Softvérový výber PC REVUE

Let­ný vý­ber pri­ná­ša dve ap­li­ká­cie. Obe sú špič­kou vo svo­jej ob­las­ti. Má­me tu top nás­troj na webo­vé strán­ky, kto­rý mno­hí poz­ná­te a čas­to žia­da­te je­ho za­ra­de­nie do náš­ho vý­be­ru. A rov­na­ko sme si is­tí, že vy­uži­je­te aj kom­plex­ný nás­troj na prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi.

Web­Si­te X5 Com­pact 9

WebSiteX5.png

Web­Si­te X5 Com­pact 9 pri tvor­be webo­vej strán­ky

Prog­ram sa za­me­ria­va na tvor­bu webov bez to­ho, aby bo­lo tre­ba čo­koľ­vek ve­dieť o prog­ra­mo­va­ní a tech­ni­kách na webe. Jed­no­du­cho si navr­hne­te strán­ky pod­ľa se­ba bez zna­los­tí prog­ra­mo­va­nia. Viac ako prog­ra­má­tor sa bu­de­te cí­tiť ako di­zaj­nér. O to pred­sa ide kaž­dé­mu, kto si chce vy­tvo­riť jed­no­du­chú fi­rem­nú strán­ku, osob­nú strán­ku či blog. Zá­kla­dom sú pro­jek­ty, všet­ko sa uk­la­dá vo vlas­tnom for­má­te a ta­kých­to pro­jek­tov mô­že­te mať viac. Ke­dy­koľ­vek sa k nim mô­že­te vrá­tiť a spät­ne up­ra­viť. Pla­tí to aj pre di­zajn. Ten sa väč­ši­nou navr­hne pres­ne na mie­ru da­nej strán­ky, no me­niť ho je nie­ke­dy otáz­ka nie­koľ­kých ho­dín. Web­Si­te X5 umož­ní pár klik­nu­tia­mi kom­plet­ne zme­niť vzhľad z gra­fic­kej aj fa­reb­nej strán­ky. Po za­da­ní zá­klad­ných in­for­má­cií o webe sa zob­ra­zí množ­stvo šab­lón. Tie sú te­ma­tic­ky la­de­né, ako nap­rík­lad biz­nis, abstrak­tné, špor­to­vé atď. Kaž­dá z nich má vo­li­teľ­nú far­bu a pri návr­hu si vy­be­rá­te aj to, či chce­te ver­ti­kál­ne ale­bo ho­ri­zon­tál­ne hlav­né me­nu. Prá­ve to­to je prí­pad, keď jed­ným klik­nu­tím mô­že­te v bu­dúc­nos­ti kom­plet­ne pre­ho­diť zob­ra­ze­nie me­nu bez to­ho, aby bo­lo tre­ba čo­koľ­vek ruč­ne me­niť v kó­de. Sa­mos­tat­né nas­ta­ve­nia sa tý­ka­jú zá­hla­via aj pät­ky. Ob­ráz­ky ho­re aj do­le na strán­ke sa da­jú vy­me­niť za vlas­tné. Na­vy­še net­re­ba v gra­fic­kom edi­to­re dopĺňať tex­ty ale­bo vná­rať do nich ďal­šie ob­ráz­ky.

Štruk­tú­ra strá­nok sa vy­tvá­ra pri­dá­va­ním strá­nok a úrov­ní. Tak ako si vy­tvo­rí­te tie­to úrov­ne, bu­de vy­tvo­re­né aj hlav­né me­nu. Je to vlas­tne po­dob­né ako v Pries­kum­ní­ku pri vy­tvá­ra­ní ad­re­sá­rov a sú­bo­rov v nich, čo sú v na­šom prí­pa­de jed­not­li­vé strán­ky. Do kaž­dej strán­ky sa da­jú pri­dá­vať tex­ty, ob­ráz­ky, flas­ho­vé ani­má­cie, vi­deá a zvu­ko­vé sú­bo­ry, ga­lé­rie ob­ráz­kov a špe­ciál­ne HTML wid­ge­ty. Na tex­ty má­te v prog­ra­me vsta­va­ný edi­tor, v kto­rom sa pra­cu­je po­dob­ne ako s bež­ným nás­tro­jom na tvor­bu for­má­to­va­ných textov. Vlas­tne kaž­dý ta­ký­to ob­jekt sa dá pres­nej­šie de­fi­no­vať. Extra zá­le­ži­tosť sú ga­lé­rie ob­ráz­kov. Mô­že­te si vy­brať typ roz­lo­že­nia náh­ľa­dov a zob­ra­ze­nia veľ­kých ob­ráz­kov, zob­ra­ziť ov­lá­da­ciu liš­tu na pre­pí­na­nie sa me­dzi ni­mi. Sa­moz­rej­me, ta­kis­to mož­no de­fi­no­vať vlas­tné po­ra­die a orá­mo­va­nie náh­ľa­dov. Mož­nos­tí je viac, ako by bo­lo pot­reb­né, no tak­to si nao­zaj má­te z čo­ho vy­be­rať. A ne­bu­de­te mu­sieť pou­ží­vať žiad­ny iný prog­ram. Prog­ram sa pos­ta­rá aj o správ­ne pre­me­no­va­nie ob­ráz­kov a vy­tvo­re­nie náh­ľa­dov k pô­vod­ným roz­me­rom. Tvor­co­via mys­le­li aj na mo­der­né pr­vky in­teg­ro­va­nia so­ciál­nych sie­tí. Pros­tred­níc­tvom HTML wid­ge­tov te­da mô­že­te pri­dať fa­ce­boo­ko­vé dopl­nky, Goog­le Ma­py, prek­la­dač, ka­nál YouTu­be a iné. Opäť pod­ľa vlas­tných nas­ta­ve­ní, kto­ré by ste inak mu­se­li štu­do­vať na strán­kach vy­da­va­te­ľa dopl­nku. Me­dzi pok­ro­či­lé pa­ra­met­re pat­rí la­de­nie vzhľa­du me­nu. Je tu toľ­ko kom­bi­ná­cií, že vlas­tne ani ne­pot­re­bu­je­te pou­žiť iný prog­ram na tvor­bu me­nu ale­bo skrip­ty z inter­ne­tu. Ak pot­re­bu­je vlo­žiť na svoj web ne­ja­ký kód, nie je s tým žiad­ny prob­lém. Web­Si­te umož­ní pri­da­nie vlas­tných zá­pi­sov, a tak pou­ží­va­te­ľa neob­me­dzu­je vo vý­sled­ku, aj ke­by ne­bo­la ne­ja­ká fun­kcio­na­li­ta pod­po­ro­va­ná pria­mo. Vý­sle­dok už sta­čí len expor­to­vať na pev­ný disk ale­bo pria­mo nah­rať na FTP server.

Pá­či­lo sa nám:

  • Naj­jed­no­duch­šia tvor­ba webu na po­čí­ta­či, pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia a de­tai­ly pris­pô­so­be­nia, šab­ló­ny a fa­reb­né kom­bi­ná­cie

Link: www.web­si­tex5.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

As­ham­poo Pho­to Com­man­der 11

Commander.png

As­ham­poo Pho­to Com­man­der 11 v re­ži­me zob­ra­ze­nia správ­cu sú­bo­rov

Pho­to Com­man­der pat­rí me­dzi špič­ku v ob­las­ti sprá­vy a úp­ra­vy fo­tog­ra­fií. V le­te, keď aj ne­za­nie­te­ným fo­tog­ra­fom pri­bú­da viac fo­tiek ako po iné me­sia­ce v ro­ku, sa ta­ký­to prog­ram ur­či­te ho­dí. Pros­tre­die je pris­pô­so­be­né tak, aby v zá­kla­dom zob­ra­ze­ní pos­kyt­lo pre­hlia­dač s mož­nos­ťou or­ga­ni­zo­va­nia fo­tog­ra­fií. Da­jú sa trie­diť pod­ľa in­for­má­cií EXIF a filtro­vať pod­ľa rôz­nych kri­té­rií, nap­rík­lad aj pod­ľa dá­tu­mu ale­bo ty­pu. Na rých­le úp­ra­vy sú dos­tup­né špe­ciál­ne fun­kcie, kto­ré pra­cu­jú v auto­ma­tic­kom re­ži­me. Pou­ží­va­teľ si len vy­be­rie, akú kon­krét­nu úp­ra­vu chce vy­ko­nať. Nap­rík­lad úp­ra­vu fa­rieb, kon­tras­tu či šu­mu. Ne­chý­ba­jú tzv. in­stag­ra­mo­vé efek­ty. Všet­ky fun­kcie sú dos­tup­né z hlav­né­ho me­nu, čo pla­tí aj pre tie­to efek­ty. Pri kaž­dom uvi­dí­te, ako bu­de ob­rá­zok po je­ho ap­li­ko­va­ní vy­ze­rať.

Do ob­ráz­kov sa da­jú pri­dá­vať geo­met­ric­ké tva­ry a rôz­ne iné gra­fic­ké ob­jek­ty, ta­kis­to aj tex­ty. Na­for­má­tu­je­te si ich pod­ľa vlas­tných pred­stáv a pri­dať mô­že­te aj efek­ty pís­ma a na­to­če­nie.

Veľ­kú pri­da­nú hod­no­tu pred­sta­vu­jú dopl­nko­vé fun­kcie, ako je mož­nosť vy­tvá­ra­nia HTML al­bu­mov, ka­len­dá­rov, ko­lá­ží ale­bo pa­no­ra­ma­tic­kých fo­tiek. Z ča­su na čas vy­uži­je­te aj mož­nosť tvor­by poh­ľad­níc. Ak ste do­te­raz ne­pou­ží­va­li prog­ram toh­to ty­pu a má­te ne­po­ria­dok v ob­ráz­koch, te­raz mô­že­te dať ve­ci do po­riad­ku. Na vý­ber sú hro­mad­né fun­kcie na pre­me­no­va­nie ale­bo spra­co­va­nie ob­ráz­kov. Naj­mä spra­co­va­nie bu­de uži­toč­né, pre­to­že si fot­ky pri­dá­te do jed­né­ho zoz­na­mu a po­tom vy­be­rie­te, čo pres­ne chce­te up­ra­viť. Či už to bu­de oto­če­nie, prek­lo­pe­nie, ale­bo úp­ra­va ja­su, tep­lo­ty, od­tie­ňa či veľ­kos­tí. Vša­de, kde to má zmy­sel, je mož­nosť do­da­toč­ne up­ra­viť vlas­tnos­ti fun­kcie a efek­tu. Ok­rem to­ho sa dá nás­troj vy­užiť aj na kon­ver­ziu do iných for­má­tov. Za zmien­ku sto­jí aj vy­hľa­dá­va­nie dup­li­cit­ných fo­tiek. Pria­mo z ap­li­ká­cie mož­no fot­ky po­sie­lať e-mai­lom ale­bo na­pa­ľo­vať na CD/DVD.

Re­gis­trá­cia

Po­čas in­šta­lá­cie bu­de ne­vyh­nut­né po­žia­dať o re­gis­trač­ný kľúč klik­nu­tím na tla­čid­lo pod edi­tač­ným po­ľom na je­ho za­da­nie. Tre­ba naň klik­núť a spus­tí sa webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do e-mai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť a po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

  • Pros­tre­die prog­ra­mu, uži­toč­né nás­tro­je na op­ra­vu fo­tiek, hro­mad­né fun­kcie, tvor­ba ga­lé­rií HTML

Link: www.as­ham­poo.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter