Ako na to?

Ako na odstránenie vírusov zadarmo

virus.jpg Mať na po­čí­ta­či anti­ví­ru­so­vý prog­ram je prak­tic­ky ne­vyh­nut­nosť, no nie vždy je dob­re mie­ne­ná teória spo­je­ná s praxou. Exis­tu­jú anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my, za kto­ré net­re­ba pla­tiť. Ma­jú však len zá­klad­né fun­kcie. Poď­me eš­te ďa­lej, za hra­ni­cou anti­ví­ru­so­vých prog­ra­mov za­dar­mo sú eš­te nás­tro­je na od­stra­ňo­va­nie vy­bra­ných hro­zieb. Ak te­da ne­má­te po­ru­ke žiad­ny anti­ví­rus a za­tiaľ nech­ce­te za ochra­nu pla­tiť, je tu mož­nosť ske­no­va­nia po­čí­ta­ča špe­cia­li­zo­va­ným nás­tro­jom. Ma­jú ho tak­mer všet­ky anti­ví­ru­so­vé fir­my. Tie, kto­ré ta­ký­to prog­ram ne­ma­jú, dá­va­jú za­se niek­to­rú zo svo­jich bez­peč­nos­tných ver­zií za­dar­mo.

Vi­rus Re­mo­val Tool

Tak­to ok­rem niek­to­rých vý­ni­miek ozna­ču­jú vý­rob­co­via svo­je špe­cia­li­zo­va­né uti­li­ty za­me­ra­né na vy­čis­te­nie po­čí­ta­ča od vy­bra­ných hro­zieb. Väč­ši­nou sa stret­ne­me s tým, že prog­ram ob­sa­hu­je da­ta­bá­zu sig­na­túr naj­ri­zi­ko­vej­ších ví­ru­sov. Na strán­ke vý­rob­cov si tre­ba pre­to po­zrieť, aké hroz­by do­ká­žu od­strá­niť. V niek­to­rých prí­pa­doch má v se­be prog­ram sig­na­tú­ry vy­slo­ve­ne len pre je­den typ škod­li­vé­ho kó­du a je­ho mo­di­fi­ká­cie. Sop­hos Vi­rus Re­mo­val Tool je uni­ver­zál­ny nás­troj, kto­rý si pri kaž­dom štar­te zis­tí no­vé ak­tua­li­zá­cie a po­tom preh­ľa­dá po­čí­tač na všet­ky ty­py hro­zieb. Ske­nu­je sú­bo­ry, pa­mäť aj re­gis­tre a roz­poz­ná v sys­té­me aj root­ki­ty. Ske­no­va­nie je auto­ma­tic­ké a po za­ča­tí kom­plet­né­ho ske­no­va­nia sa dá pro­ces ke­dy­koľ­vek zru­šiť.

Sophos.png

Sop­hos Vi­rus Re­mo­val Tool

ESET On­li­ne Scan­ner

Slo­ven­ský ESET má ochra­nu na kaž­dom fron­te. Pos­ky­tu­je ochran­né nás­tro­je pre všet­ky sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov a má aj on-li­ne ske­ner, kto­rý beží pria­mo v pre­hlia­da­či. Tre­ba sí­ce pou­žiť Inter­net Explo­rer, no to ne­pok­la­dá­me za pre­káž­ku. V prí­pa­de pou­ži­tia iné­ho pre­hlia­da­ča je pot­reb­né stiah­nuť do­da­toč­ne sú­bor, po­dob­ne to bu­de pri ďal­ších prog­ra­moch na ske­no­va­nie sys­té­mu. Po­čas in­šta­lá­cie si prog­ram stiah­ne naj­nov­šie sig­na­tú­ry a zob­ra­zí aj hlá­se­nie o tom, či má pou­ží­va­teľ zá­ujem preh­ľa­dá­vať aj po­ten­ciál­ne ri­zi­ko­vé prog­ra­my. Od­po­rú­ča­me vám tú­to mož­nosť. Pro­ces pre­bie­ha auto­ma­tic­ky a po­čas ske­no­va­nia zá­ro­veň zob­ra­zu­je ri­zi­ko­vé ná­le­zy. Ok­rem to­to má ESET v po­nu­ke eš­te špe­ciál­nu Li­ve dis­tri­bú­ciu, pos­ta­ve­nú na li­nuxovom jad­re. Vy­tvo­rí­te si vďa­ka nej boo­to­va­cie mé­dium, kto­ré umož­ní pres­ke­no­vať a vy­čis­tiť sys­tém v prí­pa­doch, keď je ta­ký in­fi­ko­va­ný, že buď sa ani nes­pus­tí, ale­bo fun­gu­je veľ­mi nes­ta­bil­ne.

ESET.png

ESET On­li­ne Scan­ner

Svoj nás­troj na od­stra­ňo­va­nie škod­li­vých kó­dov má aj Mic­ro­soft pod náz­vom Win­dows Ma­li­cious Software Re­mo­val Tool. Vi­dí­te ho aj vo for­me ak­tua­li­zá­cií Win­dows Up­da­te. Stiah­nuť sa dá aj sa­mos­tat­ne zo strá­nok vý­rob­cu ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows a ver­zie sú vždy ozna­čo­va­né me­sia­com a ro­kom vy­da­nia. V prog­ra­me sa da­jú zvo­liť ob­las­ti preh­ľa­dá­va­nia a na vý­ber sú kla­sic­ké voľ­by ako v úpl­ných anti­ví­ru­so­vých rie­še­niach. Či­že rých­ly, úpl­ný a vlast­ný sken. Vo vlas­tnom ske­no­va­ní sa špe­ci­fi­ku­jú ad­re­sá­re na lo­kál­nom po­čí­ta­či.

Microsoft.png

Win­dows Ma­li­cious Software Re­mo­val Tool

Me­dzi ďal­šie kom­plexné ver­zie uti­lít pat­rí aj Kas­per­sky Vi­rus Re­mo­val Tool. Je to nás­troj, kto­rý dá­va pou­ží­va­te­ľo­vi voľ­nú ru­ku v ob­las­tiach, kto­ré chce preh­ľa­dá­vať. Na vý­ber je tu ske­no­va­nie ope­rač­nej pa­mä­te, skry­tých ob­jek­tov a pro­ce­sov štar­tu­jú­cich spo­lu so sys­té­mom a ta­kis­to aj boo­to­va­cí sek­tor pev­né­ho dis­ku. Ok­rem to­ho, že pos­ky­tu­je preh­ľa­da­nie vy­bra­ných ad­re­sá­rov na lo­kál­nom po­čí­ta­či, je tu mož­nosť preh­ľa­dať aj sie­ťo­vé dis­ky a po­čí­ta­če, ak je pou­ží­va­teľ op­ráv­ne­ný pris­tu­po­vať na ne.

Kaspersky.png

Kas­per­sky Vi­rus Re­mo­val Tool

Nor­ton Power Era­ser pat­rí do sku­pi­ny kom­plexnej­ších prog­ra­mov a ok­rem ske­no­va­nia sys­té­mu pre­be­rá aj niek­to­ré fun­kcie dos­tup­né v kla­sic­kých rie­še­niach Nor­ton. Ide nap­rík­lad o pre­ve­re­nie re­pu­tá­cie sú­bo­ru ale­bo via­ce­rých sú­bo­rov vo vy­bra­nom ad­re­sá­ri. Na bež­né do­ku­men­ty a ta­buľ­ky to nie je, ale na sú­bo­ry EXE áno. Prá­ve na zá­kla­de nich zis­tí­te, ako bol ozna­če­ný na po­čí­ta­čoch os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov. Ho­dí sa to pri nez­ná­mych sú­bo­roch, keď ne­vie­te, či ide o le­gi­tím­ny ov­lá­dač ale­bo ko­dek vi­dea, prí­pad­ne sa len škod­li­vý kód vy­dá­va nap­rík­lad za ak­tua­li­zá­ciu pre flas­ho­vé dopl­nky pre­hlia­da­čov. Ta­kis­to má tzv. mul­ti-boot ske­no­va­nie, kto­ré je vhod­né pri in­šta­lá­cii via­ce­rých sys­té­mov na pev­nom dis­ku. S tým­to prog­ra­mom vy­hľa­dá­te aj po­ten­ciál­ne ri­zi­ko­vé ap­li­ká­cie. Ne­chý­ba ani ske­no­va­nie root­ki­tov, Nor­ton však pri tej­to ak­ti­vi­te upo­zor­ní, že vy­ža­du­je reš­tart sys­té­mu.

Norton.png

Nor­ton Power Era­ser

Z poh­ľa­du cel­ko­vej vý­ba­vy sa nám pá­čil aj McA­fee Stin­ger. Tu si tre­ba dať po­zor na to, že McA­fee vy­dá­va aj už­šie pro­fi­lo­va­né uti­li­ty na vy­hľa­da­nie kon­krét­nych hro­zieb. Stin­ger je však všes­tran­ná uti­li­ta a pres­ne ta­kú náj­de­te aj na na­šom Vir­tual DVD. Mož­nos­tí má nao­zaj dosť, a te­da nep­rek­va­pí ske­no­va­nie re­gis­trov, boot sek­to­rov, root­ki­tov a, sa­moz­rej­me, bež­iacich pro­ce­sov. Pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­brať na­mies­to auto­ma­tic­kej op­ra­vy len pre­me­no­va­nie ri­zi­ko­vých sú­bo­rov, ich pria­me od­strá­ne­nie či len zob­ra­ze­nie su­már­nej sprá­vy o vý­sled­ku ske­no­va­nia.

Stinger.png

McA­fee Stin­ger

Naj­väč­šie ví­ru­so­vé hroz­by

Mno­hí z nás sle­do­va­li di­anie na ví­ru­so­vej scé­ne len zďa­le­ka pros­tred­níc­tvom správ a šta­tis­tík o na­pad­nu­tých po­čí­ta­čoch. V praxi sú dôs­led­ky ví­ru­sov ďa­le­ko­sia­hlej­šie a ma­jú ne­ga­tív­ny do­sah naj­mä na fi­nan­čné zdro­je or­ga­ni­zá­cií aj jed­not­liv­cov. Kom­plet­ne na­ru­šia sieť ale­bo zne­fun­kčnia po­čí­ta­če na nie­koľ­ko ho­dín. Poz­ri­me sa na nie­koľ­ko veľ­kých a naj­mä po­riad­ne me­dia­li­zo­va­ných hro­zieb mo­der­nej ví­ru­so­vej scé­ny.

Cryp­to­loc­ker

Ide o nep­rí­jem­ný ví­rus, kto­rý sa ší­ri v po­do­be zdan­li­vo le­gi­tím­nej príl­ohy v e-mai­lo­vej sprá­ve. Ví­rus šif­ro­val ur­či­té ty­py sú­bo­rov na pev­nom dis­ku po­mo­cou kryp­tog­ra­fic­ké­ho kľú­ča RSA. Tie bo­li ulo­že­né na server­och kon­tro­lo­va­ných tým­to mal­vé­rom. Pou­ží­va­te­ľom sa zob­ra­zi­la sprá­va o tom, že za de­šif­ro­va­nie tre­ba za­pla­tiť buď bit­coi­nom, ale­bo cez voucher v ur­či­tej le­ho­te. Rôz­ne mo­di­fi­ká­cie toh­to škod­li­vé­ho kó­du sa ob­ja­vu­jú neus­tá­le a sú im­ple­men­to­va­né do rôz­nych tech­ník so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva. S prib­li­žu­jú­cim sa ter­mí­nom, keď tre­ba za­pla­tiť za de­šif­ro­va­nie dát, dos­tá­va­jú pou­ží­va­te­lia aj rôz­ne „ak­cie" a zľa­vy.

Alu­reon

Trój­sky kôň a boot­kit zá­ro­veň zne­fun­kčnil všet­ky sie­ťo­vé pri­po­je­nia po­čí­ta­ča a za­me­ral sa na hľa­da­nie prih­la­so­va­cích mien a he­siel. Do po­čí­ta­ča sa dos­tá­val, keď sa vy­dá­val za le­gi­tím­ny prog­ram Se­cu­ri­ty Es­sen­tials 2010. Iš­lo o dosť zá­ker­ný kód, kto­rý od­sta­vil tla­čo­vý server, po­tom in­fi­ko­val boo­to­va­cie sek­to­ry in­filtrá­ciou cez ov­lá­da­če dis­ko­vých jed­no­tiek. Ta­kis­to ma­ni­pu­lo­val s re­gis­tra­mi ope­rač­né­ho sys­té­mu a blo­ko­val prís­tup k služ­be Win­dows Up­da­te, ako aj k strán­kam bez­peč­nos­tných fi­riem. Pou­ží­va­teľ si tak ne­mo­hol do­da­toč­ne stiah­nuť ochra­nu po­čí­ta­ča. Sprie­vod­ným ja­vom, a to nie­len pri tej­to hroz­be, ale aj pri iných, bý­va zne­fun­kčne­nie Správ­cu úloh.

Win32/fa­kes­vsdef

HDD Defrag.jpg

Win32/fa­kes­vsdef - aj z def­rag­men­tač­né­ho nás­tro­ja sa mô­že vy­kľuť trój­sky kôň

To­to je dob­rý prík­lad, pre­čo si prog­ra­my sťa­ho­vať aj z náš­ho Vir­tual DVD. My to­tiž všet­ky prog­ra­my pre­ve­ru­je­me, a tak sa nes­ta­ne, aby ste sa sta­li obe­ťou podvr­hu. Aj ta­ký na­poh­ľad ne­vin­ný prog­ram ako def­rag­men­tá­tor dis­ku mô­že byť podvrh. Auto­ri škod­li­vých kó­dov vy­uží­va­jú rôz­ne spô­so­by a nie vždy mas­ku­jú svo­je prog­ra­my tým, že ide o vi­deo­ko­dek ale­bo anti­ví­rus. Ten­to trój­sky kôň zob­ra­zo­val fa­loš­né hlá­se­nia o in­fi­ko­va­ní po­čí­ta­ča a prob­lé­moch s pev­ným dis­kom. Zá­ro­veň sa tvá­ril ako uti­li­ta na vy­la­de­nie vý­ko­nu sys­té­mu. Kla­si­ka, kto­rá už ni­ko­ho nep­rek­va­pí - aby ste prob­lé­my od­strá­ni­li, bo­lo tre­ba prog­ram ak­ti­vo­vať. No to je pla­te­ná fun­kcia.

Ze­roAc­cess

Bit­coi­ny už ro­ky hý­bu ky­ber­sve­tom a na ich ťaž­bu sú pot­reb­né vý­kon­né stro­je ale­bo špe­cia­li­zo­va­né kar­ty. Ve­dia o tom aj tvor­co­via mal­vé­ru, a tak prip­ra­vi­li root­kit, kto­rý pre­me­ní po­čí­ta­če na bot­net s cie­ľom do­lo­va­nia bit­coi­nov. Ok­rem to­ho je tu aj ri­zi­ko v tom, že spúš­ťa rek­la­my a kli­ká na ne s cie­ľom zís­ka­nia fi­nan­čnej od­me­ny za ich pre­hlia­da­nie. Kaž­dý, kto už za­žil ne­ko­neč­né a auto­ma­tic­ké ot­vá­ra­nie webo­vých strá­nok, vie, aká nep­rí­jem­ná vec to je.

Nim­da

Ví­rus sa pr­výk­rát ob­ja­vil v ro­ku 2001 a je­ho es­ka­lá­cia bo­la extrém­ne rých­la. Za prib­liž­ne 20 mi­nút sa roz­ší­ril do sve­ta cez e-mai­ly, zra­ni­teľ­nos­ti server­ov, kla­sic­kou ces­tou pre­no­su sú­bo­ru pou­ží­va­teľ­mi ale­bo je­ho pria­mym stiah­nu­tím. Týž­deň po his­to­ric­kej uda­los­ti 9/11 (pá­de Dvo­ji­čiek) bo­la to­to ra­zan­tná ukáž­ka ky­ber­ne­tic­ké­ho te­ro­riz­mu a to­ho, aký do­sah mô­že mať ví­rus na po­čí­ta­če a prá­cu pou­ží­va­te­ľov v je­den deň. Pre­čí­taj­te si ná­zov toh­to ví­ru­su od­za­du.

Con­fic­ker

V ro­ku 2009 sa ten­to červ dos­tal do hl­bo­ké­ho po­ve­do­mia správ­cov sys­té­mom aj pod náz­va­mi Ki­do ale­bo Downup a na­ka­zil viac ako 15 mi­lió­nov sta­níc s Mic­ro­soft Win­dows. Je­ho od­ha­le­nie bo­lo ná­roč­né, pre­to­že ne­po­moh­li ani ak­tua­li­zo­va­né anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my a ší­ril sa na pa­mä­ťo­vých mé­diách fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho spus­te­nia. Aj pre­to anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my pri­da­li špe­ciál­nu ochra­nu a „vak­ci­ná­ciu" pro­ti spus­te­niu ri­zi­ko­vých sú­bo­rov cez ta­kú­to fun­kciu. Je­ho cie­ľom bo­lo vy­tvo­riť tzv. zom­bie po­čí­ta­če, kto­ré by bo­li zneu­ži­té na krá­dež fi­nan­čných dát. Pou­ží­va­te­lia ani ne­tu­ši­li, že útok sa pres­me­ro­vá­va cez ich po­čí­ta­če.

Strom Worm

Ten­to trój­sky kôň sa ší­ril cez e-mail, kto­rý in­for­mo­val o veľ­kom poč­te obe­tí búr­ky, kto­rá sa preh­na­la Euró­pou. V zá­sa­de ne­bo­lo tre­ba žiad­ne so­fis­ti­ko­va­né klam­stvá. Pos­ta­čil e-mail s od­kaz­mi ve­dú­ci­mi na ví­ru­sy, kto­ré po­tom na­pad­li sys­tém. Ľud­ská zve­da­vosť ne­má hra­níc a to vy­užil aj ten­to trój­sky kôň. Po­čí­ta­če obe­tí sa po­tom pri­dá­va­li do bot­ne­tu, te­da ar­má­dy stro­jov, kto­rých vý­kon sa dal pou­žiť na od­osie­la­nie ne­vy­žia­da­nej poš­ty. Po­čet in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov sa od­ha­du­je na 10 mi­lió­nov.

Ver­dikt PC RE­VUE

No­siť dre­vo do le­sa je jed­na z nee­fek­tív­nych čin­nos­tí, kto­rú nik­to nech­ce ro­biť. My aj na­priek to­mu zno­vu pri­po­me­nie­me, aké dô­le­ži­té je mať ochra­nu pre škod­li­vý­mi kód­mi. Ak už ne­má­te pla­te­ný anti­ví­rus ale­bo as­poň vo ver­zii za­dar­mo, otes­tuj­te si po­čí­tač po­mo­cou uve­de­ných uti­lít rôz­nych vý­rob­cov. Na zoz­na­me naj­väč­ších hro­zieb vid­no, ako mô­žu skom­pli­ko­vať ži­vot a zne­fun­kčniť po­čí­tač.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter