Gamebox

Vyberáme pre hráčov

Strana 1/5

Di­vi­ni­ty: Ori­gi­nal Sin

Vy­mre­tie žá­nru RPG sa od­kla­dá

Bel­gic­kí vý­vo­já­ri La­rian Stu­dios sní­va­li o náv­ra­te hier RPG sta­rej ško­ly, no veľ­kým dis­tri­bú­to­rom sa po­dob­ný ti­tul, sa­moz­rej­me, nez­dal tr­ho­vo za­ují­ma­vý a hru pod svo­je kríd­la nik­to ne­zob­ral. Pod­ni­ka­ví Bel­gi­ča­nia sa te­da roz­hod­li po­núk­nuť svo­ju hru rov­no hrá­čom a ne­chať sa od nich pria­mo spon­zo­ro­vať po­mo­cou strán­ky Kic­kstar­ter. Po­da­ri­lo sa im za­ujať star­šiu ge­ne­rá­ciu hrá­čov, kto­rá od­ras­ta­la na skve­lých hrách Ul­ti­ma VII či Bal­dur's Ga­te. Tie ci­to­val La­rian ako in­špi­rá­ciu pre svoj no­vý ti­tul zo sve­ta Di­vi­ni­ty. Úspech bol do­kon­ca ta­ký veľ­ký, že žia­da­ných 400-ti­síc USD bo­lo viac­ná­sob­ne pre­ko­na­ných, pri­čom vý­vo­já­ri pris­ľú­bi­li za kaž­dú sto­ti­sí­co­vú mé­tu kon­krét­ny ob­sah na­vy­še. A prek­va­pi­vo všet­ky sľu­by spl­ni­li, tak­že sa mô­že­te te­šiť na väč­ší a reak­tív­nej­ší svet, do­da­toč­né prí­be­ho­vé lí­nie, hl­bo­ko prep­ra­co­va­né cha­rak­te­ry či mo­nu­men­tál­nu or­ches­trál­nu hud­bu. Čís­la sa na­po­kon za­sta­vi­li na bez­má­la 20-ti­síc pris­pie­va­te­ľoch a do­ko­py sa vy­zbie­ral sko­ro 1 mi­lión USD.

Sé­ria Di­vi­ni­ty má za se­bou ko­ša­tú mi­nu­losť. Za­ča­la sa hra­mi Di­vi­ne Di­vi­ni­ty a Beyond Di­vi­ni­ty, kto­ré pri­po­mí­na­li kom­pli­ko­va­nej­šie Di­ab­lo. Po­tom priš­lo Di­vi­ni­ty 2: Ego Dra­co­nis, kto­ré ak­ciu po­su­nu­lo do troch roz­me­rov, ka­me­ru umies­tni­lo za chr­bát váš­ho „dra­ko­bij­ca" a nes­kôr dra­ka, no za­cho­va­lo si aj kom­plexnosť RPG. Do­siaľ pos­led­nou hrou z toh­to sve­ta bol Di­vi­ni­ty: Dra­gon Com­man­der, čo je zďa­le­ka naj­ču­des­nej­ší a zrej­me aj naj­viac pod­ce­ňo­va­ný ti­tul z tej­to sé­rie. Ide to­tiž o mix RPG, ad­ven­tú­ry, ťa­ho­vej stra­té­gie, real-ti­me stra­té­gie a ak­cie z dra­čie­ho chrb­ta. Mô­že to znieť ako nez­mixova­teľ­ná kom­bi­ná­cia (pres­ne to sme si mys­le­li aj my), len­že má­go­via z La­ria­nu z tých­to in­gre­dien­cií nao­zaj vy­ro­bi­li skve­lú hru.

A te­raz tu má­me Ori­gi­nal Sin, kto­rý sa od­oh­rá­va pred pô­vod­ný­mi hra­mi a po­sú­va poh­ľad na svet Ri­vellon do no­vej po­lo­hy. Ten­to­raz do izo­met­ric­ké­ho 3D, tak­že vý­hľad je zho­ra s mož­nos­ťou čias­toč­né­ho otá­ča­nia a zoo­mo­va­nia ka­me­ry. A to všet­ko v prek­rás­nej 3D gra­fi­ke, kto­rá na­priek pou­ži­tiu po­ly­gó­nov a textúr vy­ze­rá ma­leb­ne ako ruč­ne kres­le­ný svet Bal­dur's Ga­te. Že­by 3D gra­fi­ka ko­neč­ne do­beh­la kva­li­tou sta­ré dob­ré 2D hry? J Prav­da je aj to (ra­di a čas­to to tvr­dí­me), že na do­jem z vi­zuá­lu má mož­no väč­ší vplyv di­zajn pros­tre­dia než ne­ja­ké 3D efek­ty a jem­nosť textúr. Dô­ka­zom je dob­rý po­cit z hry, keď pr­vky sve­ta do se­ba ume­lec­ky za­pa­da­jú tak krás­ne, že kaž­dý ob­rá­zok z hry mô­že pos­lú­žiť ako mar­ke­tin­go­vý screen­shot.

No­vin­kou v žá­nri je pou­ži­tie dvoch hlav­ných pos­táv s rov­no­cen­ným pos­ta­ve­ním. Vy­ro­biť si ich mô­že­te sa­mi s po­mer­ne vy­so­kou voľ­nos­ťou pris­pô­so­be­nia vlas­tnos­tí, vzhľa­du aj hla­su. Hru mô­že­te pre­chá­dzať sa­mi a hrať obe pos­ta­vy ale­bo si ju pus­tiť s ka­ma­rá­tom v koo­pe­ra­tív­nom re­ži­me, pri­čom do par­tie sa pos­tup­ne pri­da­jú spo­loč­ní­ci, no hlav­né pos­ta­vy os­ta­nú dve a iba tie sa vy­uží­va­jú pri dis­ku­siách s pos­ta­va­mi NPC. Roz­ho­vo­ry mô­že­te viesť aj v rám­ci par­tie a dve hlav­né pos­ta­vy sa do­kon­ca čas­to roz­hod­nú po­roz­prá­vať o mo­men­tál­nych uda­los­tiach, pri­čom zo zvo­le­ných mož­nos­tí roz­ho­vo­rov sa od­vá­dza­jú pa­ra­met­re ich osob­nos­ti, kto­ré nás­led­ne ov­plyv­ňu­jú ich cel­ko­vé (nie­len bo­jo­vé) at­ri­bú­ty. Po­koj­ne sa mô­žu me­dzi se­bou (ale­bo s NPC) po­há­dať, pou­žiť svo­ju šar­man­tnosť, lo­gi­ku či za­stra­še­nie a vte­dy prí­de na mi­nih­ru ka­meň - nož­ni­ce - pa­pier, pri­čom pos­ta­va s vy­ššou kom­bi­ná­ciou cha­riz­my, za­stra­šo­va­nia, vod­cov­stva a in­te­li­gen­cie pot­re­bu­je na pres­ved­če­nie tej dru­hej zís­kať me­nej vý­hier. Prep­ra­co­va­né, však? A to je len špič­ka ľa­dov­ca.

Ce­lý svet Ori­gi­nal Sin je nes­ku­toč­ne inter­ak­tív­ny. Re­cen­zu­je­me po od­oh­ra­tí len prib­liž­ne 20 ho­dín, tak­že mno­ho zá­ko­ni­tos­tí stá­le od­ha­ľu­je­me ale­bo sme o nich len po­ču­li od os­tat­ných hrá­čov. Pos­ta­vy nap­rík­lad mô­žu zís­kať perk, kto­rý im dá schop­nosť roz­prá­vať so zvie­ra­ta­mi. Za­ži­je­te tak va­ro­va­nie od kra­vy na pas­cu, fi­lo­zo­fu­jú­ce pra­sa, hlo­dav­ce vám prez­ra­dia skrat­ku... Ale­bo vlas­tne nič z to­ho, hru mô­že­te hrať a prejsť bez to­ho, aby ste si zvie­ra­tá všim­li. Za­to pos­ta­vy NPC si vás vší­ma­jú, u kaž­dej má­te pa­ra­met­rom vy­jad­re­nú nák­lon­nosť k va­šim pos­ta­vám (ku kaž­dej zvlášť!), a po­kiaľ im vy­krá­da­te dom, rea­gu­jú adek­vát­ne - niek­to na vás vy­tiah­ne se­ke­ru a niek­to za­vo­lá strá­že. Väč­ši­nou pred­me­tov vo sve­te mož­no hý­bať, prí­pad­ne ich zob­rať do in­ven­tá­ra, pri­čom pos­ta­vy ma­jú nos­nosť od­vo­de­nú od si­ly. A k to­mu všet­ky pred­me­ty aj pos­ta­vy, ba aj povr­chy ma­jú sta­tu­sy. Na čo je to dob­ré? Sud vo­dy sa ho­dí nap­rík­lad vte­dy, ak vám v prís­tu­pe na niek­to­ré mies­to brá­ni pla­meň (sta­tus pod­la­hy je „ho­rí"). Jed­no­duch­šie sa nám však zda­lo nau­čiť jed­nu z ma­gic­kých pos­táv kúz­lo daž­ďa. Ním sme aj za­chrá­ni­li ho­ria­cu loď v prís­ta­ve a zís­ka­li si nák­lon­nosť mies­tnych NPC. A zí­de sa aj v bo­ji, pot­vo­ry so sta­tu­som „zmok­nu­té" ma­jú zní­že­nú od­ol­nosť na ľa­do­vé kúz­la, na­vy­še je tu po­tom vy­so­ká šan­cu ne­pria­te­ľa úpl­ne zmra­ziť. Beží pro­ti vám sa­mov­ra­žed­ný vy­bu­chu­jú­ci ske­le­ton? Te­le­por­tuj­te ho dop­ros­tred sku­pin­ky lu­kos­trel­cov. Sto­ja or­ko­via vo vo­de? Na­mier­te na zem kúz­lo bles­ku, troš­ku ich to vy­tra­sie.

Dvad­sať ho­dín na jed­noz­nač­né hod­no­te­nie ta­kej­to hry nes­ta­čí. S mier­nou neis­to­tou tak dá­va­me 9,5 bo­du z 10 už len pre­to, aký po­ten­ciál z hry cí­tiť len z tej­to úvod­nej čas­ti a aká ťaž­ká hra to je. A aj za to, že 20 ho­dín tu zna­me­ná „úvod", za­tiaľ čo pri iných mo­der­ných ti­tu­loch by ste hru v prie­be­hu 20 ho­dín preš­li trik­rát ce­lú. A to eš­te ne­zahŕňa­me prís­ľub v po­do­be edi­to­ra, v kto­rom pod­ľa vzo­ru Ne­verwin­ter Nights ur­či­te bu­dú vzni­kať prí­dav­ky vy­tvo­re­né hráč­mi. A dis­tri­bú­to­rov, kto­rí sa ne­roz­hod­li pod­po­riť Ori­gi­nal Sin v je­ho za­čiat­koch, te­raz mô­že bo­lieť hla­va od bú­chania do sto­la, pre­to­že kva­li­ta no­vé­ho Di­vi­ni­ty sa roz­krík­la už v štá­diu be­ta ver­zie a sta­la sa krát­ko po vy­da­ní naj­pre­dá­va­nej­šou hrou ob­cho­du Steam.

d1.jpg

d2.jpg

d3.jpg

d4.jpg

d5.jpg

Hod­no­te­nie: 9,5/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter