab­sur­dná. Ta­ký ma­lý ob­jem dát by ste už to­tiž dáv­no pre­su­nu­li „kde­si na ok­raj“ nov­šie­ho dis­ku so sto či päť­sto­ná­sob­nou ka­pa­ci­tou, prí­pad­ne by ste ich no­si­li vo vrec­ku na kľú­či USB. Pre­vádz­ko­vať ta­ké ma­lé úlo­žis­ko so spot­re­bou nap­rík­lad 10 W sa eko­no­mic­ky ne­vyp­la­tí, a ak disk niek­de od­lo­ží­te do zá­suv­ky, ko­le­du­je­te si iba o to, že jed­né­ho dňa už ne­bu­de­te mať k dis­po­zí­cii za­ria­de­nie, ku kto­ré­mu by sa dal po­mo­cou svoj­ho roz­hra­nia pri­po­jiť. V tom­to oh­ľa­de je plá­no­va­ná ži­vot­nosť žia­da­ná, pre­to­že za­bra­ňu­je nee­ko­no­mic­ké­mu ove­ren­gi­nee­rin­gu. Pred­stav­te si nap­rík­lad, že má­te na vý­ber z dvoch gra­fic­kých ka­riet. Jed­na je vy­ro­be­ná z veľ­mi kva­lit­ných a od­ol­ných kom­po­nen­tov, kto­ré za­ru­čia jej 30-roč­nú ži­vot­nosť, a sto­jí 600 eur. Dru­há je rov­na­ko vý­kon­ná, ale pou­ží­va lac­nej­šie kom­po­nen­ty, kto­ré vy­dr­žia 5 až 6 ro­kov. Sto­jí však len 200 eur. Je jas­né, že dá­te pred­nosť tej lac­nej­šej, pre­to­že o pár ro­kov ju aj tak vy­me­ní­te za nov­šiu, kto­rá bu­de mať nap­rík­lad dvoj­ná­sob­ný vý­kon a po­lo­vič­nú spot­re­bu. Je sí­ce pek­né, ak na­ra­zí­me na vý­ro­bok, kto­rý fun­gu­je aj po sto ro­koch, ale ne­ma­lo by zmy­sel, aby sa tak­to vy­rá­ba­lo všet­ko. Naj­mä pri elek­tro­ni­ke by iš­lo o ob­rov­ské plyt­va­nie zdro­jov a pe­ňa­zí. Aký má vý­znam, že 30-roč­ný po­čí­tač eš­te fun­gu­je, ak je na sme­tis­ku a nik­to ho ne­pou­ží­va? Je te­da lep­šie, ak je vý­ro­bok navr­hnu­tý na pred­pok­la­da­nú do­bu je­ho pou­ží­va­nia, pre­to­že z to­ho pro­fi­tu­je vý­rob­ca (pre­dá viac ku­sov a za­ro­bí viac) aj zá­kaz­ník (za­pla­tí me­nej). Prob­lém nas­tá­va, ak je plá­no­va­ná ži­vot­nosť ove­ľa krat­šia, než zá­kaz­ník oča­ká­va. A to­to je prá­ve to po­ves­tné jad­ro pud­la.

V mo­men­te, ako sa nám me­siac po skon­če­ní zá­ru­ky zlo­mí pánt no­te­boo­ku ale­bo pres­ta­ne fun­go­vať gra­fic­ká kar­ta, má­me nut­ka­nie po­ve­dať: „No to si az­da ten vý­rob­ca ro­bí sran­du! To mu­sel uro­biť tak­to naschvál!“ Pre­čo sa te­da v mno­hých prí­pa­doch pou­ží­va­jú ma­te­riá­ly ale­bo sú­čias­tky, kto­ré zne­fun­kčnia vý­ro­bok skôr, ako by sa žia­da­lo? Ob­vyk­le to nie je pre­to, že by vý­rob­ca zá­škod­níc­ky chcel, aby sa za­ria­de­nie po­ka­zi­lo. Nik­to nech­ce byť ukáž­ko­vým prík­la­dom nek­va­li­ty. Vý­rob­ca však chce, aby ho vý­ro­ba stá­la čo naj­me­nej, naj­mä ak sa má dos­tať s ce­nou pro­duk­tu do tej hla­di­ny, v akej ho chce vo fi­ná­le pre­dá­vať. Je­ho cie­ľom je zisk a zdro­jom zis­ku je pro­dukt, kto­rý pre­dá. Ne­mô­že sa spo­lie­hať na vy­sne­ný bu­dú­ci pre­daj a po­čí­tať s tým, že hneď, ako sa vám vý­ro­bok po­ka­zí, okam­ži­te si od ne­ho kú­pi­te pos­luš­ne ďal­ší. Mô­že­te to­tiž prejsť ku kon­ku­ren­cii. Vý­rob­ca zvy­čaj­ne uro­bí všet­ko pre­to, aby zvý­šil svoj zisk, a ak si ľu­dia viac ku­pu­jú lac­nej­šie pro­duk­ty, bu­de sa ich sna­žiť vy­rá­bať čo naj­lac­nej­šie. Je­ho li­mi­tom je len to, aby mu ich ži­vot­nosť nes­pô­so­bo­va­la veľ­ké množ­stvo rek­la­má­cií, kto­ré by pre­me­ni­li zisk na stra­tu. Na­mies­to pred­sta­vy o tom, že vý­rob­ca má ne­ja­ké špe­ciál­ne od­de­le­nie na navr­ho­va­nie „ka­zi­diel“, kde si in­ži­nie­ri mä­dlia ru­ky a hu­rón­sky sa sme­jú do tmy, pred­stav­te si skôr nas­le­du­jú­cu si­tuáciu.

Eko­no­mic­ké od­de­le­nie: Ako by sme eš­te moh­li ušet­riť pol mi­lió­na do­lá­rov vo vý­ro­be?

In­ži­nierske od­de­le­nie: Moh­li by sme nah­ra­diť kon­den­zá­to­ry X za typ Y, kto­ré sú o pár cen­tov lac­nej­šie. Sú však viac cit­li­vé na tep­lo a skôr pres­ta­nú fun­go­vať.

Eko­no­mic­ké od­de­le­nie: Vy­dr­žia as­poň dva-tri ro­ky?

In­ži­nierske od­de­le­nie: Áno.

Eko­no­mic­ké od­de­le­nie: Vý­bor­ne. Prá­ve sme ušet­ri­li pol mi­lió­na.

Tre­ba si uve­do­miť, že vý­rob­ca ob­vyk­le vy­rá­ba to, čo ľu­dia chcú ku­po­vať. Ak v ob­cho­de dr­ží­te dva dru­hy prís­tro­jov, z kto­rých kaž­dý ro­bí to­tož­nú vec a je­den je lac­nej­ší ako dru­hý, vlo­že­ním lac­nej­šie­ho z nich do ko­ší­ka uka­zu­je­te, kto­rý prís­tup pre­fe­ru­je­te. To, sa­moz­rej­me, nez­na­me­ná, že drah­ší vý­ro­bok má auto­ma­tic­ky dlh­šiu ži­vot­nosť. Mô­že to pla­tiť pri tu­ris­tic­kých to­pán­kach, ale len zried­ka pri elek­tro­ni­ke. Príp­la­tok je zväč­ša za iné pr­vky, pri­čom mô­že ísť o vý­kon, di­zajn a aj po­pu­la­ri­tu. Vý­rob­ca drah­šie­ho pro­duk­tu mô­že šet­riť rov­na­ko ako ten, kto­rý pre­dá­va lac­nej­ší a me­nej vý­kon­ný har­dvér.

Bathtub_curve.png

Po­ru­cho­vosť har­dvé­ru v prie­be­hu ča­su opi­su­je kriv­ku v tva­re pís­me­na U. Elek­tro­ni­ka sa ob­vyk­le po­ka­zí buď veľ­mi rých­lo, ale­bo až po dl­hšom ča­se.

Prí­pa­dy to­ho, keď vý­rob­ca úmy­sel­ne navr­hne pro­dukt na rých­le po­ka­ze­nie, bez­po­chy­by exis­tu­jú, no ide o pod­stat­ne men­šie per­cen­to vý­rob­kov, než si zá­kaz­ní­ci pred­sta­vu­jú. Ak vi­dí­te nap­rík­lad zá­klad­nú dos­ku mo­ni­to­ra, na kto­rej sú elek­tro­ly­tic­ké kon­den­zá­to­ry s níz­kou te­pel­nou od­ol­nos­ťou umies­tne­né hneď ved­ľa veľ­kých zdro­jov tep­la, pri­ro­dze­ne vám na­pad­ne, že to vý­rob­ca uro­bil naschvál. Ako sa však ho­vo­rí, neh­ľa­daj kon­špi­rá­ciu v prí­pa­doch, kto­ré sa da­jú vy­svet­liť nes­chop­nos­ťou ale­bo cham­ti­vos­ťou. Pô­vod­ný návrh mo­hol byť to­tiž pre iné kom­po­nen­ty ale­bo roz­lo­že­nie a až do­da­toč­ne sa krát­ko pred vý­ro­bou up­ra­vil v zá­uj­me zní­že­nia nák­la­dov. Tre­ba zá­ro­veň my­slieť na to, že veľ­ké tech­no­lo­gic­ké chy­by v návr­hu sa vý­rob­co­vi čas­to extrém­ne pred­ra­žia. A ne­mu­sí ísť len o vy­so­kú mie­ru rek­la­má­cií. V prí­pa­de oh­ro­ze­nia zdra­via a bez­peč­nos­ti mô­že byť to­tiž vý­rob­ca bra­ný na zod­po­ved­nosť aj po skon­če­ní zá­ruč­nej do­by. Nap­rík­lad v jú­ni toh­to ro­ka spo­loč­nosť App­le za­ča­la bez­plat­nú vý­me­nu na­pá­ja­cích adap­té­rov smar­tfó­nov iP­ho­ne 3GS, iP­ho­ne 4 a iP­ho­ne 4s, kto­ré sa pre­dá­va­li v prie­be­hu ro­kov 2009 a 2012. Adap­tér má ozna­če­nie A1300 a za ur­či­tých okol­nos­tí sa mô­že pre­hriať a spô­so­biť po­žiar. Kaž­dý je­ho ma­ji­teľ má ná­rok na je­ho bez­plat­nú vý­me­nu v auto­ri­zo­va­nom servis­e, čo spô­so­bu­je mi­lió­no­vé nák­la­dy. Po­dob­ný prob­lém v mar­ci toh­to ro­ka rie­ši­la aj spo­loč­nosť Le­no­vo s ba­té­ria­mi no­te­boo­kov Thin­kPad, kto­ré sa pre­dá­va­li v ro­koch 2010 a 2011. Aj na­priek to­mu, že väč­ši­na pro­duk­tov už nie je v zá­ru­ke, ame­ric­ká ko­mi­sia pre bez­peč­nosť spot­re­bi­teľ­ské­ho to­va­ru do­nú­ti­la Le­no­vo k vý­me­ne už viac ako 140 000 ba­té­rií (ide o ba­té­rie so sé­rio­vý­mi čís­la­mi 42T4695, 42T4711, 42T4798, 42T4804, 42T4812, 42T4822, 42T4828, 42T4834, 42T4840 a 42T4890). Po­dob­né prob­lé­my sa však tý­ka­jú aj no­vých pro­duk­tov, a po­kiaľ ste si na jar toh­to ro­ka kú­pi­li hyb­rid­ný no­te­book So­ny VAIO Flip s ozna­če­ním SVF11N13CXS, urý­chle­ne kon­tak­tuj­te servis pre vý­me­nu ba­té­rie.

MB.png

Mie­ra po­ru­cho­vos­ti zá­klad­ných do­siek jed­not­li­vých vý­rob­cov

Ke­dy a ako čas­to sa har­dvér vlas­tne zvy­čaj­ne ka­zí? Nie je to ve­ru ľah­ká otáz­ka. Z hľa­dis­ka ča­su sa dá po­ru­cho­vosť har­dvé­ru veľ­mi čas­to opí­sať kriv­kou v tva­re pís­me­na U, v an­glič­ti­ne ozna­čo­va­nou aj ako Bat­htub cur­ve (va­ňo­vá kriv­ka). Na ob­ráz­ku zná­zor­ňu­jú­com ten­to ob­vyk­lý jav mô­že­te vi­dieť, že mie­ra po­ru­cho­vos­ti kle­sá na za­čiat­ku pou­ží­va­nia har­dvé­ru, nás­led­ne sa dl­ho­do­bo us­tá­li a stú­pať za­čne až ove­ľa nes­kôr. Slov­ne sa to dá vý­stiž­ne opí­sať tak, že ak sa har­dvér ne­po­ka­zí rých­lo v prie­be­hu pár dní, oby­čaj­ne vy­dr­ží dl­hší čas a po­ka­zí sa až o pár ro­kov. Pr­vot­né chy­by krát­ko po za­čiat­ku pou­ží­va­nia sa ozna­ču­jú aj ako vý­rob­né chy­by, pri kto­rých vý­ro­bok pres­ta­ne fun­go­vať nap­rík­lad pre neš­tan­dar­dné zly­ha­nie ma­te­riá­lu. Stú­pa­nie chy­bo­vos­ti na dru­hom kon­ci kriv­ky má na sve­do­mí zly­há­va­nie z dô­vo­du opot­re­bo­va­nia. Pre zá­kaz­ní­ka by bo­lo, sa­moz­rej­me, veľ­mi vý­hod­né, ke­by per­cen­tá chy­bo­vos­ti jed­not­li­vých vý­rob­kov poz­nal. Mo­hol by sa to­tiž vy­hnúť ta­kým, kto­ré sú veľ­mi nes­po­ľah­li­vé. Od­kiaľ však ta­ké­to dá­ta vziať?

Čo sú a čo nie sú vie­ro­hod­né dá­ta po­ru­cho­vos­ti?

Zís­ka­nie kva­lit­nej šta­tis­ti­ky po­ru­cho­vos­ti rôz­ne­ho har­dvé­ru je vždy po­mer­ne zlo­ži­té. Na to, aby ste sa moh­li do­pát­rať re­le­van­tných čí­sel, to­tiž pot­re­bu­je­te dos­ta­toč­ný po­čet sle­do­va­ných ku­sov, z kto­rých per­cen­to po­ru­cho­vos­ti vy­po­čí­ta­te. Prob­lém je v tom, že vý­rob­co­via čís­la po­ru­cho­vos­ti jed­not­li­vých pro­duk­tov nik­de nez­ve­rej­ňu­jú a al­ter­na­tív­nych zdro­jov dát je ako šaf­ra­nu. Jed­ným z nich sú nap­rík­lad veľ­ké pre­daj­ne, kto­ré kon­krét­ny har­dvér pre­dá­va­jú v ti­sí­coch ale­bo as­poň v stov­kách ku­sov. Pre­daj­co­via však po­dob­ne ako vý­rob­co­via zve­rej­ňu­jú ta­ké­to dá­ta veľ­mi ne­ra­di, pre­to­že mô­žu zby­toč­ne za­má­vať s pre­da­jom tam, kde sa to ne­ho­dí. Ďal­ším zdro­jom dát mô­žu byť veľ­ké spo­loč­nos­ti, kto­ré ne­ja­ký druh har­dvé­ru na­ku­pu­jú v ob­rov­skom množ­stve, a tak mô­žu na zá­kla­de vlas­tných poč­tov od­had­núť je­ho reál­nu mie­ru po­ru­cho­vos­ti. Ta­ké­to spo­loč­nos­ti sa sí­ce ne­mu­sia zdrá­hať dá­ta zve­rej­niť, ale ak pou­ží­va­jú len ne­ja­ký špe­ci­fic­ký pod­ni­ko­vý druh har­dvé­ru, ich prí­nos je pre do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa mi­ni­mál­ny.

Keď­že kva­lit­né dá­ta nie sú čas­to dos­tup­né, pou­ží­va­te­lia sa ne­zried­ka­vo uchy­ľu­jú k vlas­tným „šta­tis­ti­kám“. No pre­to­že sa zvy­čaj­ne dos­ta­nú do kon­tak­tu len s dvo­ma či tro­mi kus­mi da­né­ho har­dvé­ru, ich skú­se­nos­ti sú skôr len na po­ba­ve­nie a žiad­na vá­ha sa im pri­su­dzo­vať ne­dá. Ak sa ob­ja­ví je­di­nec so skú­se­nos­ťou s de­siat­ka­mi ku­sov, ob­vyk­le sú roz­ťa­ha­né do mno­hých ro­kov a tech­no­lo­gic­kých ge­ne­rá­cií, tak­že ide ta­kis­to o bez­cen­né poz­nat­ky. S ta­ký­mi­to ko­mic­ký­mi šta­tis­ti­ka­mi sa mô­že­te stret­núť naj­mä v inter­ne­to­vých dis­ku­siách, kde váš­ni­vý je­di­nec ne­vá­ha po­sie­lať nap­rík­lad kon­krét­ne­ho vý­rob­cu pev­ných dis­kov do ho­rú­cich pe­kiel na več­né ve­ky, pre­to­že od ne­ho mal šty­ri dis­ky a všet­ky sa ča­som po­ka­zi­li, za­tiaľ čo od inej fir­my má dva dis­ky a tie už dob­re fun­gu­jú nie­koľ­ko ro­kov. Nie je nič zlé na tom, ak fir­mu, s kto­rou ste spo­koj­ní, od­me­ní­te ďal­ším ná­ku­pom a fir­mu, s kto­rou má­te zlé skú­se­nos­ti, bu­de­te dl­hší čas za trest ig­no­ro­vať. Hor­šie je, ak sa ta­kým­to skú­se­nos­tiam prik­la­dá väč­šia než emoč­ná vá­ha a vy­vo­dzu­jú sa z nich ne­ja­ké ďa­le­ko­siah­le dôs­led­ky (nap­rík­lad úsu­dok, že všet­ky pro­duk­ty XY sú zlé). Tre­ba si uve­do­miť, že po­ru­cho­vosť har­dvé­ru je v jed­not­kách per­cent. Ak sa to­tiž pri ne­ja­kom vý­rob­ku sta­ne, že po­ru­cho­vosť je veľ­mi veľ­ká (nie­koľ­ko de­sia­tok per­cent), tr­pí fi­nan­čne naj­mä vý­rob­ca.

Ak sa kva­lit­né dá­ta na­ko­niec pred­sa len ne­ja­kou ces­tou dos­ta­nú na svet, ani vte­dy nie je všet­ko vy­hra­té. Zá­kaz­ní­ci sí­ce od ra­dos­ti mô­žu vy­ha­dzo­vať klo­bú­ky do vzdu­chu, ale prav­da je, že re­le­van­tnosť ta­kých­to dát ča­som veľ­mi rých­lo kle­sá a o rok či dva sú prak­tic­ky bez­cen­né. Ani ak­tuál­ne dá­ta pri­tom ne­mu­sia byť vždy úpl­ná vý­hra. Har­dvér po­čí­ta­čov má veľ­mi krát­ky cyk­lus ob­me­ny a nep­res­taj­ne sa ob­ja­vu­jú no­vé a up­ra­ve­né mo­de­ly. Keď­že niek­to­ré prob­lé­my a konštruk­čné chy­by sa mô­žu pre­ja­viť o je­den ale­bo dva ro­ky, da­ný pro­dukt už v tom ča­se ani ne­mu­sí byť na tr­hu a od­rá­dzať nie­ko­ho od kú­py je úpl­ne zby­toč­né. Ak sú dos­tup­né pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­va­né šta­tis­ti­ky z dlh­šie­ho ob­do­bia, dá sa tro­chu vy­sle­do­vať ur­či­tý trend, ale zväč­ša bý­va neo­pod­stat­ne­né pre­ná­šať šta­tis­ti­ku pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu pro­duk­tu na ten nas­le­du­jú­ci, kto­rý je už konštruk­čne od­liš­ný. Obzvlášť je to vtip­né v kom­bi­ná­cii s pou­ží­va­teľ­ský­mi „šta­tis­ti­ka­mi“, keď sa mô­že­te stret­núť s ta­ký­mi­to ve­ta­mi: „Ne­ku­puj si vý­ro­bok od fir­my XY. Pred 10 rok­mi som si je­den kú­pil a po­ka­zil sa po týž­dni.“ Vý­rob­cu mô­že­te sí­ce pot­res­tať ne­dô­ve­rou aj z his­to­ric­ké­ho hľa­dis­ka, prob­lém je však v tom, že prak­tic­ky kaž­dý vý­rob­ca raz za čas vy­pro­du­ku­je ne­ja­ký ne­po­da­rok, kto­rý si do vý­klad­nej skri­ne roz­hod­ne ne­dá.

VGA.png

Mie­ra po­ru­cho­vos­ti gra­fic­kých ka­riet je me­dzi vý­rob­ca­mi po­mer­ne vy­rov­na­ná, roz­die­ly sú len v roz­sa­hu po­lo­vi­ce per­cen­tné­ho bo­du

Aký har­dvér sa ka­zí naj­viac?

Čo te­da ho­vo­ria se­rióz­ne šta­tis­ti­ky a ako na tom v sku­toč­nos­ti har­dvér z hľa­dis­ka ži­vot­nos­ti je? Vý­sled­ky si mô­že­te po­zrieť v gra­foch. Dá­ta po­ru­cho­vos­ti zá­klad­ných do­siek, zdro­jov, gra­fic­kých ka­riet a dis­kov SSD po­chá­dza­jú z fran­cúz­skej re­dak­cie Hardware.fr, kto­rej sa prak­tic­ky ako je­di­nej da­rí dl­ho­do­bej­šie za­ob­sta­rá­vať pra­vi­del­né šta­tis­ti­ky z on-li­ne pre­da­ja ne­me­no­va­né­ho veľ­ké­ho e-sho­pu. Re­dak­tor Marc Prieur je pri uvá­dza­ných dá­tach vždy po­zor­ný a ozna­ču­je tie, kto­ré sú veľ­mi re­le­van­tné (po­chá­dza­jú zo stá­ti­sí­cov ale­bo ti­sí­cov pre­da­ných ku­sov) a kto­ré sú me­nej re­le­van­tné (po­chá­dza­jú len z nie­koľ­kých sto­viek pre­da­ných ku­sov). V na­šich gra­foch mô­že­te vi­dieť skom­bi­no­va­né dá­ta zo sied­mich prib­liž­ne polroč­ných ob­do­bí idú­cich po se­be. Pr­vé ob­do­bie sa za­čí­na kon­com ro­ka 2010 a kon­čí v má­ji 2011. Nas­le­du­je ďal­šie ob­do­bie, kto­ré­ho vý­sled­ky sú zve­rej­ne­né v ok­tób­ro­vom re­por­te, a tak to pok­ra­ču­je ďa­lej, čím dos­tá­va­me dá­ta z má­ja a ok­tób­ra 2012, má­ja a ok­tób­ra 2013 a má­ja 2014. Pri­po­ji­li sme zá­ro­veň aj prie­mer zo všet­kých tých­to ob­do­bí. Pri čí­ta­ní dát tre­ba my­slieť na to, že po­chá­dza­jú z uz­na­ných zá­ruč­ných rek­la­má­cií. Ak má vý­ro­bok zá­ru­ku dva ro­ky a po­ka­zí sa o deň nes­kôr, v tých­to šta­tis­ti­kách evi­do­va­ný nie je. Po­kiaľ chce­te od­po­veď na otáz­ku, koľ­ko vý­ro­bok vy­dr­ží pra­co­vať v prie­me­re aj po skon­če­ní zá­ru­ky, ta­ké­to dá­ta už ne­mô­žu po­chá­dzať od vý­rob­cov, pre­daj­cov a do­kon­ca ani zo servis­u (ten to­tiž ne­vie, z akej veľ­kej vzor­ky mu na op­ra­vu har­dvér pri­chá­dza a koľ­ko mu ho, nao­pak, nep­ri­chá­dza). Od­po­veď na tú­to otáz­ku mô­žu pos­kyt­núť len spo­loč­nos­ti, kto­ré pre­vádz­ku­jú veľ­ký ob­jem ne­ja­ké­ho kon­krét­ne­ho har­dvé­ru a ve­dú si dl­ho­do­bé šta­tis­ti­ky o je­ho zly­ha­niach. Prá­ve ta­ké­to dá­ta mô­že­te vi­dieť pri gra­foch so šta­tis­ti­ka­mi 3,5-pal­co­vých pev­ných dis­kov, kto­ré po­chá­dza­jú od ame­ric­ké­ho pos­ky­to­va­te­ľa clou­do­vých slu­žieb Backbla­ze.

V šta­tis­ti­ke prie­mer­nej po­ru­cho­vos­ti zá­klad­ných do­siek vi­dieť po­mer­ne veľ­kú vy­rov­na­nosť me­dzi jed­not­li­vý­mi vý­rob­ca­mi. Rek­la­mu­jú sa prib­liž­ne 2 % pre­da­ných ku­sov, pri­čom vý­sled­ky Gi­ga­by­tu sú mier­ne lep­šie než u kon­ku­ren­cie. Roz­diel je však v roz­me­dzí po­lo­vi­ce per­cen­tné­ho bo­du, tak­že ne­ja­ké zá­ve­ry sa z to­ho veľ­mi ne­da­jú ro­biť. Na gra­fe si mô­že­te po­zrieť po­ru­cho­vosť vý­rob­cov v rám­ci jed­not­li­vých me­ra­ných ob­do­bí, z kto­rých prie­mer vy­chá­dza. Tu si tre­ba uve­do­miť, že prie­mer­ná po­ru­cho­vosť nez­na­me­ná, že oko­lo tej­to hra­ni­ce sa po­hy­bu­je po­ru­cho­vosť kaž­dé­ho kon­krét­ne­ho pro­duk­tu, kto­rý si od da­nej spo­loč­nos­ti kú­pi­te. Niek­to­ré to­tiž vý­raz­ne z prie­me­ru vy­čnie­va­jú. V tom­to oh­ľa­de nás, sa­moz­rej­me, za­ují­ma­jú len naj­nov­šie dá­ta, kto­ré ma­jú eš­te po­ten­ciál vzťa­ho­vať sa na vý­rob­ky, kto­ré sa stá­le pre­dá­va­jú, a zdvih­núť tak va­rov­ný prst pre po­ten­ciál­nych ku­pu­jú­cich. Z ob­vyk­lých čí­sel z ob­do­bia pos­led­né­ho ro­ka vy­čnie­va­jú mo­de­ly ASUS Ram­pa­ge IV Extre­me (za­zna­me­na­ná po­ru­cho­vosť 9,65 %) a AS­Rock 970 Pro3 R2.0 (6,96 %). Pri šta­tis­tic­kých čís­lach kon­krét­nych mo­de­lov však už tre­ba dá­vať po­zor na mož­ný ná­rast od­chýl­ky z dô­vo­du me­nej po­čet­nej vzor­ky. Nej­de už to­tiž o dá­ta z ti­sí­cov či stá­ti­sí­cov ku­sov, ale už len nie­koľ­ko sto­viek. Po­dob­nú mie­ru po­ru­cho­vos­ti ako zá­klad­né dos­ky do­sa­hu­jú v prie­me­re aj gra­fic­ké kar­ty. Po­ru­cho­vosť v rám­ci zá­ru­ky je prie­mer­ne 1,9 %. V tom­to prí­pa­de troš­ku vy­čnie­va ASUS s do­siah­nu­tým prie­me­rom 1,59 %. Opäť však ide len o roz­die­ly v rám­ci po­lo­vi­ce per­cen­tuál­ne­ho bo­du, tak­že jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti sú veľ­mi vy­rov­na­né. Me­dzi me­nej po­da­re­né mo­de­ly pat­ril v pos­led­nom ob­do­bí Sap­phi­re HD 7950 21196-00 (12,54 % rek­la­má­cií), Gi­ga­by­te R795WF3-3GD (11,72 %) a MSI N780 TF 3GD5/OC (9,91 %). No keď­že ide už mo­de­ly, kto­ré sa nah­ra­di­li no­vou ge­ne­rá­ciou, je tá­to in­for­má­cia pre zá­kaz­ní­kov má­lo dô­le­ži­tá. Z nov­ších mo­de­lov eš­te dos­ta­toč­ne veľ­ká šta­tis­tic­ká vzor­ka nie je a v ča­se, keď bu­de, opäť už mô­že ísť o za­sta­ra­nú sprá­vu.

PSU.png

Me­dzi niek­to­rý­mi vý­rob­ca­mi na­pá­ja­cích zdro­jov sú roz­die­ly vi­di­teľ­né, tak­mer všet­ky zná­me znač­ky sa však dr­žia pod po­ru­cho­vos­ťou 2 %

Pod­ľa šta­tis­tík do­sa­hu­jú v zá­ruč­nej do­be veľ­mi níz­ku po­ru­cho­vosť ope­rač­né pa­mä­te (dá­ta sa tý­ka­li spo­loč­nos­tí Kin­gston, Cru­cial, G.Skill a Cor­sair). Až ta­ké prek­va­pu­jú­ce to však nie je, pre­to­že mo­dul pa­mä­te má len zlo­mok ob­vo­dov a kom­po­nen­tov v po­rov­na­ní s gra­fic­kou kar­tou ale­bo zá­klad­nou dos­kou. Rek­la­mu­je sa tak v prie­me­re len 0,81 % mo­du­lov. Prek­va­pe­ním je roz­hod­ne to, že spo­loč­nos­ti Kin­gston (0,32 %) a Cru­cial (0,41 %) ma­jú po­ru­cho­vosť pa­mä­tí dl­ho­do­bo vý­raz­ne niž­šiu než Cor­sair (1,34 %) a G.Skill (1,18 %). Na dru­hej stra­ne po­ru­cho­vosť oko­lo 1 % je veľ­mi dob­rý vý­sle­dok sám ose­be. Prie­mer ak­tuál­ne ka­zia mo­de­ly G.Skill F3-10666CL9D-16GBSQ (5,31 %), Cor­sair XMS3 TW3X4G1333C9A (5,22 %) a Cor­sair VS CMSO8GX3M1A1333C9 (5,22 %). Za­ují­ma­vá je si­tuácia na po­li na­pá­ja­cích zdro­jov. Vý­rob­co­via do­siah­li spo­loč­ný prie­mer po­ru­cho­vos­ti 1,53 %. Roz­diel me­dzi ni­mi je však väč­ší ako je­den per­cen­tuál­ny bod. Za­tiaľ čo Sea­so­nic (1,93 %), Ther­mal­ta­ke (2,15 %) a Cor­sair (1,98 %) sa po­hy­bu­jú s po­ru­cho­vos­ťou na úrov­ni 2 %, zdro­je od Coo­ler Mas­ter (1,23 %) a An­tec (1,02 %) ata­ko­va­li jed­no­per­cen­tnú hra­ni­cu. Naj­lep­šie do­pa­dol Be quiet s prie­me­rom po­ru­cho­vos­ti len 0,84 %, ale v je­ho prí­pa­de bo­li dá­ta zbie­ra­né len z pos­led­ných dvoch ro­kov, za­tiaľ čo od os­tat­ných vý­rob­cov z pos­led­ných šty­roch ro­kov. Za po­zor­nosť sto­jí vý­sle­dok spo­loč­nos­ti Fortron/FSP Group, kto­rá do­siah­la prie­mer 1,6 %, ale tú spô­so­bil len veľ­mi ne­po­da­re­ný Fortron Blue Storm Bron­ze 500 (16,59 %) z ro­ku 2011. Ak ten­to rok vy­ne­chá­me a vez­me­me do úva­hy len ro­ky 2012 až 2014, zdro­je tej­to spo­loč­nos­ti do­siah­nu vý­bor­ný prie­mer 0,86 %. Zá­kaz­ní­ci by ma­li v sú­čas­nos­ti spo­zor­nieť pri zdro­joch Cor­sair GS700 (6,21 %), Ther­mal­ta­ke Smart M650W (5,22 %) a Sea­so­nic P-760 (4,35 %), kto­ré sa vý­raz­nej­šie od­chy­ľu­jú od bež­né­ho prie­me­ru.

SSD.png

Dis­ky SSD spo­loč­nos­ti OCZ sú vý­raz­ne po­ru­cho­vej­šie než kon­ku­ren­čné mo­de­ly

Veľ­mi za­ují­ma­vé sú aj vý­sled­ky dis­kov SSD. Prie­mer­ná po­ru­cho­vosť v zá­ru­ke či­ni­la 1,67 %, ale niek­to­rí vý­rob­co­via na tom bo­li vý­raz­ne hor­šie než iní. Vý­bor­ne do­pad­li Sam­sung (0,34 %) a In­tel (0,64 %), kto­rým zly­há v prie­me­re len 3 až 6 dis­kov z ti­síc­ky. Po­mer­ne dob­re im se­kun­du­je Kin­gston s po­ru­cho­vos­ťou 0,86 %. Dob­re však do­pad­li aj SSD od spo­loč­nos­ti Cru­cial (1,3 %) a Cor­sair (2 %). V prí­pa­de Cor­sai­ru je za­ují­ma­vé, že je­ho po­ru­cho­vosť v pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne kles­la op­ro­ti mi­nu­los­ti. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou ka­tas­tro­fál­ne do­pad­lo OCZ, kto­ré má prie­mer­nú po­ru­cho­vosť tak­mer 5 %. No pre­to­že tá­to spo­loč­nosť ne­dáv­no skra­cho­va­la a jej di­ví­ziu SSD kom­plet­ne od­kú­pi­la Tos­hi­ba, je otáz­ne, ako to bu­de v bu­dúc­nos­ti. Tre­ba eš­te upo­zor­niť, že v prí­pa­de Kin­gsto­nu sú dá­ta len od kon­ca ro­ka 2012. Pri Sam­sun­gu je to od kon­ca ro­ku 2011 a os­tat­ných od kon­ca ro­ku 2010, čo vi­dieť aj na gra­fe. Z jed­not­li­vých mo­de­lov, na kto­ré sa dá eš­te stá­le na­ra­ziť na tr­hu, tre­ba spo­zor­nieť pri OCZ Ver­tex 4 256 Go (11 %), OCZ Vec­tor 128 Go a 256 Go (9,2 a 8,87 %), OCZ Ver­tex 450 128 Go (7,92 %) a Cor­sair Neut­ron 256 Go (4,76 %).

Veľ­mi cen­né in­for­má­cie mô­že­te vy­čí­tať z gra­fu pev­ných dis­kov. Ako sme už spo­me­nu­li, tie po­chá­dza­jú od spo­loč­nos­ti Backbla­ze, kto­rá pos­ky­tu­je clou­do­vé služ­by. V tom­to prí­pa­de te­da nej­de len o zly­ha­nie har­dvé­ru v zá­ruč­nej do­be, ale aj po nej, čo je pre zá­kaz­ní­ka om­no­ho cen­nej­šie. Kým v zá­ru­ke to­tiž dos­ta­ne op­ra­vu ale­bo no­vý kus har­dvé­ru za­dar­mo, po jej skon­če­ní mu už zos­ta­nú len oči na plač. Dá­ta po­ru­cho­vos­ti po­chá­dza­jú z 28 635 pre­vádz­ko­va­ných dis­kov, pri­čom to ne­bo­li žiad­ne špe­ci­fic­ké edí­cie RAID, ty­pic­ké pre server­ovn­e, ale kla­sic­ké mo­de­ly pou­ží­va­né v bež­ných po­čí­ta­čoch. Iš­lo o tak­mer 13 000 dis­kov Sea­ga­te, 13 000 dis­kov Hi­ta­chi a tak­mer 3000 dis­kov Wes­tern Di­gi­tal. Tu si tre­ba uve­do­miť, že ide o po­čet dis­kov, kto­ré má spo­loč­nosť v pre­vádz­ke (vo ve­ku 0 až 5 ro­kov), pri­čom ne­fun­kčné ku­sy sú hneď vy­mie­ňa­né za no­vé. Zís­ka­jú sa tak vý­bor­né dá­ta o mie­re ná­ras­tu po­ru­cho­vos­ti s ras­tú­cim ve­kom. Kým v rám­ci zá­ru­ky do­sa­hu­jú dis­ky v prie­me­re po­ru­cho­vosť 1,7 % a z hľa­dis­ka vý­rob­cov je si­tuácia veľ­mi vy­rov­na­ná (dá­ta od pre­daj­cu), pri poh­ľa­de na po­zá­ruč­nú po­ru­cho­vosť (dá­ta od pre­vádz­ko­va­te­ľa clou­du) sa vý­rob­co­via za­čí­na­jú od­chy­ľo­vať. V gra­fe mô­že­te vi­dieť len mi­ni­mál­ne kle­sa­jú­cu kriv­ku spo­ľah­li­vos­ti dis­kov Hi­ta­chi (dnes už tá­to dis­ko­vá di­ví­zia pat­rí pod kríd­la Wes­tern Di­gi­tal), kto­rá sku­toč­ne vy­rá­ža dych. Pri dis­koch Wes­tern Di­gi­tal ta­kis­to vi­dieť po­mer­ne vy­rov­na­ný prie­beh po­ru­cho­vos­ti, pri­čom sa dá dob­re ro­zoz­nať jej zvý­še­ný pok­les v úvo­de, keď sa pre­ja­vu­jú chy­by z vý­ro­by (čo sme spo­mí­na­li pri cha­rak­te­ris­tic­kej U kriv­ke po­ru­cho­vos­ti). Pri dis­koch Sea­ga­te však vi­dieť náh­le ra­zan­tné zvy­šo­va­nie po­ru­cho­vos­ti po 1,5 ro­ku ži­vo­ta, kto­ré pok­ra­ču­je aj v tre­ťom ro­ku, čo je sku­toč­ne ne­ča­ka­né.

HDD.png

V rám­ci nie­koľ­kých pos­led­ných ge­ne­rá­cií kle­sá ži­vot­nosť pev­ných dis­kov Sea­ga­te s pri­bú­da­jú­cim ve­kom pod­stat­ne rých­lej­šie, než je to pri dis­koch kon­ku­ren­cie

Po­ru­cho­vosť no­te­boo­kov a smar­tfó­nov

Dá­ta po­ru­cho­vos­ti jed­not­li­vých kom­po­nen­tov sú mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vé a je vý­bor­né, že sa ob­čas ob­ja­via kva­lit­né šta­tis­ti­ky. Ako zá­kaz­ní­ci by sme bo­li ra­di, ke­by bo­li ta­ké­to úda­je dos­tup­né aj v prí­pa­de no­te­boo­kov. Žiaľ, tu je si­tuácia nes­láv­na. No­te­boo­ky sú kon­co­vý pro­dukt, kto­rý sa rek­la­mu­je ako ce­lok a je pri­tom jed­no, kto­rý kom­po­nent zly­hal. Prob­lém je v tom, že vý­rob­co­via pod jed­ným mo­de­lo­vým ozna­če­ním ne­zried­ka­vo pro­du­ku­jú viac har­dvé­ro­vých kon­fi­gu­rá­cií, kto­ré sú to­tož­né z hľa­dis­ka pa­ra­met­rov, ale od­liš­né z hľa­dis­ka vý­rob­cu. Mož­no ste sa aj vy nie­ke­dy za­ra­zi­li v mo­men­te, keď ste sa po­kú­ša­li stiah­nuť zo strán­ky vý­rob­cu naj­nov­šie ov­lá­da­če pre svoj no­te­book, pri­čom ste zis­ti­li, že pre váš mo­del je k dis­po­zí­cii nap­rík­lad nie­koľ­ko ov­lá­da­čov rôz­nych webo­vých ka­mier či adap­té­rov Wi-Fi. Nej­de však len o kom­po­nen­ty, pre kto­ré sú pot­reb­né sa­mos­tat­né ov­lá­da­če, od­liš­né­ho vý­rob­cu mô­že mať nap­rík­lad aj pou­ži­tý mo­del ope­rač­nej pa­mä­te. Už len s oh­ľa­dom na tú­to si­tuáciu je jas­né, že šta­tis­tky po­ru­cho­vos­ti jed­not­li­vých mo­de­lov mô­žu byť veľ­mi prob­le­ma­tic­ké. Zá­ro­veň sa opäť dos­tá­va­me aj k prob­le­ma­ti­ke rých­lej ob­me­ny mo­de­lov, tak­že v oka­mi­hu, keď by bo­la po jed­nom ale­bo dvoch ro­koch k dis­po­zí­cii už re­le­van­tná šta­tis­ti­ka da­né­ho mo­de­lu, už by ne­bol v pre­da­ji a zis­te­né dá­ta by už slú­ži­li len na uko­je­nie zve­da­vos­ti, a nie na roz­ho­do­va­nie o ná­ku­pe.

Za­ují­ma­vé by bo­lo po­zrieť sa as­poň na kom­plet­né šta­tis­ti­ky vý­rob­cov, i keď aj tu tre­ba spo­me­núť rov­na­ko ako v pre­doš­lých prí­pa­doch, že prie­mer­ná po­ru­cho­vosť vý­rob­cu nez­na­me­ná, že ta­kú­to po­ru­cho­vosť má aj kon­krét­ny pro­dukt, kto­rý si za­kú­pi­te. Žiaľ, mu­sí­me kon­šta­to­vať, že re­le­van­tné a ak­tuál­ne dá­ta v sú­čas­nos­ti dos­tup­né nie sú. Vý­rob­co­via ne­ma­jú ani naj­men­ší zá­ujem poch­vá­liť sa ta­ký­mi­to dá­ta­mi a vzhľa­dom na to, že veľ­ké per­cen­to rek­la­má­cií no­te­boo­kov sa ob­jed­ná­va te­le­fo­nic­ky ale­bo e-mai­lom cez auto­ri­zo­va­né stre­dis­ko, dos­ta­toč­né šta­tis­ti­ky zvy­čaj­ne ne­ma­jú ani veľ­kí pre­daj­co­via. Zá­kaz­ník pri po­ru­che jed­no­du­cho za­vo­lá do servis­u vý­rob­cu a po no­te­book prí­de za­dar­mo ku­riérska služ­ba. Pre­daj­ca sa tak o rek­la­má­cii (pri kto­rej dôj­de k op­ra­ve) vô­bec ne­mu­sí doz­ve­dieť. Vo vý­sled­ku sa v rôz­nych člán­koch stret­ne­te len s ire­le­van­tný­mi šta­tis­ti­ka­mi, vy­tvo­re­ný­mi na zá­kla­de hla­so­va­nia zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­be­ra­jú v an­ke­tách to, s aký­mi no­te­book­mi bo­li a s kto­rý­mi, nao­pak, ne­bo­li spo­koj­ní. Ta­ké­to dá­ta sú z hľa­dis­ka po­su­dzo­va­nia reál­nej spo­ľah­li­vos­ti no­te­boo­kov nev­hod­né a ne­ma­jú iný vý­znam než ur­če­nie všeo­bec­ne po­pu­lár­nych a ne­po­pu­lár­nych zna­čiek. Po­dob­ne nes­po­ľah­li­vé sú vý­sled­ky na zá­kla­de dát z te­le­fo­nic­kých hel­pdes­kov, pre­to­že ľu­dia na ta­ké­to služ­by vo­la­jú prak­tic­ky so všet­ký­mi druh­mi prob­lé­mov vrá­ta­ne tých sof­tvé­ro­vých. Kva­lit­nú štú­diu pred pár rok­mi vy­ko­na­lo prak­tic­ky len veľ­ké ame­ric­ké servisn­é stre­dis­ko SquareT­ra­de, kto­ré vy­chá­dza­lo zo svo­jich servisn­ých dát po­zos­tá­va­jú­cich z 30 000 ku­sov no­te­boo­kov v ho­ri­zon­te dvoch ro­kov. Vý­sled­ná po­ru­cho­vosť jed­not­li­vých vý­rob­cov sa po­hy­bo­va­la v roz­sa­hu 10 až 16 %. Keď­že ide o štú­diu z ro­ku 2009, vte­daj­šie po­ra­die jed­not­li­vých vý­rob­cov je v sú­čas­nos­ti už úpl­ne ire­le­van­tné. O rok nes­kôr zve­rej­ni­la šta­tis­ti­ky aj z 50 000 smar­tfó­nov, kto­ré v prie­be­hu pr­vých 12 me­sia­cov do­sa­ho­va­li prie­mer­nú po­ru­cho­vosť 3,9 %, ale vý­sled­ky jed­not­li­vých vý­rob­cov sú ta­kis­to dnes cel­kom bez­pred­met­né, le­bo si­tuácia sa z poh­ľa­du vý­rob­cov a har­dvé­ru od ro­ku 2010 kom­plet­ne zme­ni­la. Štú­dia po­dob­né­ho ty­pu a vie­ro­hod­nos­ti sa, žiaľ, od­vte­dy na ve­rej­nos­ti neob­ja­vi­la.

Op­ra­vi­teľ­nosť, po­ru­cho­vosť a všeo­bec­ná ži­vot­nosť har­dvé­ru a po­čí­ta­čov je kom­plexná té­ma, pri kto­rej tre­ba zva­žo­vať veľ­ké množ­stvo fak­to­rov. Ve­rí­me, že vám náš dvoj­diel­ny člá­nok si­tuáciu po­mo­hol dos­ta­toč­ne ob­jas­niť a na tú­to prob­le­ma­ti­ku sa už te­raz bu­de­te od­te­raz po­ze­rať ove­ľa in­for­mo­va­nej­ším okom.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter