Gamebox

Vyberáme pre hráčov

Strana 3/5

Mur­de­red: Soul Sus­pect

Za­hraj­te sa na de­tek­tí­va

Priz­ná­me sa, že má­me ra­di, keď vý­vo­já­ri skú­ša­jú no­vé ve­ci. Za­uží­va­né her­né me­cha­niz­my sa nám už to­tiž oboh­ra­li a bez oh­ľa­du na to, ako úžas­ne vy­ze­rá mo­der­ná hra FPS a aké re­vo­luč­né ná­pa­dy ob­sa­hu­je, stá­le bu­de­te len strie­ľať. Na dru­hej stra­ne no­vé ná­pa­dy spre­vá­dza väč­šie ri­zi­ko.

Po­ten­ciál­nych prob­lé­mov je viac. Hrá­čom sa ne­bu­de no­vý kon­cept pá­čiť a hru si ne­kú­pia. Ale­bo ne­bu­de kon­cept do­tiah­nu­tý do kon­ca. Ale­bo skĺzne rých­lo do ste­reo­ty­pu, pre­to­že jed­na za­ují­ma­vá my­šlien­ka zvy­čaj­ne nes­ta­čí na pl­no­hod­not­nú hru. Pred­pok­la­dá­me, že tie­to otáz­ky stra­ši­li aj vý­vo­já­rov ti­tu­lu Mur­de­red: Soul Sus­pect. Na dru­hej stra­ne hry ako L. A. Noi­re ale­bo Hea­vy Rain sú dô­ka­zom to­ho, že hrá­či ma­jú o ta­ký­to žá­ner zá­ujem. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sí­ce tie­to ti­tu­ly skon­čia ako ko­mer­čne ne­do­ce­ne­né kle­no­ty, ale kri­ti­ci sa te­šia a ná­roč­ní hrá­či ta­kis­to.

O zlú voľ­bu nej­de ani z hľa­dis­ka kon­cep­tu. Fil­mo­vé de­tek­tív­ky sú me­dzi di­vák­mi po­mer­ne ob­ľú­be­né. Her­ných de­tek­tí­vok však pri­ve­ľa nie je a pri­tom by sme sa do ro­ly vy­šet­ro­va­cie­ho špe­cia­lis­tu vži­li veľ­mi ra­di. V ak­tuál­nom prí­pa­de ne­mô­že­me o vži­tí ho­vo­riť - hlav­ný hr­di­na je to­tiž mŕtvy a vy­šet­ru­je vlas­tnú smrť.

Spi­ri­tuál­ny stav mu však umož­ňu­je re­la­tív­ne voľ­ne sa po­hy­bo­vať a mať veľ­mi špe­ci­fic­ký prís­tup k in­for­má­ciám. Mô­že voľ­ne hľa­dať a skú­mať in­dí­cie a ako duch do­ká­že čí­tať my­šlien­ky a ov­plyv­ňo­vať os­tat­ných ľu­dí. Vý­vo­já­ri tie­to schop­nos­ti do hry vhod­ne in­teg­ro­va­li a Ro­nan O'Con­nor sa ok­rem iné­ho doz­vie aj to, čo si o ňom my­slia ko­le­go­via a os­tat­ní ľu­dia. Z hľa­dis­ka hra­teľ­nos­ti ne­pod­stat­ný de­tail, kto­rý však prí­jem­ne dot­vá­ra at­mos­fé­ru a vy­kres­ľu­je pos­ta­vu hlav­né­ho hr­di­nu. Ten to­tiž ne­bol ni­ja­ký svä­tuš­kár a nej­de o de­tek­tí­va, aké­ho by vy­tvo­ril Hollywood.

Bez oh­ľa­du na re­la­tív­nu voľ­nosť aj svet du­chov má svo­je ob­me­dzenia a to is­té pla­tí aj o hra­teľ­nos­ti. Hlav­nou úlo­hou vy­šet­ro­va­te­ľov je zbie­rať in­dí­cie, ana­ly­zo­vať ich a pro­du­ko­vať od­po­ve­de. To je aj hlav­ná náplň re­cen­zo­va­né­ho ti­tu­lu, ale ani rôz­no­ro­dosť dos­tup­ných prí­pa­dov ne­zab­rá­ni jed­not­vár­nej hra­teľ­nos­ti. Ok­rem vy­šet­ro­va­nia vlas­tnej smr­ti bu­de­te po­má­hať aj os­tat­ným du­chom, kto­rí ne­naš­li z roz­lič­ných dô­vo­dov po­koj.

Mur­de­red: Soul Sus­pect skĺzne do ste­reo­ty­pu po­mer­ne rých­lo. Ho­ci kon­cept hry je ori­gi­nál­ny a svie­ži, úvod­né oča­re­nie tr­vá pr­vú ho­din­ku. Netvr­dí­me, že vás nás­led­ne hra pres­ta­ne ba­viť. Nad­še­nie z hľa­da­nia in­dí­cií však opad­ne. Tá­to ak­ti­vi­ta nám tro­chu pri­po­mí­na sta­ré 2D ad­ven­tú­ry a nes­láv­ne zná­my „pixel­hun­ting". V Mur­de­red: Soul Sus­pect bu­de­te „lo­viť pixe­ly" v troj­roz­mer­nom pros­tre­dí. Ho­ci vám hra in­dí­cie vy­slo­ve­ne nes­krý­va, pri ich hľa­da­ní sa bu­de­te mu­sieť po­zor­ne roz­hlia­dať. Zá­bav­nej­šia časť vy­šet­ro­va­nia je ana­lý­za zís­ka­ných in­dí­cií. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov tre­ba chro­no­lo­gic­ky zo­ra­diť zís­ka­né poz­nat­ky, al­ter­na­tív­ne zvo­liť ten kľú­čo­vý, kto­rý po­su­nie vy­šet­ro­va­nie ďa­lej. Hra je zho­vie­va­vá a hrá­čo­vi po­nú­ka mož­nosť op­ra­viť zlé roz­hod­nu­tie. Pri­ja­li by sme však väč­ší dô­raz na vy­šet­ro­va­ciu zlož­ku.

Prob­lém je, že pok­ro­či­lej­šie vy­šet­ro­va­cie me­cha­ni­ky v Mur­de­red ne­náj­de­te. Hra je pria­mo­čia­ra a v prin­cí­pe jed­no­du­chá - nech­ce od vás nič viac, iba to, aby ste naš­li pár roz­trú­se­ných in­dí­cií, da­li ich do­ko­py a iš­li do ďal­šej ma­py. Ke­by ste ča­ka­li nie­čo viac, ako nap­rík­lad v hre L. A. Noi­re, po­tom bu­de­te skla­ma­ní. Krí­žo­vý vý­sluch tu ne­náj­de­te a ta­kis­to ne­mô­že­te uro­biť ani zlé roz­hod­nu­tie, kto­ré by vás po­su­nu­lo na al­ter­na­tív­nu prí­be­ho­vú lí­niu. Jed­no­du­cho na­sad­ne­te na prí­be­ho­vý vlak a 6 ÷ 7 ho­dín sa ve­zie­te do kon­ca. Prá­ve prí­beh je dô­vod, pre­čo má zmy­sel za­hrať si Mur­de­red: Soul Sus­pect. Ak má­te ra­di prí­be­ho­vé hry.

Her­nej nápl­ni chý­ba hĺbka a bo­ju­je aj so ste­reo­ty­pom. Jed­not­vár­nosť her­ných me­cha­ník si uve­do­mu­jú aj vý­vo­já­ri, kto­rí sa po­kú­si­li ti­tul oži­viť pros­tred­níc­tvom stealth zlož­ky a ne­pria­te­ľov - dé­mo­nov. Ten­to krok však ne­po­va­žu­je­me za naj­šťas­tnej­ší a dô­vo­dov je viac. Dé­mo­nom sa bu­de­te vy­hý­bať a zneš­kod­niť ich mô­že­te iba na­pad­nu­tím zo­za­du. Úspeš­ný útok je pod­mie­ne­ný stla­če­ním ná­hod­ne ge­ne­ro­va­ných kom­bi­ná­cií tla­či­diel, a ak vás dé­mon uvi­dí, mu­sí­te mu ujsť a skryť sa do oko­li­tých du­chov. Žiaľ, tá­to zlož­ka nie je zá­bav­ná a skôr vás bu­de zdr­žo­vať. Naš­ťas­tie v hre sa neob­ja­vu­je pri­čas­to.

Mur­de­red: Soul Sus­pect sta­via na za­ují­ma­vom kon­cep­te, kto­rý však nie je do­tiah­nu­tý do kon­ca. Je vý­bor­né, že sa na tr­hu opäť ob­ja­vi­la hra, kto­rá po­va­žu­je prí­beh a je­ho pre­zen­tá­ciu za naj­dô­le­ži­tej­šiu vlas­tnosť. Hor­šie je, že ten­to prí­beh ne­do­ká­že her­ne obo­ha­tiť. Hľa­da­nie in­dí­cií a ich ana­lý­za je viac-me­nej zá­bav­ná, ale v tom­to sme­re nám nie­čo chý­ba­lo. Her­ná náplň je príl­iš plyt­ká, pria­mo­čia­ra a jed­not­vár­na na to, aby oča­ri­la ná­roč­ných hrá­čov. Mur­de­red nie je zlá hra, a ak hľa­dá­te inter­ak­tív­ny prí­beh, pri kto­rom si aj od­dých­ne­te, po­tom bu­de­te spo­koj­ní. Po­ten­ciál toh­to ti­tu­lu však moh­li vý­vo­já­ri vy­užiť lep­šie.

m1.jpg

m2.jpg

m3.jpg

m4.jpg

m5.jpg

Hod­no­te­nie: 6,5/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter