Pre podnikateľov

Faktúry na webe

Pre­sun ap­li­ká­cií do clou­du neo­bi­šiel ani uži­toč­né ap­li­ká­cie pre pod­ni­ka­te­ľov. Ide o fak­tu­rač­né sys­té­my, kto­ré sa v hoj­nom poč­te mno­žia a pri­ná­ša­jú kom­fort vša­de, kde ho pou­ží­va­teľ vy­ža­du­je. Pri­ná­ša­me preh­ľad nie­koľ­kých webo­vých ap­li­ká­cií a in­for­má­cie, čo všet­ko ob­sa­hu­jú a či sa ich op­la­tí pou­ží­vať.

Ak­tuál­ny stav

Na tr­hu sú de­siat­ky on-li­ne sys­té­mov na evi­den­ciu fak­túr. Spra­vid­la kaž­dá väč­šia a zná­ma fir­ma vy­ví­ja­jú­ca eko­no­mic­ký sof­tvér priš­la na trh s vlas­tným rie­še­ním. Preh­ra­ba­li sme sa veľ­kou čas­ťou tých­to sys­té­mov a zis­ti­li, čo ma­jú spo­loč­né. Tu na­rá­ža­me aj na pr­vot­ný prob­lém, a to na vý­ber správ­ne­ho rie­še­nia pre kaž­dé­ho z vás. Mno­hí fak­tú­ry rie­ši­li buď pria­mo cez eko­no­mic­ký sof­tvér na svo­jom po­čí­ta­či, ale­bo cez exce­lov­skú ta­buľ­ku. Väč­šie fir­my si to­to rie­šia po svo­jom, ma­lí pod­ni­ka­te­lia a živ­nos­tní­ci ma­jú mož­nos­ti ot­vo­re­né a v ur­či­tých prí­pa­doch od­po­rú­ča­me vy­užiť služ­by on-li­ne. Otáz­kou zos­tá­va, či sa op­la­tí in­ves­to­vať čas do pre­pi­su fak­túr XLS do webo­vé­ho roz­hra­nia a evi­do­vať ich tam. Zo za­čiat­ku to bu­de me­nej prí­jem­ná čin­nosť, no nes­kôr zís­ka­te za­ují­ma­vé šta­tis­ti­ky. Ok­rem iné­ho je tu vždy zá­klad­ná mož­nosť, a to evi­do­va­nie nep­la­ti­čov ale­bo tých, kto­rí meš­ka­jú so splat­nos­ťou fak­túr. Na dru­hej stra­ne aj tých, kto­rí si zá­väz­ky vo­či vám pl­nia na­čas. Z poh­ľa­du sys­té­mu CRM na ten­to účel je vý­ho­da jas­ná. Poz­re­li sme sa na päť fak­tu­rač­ných sys­té­mov v clou­de, kto­ré umož­nia vy­tvá­rať fak­tú­ry úpl­ne za­dar­mo. Ďal­ším kri­té­riom bo­lo, aby niek­to­ré služ­by, ak už za ne bu­de­te mu­sieť za­pla­tiť, ne­bo­li kri­tic­ké pre pou­ží­va­nie služ­by. Vy­ne­cha­li sme z preh­ľa­du tie, kto­ré umož­ňu­jú evi­do­vať nap­rík­lad dve fak­tú­ry me­sač­ne za­dar­mo a os­tat­né za pop­la­tok, prí­pad­ne tre­ba pla­tiť za kaž­dú fak­tú­ru sa­mos­tat­ne. Sčí­ta­né a pod­čiarknu­té, sú tu dva­ja hlav­ní fa­vo­ri­ti.

iK­ROS

ikros.png

Roz­hra­nie iK­ros vy­ze­rá ako pa­pie­ro­vá fak­tú­ra - je vy­ni­ka­jú­ce pre kaž­dé­ho, kto s tým­to sys­té­mom za­čí­na a nah­rá­dza nap­rík­lad ta­buľ­ky v Exce­li

Pros­tre­die iK­ros nás os­lo­vi­lo naj­mä pre svo­ju po­dob­nosť s fak­tú­ra­mi, ako ich reál­ne poz­ná­te zo svoj­ho ta­buľ­ko­vé­ho prog­ra­mu ale­bo pod­ľa vzo­ru va­šich ob­chod­ných par­tne­rov. Na vir­tuál­ny list pa­pie­ra sa vy­pl­nia všet­ky úda­je o par­tne­roch, plat­bách za jed­not­li­vé po­lož­ky a ďal­šie úda­je. Skrát­ka všet­ko, čo má ak­tuál­na fak­tú­ra ob­sa­ho­vať. Uk­la­da­nie fak­túr je auto­ma­tic­ké po kaž­dej zme­ne. For­mu­lár je prip­ra­ve­ný na IBAN tva­ry úč­tov aj plat­by Pay by square. Vý­stu­pom je do­ku­ment PDF, kto­rý sa dá pria­mo z roz­hra­nia clou­do­vej ap­li­ká­cie od­os­lať na e-mail. Ne­chý­ba ani sprie­vod­ný text ob­sa­hu­jú­ci zá­klad­né úda­je vo fak­tú­re, tak ako ho poz­ná­te nap­rík­lad z fak­túr ope­rá­to­rov. Prí­jem­ca mô­že za­pla­tiť aj bez to­ho, aby mu­sel ot­vá­rať sú­bor PDF, keď­že všet­ko pot­reb­né má v te­le e-mai­lo­vej sprá­vy. Vy­užiť mô­že­te an­glic­ký aj ne­mec­ký prek­lad fak­túr. Vlo­žiť sa dá vlas­tné lo­go a me­niť mož­no aj sys­tém čís­lo­va­nia. Aby ste úda­je par­tne­rov ne­mu­se­li za­dá­vať ruč­ne, je tu mož­nosť vy­tvo­riť si ich zoz­nam v sa­mos­tat­nej čas­ti. V rám­ci fun­kcio­na­li­ty CRM ne­chý­ba mož­nosť pri­da­nia na­ro­de­nín kon­tak­tu. Vy­užiť mô­že­te da­ta­bá­zu slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a za­dať tak nap­rík­lad len ná­zov ale­bo IČO a os­tat­né úda­je sa auto­ma­tic­ky vy­pl­nia. V sys­té­me ne­chý­ba vy­tvá­ra­nie zá­lo­ho­vých fak­túr. Zob­ra­ze­nie fak­túr mož­no filtro­vať pod­ľa splat­nos­ti, uh­ra­de­ných, neuh­ra­de­ných fak­túr ale­bo vy­sta­ve­ných po­lo­žiek. Ho­ci nie je dos­tup­ná špe­cia­li­zo­va­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia, to­to je náš fa­vo­rit jed­nak v roz­hra­ní, jed­nak cel­ko­vej prí­ve­ti­vos­ti.

Link: www.ik­ros.sk

Ce­na: za­dar­mo

iDok­lad

iDoklad.png

iDok­lad pre pok­ro­či­lých a s uni­kát­ny­mi fun­kcia­mi ne­má kon­ku­ren­ciu, no pros­tre­die je vzhľa­dom na vý­ba­vu mier­ne ná­roč­nej­šie

To­to je tro­chu iná li­ga. Ide o je­den z naj­vy­ba­ve­nej­ších fak­tu­rač­ných sys­té­mov na slo­ven­skom a čes­kom tr­hu. Dos­ta­ne­te uni­kát­ne fun­kcie na­po­je­né na spô­sob CRM, no úpl­ný za­čia­toč­ník si bu­de na množ­stvo fun­kcií chví­ľu zvyk­núť. Nám sa iDok­lad pá­čil prá­ve pre mož­nosť evi­do­vať viac úda­jov o zá­kaz­ní­koch a zís­ka­vať o nich re­le­van­tné dá­ta. Na úvod­nej strán­ke to­tiž má­te v preh­ľa­dom gra­fe in­for­má­ciu o vy­da­ných fak­tú­rach - zá­lo­ho­vých, uh­ra­de­ných aj neuh­ra­de­ných. Zá­ro­veň má­te preh­ľad o cel­ko­vej su­me neuh­ra­de­ných fak­túr v roz­sa­hu rôz­nych ter­mí­nov splat­nos­ti. Špe­cia­li­tou je pri­dá­va­nie po­lo­žiek z vlas­tné­ho cen­ní­ka. Tie si mô­že­te na­de­fi­no­vať a po­tom ich len pri­dá­vať, nič net­re­ba opa­ko­va­ne vy­pi­so­vať. Množ­stvo a su­my sa auto­ma­tic­ky pre­rá­ta­va­jú. Sa­moz­rej­mosť je vlas­tné čís­lo­va­nie fak­túr. V zoz­na­me po­tom vid­no bež­né fak­tú­ry, dob­ro­pi­sy, zá­lo­ho­vé, ako aj pra­vi­del­né. Pos­led­ná mož­nosť je auto­ma­ti­zo­va­nie spra­co­va­nia fak­túr na služ­by, kto­ré pra­vi­del­ne fak­tu­ru­je­te za ur­či­té ob­do­bie. Ne­chý­ba tlač ale­bo po­sie­la­nie e-mai­lom či už jed­nej, ale­bo veľ­ké­ho poč­tu fak­túr. Ta­kis­to je dos­tup­né de­fi­no­va­nie vlas­tných kon­tak­tov na jed­no­duch­šie vy­pl­ňo­va­nie par­tne­rov. Aj tu si mô­že­te fak­tú­ru up­ra­viť. Na vý­ber sú tri vzhľa­dy, z to­ho je­den fa­reb­ný, a to vo via­ce­rých va­rian­toch. Pri­da­nie vlas­tné­ho lo­ga je sa­moz­rej­mosť, pri­čom v rám­ci pro­ce­su má­te hneď aj ná­vod, ako lo­go pri­dať, aký by ma­lo mať for­mát a veľ­kosť na čo naj­lep­šie zob­ra­ze­nie. Vcel­ku ide o vy­ni­ka­jú­cu ap­li­ká­ciu, kto­rá je na­vy­še dos­tup­ná aj pre mo­bil­né za­ria­de­nia s iOS, An­droi­dom a Win­dows Pho­ne. Nech už pou­ží­va­te aké­koľ­vek mo­bil­né za­ria­de­nie, mô­že­te pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať ten­to clou­do­vý sys­tém.

Link: www.idok­lad.cz

Ce­na: za­dar­mo

Ďal­šie ap­li­ká­cie

Ho­ci os­tat­né ap­li­ká­cie nie sú úpl­ne za­dar­mo, nez­na­me­ná to, že by ne­pos­kyt­li prí­nos­né fak­tu­ro­va­nie v clou­de. Vy­užiť mô­že­te služ­by ap­li­ká­cie www.on­li­ne­fak­tu­ra­cia.sk. Tá pos­ky­tu­je tri fak­tú­ry za me­siac za­dar­mo. K to­mu je mož­nosť za­dať de­sať od­be­ra­te­ľov, je­den ban­ko­vý účet a 50 po­lo­žiek cen­ní­ka. Za pop­la­tok 1,90 EUR/mes. je mož­né zvý­še­nie na 10 fak­túr a 100 od­be­ra­te­ľov. Cen­ní­ko­vé po­lož­ky sú bez li­mi­tu. Ni­čím neob­me­dze­ná ver­zia vy­jde na 9,90 EUR/mes. Po­dob­ne je na tom služ­ba iFak­tu­ry.sk, kto­rá za­dar­mo pos­kyt­ne 10 fak­túr za rok, no ob­sa­hu­je v nich rek­la­mu a nie je mož­né pria­me od­osie­la­nie na e-mail. Za 2 eurá na me­siac zís­ka­va­te neob­me­dze­nú ver­ziu.

Ver­dikt PC RE­VUE

Vy­ber dvoch fa­vo­ri­tov bol viac-me­nej jas­ný. Sú to veľ­ké fir­my, kto­ré si mô­žu do­vo­liť pre­vádz­ko­vať sys­tém úpl­ne za­dar­mo. Špe­ciál­ne sme si da­li po­zor, aby tu ne­bo­li žiad­ne há­či­ky ani skry­té pod­mien­ky. iK­ROS od­po­rú­ča­me za­čia­toč­ní­kom, kto­rí chcú mig­ro­vať fak­tú­ry do clou­du a ne­pot­re­bu­jú extra fun­kcie a de­tail­né preh­ľa­dy. Dos­ta­nú všet­ko pod­stat­né a v prí­jem­nom vy­ho­to­ve­ní. iDok­lad je sil­ná ká­va me­dzi po­dob­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. Z hľa­dis­ka fun­kčnej vý­ba­vy ne­má kon­ku­ren­ciu. Pre to­ho, kto chce úpl­nú vý­ba­vu, je to správ­ny sys­tém. Pod­ľa nás mô­že spo­čiat­ku za­čia­toč­ní­kov mier­ne od­ra­diť. Os­tat­né služ­by na inter­ne­te sú si ce­no­vo veľ­mi po­dob­né a po­hy­bu­jú sa v prie­mer­nej su­me 15 EUR za rok pri neob­me­dze­ných ver­ziách.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter