Ako urobiť váš router bezpečnejším?

Do­ma ju má­te sko­ro všet­ci – „wifi­nu“. A tú by ste ne­ma­li bez rou­te­ra, na kto­rý si mô­žu brú­siť zu­by ky­berkri­mi­nál­ni­ci. Úto­ky na tie­to za­ria­de­nia sú na vzos­tu­pe, a ak sa po­da­ria, útoč­ník sa do­ká­že dos­tať ku všet­kým dá­tam v pri­po­je­ných po­čí­ta­čoch, prí­pad­ne ich pri­po­jiť do bot­ne­tu. Blo­ger na spra­vo­daj­skom por­tá­li ESE­Tu WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com Rob Waugh pre­to prip­ra­vil pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE nie­koľ­ko ši­kov­ných ti­pov, ako za­cho­vať váš rou­ter bez­peč­ným.

V pr­vom ra­de si ur­či­te ne­ne­chá­vaj­te hes­lo ako ad­min, kto­ré je čas­to nas­ta­ve­né od vý­ro­by. Pr­vá vec, kto­rú uro­bí­te po vy­ba­le­ní rou­te­ra zo ška­tu­le a je­ho za­po­je­ní, by ma­la byť zme­na hes­la. To mô­že­te po­ľah­ky uro­biť na strán­ke pri po­čia­toč­nom pri­po­je­ní v po­lož­ke Nas­ta­ve­nie.

Na eš­te lep­šie za­bez­pe­če­nie sa od­po­rú­ča zme­niť fir­mvér. Ne­dáv­ny pries­kum nap­rík­lad uká­zal, že až 80 % kla­sic­kých rou­te­rov pre do­mác­nos­ti pre­da­ných on-li­ne ne­má za­plá­ta­né tzv. kri­tic­ké zra­ni­teľ­nos­ti, čo ich ro­bí pre zlo­čin­cov až príl­iš ľah­kou ko­ris­ťou. Rie­še­ním je in­šta­lá­cia al­ter­na­tív­ne­ho open sour­ce fir­mvé­ru. Ten je čas­to bez­peč­nej­ší ako pô­vod­ný ofi­ciál­ny. Ho­ci to nie je čin­nosť pre za­čia­toč­ní­kov, u skú­se­né­ho či­ta­te­ľa PC RE­VUE sa dá pred­pok­la­dať, že to zvlád­ne. Ale­bo si ná­vod na ta­kú­to ak­ciu jed­no­du­cho náj­de­te na Goog­le. Me­dzi naj­zná­mej­šie open sour­ce fir­mvé­ry pat­rí To­ma­to, DD-WRT ale­bo Open-WRT.

Pou­ží­vaj­te bez­peč­nej­šie šif­ro­va­nie. Nap­rík­lad star­šie rou­te­ry so šif­ro­va­ním WEP sú zra­ni­teľ­né, a ak váš rou­ter v nas­ta­ve­niach pou­ží­va aj en­kryp­ciu WPA, ur­či­te si zvoľ­te tú. Ak ju ne­má­te, je čas ho­diť sta­rý rou­ter do ko­ša a kú­piť si no­vý. Nie je dob­rý ná­pad ho­vo­riť me­no va­šej sie­te su­se­do­vi. Ke­by bol zlý, prez­ra­dí­te mu aj to, že prá­ve za ním sa skrý­va­jú va­še po­čí­ta­če. A ur­či­te si ne­ne­chaj­te pred­nas­ta­ve­né me­no – ním mô­že­te útoč­ní­ko­vi prez­ra­diť, aký typ rou­te­ra pou­ží­va­te, a tým mu si­tuáciu uľah­čiť. Vhod­né je zvo­liť si „taj­nú sieť“, čím sa pres­ta­ne vy­sie­lať jej me­no. Zvo­liť si ju po­tom bu­de­te môcť iba pria­mym za­da­ním na va­šom po­čí­ta­či a mo­bil­nom za­ria­de­ní. A keď­že me­no ne­bu­de „zlý“ su­sed ve­dieť, ne­bu­de ho môcť ani za­dať.

Ta­kis­to by ste ma­li ve­dieť, kto sa na va­šu Wi-Fi pri­pá­ja. V nas­ta­ve­niach rou­te­ra si mô­že­te na­vo­liť, kto­ré MAC ad­re­sy (kaž­dé za­ria­de­nie má vlas­tnú) sa bu­dú môcť pri­po­jiť, os­tat­né bu­dú mať jed­no­du­cho smo­lu. Kde tie­to MAC ad­re­sy náj­de­te? V mo­bil­nom za­ria­de­ní nap­rík­lad v sie­ťo­vých nas­ta­ve­niach – Network set­tings.

A te­raz sa mô­že­te pus­tiť do spra­vo­va­nia váš­ho rou­te­ra. Za­čať mô­že­te zme­nou hes­la, le­bo ob­mie­ňať hes­lá je dob­rý zvyk. Ná­vod, ako si vy­tvo­riť sil­né a dob­ré hes­lo, si mô­že­te náj­sť v niek­to­rom zo star­ších stĺpče­kov. Aj ten­to me­siac vám že­lá­me prí­jem­né a bez­peč­né sur­fo­va­nie na bez­drô­to­vej ale­bo akej­koľ­vek inej inter­ne­to­vej sie­ti.

Člá­nok vzni­kol v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter