Trendy

Formula E – elektrická budúcnosť motošportu?

Ofi­ciál­ne pre­te­ky FIA pod ozna­če­ním For­mu­la E sa za­čí­na­jú o pár dní, pres­ne 13. sep­tem­bra v Pe­kin­gu a potr­va­jú až do 15. jú­na bu­dú­ce­ho ro­ka. Ma­jú pred­sta­vo­vať bu­dúc­nosť mo­toš­por­tu, pre­to­že For­mu­la E bu­de vy­uží­vať iba au­tá s elek­tric­kým po­ho­nom. Prá­ve se­zó­na 2014 – 2015 bu­de inau­gu­rač­ná pre se­riál pre­te­kov, kto­rý bu­de mať ofi­ciál­ne ozna­če­nie FIA For­mu­la E Cham­pion­ship (ofi­ciál­ny web FIA­For­mu­laE.com).

My­šlien­ka toh­to pro­jekt sa zro­di­la v ro­ku 2012 s tým, že čím skôr má prísť na ok­ru­hy (naj­mä tie mes­tské) elek­tric­ká for­mu­la s hluč­nos­ťou iba o nie­čo väč­šou ako bež­né auto. Pr­vým tes­to­va­cím jaz­dcom bol Lu­cas di Gras­si, dnes je jas­né, že vo For­mu­le E bu­de štar­to­vať 10 tí­mov. Pô­vod­ná my­šlien­ka bo­la dos­tať For­mulu E z tra­dič­ných ok­ru­hov F1 do miest. Aj keď sa to ne­po­da­ri­lo úpl­ne, pre­te­ky e-Prix s prie­mer­nou dĺžkou ok­ru­hu 2,5 ÷ 3 km sa us­ku­toč­nia v 10 mes­tách – od Pe­kin­gu cez Bue­nos Aires a Los An­ge­les až po Berlín a Lon­dýn na sta­rom kon­ti­nen­te (poz­ri ma­pu).

FE_calendar.jpg

Ka­len­dár po­du­ja­tí FIA For­mu­la E Cham­pion­ship – chys­tá­te sa na niek­to­rý po­zrieť?

Po­vin­ný pit stop s vý­me­nou mo­no­pos­tu

Spo­lu de­sať tí­mov s jaz­dca­mi s li­cen­ciou Gra­de B a zá­ro­veň FIA eLi­cen­ce za­bo­ju­je v de­sia­tich pre­te­koch. Ce­lú flo­ti­lu bu­de tvo­riť 20 jaz­dcov a 40 áut (1 tím = 2 jaz­dci, 1 jaz­dec = 2 au­tá), kaž­dý jaz­dec z kaž­dé­ho tí­mu bu­de mať k dis­po­zí­cii dve au­tá. Za­ují­ma­vé je, že kaž­dý tím mu­sí dať svo­je auto k dis­po­zí­cii na kú­pu iným staj­niam za maximál­nu ce­nu 350 000 USD. Kaž­dý tím má 9 ofi­ciál­nych tes­to­va­cích dní, z to­ho 5 pred se­zó­nou (tes­ty sa us­ku­toč­ni­li od jú­la do augus­ta 2014 vo Veľ­kej Bri­tá­nii), 2 po­čas se­zó­ny a 2 po se­zó­ne. Aké­koľ­vek iné tes­to­va­nie je za­ká­za­né. Zrý­chle­nie z 0 na 100 do­siah­ne For­mu­la E za 3 se­kun­dy, pri­čom maximál­na rých­losť je ob­me­dze­ná na 225 km/h, hluč­nosť mo­no­pos­tu je pod­ľa pr­vých in­for­má­cií 80 dB. Na po­rov­na­nie, bež­ný auto­mo­bil v pre­vádz­ke do­sa­hu­je hluč­nosť 70 dB, auto­bus 90 dB a mo­no­post bež­nej „ben­zí­no­vej“ F1-ky do­sa­hu­je pri pre­te­koch 130 dB. Pa­ra­doxne z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov bu­de mu­sieť mo­no­post vy­dá­vať ume­lo vy­tvo­re­ný zvuk zo svo­jich rep­ro­duk­to­rov, keď bu­de pre­chá­dzať cie­ľo­vou ro­vin­kou, ako aj v boxoch, aby neoh­ro­zil ľu­dí v tých­to mies­tach. Ak sme sa už pris­ta­vi­li pri boxoch, net­re­ba za­bud­núť ani na tro­cha nev­šed­ný pit stop. Ten bu­de po­vin­ný po­čas pre­te­kov a v praxi bu­de zna­me­nať pre­sad­nu­tie z au­ta A do au­ta B (dva iden­tic­ké mo­no­pos­ty pre kaž­dé­ho jaz­dca). Vý­me­na je pro­zaic­ká – ba­té­rie ne­vydr­žia po­há­ňať For­mu­lu E po­čas ce­lých pre­te­kov. Po­čas pit sto­pu sa ne­bu­dú me­niť ba­té­rie, ale ce­lé auto. Dĺžka pre­te­kov bo­la sta­no­ve­ná na 45 mi­nút.

FRONT_SIDE_4K.jpg

Ten­to mo­no­post For­mu­ly E je iba o má­lo hluč­nej­ší ako bež­ný auto­mo­bil na ces­tách. Pri­tom v se­be uk­rý­va max. vý­kon 200 kW.

Fa­nú­šik pri­dá mo­no­pos­tu na vý­ko­ne

Maximál­ny vý­kon mo­no­pos­tu (s roz­mer­mi max. 5000 × 1800 × 1200 mm) bu­de ob­me­dze­ný na 200 kW (268 kon­ský síl) s krú­ti­vým mo­men­tom 230 Nm. Ce­lá hmot­nosť je ob­me­dze­ná na 800 kg aj s jaz­dcom, pri­čom max. hmot­nosť ba­té­rií je sta­no­ve­ná na 200 kg. Za­ují­ma­vé bu­de, že ten­to vý­kon bu­de dos­tup­ný iba po­čas tes­to­va­cích a kva­li­fi­kač­ných kôl, po­čas pre­te­kov bu­de maximál­ny vý­kon ob­me­dze­ný na tzv. ra­ce re­žim (niek­to­ré zdro­je ho na­zý­va­jú aj power-sa­ving) s vý­ko­nom 133 kW (178 kon­ských síl). Zvyš­ných 67 kW (90 k) je ozna­čo­va­ných ako push-to-pass a tú­to časť vý­ko­nu elek­tro­mo­to­ra McLa­ren bu­de mož­né vy­užiť iba vo vy­zna­če­ných úse­koch na tra­ti. Úpl­ná no­vin­ka, kto­rou sa „elek­tric­ká“ for­mu­la od­li­šo­vať od kla­sic­kej F1, je inter­ak­ti­vi­ta s di­vák­mi. Aká? Mô­že­te hla­so­vať za jaz­dca, kto­rý aj vďa­ka váš­mu hla­su zís­ka do­da­toč­ný vý­kon a rých­losť. Fan­Boost je fun­kcia, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom od­ov­zdať hlas cez ofi­ciál­nu strán­ku po­du­ja­tia, Fa­ce­book, Twit­ter, Si­na Weibo a sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu For­mu­ly E – hla­so­vať mô­že­te za svoj­ho ob­ľú­be­né­ho jaz­dca. Tra­ja pi­lo­ti s naj­väč­ším množ­stvom hla­sov zís­ka­va­jú 2,5/5-se­kun­do­vú vý­ho­du v po­do­be power boost, te­da zhod­ných 67 kW vý­ko­nu elek­tro­mo­to­ra na­vy­še. Či to bu­de 2,5 ale­bo 5 se­kúnd, sme sa­mi zve­da­ví, rôz­ne ofi­ciál­ne zdro­je na ofi­ciál­nej strán­ke ho­vo­ria inak. Kaž­do­pád­ne je to pr­výk­rát, keď ako di­vák bu­de­te môcť reál­ne pri­dať vý­kon jaz­dco­vi na tra­ti. Ap­li­ká­cia For­mu­ly E by ma­la byť k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie od 1. sep­tem­bra. V ča­se tvor­by člán­ku eš­te ne­bo­la dos­tup­ná. Elek­tro­mo­to­ry po­chá­dza­jú vý­luč­ne z di­el­ne McLa­ren, ma­jú ná­hon na pred­né ko­le­sá a je za­ká­za­né pou­ží­vať trak­čnú kon­tro­lu. Za­ká­za­ný je aj te­le­met­ric­ký pre­nos úda­jov a po­vin­né je lo­go­va­nie všet­kých dát z mo­no­pos­tu. Kaž­dá e-for­mu­la bu­de mať na se­be tri ka­me­ry (pod­ľa niek­to­rých zdro­jov to bu­de jed­na z troch mož­ných, iné ho­vo­ria, že to mu­sia byť všet­ky tri). Pr­vým ho­mo­lo­gi­zo­va­ným mo­no­pos­tom sa stal Spark-Re­nault SRT_01E. Ak sa do spus­te­nia se­riá­lu nič vý­raz­né neu­de­je, bu­dú všet­ci jaz­dci jaz­diť na rov­na­kých mo­no­pos­toch, s rov­na­ký­mi mo­tor­mi a s jas­ný­mi ob­me­dzenia­mi vý­ko­nu či po­vin­nou za­stáv­kou v boxoch. Za 1. mies­to je 25 bo­dov, pos­led­né bo­do­va­né mies­to je de­sia­te (1 bod). Kaž­dý jaz­dec tak zís­ka­va v kaž­dom pre­te­ku (po­kiaľ ho do­kon­čí) vždy as­poň 1 bod. A bu­dú sa hod­no­tiť jed­not­li­ví jaz­dci, ale aj ce­lé staj­ne.

track layout.jpg

Je­den z pre­te­kov sa us­ku­toč­ní v ad­mi­nis­tra­tív­nom hlav­nom mes­te Ma­laj­zie Put­ra­jayi. Sna­hou FIA je dos­tať pre­te­ky z ume­lo vy­bu­do­va­ných tra­tí do miest – a v Ma­laj­zii to vy­ze­rá veľ­mi sľub­ne.

For­mu­la E (FIA For­mu­la E Cham­pion­ship) na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá ako za­ují­ma­vý kon­cept auto­mo­bi­lo­vých pre­te­kov. Sa­moz­rej­me, všet­ko uká­že až prax, kto­rá sa za­čí­na o pár dní. Vy­bra­né mies­ta z ce­los­ve­to­vé­ho „tur­né“ sú lá­ka­vé, FIA sa sna­ží dos­tať pre­te­ky e-for­múl do veľ­kých miest, pred ľu­dí. Za­ují­ma­vé bu­de sle­do­vať tech­nic­ké ob­me­dzenia, kto­ré sa bu­dú pos­tup­ne ur­či­te pri­dá­vať, a eš­te za­ují­ma­vej­šie bu­de po­zo­ro­vať, aký vplyv bu­de mať Fan­Boost na vý­sled­ky jaz­dcov. Je zrej­mé, že vďa­ka vy­spe­lej elek­tro­ni­ke bu­de mať FIA všet­ko do­ko­na­le pod pal­com. Ale­bo nie?Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE: Ap­li­ká­cie na tvor­bu my­šlien­ko­vých máp
Zapisovať si kalendárne úlohy a rôzne poznámky alebo udalosti vyžaduje používanie špeciálnej aplikácie. čítať »
 
Te­le­fón v úlo­he pri­po­mien­ko­va­ča
Zabúdate na svoje povinnosti alebo máte problémy so sústredením sa na prácu? Potom skúste vypnúť všetky sociálne siete a iné zdroje rozptyľovania a do telefónu si stiahnite pripomienkovač. čítať »
 
Zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky
Poznáte to. Na dovolenku si zoberiete fotoaparát, nafotíte stovky obrázkov. Prídete domov, súbory skopírujete na pevný disk a ďalej sa nestaráte. Dnešné cloudové služby však ponúkajú viacero možností, ako si fotografie zálohovať a organizovať. čítať »
 
Vi­rus Lab
Pre drvivú väčšinu čitateľov PC REVUE skratka MMORPG nie je žiadna novinka, pre zvyšok vysvetlím, že ide Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (on-line hra na hrdinov s masívnym počtom hráčov). čítať »
 
Práv­nik ra­dí
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. čítať »
 
Za­bud­nu­té od­ka­zy
Internetové vyhľadávače sú dnes už prakticky nevyhnutný nástroj na efektívne a hlavne plnohodnotné používanie internetu. Čo sa však stane, ak v nich bude chýbať čoraz väčšie množstvo relevantných výsledkov len preto, že si niekto prial, aby sa pri danom výraze nezobrazili? čítať »
 
Sku­toč­ne bez­peč­ný Gmail
E-mailový server Gmail je najpoužívanejšia služba na svete. Štatistiky sa v lokálnych podmienkach môžu líšiť, no to nebráni tomu, aby sme sa zamerali na Gmail podrobnejšie. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program Zoner Photo Studio pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android je zadarmo a umožňuje skvelú prácu s fotografiami. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter