Testovali sme

Novinky medzi reproduktormi

Priaz­niv­ci pre­nos­ných rep­ro­duk­to­rov si opäť prí­du na svo­je. Má­me tu lac­nej­šie aj drah­šie mo­de­ly a ta­kis­to jed­nu perlič­ku v po­do­be kla­sic­kej zos­ta­vy 2.1. Z praxe vie­me, že pou­ží­va­teľ si oby­čaj­ne vy­be­rie ne­ja­ký typ rep­ro­duk­to­ra, no po zvá­že­ní ce­ny a cel­ko­vé­ho prí­no­su do­pad­ne je­ho vý­ber úpl­ne inak. My pri­ná­ša­me opäť poh­ľad na nie­koľ­ko za­ují­ma­vých rep­ro­sús­tav.

A.M.P SPze­ro

Antec_SPzero.jpg

Di­zaj­no­vý rep­ro­duk­tor SPze­ro je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí v níz­kej ce­no­vej hla­di­ne hľa­da­jú mul­ti­fun­kčnosť. Je to pre­nos­ný rep­ro­duk­tor, kto­rý má zá­ro­veň mik­ro­fón a dá sa pou­žiť aj ako hands-free. Tes­to­va­li sme ho v extra­va­gan­tnej ru­žo­vo-fia­lo­vej far­be, no je dos­tup­ný vo via­ce­rých fa­reb­ných va­rian­toch. Je tu len je­den me­nič, no na zá­klad­né oz­vu­če­nie pos­ta­ču­je. Zvlád­ne preh­rá­vať akú­koľ­vek hud­bu, ho­dí sa aj na fil­my. Po­čuť však mier­ne za­stre­ný pre­jav, a to kon­štan­tne po ce­lý čas preh­rá­va­nia. Na hor­nej stra­ne je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti aj mož­nosť pá­ro­va­nia a pri­jí­ma­nia ho­vo­rov. Na bo­ku sú dva audio­por­ty a port mic­roUSB na na­bí­ja­nie. Do vý­stup­né­ho por­tu mô­že­te za­po­jiť cez audio­ká­bel ďal­ší ta­ký­to rep­ro­duk­tor a zís­kať ste­reo­fón­ny zvuk. Ten­to prin­cíp sa čo­raz viac udo­mác­ňu­je v pre­nos­ných rep­ro­duk­to­roch toh­to for­má­tu.

Hod­no­te­nie:

ce­na/vý­ba­va
mož­nosť pri­po­jiť ďal­šie rep­ro­duk­to­ry
hands-free
mier­ne za­stre­ný pre­jav

Ce­na: 35 EUR

Za­po­ži­čal: An­tec

JBL Flip II

JBL_Flip.jpg

Mo­del Flip II je za­ují­ma­vý naj­mä z konštruk­čnej strán­ky. Pre­va­žu­je od­ol­né ko­vo­vé vy­ho­to­ve­nie te­la s po­gu­mo­va­ný­mi ok­raj­mi. Aj ten­to rep­ro­duk­tor mož­no pos­ta­viť na men­šiu pod­sta­vu, no ideál­ne je pou­žiť ako pod­lož­ku dlh­šiu stra­nu. V oboch prí­pa­doch oce­ní­te sme­ro­va­nie me­ni­čov k pou­ží­va­te­ľo­vi. Rep­ro­duk­tor nie je ne­vyh­nut­né dá­vať na vy­ššiu po­lič­ku ale­bo inak vy­vy­šo­vať. Nák­lon dl­hej hra­ny aj boč­ných pod­stáv za­bez­pe­čia žia­da­né sme­ro­va­nie. Ide o de­tail, ale mno­hí ve­dia, aké pod­stat­né to mô­že byť pri vhod­nom ší­re­ní zvu­ku. Me­ni­če ma­jú aj v tom­to prí­pa­de 40 mm, tech­no­ló­gia bass-port na zo­sil­ne­nie ba­sov nep­rek­va­pí. Pod­ľa zvu­ku by sme hod­no­ti­li, že ide o roz­mer­nej­ší rep­ro­duk­tor. Pod­po­ru­je pá­ro­va­nie cez NFC k tech­no­ló­gii Blue­tooth, a čo je pod­stat­né, má aj vsta­va­ný mik­ro­fón. Umož­ňu­je te­da aj te­le­fo­no­va­nie. To­to sa nám pá­či­lo naj­mä pri po­čú­va­ní hud­by z te­le­fó­nu. Proti­stra­na ne­zaz­na­me­na­la žiad­ne cu­dzie zvu­ky v spo­je­ní, naj­čas­tej­šie iba útlm zvu­ku. Rep­ro­duk­tor sa os­ved­čí nap­rík­lad aj pri ho­vo­roch cez Sky­pe. V za­dnej čas­ti je ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie a audio­ko­nek­tor na pri­po­je­nie k zvu­ko­vé­mu vý­stu­pu. Zís­ka­va­te uni­ver­zál­ny rep­ro­duk­tor aj na pre­po­je­nie cez ká­bel k za­ria­de­niam, kto­ré ne­ma­jú Blue­tooth. V tej­to čas­ti je aj päť LED di­ód sig­na­li­zu­jú­cich stav aku­mu­lá­to­ra a na­bí­ja­nia. To všet­ko v ne­ru­ši­vom štý­le.

tab_test_repro.jpg

Preh­ľad pa­ra­met­rov a hod­no­te­nia tes­to­va­ných rep­ro­duk­to­rov

Zvuk je ší­re­ný veľ­mi dob­re - jed­nak nák­lo­nom, jed­nak zvý­raz­ne­ním ba­sov, kto­ré neu­be­ra­jú na in­ten­zi­te rep­ro­duk­cie stred­ných a vy­so­kých tó­nov. Ob­čas sa nám aj tu zda­li ba­sy mier­ne za­stre­né, no vzhľa­dom na cel­ko­vú kva­li­tu zvu­ku sme to po­va­žo­va­li za de­tail. Zo zvu­ko­vej strán­ky s tým­to mo­de­lom neu­ro­bí­te chy­bu. Zís­ka­te vy­la­de­ný zvuk (s „prik­ry­tím uší" nad bas­mi) a zá­ro­veň hands-free s tech­no­ló­giou SoundClear na filtro­va­nie oz­vien a šu­mu. Na pre­ná­ša­nie vy­uži­je­te spev­ne­ný obal so zip­som. Vý­drž aku­mu­lá­to­ra je prib­liž­ne päť ho­dín.

Hod­no­te­nie:

ko­vo­vé te­lo
aj ako hands-free
kva­lit­ný mik­ro­fón
vy­vá­že­ný zvuk
ob­čas za­tie­ne­né ba­sy

Ce­na: 119 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

JBL Mic­ro Wire­less

JBL_Micro.jpeg

Ma­lé rep­ro­duk­to­ry sú v pos­led­ných me­sia­coch mo­der­né. To­mu­to mo­de­lu ne­chý­ba žiad­na pod­stat­ná vlas­tnosť. Je­di­nou ne­vý­ho­dou sú len pred­sud­ky. Na to, že ide o ta­ký­to ma­lý a na­vy­še mo­no­fón­ny rep­ro­duk­tor, hrá nao­zaj dob­re. Plas­to­vé te­lo uk­rý­va me­nič s prie­me­rom 40 mm a dá sa no­siť aj vo väč­šom vrec­ku, v ba­to­ži­ne ab­so­lút­ne bez prob­lé­mov. Vy­tvo­rí zvuk, kto­rý oz­vu­čí stred­ne veľ­kú mies­tnosť a ho­dí sa aj na von­kaj­šie pou­ži­tie. Aku­mu­lá­tor vy­dr­ží zhru­ba päť ho­dín preh­rá­va­nia. O pot­re­be na­biť ho in­for­mu­je di­óda na hor­nej stra­ne rep­ro­duk­to­ra. Pre de­tai­lis­tov zá­ro­veň uvá­dza­me po­te­šu­jú­ci fakt, že di­óda ni­ja­ko neos­le­pu­je a je dis­krét­na aj v tmav­šom pros­tre­dí. Pria­mo na te­le je pre­po­jo­va­cí audio­ká­bel, vy­užiť sa dá však aj roz­hra­nie Blue­tooth. Na bo­ku je ko­lies­ko na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a tla­čid­lo na vy­pnu­tie/pá­ro­va­nie. Keď už sme pri pá­ro­va­ní, je tu extra zá­le­ži­tosť. Je ňou vý­stup­ný audio­ko­nek­tor. Pri­po­jiť k ne­mu mô­že­te slú­chad­lá, no je ur­če­ný na pri­po­je­nie ďal­šie­ho rep­ro­duk­to­ra JBL Mic­ro Wire­less na zo­sil­ne­nie zvu­ku.

Zvu­ko­vá strán­ka je pod­ľa nás dos­ta­ču­jú­ca. Nej­de o Hi-Fi rep­ro­duk­tor, no keď si zo­be­rie­me roz­me­ry a vlast­ný bass-port, zís­ka­te vý­bor­ne hra­jú­ci rep­ro­duk­tor na ces­ty ale­bo aj ako prí­ruč­ný rep­ro­duk­tor k no­te­boo­ku. Ba­sy sú sil­né, pri vy­šších hla­si­tos­tiach sa mier­ne de­for­mu­jú. Vý­šky a stre­dy sú po­da­né veľ­mi dob­re. To­to je rep­ro­duk­tor, kto­rý mô­že­te pri­már­ne pou­ží­vať na hud­bu, žiad­ne vý­raz­né ob­me­dzenia v ňom ne­vi­dí­me.

Hod­no­te­nie:

kva­li­ta zvu­ku a in­ten­zi­ta ba­sov
mož­nosť pre­po­je­nia
kom­pakt­ný vzhľad
de­for­má­cia ba­sov pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach

Ce­na: 49 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

JBL Pul­se

5090-1280.jpg

Rep­ro­duk­tor, ako je JBL Pul­se, sme v tes­te eš­te ne­ma­li. Je­ho hlav­ná vý­ho­da hneď pop­ri zvu­ko­vom pre­ja­ve je sús­ta­va LED di­ód. Tých je 64 a vy­tvá­ra­jú sve­tel­né efek­ty buď pod­ľa ne­zá­vis­lej sché­my, ale­bo pod­ľa zvu­ku. Pou­ží­vať sa dá pos­ta­ve­ný na vý­šku ale­bo dl­hšou stra­nou na­dol. Ho­ci by sa pod­ľa val­co­vé­ho di­zaj­nu moh­lo zdať, že ide o všes­me­ro­vý zvuk, nie je to tak. Aj prá­ve pre mož­nosť pos­ta­viť ho na pod­lož­ku po dĺžke. Val­co­vá plo­cha je pok­ry­tá di­óda­mi, kto­rých efekt si mô­že­te up­ra­viť cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu od vý­rob­cu, prí­pad­ne vy­užiť niek­to­rú z vop­red prip­ra­ve­ných schém. Aj v úpl­nom zá­kla­de bez do­da­toč­né­ho prog­ra­mo­va­nia sa nám efek­ty pá­či­li a ne­ma­li sme pot­re­bu nie­čo me­niť. Zá­klad tvo­ria rôz­ne for­my gra­fic­ké­ho spek­trál­ne­ho ana­ly­zá­to­ra ale­bo len pre­lí­na­nie fa­rieb. Pri zme­ne hla­si­tos­ti sa vy­uží­va­jú LED-ky na zob­ra­ze­nie nas­ta­ve­né­ho stup­ňa. Vte­dy sú bie­le, pri pá­ro­va­ní cez Blue­tooth sa za­se pod­far­be­nie zme­ní - sa­moz­rej­me na mod­ré. Ho­ci si ne­potr­pí­me na po­dob­né „vy­chy­táv­ky", tu sa nám to veľ­mi pá­či­lo. Rep­ro­duk­tor pod­po­ru­je pá­ro­va­nie cez NFC. To sa us­ku­toč­ni­lo v tom­to prí­pa­de vždy na pr­vý raz. Na hor­nej/boč­nej stra­ne sa dá me­dzi efek­tmi pre­pí­nať ale­bo ich úpl­ne vy­pnúť, me­niť hla­si­tosť a vy­pnúť rep­ro­duk­tor. Ov­lá­da­nie je vy­mys­le­né dob­re a ne­má­me k ne­mu žiad­ne vý­hra­dy. Vo vý­ba­ve sú ste­reo­me­ni­če, pri­čom aj tu je pou­ži­tá vlas­tná tech­no­ló­gia bass-por­tu od JBL. V praxi to zna­me­ná zo­sil­ne­nie ba­sov na stre­do­ba­so­vom me­ni­či. Na zvu­ku to poz­nať, no ob­čas sa nám ba­sy zda­li mier­ne plo­ché. Je to rep­ro­duk­tor, kto­rý oz­vu­čí aj väč­šiu mies­tnosť. Pri vy­šších hla­si­tos­tiach sa však dos­tá­va­me na hra­ni­cu ro­zum­né­ho pre­no­su níz­kych tó­nov a viac sa pret­lá­ča­jú vý­šky a stre­dy. No ak s hla­si­tos­ťou a nas­ta­ve­nia­mi ek­va­li­zé­ra ne­pôj­de­te do extré­mov, zís­ka­te rep­ro­duk­tor veľ­mi dob­re pou­ži­teľ­ný aj na ná­roč­nej­šiu hud­bu. Vsta­va­ný aku­mu­lá­tor umož­ňu­je de­sať ho­dín preh­rá­va­nia s vy­pnu­tý­mi efek­tmi a po­lo­vič­ný čas pri za­pnu­tých LED di­ódach. Ten­to efekt je za­ují­ma­vý aj ako dopl­nok na efek­to­vé os­vet­le­nie mies­tnos­ti. Rep­ro­duk­tor na nás uro­bil dob­rý do­jem. Ce­na je však vy­ššia prá­ve pre kon­cept a mož­nos­ti rep­ro­duk­to­ra.

Hod­no­te­nie:

kva­li­ta zvu­ku
sve­tel­né efek­ty
zvu­ko­vý pre­jav hu­dob­ných zlo­žiek
plo­ché ba­sy pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach

Ce­na: 189 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

Lo­gi­tech Z213

z213_top_72_dpi.jpg

Je­di­ná zos­ta­va 2.1 v na­šom tes­te po­riad­ne mie­ša kar­ty. Nie je sí­ce zo seg­men­tu pre­nos­ných rep­ro­duk­to­rov, no kva­li­ta zvu­ku a ce­na ro­bí z toh­to mo­de­lu ab­so­lút­nu jed­not­ku. O zvu­ko­vý zá­ži­tok sa sta­ra­jú dva sa­te­li­ty a subwoofer. Všet­ko s mi­ni­mál­ny­mi roz­mer­mi. Pre­to ten­to mo­del od­po­rú­ča­me aj pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pri­már­ne chce­li men­ší rep­ro­duk­tor. Ne­vý­ho­dou pre­nos­ných je, že ma­jú viac tech­no­lo­gic­kej vý­ba­vy, a tak buď sa ide na kva­li­tu zvu­ku, ale­bo na vy­ššiu ce­nu. V tom­to tes­te je to naj­mä vy­ššia ce­na. Kom­pakt­ný vzhľad oce­nia všet­ci, kto­rí nech­cú roz­mer­né sa­te­li­ty ani spleť káb­lov. Na ov­lá­da­nie in­ten­zi­ty ba­sov je na za­dnej stra­ne subwoofe­ra po­ten­cio­met­ric­ký ov­lá­dač a tu je zá­ro­veň aj vstup. Vý­stup na slú­chad­lá je na vy­ve­de­nom ov­lá­da­či. Tu sa zá­ro­veň rep­ro­duk­to­ry kom­plet­ne vy­pí­na­jú a re­gu­lu­je sa aj hla­si­tosť. Ov­lá­da­nie moh­lo byť umies­tne­né in­de ako up­ros­tred káb­la s audio­ko­nek­to­rom a káb­lom ve­dú­cim do ba­so­vé­ho rep­ro­duk­to­ra. Nie je to však prob­lém, je dos­ta­toč­ne dl­hý na vy­ve­de­nie na stôl. Sa­te­li­ty ma­jú nák­lon sme­rom k ušiam, aj tak sme naj­lep­ší efekt do­siah­li ich umies­tne­ním zhru­ba 20 cm nad dos­kou sto­la.

Sa­te­li­ty sú vy­ho­to­ve­né z plas­tu a subwoofer je z kla­sic­kej dos­ky MDF. Ce­na je vskut­ku šo­ku­jú­co níz­ka, rep­ro­duk­to­ry hra­jú vý­bor­ne. Lo­gic­ky tu tre­ba po­čí­tať s ne­ja­kým ALE. Me­nič na rep­ro­duk­ciu ba­sov sme­ru­je nas­po­dok, čo je fajn na ší­re­nie zvu­ko­vých vĺn s níz­kym frek­ven­čným roz­sa­hom. Ne­má však vy­so­ký vý­kon, vy­ššia hla­si­tosť a in­ten­zív­ne ba­sy ho spo­ľah­li­vo od­sta­via. Pri stred­nom za­ťa­že­ní zís­ka­te naj­vy­vá­že­nej­ší zvuk. Rov­na­ko sme bo­li spo­koj­ní aj s niž­šou hla­si­tos­ťou. Pre­jav stre­dov a naj­mä vý­šok zo sa­te­li­tov je dob­rý, mies­ta­mi až pre­ni­ka­vý. Ho­ci iš­lo o kla­sic­ké ste­reo, ne­moh­li sme sa ob­čas ub­rá­niť po­ci­tu ru­ši­vé­ho pseu­do­pries­to­ro­vé­ho zvu­ku. V kaž­dom prí­pa­de sme pri­hliad­li na ce­nu, a tak aj na­še cel­ko­vé hod­no­te­nie v ta­buľ­ke to­mu zod­po­ve­da­lo.

Hod­no­te­nie:

kom­pakt­ný di­zajn
vy­kres­le­nie stre­dov a vý­šok
ba­sy pri stred­nom za­ťa­že­ní
vý­raz­ná de­for­má­cia ba­sov pri vy­ššom za­ťa­že­ní

Ce­na: 29,99 EUR

Za­po­ži­čal: Lo­gi­tech

Ver­dikt PC RE­VUE

A.M.P SPze­ro je rep­ro­duk­tor s hands-free za veľ­mi dob­rú ce­nu v po­me­re k pos­kyt­nu­tým fun­kciám. Má však tro­chu za­stre­ný pre­jav, čo nie­ko­mu mô­že pre­ká­žať. JBL Flip II je ma­lý rep­ro­duk­tor kom­bi­no­va­ný s hands-free a vy­vá­že­ným zvu­ko­vým pre­ja­vom. Aj ce­no­vo je veľ­mi dob­re pos­ta­ve­ný. JBL Mic­ro Wire­less je ma­lý mo­no­fón­ny rep­ro­duk­tor, kto­rý má veľ­mi sil­ný zvu­ko­vý pre­jav, a to vrá­ta­ne ba­sov. Je prek­va­pe­ním toh­to tes­tu. JBL Pul­se je uni­kát­ny rep­ro­duk­tor s LED sché­mou 64 di­ód, kto­ré vy­tvá­ra­jú sve­tel­né efek­ty vrá­ta­ne spek­trál­ne­ho ana­ly­zá­to­ra. Ce­na je dosť vy­so­ká, no kto na ňu až tak neh­ľa­dí, zís­ka vy­ni­ka­jú­ci rep­ro­duk­tor. De­for­má­cia ba­sov pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach nie je vo vý­sled­ku až ta­ký prob­lém. Lo­gi­tech Z213 je perlič­ka vo svo­jom seg­men­te. Má kom­pakt­ný di­zajn a níz­ku ce­nu. Zvu­ko­vý pre­jav je re­la­tív­ne vy­vá­že­ný. Ho­dí sa viac na oz­vu­če­nie men­šej mies­tnos­ti, pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach to­tiž pri­chá­dza­te o ba­sy a nas­tu­pu­je chr­ča­nie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter