Prehľad

Používajte softvér za výhodnú cenu

Get­Da­ta­Back Simp­le v1.02

getdataback.png

Ur­če­nie: ap­li­ká­cia na ob­no­vu sú­bo­rov vy­ma­za­ných omy­lom a úda­jov z poš­ko­de­ných dis­ko­vých mé­dií

Vlas­tnos­ti:
- pod­po­ra kla­sic­kých pev­ných dis­kov, SSD a pa­mä­ťo­vých mé­dií USB
- sú pod­po­ro­va­né sú­bo­ro­vé sys­té­my NTFS, FAT12, FAT16 a FA­T32
- mož­nosť spúš­ťa­nia z pev­né­ho dis­ku (iné­ho, ako je disk, z kto­ré­ho sa úda­je ob­no­vu­jú) ale­bo z vop­red prip­ra­ve­né­ho mé­dia CD-ROM Bar­tPE boot, vy­tvo­re­né­ho po­mo­cou ap­li­ká­cie PE Buil­der; iná mož­nosť je pou­žiť ho­to­vý ob­raz ISO boo­to­va­teľ­né­ho mé­dia CD-ROM, vy­tvo­re­né­ho na bá­ze sys­té­mu Knop­pix Li­ve CD, kto­rý je dos­tup­ný na webo­vej strán­ke vý­rob­cu
- prog­ram ne­pos­ky­tu­je len fun­kcie štan­dar­dné­ho prog­ra­mu na ob­no­vu vy­ma­za­ných sú­bo­rov, ale je k dis­po­zí­cii aj fun­kcia ob­no­vy vy­ma­za­nej, resp. poš­ko­de­nej par­tič­nej ta­buľ­ky, boot ob­las­ti, FAT/MFT, resp. kme­ňo­vé­ho prie­čin­ka; mož­no tak ob­no­viť aj úda­je z dis­ko­vých mé­dií, kto­ré už nie sú roz­poz­na­né ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows
- pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pos­ky­tu­je in­for­má­cie na rôz­nych úrov­niach - od ama­tér­ske­ho pou­ží­va­te­ľa až po pro­fe­sio­nál­nych servisn­ých pra­cov­ní­kov
- li­cen­cia prog­ra­mu za­hŕňa aj mož­nosť pou­ží­va­nia star­šej ge­ne­rá­cie prog­ra­mu Get­Da­ta­Back v mu­tá­cii pre sys­té­my FAT aj NTFS
- vý­rob­ca pos­ky­tu­je aj rie­še­nia na ob­no­vu po­lí RAID, za­ria­de­ní NAS for­má­to­va­ných v sys­té­me XFS ale­bo EXT2FS a ďal­šie ap­li­ká­cie na ana­lý­zu a ob­no­vu úda­jov z dis­ko­vých mé­dií rôz­nych ty­pov

Autor: Run­ti­me Software, USA

Šta­tút: bez­plat­ná ver­zia umož­ňu­je ob­no­ve­né úda­je zob­ra­ziť bez mož­nos­ti ich ulo­že­nia

Ce­na re­gis­trá­cie: 79 USD + DPH za 1 li­cen­ciu s do­ži­vot­nou pod­po­rou

Do­mov­ská strán­ka: www.run­ti­me.org

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8 a Win­dows Server 2003/2008/2012

Gla­ry Uti­li­ties v5.3

glaryutils.png

Ur­če­nie: in­teg­ro­va­ná ko­lek­cia sys­té­mo­vých nás­tro­jov na za­bez­pe­če­nie hlad­ké­ho cho­du ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows

Vlas­tnos­ti:
- zo spo­loč­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia mož­no spúš­ťať viac ako 30 rôz­nych nás­tro­jov za­me­ra­ných na rôz­ne ob­las­ti ma­jú­ce vplyv na bez­prob­lé­mo­vý chod ope­rač­né­ho sys­té­mu
- z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných mož­no spo­me­núť ošet­ro­va­nie inter­ných re­gis­trov Win­dows (od­stra­ňo­va­nie nad­by­toč­ných zá­zna­mov, def­rag­men­tá­cia, zá­lo­ho­va­nie/ob­no­va atď.), čis­te­nie dis­kov od ne­pot­reb­ných úda­jov (do­čas­né sú­bo­ry vy­tvá­ra­né rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, po­zos­tat­ky po už od­in­šta­lo­va­ných prog­ra­moch, rôz­ne pro­to­ko­lo­vé sú­bo­ry, dup­li­cit­né sú­bo­ry, práz­dne prie­čin­ky a pod.) a uvoľ­ne­nie sys­té­mo­vej pa­mä­te (jed­no­ra­zo­vé, resp. auto­ma­tic­ky spúš­ťa­né pri pok­le­se voľ­nej ka­pa­ci­ty pod zvo­le­nú hra­ni­cu)
- sú k dis­po­zí­cii aj nás­tro­je na iden­ti­fi­ká­ciu a od­stra­ňo­va­nie škod­li­vých ap­li­ká­cií ale­bo ne­že­la­ných dopl­nkov a nás­tro­jo­vých líšt pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer, vy­ma­zá­va­nie a šif­ro­va­nie dô­ver­ných úda­jov, op­ti­ma­li­zá­ciu zoz­na­mu ap­li­ká­cií spúš­ťa­ných pri štar­te Win­dows, úp­ra­vu kon­texto­vé­ho me­nu a ria­de­nie spus­te­ných pro­ce­sov
- prog­ram má aj vlast­ný mo­dul na kon­tro­lu a def­rag­men­tá­ciu dis­ko­vých mé­dií s mož­nos­ťou def­rag­men­tá­cie ak­tuál­ne ot­vo­re­ných sú­bo­rov (v rám­ci nas­le­du­jú­ce­ho reš­tar­tu ope­rač­né­ho sys­té­mu)
- je k dis­po­zí­cii aj mo­dul na zá­lo­ho­va­nie, ob­no­vu či od­in­šta­lá­ciu sys­té­mo­vých ov­lá­da­čov, mo­dul na de­le­nie veľ­kých sú­bo­rov na men­šie čas­ti so zvo­le­nou dĺžkou a ich spät­né spá­ja­nie do jed­né­ho cel­ku, ob­no­vu vy­ma­za­ných sú­bo­rov a ďal­šie uži­toč­né nás­tro­je
- zá­klad­né servisn­é mo­du­ly sú k dis­po­zí­cii aj v rám­ci fun­kcie jed­no­ra­zo­vej zá­klad­nej údr­žby sys­té­mu, kto­rá sa dá auto­ma­tic­ky ak­ti­vo­vať vo zvo­le­nom ča­se; pri ukon­če­ní čin­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu mož­no ak­ti­vo­vať fun­kciu od­stra­ňo­va­nia dô­ver­ných pou­ží­va­teľ­ských úda­jov (zoz­nam spus­te­ných ap­li­ká­cií, ot­vo­re­ných do­ku­men­tov, nav­ští­ve­ných webo­vých strá­nok a pod.)
- mož­nosť vy­tvo­riť pre­nos­nú ver­ziu prog­ra­mu, kto­rá sa dá spúš­ťať z vý­men­né­ho pa­mä­ťo­vé­ho mé­dia
- viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­ské­ho ja­zy­ka
- v pla­te­nej ver­zii PRO je ok­rem iné­ho dos­tup­ná aj fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho vy­ko­ná­va­nia rôz­nych op­ti­ma­li­zač­ných fun­kcií na po­za­dí

Autor: Gla­ry­soft Ltd., Čí­na

Šta­tút: zá­klad­ná ver­zia je freeware na ne­ko­mer­čné úče­ly, ver­zia PRO je po up­ly­nu­tí 30-dňo­vej skú­šob­nej le­ho­ty spop­lat­ne­ná a mož­no ju ap­li­ko­vať aj v prí­pa­de ko­mer­čné­ho pou­ží­va­nia

Ce­na re­gis­trá­cie: 27,96 USD + DPH pre 3 PC s pod­po­rou na 1 rok

Do­mov­ská strán­ka: www.gla­ry­soft.com

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8

Malware­by­tes An­ti-Malware v2.0.2

malware.png

Ur­če­nie: al­ter­na­tív­ne anti­ví­ru­so­vé rie­še­nie na iden­ti­fi­ká­ciu a od­stra­ňo­va­nie ce­lé­ho spek­tra škod­li­vých ap­li­ká­cií

Vlas­tnos­ti:
- bez­plat­ná ver­zia ob­sa­hu­je ske­ner na de­tek­ciu a eli­mi­ná­ciu škod­li­vé­ho kó­du vrá­ta­ne ná­ka­zy ty­pu root­kit; ap­li­ká­cia mô­že byť bez prob­lé­mu spúš­ťa­ná aj na po­čí­ta­čoch s nain­šta­lo­va­nou anti­ví­ru­so­vou re­zi­den­tnou ochra­nou od iné­ho vý­rob­cu
- pla­te­ná ver­zia Pre­mium na­vy­še ob­sa­hu­je mo­dul re­zi­den­tnej kon­tro­ly spúš­ťa­ných sú­bo­rov, heu­ris­tic­kú ana­lý­zu kó­du, blo­ko­va­nie škod­li­vých webo­vých strá­nok, prie­bež­nú ak­tua­li­zá­ciu ví­ru­so­vých da­ta­báz a ďal­šie zlep­še­nia sme­ru­jú­ce k ús­peš­nej ochra­ne sys­té­mu pro­ti pok­ro­či­lým tech­no­ló­giám pou­ží­va­ným na úto­ky pro­ti ope­rač­né­mu sys­té­mu
- v prog­ra­me mož­no vy­tvo­riť zoz­nam sú­bo­rov, prie­čin­kov a webo­vých strá­nok (de­fi­no­va­ných IP ad­re­sou ale­bo náz­vom do­mé­ny), kto­ré pou­ží­va­teľ za­ru­če­ne po­va­žu­je za ko­rek­tné a kto­ré net­re­ba v bu­dúc­nos­ti kon­tro­lo­vať
- po­ten­ciál­ne škod­li­vé ob­jek­ty sa da­jú na­mies­to ich od­strá­ne­nia len pre­su­núť do ka­ran­té­ny s mož­nos­ťou ich nás­led­né­ho ob­no­ve­nia
- kon­tro­la sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu mô­že mať rôz­ne va­rian­ty - ske­no­va­nie sys­té­mu a ďal­ších ob­las­tí, kde je prav­de­po­dob­ný vý­skyt škod­li­vé­ho kó­du, resp. ske­no­va­nie vy­bra­ných pa­mä­ťo­vých mé­dií a sys­té­mov pa­mä­te ale­bo len ske­no­va­nie v da­nom ob­do­bí ak­tív­nych hro­zieb
- kon­tro­lu sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu a ak­tua­li­zá­ciu ví­ru­so­vých da­ta­báz mož­no auto­ma­tic­ky spúš­ťať pod­ľa ur­če­né­ho ča­so­vé­ho plá­nu
- viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny
- vý­rob­ca po­nú­ka aj rie­še­nia na fi­rem­né pou­ži­tie s cen­trál­nou sprá­vou li­cen­cií, cen­tra­li­zo­va­nou ak­tua­li­zá­ciou ví­ru­so­vých da­ta­báz, de­fi­no­va­ním prís­tu­po­vých práv pre rôz­ne sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov a ďal­ší­mi fun­kcia­mi pot­reb­ný­mi na ich ús­peš­né na­sa­de­nie v po­čí­ta­čo­vých sie­ťach

Autor: Malware­by­tes Cor­po­ra­tion, USA

Šta­tút: zá­klad­ná ver­zia je bez­plat­ná, ver­zia Pre­mium so skú­šob­nou do­bou 14 dní je po jej ukon­če­ní spop­lat­ne­ná

Ce­na re­gis­trá­cie 24,95 EUR + DPH za li­cen­ciu pre 3 PC na 1 rok

Do­mov­ská strán­ka: www.malware­by­tes.org

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter