Televízia do vrecka

tv_do_vrecka.jpg Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako pre­me­niť in­te­li­gent­ný te­le­fón na te­le­ví­ziu do vrec­ka. Mô­že­te pou­žiť nap­rík­lad niek­to­rý z tu­ne­rov DVB-T, kto­rý je pris­pô­so­be­ný pre mo­bil­né za­ria­de­nia (či už s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, ale­bo iOS), ale­bo vy­užiť pré­mio­vé služ­by niek­to­ré­ho z ope­rá­to­rov. Spo­loč­nos­ti Oran­ge, Te­le­kom aj SWAN ma­jú ap­li­ká­cie, po­mo­cou kto­rých mô­že­te sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie aj re­lá­cie z ar­chí­vu pre vy­bra­né TV ka­ná­ly. Pí­sa­li sme o nich kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka. Za zmien­ku však sto­jí aj via­ce­ro ďal­ších ap­li­ká­cií.

HBO Go

Telekom-HBO.jpg

HBO mô­že­te sle­do­vať už aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Služ­bu ne­pos­ky­tu­jú všet­ci veľ­kí ope­rá­to­ri, kto­rí ma­jú vo svo­jej po­nu­ke ba­lík s HBO. Ne­dáv­no ju však do svoj­ho por­tfó­lia za­ra­dil Te­le­kom aj UPC, či­že si­tuácia sa pos­tup­ne zlep­šu­je. Z tých os­tat­ných spo­meň­me na vý­chod­nom Slo­ven­sku dob­re zná­my Antik ale­bo sa­te­lit­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa Sky­link.

Ap­li­ká­cia má veľ­mi prí­jem­ný di­zajn a preh­ľad­ne in­for­mu­je o no­vin­kách aj naj­sle­do­va­nej­ších fil­moch a se­riá­loch. Ne­chý­ba vy­hľa­dá­va­nie, ka­te­go­ri­zo­va­nie ob­sa­hu, mož­nos­ti nas­ta­viť si ap­li­ká­ciu - napr. či má preh­rá­vať ob­sah iba pri pri­po­je­ní Wi-Fi ale­bo aj po­mo­cou mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Mož­nosť me­niť kva­li­tu vi­dea sme však ne­naš­li. Na po­čí­ta­či si mô­že­te ak­ti­vo­vať HD re­žim, ale iba pri vy­bra­ných se­riá­loch a fil­moch. HBO Go mô­že­te pou­ží­vať na dvoch za­ria­de­niach sú­bež­ne. Do­ved­na na va­še kon­to za­re­gis­tru­je­te až 4 za­ria­de­nia - tab­le­ty, te­le­fó­ny, po­čí­ta­če. V prí­pa­de pot­re­by sa da­jú re­gis­tro­va­né za­ria­de­nia me­niť. Za je­den me­siac však mô­že­te vy­ko­nať maximál­ne 5 zmien.

HBO Go je pro­to­typ to­ho, ako si pred­sta­vu­je­me mo­bil­né ap­li­ká­cie k pré­mio­vým služ­bám vi­dea na po­žia­da­nie. Za stiah­nu­tie sto­jí, aj keď ne­má­te služ­bu ak­tív­nu. K dis­po­zí­cii je bez­plat­ný ob­sah, kto­rý si po­zrie­te bez prih­lá­se­nia. Ide však pre­važ­ne o rôz­ne „ma­king of" ale­bo re­ka­pi­tu­lač­né vi­deá zná­mych se­riá­lov HBO. Ta­kis­to si mô­že­te pre­zrieť, aký ob­sah služ­ba po­nú­ka. Ne­chý­ba­jú de­tail­né in­for­má­cie o fil­moch a se­riá­loch, od­po­rú­ča­nia atď. Ob­sah je lo­ka­li­zo­va­ný vo for­me da­bin­gu a/ale­bo ti­tul­kov. Sek­cia FAQ spo­mí­na aj re­žim off-li­ne, ten sme však ne­naš­li. A nie sme sa­mi. Aj na­priek to­mu je HBO Go vy­ni­ka­jú­ca služ­ba. Ne­mu­sí­te sa ob­me­dzo­vať na ži­vé vy­sie­la­nie TV ka­ná­la. Z viac ako 1500 ho­dín ob­sa­hu si vy­be­rie­te, na čo má­te chuť. Tre­ba si však dať po­zor, dos­tup­nosť ob­sa­hu je ča­so­vo li­mi­to­va­ná.

Bez oh­ľa­du na to je HBO Go naj­lep­šia pré­mio­vá vi­deos­luž­ba, kto­rú mô­že­te mo­men­tál­ne na Slo­ven­sku le­gál­ne pou­ží­vať. Aj pre­to je ško­da, že HBO neu­mož­ňu­je pred­plat­né iba sa­mot­nej služ­by HBO Go.

hbo_android.png

An­droid

hbo_ios.png

iOS

iVy­si­la­ni

ivysilani.png

iVy­si­la­ni je vý­bor­ný prík­lad to­ho, ako uro­biť fun­kčnú a preh­ľad­nú TV ap­li­ká­ciu. Ho­ci ne­po­nú­ka ži­vé vy­sie­la­nie, ten­to ne­dos­ta­tok nah­rá­dza sku­toč­ne roz­sia­hlym ar­chí­vom. V ňom mô­že­te vy­be­rať po­mo­cou ka­len­dá­ra, vy­hľa­dá­va­nia, žá­nru atď. K dis­po­zí­cii je aj vý­ber to­ho naj­zau­jí­ma­vej­šie­ho za da­ný deň a týž­deň a od­po­rú­ča­né re­lá­cie. Dos­tup­né vi­deá bu­de­te sle­do­vať bez­plat­ne, bez nut­nos­ti prih­la­so­va­nia a ta­kis­to bez rek­lám. Do­daj­me, že ap­li­ká­cia po­nú­ka iba ob­sah, kto­rý je tvo­re­ný pria­mo Čes­kou te­le­ví­ziou, no je ho nao­zaj ve­ľa. Za­hŕňa fil­my, se­riá­ly, do­ku­men­ty, šport, hud­bu atď. Men­ší ne­dos­ta­tok, s kto­rým sme sa po­čas tes­to­va­nia stret­li, bo­li chy­bo­vé hlá­se­nia pri po­ku­se pris­tu­po­vať k ob­sa­hu, kto­rý bol od­vy­sie­la­ný pred ro­kom 2008. V os­tat­ných prí­pa­doch sa vi­deo preh­ra­lo bez prob­lé­mov. Chvá­li­me aj mož­nosť pris­pô­so­biť si kva­li­tu vi­dea, resp. ne­chať za­pnu­tý auto­ma­tic­ký re­žim. Vzhľa­dom na preh­ľad­ný di­zajn, nao­zaj bo­ha­tý ob­sah a pou­ží­va­nie bez ob­me­dze­ní (bez­plat­ná ap­li­ká­cia a bez rek­lám) tú­to ap­li­ká­ciu od­po­rú­ča­me.

ivysilani_android.png

An­droid

ivysilani_ios.png

iOS

JOJ

JOJ.jpg

Ofi­ciál­na ap­li­ká­cia te­le­ví­zie JOJ je na roz­diel od Mar­kí­zy a jej služ­by Voyo prís­tup­ná ko­mu­koľ­vek. Ži­vé vy­sie­la­nie aj re­lá­cie z ar­chí­vu mô­že­te sle­do­vať bez­plat­ne a bez nut­nos­ti prih­lá­se­nia. Ten­to prís­tup chvá­li­me a oce­nia ho bež­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú za­pnúť ap­li­ká­ciu a hneď sle­do­vať ob­sah.

Keď­že je mo­bil­ná ver­zia TV JOJ dos­tup­ná bez­plat­ne, pou­ží­va­te­ľa bu­dú ot­ra­vo­vať rek­la­my. Tie sa ob­ja­vu­jú čas­to pri pre­pí­na­ní me­dzi ka­nál­mi - ap­li­ká­cia umož­ňu­je sle­do­vať JOJ, PLUS aj WAU. Rek­la­mám sa ne­vyh­ne­te ani pri sle­do­va­ní re­lá­cií z ar­chí­vu. Pre­ká­ža­lo nám naj­mä to, že rek­lam­né vi­deo na vás vy­sko­čí, aj keď pres­ka­ku­je­te na kon­krét­ny čas. Ho­ci sú rek­la­my po ča­se nao­zaj ot­rav­né, je to ce­na za bez­plat­nosť služ­by. Do­daj­me, že nej­de o rek­la­my, kto­ré sú sú­čas­ťou te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. V ap­li­ká­cii sa zob­ra­zu­jú iné vi­deá a čas­to od­de­ľu­jú preh­rá­va­nú re­lá­ciu.

Ap­li­ká­cia po­čas tes­to­va­nia fun­go­va­la bez väč­ších prob­lé­mov. V praxi to zna­me­ná, že sa spus­ti­lo aj ži­vé vy­sie­la­nie, aj vy­bra­né re­lá­cie z ar­chí­vu. Di­zajn a tech­nic­ká strán­ka je veľ­mi dob­rá, ale ap­li­ká­cia má nie­ke­dy prob­lém správ­ne pok­ra­čo­vať, ak sa prep­ne­te do inej ap­li­ká­cie ale­bo na do­má­cu ob­ra­zov­ku. Ta­kis­to chý­ba mož­nosť pre­pí­nať, resp. vy­brať si kva­li­tu preh­rá­va­né­ho vi­dea. Na dru­hej stra­ne chvá­li­me, že pri sle­do­va­ní se­riá­lov má­te k dis­po­zí­cii zoz­nam os­tat­ných epi­zód, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že­te rých­lo pre­pí­nať.

Do­daj­me, že sle­do­vať mô­že­te iba se­riá­ly a re­lá­cie z di­el­ne TV JOJ. To zna­me­ná, že za­hra­nič­ný film ani se­riál si ne­po­zrie­te. Aj na­priek to­mu, že má­te k dis­po­zí­cii iba ob­me­dze­nú časť vy­sie­la­nia, mô­že­me ap­li­ká­ciu od­po­rú­čať. Nie je tech­nic­ky do­ko­na­lá, ot­ra­vu­je rek­la­ma­mi, ale po­nú­ka po­mer­ne po­hodl­ný prís­tup k ob­sa­hu, kto­rý mno­hí ľu­dia na Slo­ven­sku ob­ľu­bu­jú.

joj_android.png

An­droid

joj_ios.png

iOS

Pri­ma Play

prima.png

Dve ap­li­ká­cie če­ských te­le­ví­zií v na­šom vý­be­re a obe pô­so­bia tech­nic­ky do­ko­na­lej­ším doj­mom ako ich slo­ven­skí kon­ku­ren­ti. Pri­ma Play kom­bi­nu­je spra­vo­daj­ský por­tál s prís­tu­pom do ar­chí­vu. Spra­vo­daj­ská časť s náz­vom No­vin­ky nie je ni­čím vý­ni­moč­ná a zob­ra­zu­je ob­sah z webo­vých strá­nok v ich mo­bil­nej ver­zii. Roz­lo­že­nie webo­vých strá­nok nie je na­tív­ne pris­pô­so­be­né pre ap­li­ká­ciu a aj to vi­dieť.

Nás však za­ují­ma naj­mä ar­chív, kto­rý ob­sa­hu­je niek­to­ré re­lá­cie vy­sie­la­né te­le­ví­zia­mi Pri­ma, COOL, ZOOM a Lo­ve. Z poh­ľa­du slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa je časť ob­sa­hu ne­dos­tup­ná, pre­to­že li­cen­čná do­ho­da umož­ňu­je Pri­me dis­tri­bú­ciu iba na úze­mí Čes­kej re­pub­li­ky. Na Slo­ven­sku si tak po­zrie­te iba re­lá­cie, kto­ré Pri­ma pria­mo pro­du­ku­je.

Na ap­li­ká­cii oce­ňu­je­me aj mož­nosť me­niť kva­li­tu vi­dea a rých­lu na­vi­gá­ciu v rám­ci os­tat­ných di­elov vy­bra­nej re­lá­cie. Ho­ci ži­vé vy­sie­la­nie chý­ba, di­vá­kov po­te­ší te­le­víz­ny prog­ram s mož­nos­ťou vy­tvá­ra­nia pri­po­mie­nok.

prima_android.png

An­droid

prima_ios.png

iOS

Voyo.sk

voyo.png

Voyo.sk v pod­sta­te kom­bi­nu­je dva pro­duk­ty. Služ­bu ty­pu vi­dea na po­žia­da­nie a prís­tup k vy­sie­la­niu TV Mar­kí­za. Na roz­diel od kon­ku­ren­čnej ap­li­ká­cie te­le­ví­zie JOJ si však za sle­do­va­nie Mar­kí­zy za­pla­tí­te. Voyo.sk je spop­lat­ne­né me­sač­ným pop­lat­kom 5,99 eura, a ak služ­bu ne­má­te pred­pla­te­nú, tá­to ap­li­ká­cia je vám zby­toč­ná. K dis­po­zí­cii nie je žiad­na sek­cia s bez­plat­ným ob­sa­hom.

My sme tes­to­va­li pla­te­nú ver­ziu - kaž­dý pou­ží­va­teľ mô­že pou­ží­vať služ­by 7 dní bez­plat­ne. Vy­ža­du­je sa však ak­ti­vá­cia po­mo­cou SMS ale­bo pla­tob­nej kar­ty. Ak o služ­bu ne­bu­de­te mať zá­ujem, mu­sí­te ju po­čas 7 dní ma­nuál­ne zru­šiť. V opač­nom prí­pa­de vám bu­de auto­ma­tic­ky úč­to­va­né pred­plat­né na nas­le­du­jú­ci me­siac. Tre­ba si na to dať po­zor.

Di­zajn an­droi­do­vej ap­li­ká­cie Voyo nás neos­lo­vil. Pô­so­bí za­sta­ra­ným doj­mom, a ho­ci ani JOJ v tom­to sme­re neexce­lu­je, má na poh­ľad kraj­šie roz­hra­nie. Pri JOJ-ke sme nap­rík­lad oce­ni­li su­már všet­kých epi­zód da­né­ho se­riá­lu pria­mo v in­for­má­ciách o sle­do­va­nej epi­zó­de. Voyo nič ta­ké ne­po­nú­ka. Ak chce­te preh­rať ďal­šiu epi­zó­du, mu­sí­te sa vrá­tiť do pô­vod­nej po­nu­ky a vy­hľa­dať da­nú epi­zó­du.

Voyo však chvá­li­me naj­mä za ži­vé vy­sie­la­nie. Sle­do­vať mô­že­te Mar­kí­zu, Do­ma, Daj­to aj No­vu Sport. Na roz­diel od JOJ-ky preh­rá­va ap­li­ká­cia vše­tok ob­sah, te­da nie iba ten, kto­rý je tvo­re­ný pria­mo v Mar­kí­ze. Na dru­hej stra­ne ide o pla­te­nú služ­bu.

Sú­čas­ťou pred­plat­né­ho je aj prís­tup k fil­mom a se­riá­lom, kto­ré mô­že­te sle­do­vať aj cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Fil­my sú star­šie a pri hľa­da­ní kul­to­vých ti­tu­lov sa za­po­tí­te. Ob­sa­hom neo­hú­ri ani se­riá­lo­vá sek­cia, kto­rá je za­ují­ma­vá naj­mä se­riál­mi pro­du­ko­va­ný­mi v Mar­kí­ze. V rám­ci TV ar­chí­vu si mô­že­te po­zrieť via­ce­ro re­lá­cií, ale napr. pri ne­cen­zu­ro­va­nej ver­zii Far­my chý­ba­li vi­deá. Ok­rem toh­to drob­né­ho ne­dos­tat­ku však ap­li­ká­cia fun­go­va­la bez­chyb­ne. Preh­rá­va­la ži­vé vy­sie­la­nie, fil­my aj re­lá­cie z ar­chí­vu.

Voyo.sk je za­ují­ma­vá služ­ba. Otáz­ne je, či si zís­ka va­šu po­zor­nosť na­toľ­ko, aby ste kaž­dý me­siac pla­ti­li 6 eur. Sle­do­va­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia Mar­kí­zy a os­tat­ných sta­níc na mo­bil­nom za­ria­de­ní, ale aj na po­čí­ta­či cez webo­vý pre­hlia­dač sa nám pá­či. Kniž­ni­ca fil­mov a se­riá­lov je však po­mer­ne chu­dob­ná. Za tie naj­lep­šie fil­my si mu­sí­te za­pla­tiť sa­mos­tat­ne a ne­po­zrie­te si ich na mo­bil­nom za­ria­de­ní. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia svoj účel pl­ní, a ak má­te služ­bu pred­pla­te­nú, po­tom si ju ur­či­te nain­šta­luj­te.

voyo_android.png

An­droid

voyo_ios.png

iOS

TA3

ta3.png

TA3 má po­mer­ne jed­no­du­chú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Je roz­de­le­ná do troch čas­tí - spra­vo­daj­stvo, té­ma dňa a ži­vé vy­sie­la­nie. Cez sek­ciu spra­vo­daj­stvo má­te prís­tup k ak­tua­li­tám, kto­ré sú v pre­važ­nej väč­ši­ne obo­ha­te­né aj o vi­deoob­sah. Té­ma dňa je v pod­sta­te jed­no­duch­ší ar­chív, pre­to­že na jed­nom mies­te zo­ra­ďu­je té­my, o kto­rých sa v TA3 v mi­nu­los­ti dis­ku­to­va­lo. Tie­to vi­deá sú dlh­šie a tr­va­jú ob­vyk­le 30 až 40 mi­nút. Je vý­bor­né, že ar­chív je bo­ha­tý a po­zrie­te si aj star­šie dis­ku­sie. Pos­led­nú po­nu­ku - ži­vé vy­sie­la­nie - net­re­ba pred­sta­vo­vať.

Pri tes­to­va­ní mo­bil­nej ap­li­ká­cie TA3 sa neob­ja­vi­li váž­nej­šie tech­nic­ké prob­lé­my. Preh­rá­va­nie vi­deí fun­go­va­lo bez prob­lé­mov. Chý­ba­la nám však mož­nosť pris­tu­po­vať ku kon­krét­nym re­lá­ciám, kto­ré bo­li od­vy­sie­la­né v mi­nu­los­ti. Webo­vá strán­ka ta3.com tú­to mož­nosť po­nú­ka v sek­cii Re­lá­cie.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia ta­kis­to ne­dis­po­nu­je ani vy­hľa­dá­va­ním, ani mož­nos­ťou pris­pô­so­biť si ale­bo up­ra­viť si nas­ta­ve­nia. Nie je to vy­slo­ve­ný ne­dos­ta­tok, ale ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom bu­dú tie­to fun­kcie chý­bať. No ak oča­ká­va­te od ap­li­ká­cie iba preh­rá­va­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia, bu­de­te spo­koj­ní.

Za zmien­ku sto­jí aj HD ver­zia ap­li­ká­cie, kto­rá je ur­če­ná iba pre iPad. Tá­to ver­zia je zlep­še­ná a má viac fun­kcií.

ta3_android.png

An­droid

ta3_ios.png

iOS

Te­le­ví­zia do vrec­ka

tv.png

Ap­li­ká­cia s me­nom to­tož­ným s náz­vom toh­to člán­ku za­stu­pu­je špe­ci­fic­kú ka­te­gó­riu te­le­víz­nych ap­li­ká­cií. Tie nie sú ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­né žiad­nym te­le­víz­nym ka­ná­lom a lí­šia sa po­nu­kou dos­tup­ných TV sta­níc. Keď­že ta­ké­to ap­li­ká­cie spros­tred­kú­va­jú ne­le­gál­ne vy­sie­la­nie, čas­to sa sta­ne, že fun­gu­je iba časť dos­tup­ných sta­níc. Ap­li­ká­cia Te­le­ví­zia do vrec­ka má jed­no­du­chý di­zajn a bo­ha­tú po­nu­ku. Niek­to­ré ka­ná­ly však ne­fun­gu­jú, resp. fun­gu­jú iba nie­ke­dy. Na roz­diel od kon­ku­ren­čných ap­li­ká­cií však neot­ra­vu­je preh­na­ný­mi rek­la­ma­mi.

tv_android.png

An­droid

Top­Fun

topfun.png

K di­zaj­nu tej­to ap­li­ká­cie mô­že­me po­ve­dať toľ­ko, že vzni­kol iba na ten účel, aby sa da­la služ­ba pou­ží­vať aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach. As­poň tak na nás ap­li­ká­cia pri kaž­dom spus­te­ní pô­so­bí. No pre­to­že fil­my preh­rá­va, vo vý­sled­ku vám to ne­bu­de veľ­mi pre­ká­žať. Väč­ši­nu ča­su bu­de­te sle­do­vať vi­deo. Vý­vo­já­ri by sa však moh­li in­špi­ro­vať ele­gan­ciou kon­ku­ren­čnej ap­li­ká­cie HBO Go.

Top­Fun je di­gi­tál­na vi­deo­po­ži­čov­ňa. Fil­my si mô­že­te za­po­ži­čať jed­not­li­vo ale­bo si pred­pla­tí­te niek­to­rý z pau­šá­lov. Pri­da­ná hod­no­ta je mož­nosť sle­do­vať vy­bra­né te­le­víz­ne sta­ni­ce. Niek­to­ré sú bez­plat­né (od­po­rú­ča­me Ret­ro Mu­sic ), za iné za­pla­tí­te me­sač­ný pop­la­tok. Vo všet­kých prí­pa­doch sa však mu­sí­te prih­lá­siť do pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu.

Ho­ci Top­Fun pl­ní svoj pri­már­ny účel, od ta­kej­to ap­li­ká­cie by sme ča­ka­li viac mož­nos­tí a nas­ta­ve­ní. Po­te­šil by nap­rík­lad off-li­ne re­žim. Bez ne­ho má služ­ba na ces­tách iba po­lo­vič­né vy­uži­tie.

topfun_android.png

An­droid

topfun_ios.png

iOS

Ver­dikt PC RE­VUE

V po­nu­ke ob­cho­dov Goog­le Play a Ap­pSto­re je dos­ta­tok ap­li­ká­cií, kto­ré vás vy­tr­hnú z nu­dy. Pá­čia sa nám naj­mä čes­ké ap­li­ká­cie iVy­si­la­ni a Pri­ma Play. V dru­hom prí­pa­de je však ško­da, že znač­nú časť dos­tup­né­ho ob­sa­hu si na Slo­ven­sku ne­po­zrie­te. Zo slo­ven­ských ap­li­ká­cií sa nám poz­dá­va rie­še­nie te­le­ví­zie JOJ, kto­ré je bez­plat­né. Ot­ra­vu­je však rek­la­ma­mi. Mar­kí­zu si ofi­ciál­ne po­zrie­te iba v prí­pa­de, že pla­tí­te služ­bu Voyo. Ap­li­ká­cia te­le­ví­zie TA3 nie je ni­čím vý­ni­moč­ná, ale svoj účel pl­ní. Z tých os­tat­ných je ťaž­ké nie­čo od­po­rú­čať. Služ­ba HBO Go je na Slo­ven­sku dos­tup­ná ob­me­dze­ne, ale si­tuácia sa pos­tup­ne zlep­šu­je.

Po­dob­ne ako Top­Fun ne­po­nú­ka off-li­ne re­žim. Ten však ne­náj­de­te tak­mer v žiad­nej zo spo­me­nu­tých ap­li­ká­cií. V niek­to­rých prí­pa­doch je to po­cho­pi­teľ­né, v iných by sme tú­to fun­kciu pri­ví­ta­li. Bez oh­ľa­du na to náš zoz­nam po­nú­ka dos­ta­tok in­špi­rá­cie, ako si pre­me­niť te­le­fón na te­le­ví­ziu do vrec­ka. Ak ne­rá­ta­me neo­fi­ciál­ne ap­li­ká­cie, v rám­ci lo­kál­ne­ho tr­hu sme vy­bra­li to naj­dô­le­ži­tej­šie. Do­daj­me, že na tes­to­va­nie sme pou­ži­li te­le­fón So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4.2 a všet­ky ap­li­ká­cie fun­go­va­li z hľa­dis­ka zá­klad­nej fun­kčnos­ti bez prob­lé­mov. Za zmien­ku sto­jí aj vy­no­ve­ná služ­ba Ma­gio GO, kto­rá po­nú­ka inter­ne­to­vú te­le­ví­ziu do vrec­ka pre kaž­dé­ho.

Zdroj: PCR 08/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter