Neviete, kam na víkend?

Google Flights

google_flights.jpg Od ro­ku 2011 je v USA dos­tup­ná služ­ba Goog­le Flights. Bez veľ­kých os­láv ju ne­dáv­no spo­loč­nosť spus­ti­la napl­no už aj pre Euró­pu. Vrá­ta­ne níz­ko­nák­la­do­vých le­tec­kých spo­loč­nos­tí, s reál­nym zob­ra­ze­ním cien s mož­nos­ťou pria­me­ho boo­ko­va­nia le­te­niek (nep­la­tí pre všet­ky spo­loč­nos­ti) a množ­stvom filtrov. Po­vie­te si, čo je na tom, veď ta­kých­to slu­žieb exis­tu­jú tuc­ty.

Goog­le vy­chá­dza z ob­rov­skej (ním vlas­tne­nej) da­ta­bá­zy a vďa­ka svo­jim al­go­rit­mom vy­hľa­dá­va­nia pos­ky­tu­je nie­čo, v čom kon­ku­ren­cia ne­má šan­cu. Rých­losť. Bles­ku­rých­le vy­hľa­dá­va­nia, okam­ži­té ap­li­ko­va­nie filtrov v reál­nom ča­se, žiad­ne na­čí­ta­nie strá­nok. A Goog­le Flights si ob­ľú­bia naj­mä tí, kto­rí ne­ve­dia, kam chcú ces­to­vať, no pri­tom chcú ces­to­vať lac­no. Ako na to? Hľa, www.goog­le.com/flights.

K dis­po­zí­cii v slo­ven­či­ne

Expe­dia, Or­bitz, Kayak.com, Pri­ce­li­ne, Tra­vel­zoo - naj­zná­mej­šie za­hra­nič­né služ­by, kto­ré na Slo­ven­sku vy­uží­va mi­ni­mál­ne množ­stvo ľu­dí, pre­to­že nie sú dos­tup­né v slo­ven­či­ne. Služ­ba Goog­le Flights slo­ven­či­nu pod­po­ru­je, a to od úvod­né­ho oboz­ná­me­nia až po zá­ve­reč­né boo­ko­va­nie (ak ne­bu­de­te pres­me­ro­va­ní na strán­ku le­tec­kej spo­loč­nos­ti). Keď si ot­vo­rí­te strán­ku www.goog­le.com/flights, nez­ľak­ni­te sa, že sú ce­ny v ame­ric­kých do­lá­roch. V spod­nej čas­ti strán­ky po­ľah­ky zme­ní­te me­nu. Pri vy­hľa­dá­va­ní le­te­niek si vy­be­rá­te, či chce­te jed­nos­mer­nú ale­bo spia­toč­nú le­ten­ku.

Ak plá­nu­je­te ces­tu do rôz­nych des­ti­ná­cií za se­bou, skús­te sa poh­rať a ne­ku­po­vať si jed­nos­mer­né le­ten­ky, nie­ke­dy bý­va­jú spia­toč­né le­ten­ky lac­nej­šie - po­tom sta­čí na spia­toč­nú ces­tu ne­nas­tú­piť. Ak ste me­nej roz­hod­ní, Goog­le Flights vám po­nú­ka mož­nosť za­dať päť od­le­to­vých a päť príl­eto­vých miest a me­dzi ni­mi vy­hľa­dá­vať spo­je­nia. Kó­dy le­tísk ale­bo náz­vy miest sta­čí od­de­liť čiar­ka­mi, prí­pad­ne si ne­chať vy­hľa­dá­va­cím po­ľom navr­hnúť (po stla­če­ní +) ti­py na naj­bliž­šie le­tis­ká.

Vy­hľa­dá­va­nie mô­že­te filtro­vať pod­ľa le­tec­kých alian­cií (One World, Sky­Team či Star Allian­ce), čo je vý­hod­né naj­mä pre zbe­ra­te­ľov míľ. Vy­be­rať si mô­že­te me­dzi štyr­mi typ­mi tried a pod­ľa to­ho, či ces­tu­je­te sa­mi, ste via­ce­rí ale­bo má­te de­ti. Ne­ná­vi­dí­te pris­ko­ré od­le­ty ale­bo veľ­mi nes­ko­ré príl­ety? Aj to­to mô­že­te na Goog­le Flights vy­filtro­vať. Maximál­na dĺžka ces­ty, kto­rú si mož­no nap­lá­no­vať, mô­že mať 25 dní.

gf_europa.png

Goog­le Flights vie vy­hľa­dá­vať tak, ako to ma­jú ľu­dia ra­di a ako to kon­ku­ren­cia nie vždy vie - tak­to sme hľa­da­li let z Vied­ne, Bra­tis­la­vy ale­bo Bu­da­peš­ti kam­koľ­vek do Euró­py na naj­bliž­ší ví­kend v ča­se pí­sa­nia člán­ku v ce­ne do 400 eur. Vý­ber bol sluš­ný.

Ne­vie­te, kam na ví­kend?

Jed­na z naj­lep­ších vlas­tnos­tí Goog­le Flights je hro­mad­né vy­hľa­dá­va­nie lac­ných le­te­niek napr. na naj­bliž­ší ví­kend. Do­kon­ca mô­že­te do vy­hľa­dá­va­cích po­lí­čok za­dať, že od naj­bliž­šie­ho piat­ka do ne­de­le chce­te z Vied­ne ale­bo Bra­tis­la­vy od­le­tieť kam­koľ­vek do Euró­py a nech­ce­te pri­tom mi­núť viac ako 200 eur. Bez Goog­le Flights by ste mu­se­li buď pre­beh­núť nie­koľ­ko strá­nok níz­ko­nák­la­do­vých prep­rav­cov, ale­bo vy­užiť po­mal­šie za­hra­nič­né vy­hľa­dá­va­če. Goog­le Flights vám od­po­veď na va­šu po­žia­dav­ku po­núk­ne za pár se­kúnd a zob­ra­zí vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia s ob­ráz­ka­mi miest v tzv. štý­le man­son.

S ce­na­mi sa mô­že­te poh­rať, bež­ec sa dá po­sú­vať vždy o 50 eur. Kaž­dé ap­li­ko­va­nie no­vé­ho filtra za­be­rie iba pár se­kúnd, pot­reb­ných na to, aby sa vý­sled­ky ak­tua­li­zo­va­li. Ak sa vám návrh des­ti­ná­cie pá­či, sta­čí na mes­to klik­núť (na da­ný ob­rá­zok). Nás­led­ne sa zob­ra­zí zoz­nam všet­kých le­tec­kých spo­je­ní do da­né­ho mes­ta, zo­ra­de­ný pod­ľa cien. Ce­ny le­te­niek, kto­ré zob­ra­zu­je Goog­le Flights, sú s roz­die­lom nie­koľ­kých cen­tov reál­ne ce­ny le­te­niek spo­lu s pop­lat­ka­mi. Ak sa vám te­da da­ný let poz­dá­va, sta­čí naň opäť klik­núť a vy­brať zá­ve­reč­nú čer­ve­nú iko­nu Re­zer­vo­vať s..., kde sú tri bod­ky väč­ši­nou nah­ra­de­né náz­vom le­tec­kej spo­loč­nos­ti, v kto­rej si da­ný let v ko­neč­nom efek­te za­boo­ku­je­te.

Pri na­šom tes­to­va­ní sme úmy­sel­ne vy­be­ra­li aj níz­ko­nák­la­do­vých prep­rav­cov, kde bý­va on-li­ne boo­ko­va­nie nie­ke­dy „zá­bav­né", ale Goog­le Flights vás dos­ta­ne do bo­du, kde už bu­dú na strán­ke do­dá­va­te­ľa va­še le­ty vy­bra­né. V prí­pa­de niek­to­rých le­tec­kých spo­loč­nos­tí bu­de tre­ba le­ten­ky ob­jed­nať te­le­fo­nic­ky, ale aj v tom­to prí­pa­de ce­ny le­te­niek súh­la­sia. Po­zor, ak ste pri on-li­ne re­zer­vá­cii uro­bi­li prek­lep v me­ne ces­tu­jú­ce­ho ale­bo ste vy­bra­li nes­práv­ny dá­tum, s tý­mi­to op­ra­va­mi vám už Goog­le Flights ne­po­mô­že.

gf_ryanair.png

Pri hľa­da­ní le­te­niek v Euró­pe ne­za­bú­da Goog­le ani na níz­ko­nák­la­do­vé le­tec­ké spo­loč­nos­ti ako Rya­nair, Ni­ki či Wiz­zair

Ako čo naj­viac ušet­riť

Goog­le Flights je krás­na po­môc­ka naj­mä pre „níz­ko­roz­poč­to­vých" ces­tu­jú­cich, štu­den­tov či ľu­dí, kto­rí mi­lu­jú ces­to­va­nie, ale ne­ma­jú na to pri­ve­ľa pros­tried­kov. Pri vy­hľa­dá­va­ní le­tov do kon­krét­ne­ho mies­ta si to­tiž mô­že­te vy­ge­ne­ro­vať ka­len­dár s vý­vo­jom cien pod­ľa pos­tu­pu­jú­ce­ho ča­su. Ak chce­te zis­tiť, či je ces­to­va­nie v iných ter­mí­noch lac­nej­šie, pre­suň­te nás­troj na vý­ber dá­tu­mov dop­re­du ale­bo do­za­du, prí­pad­ne si poz­ri­te le­ty v stĺpco­vom gra­fe. Prá­ve stĺpco­vý graf krás­ne zob­ra­zu­je vý­voj cien v ča­se vo zvo­le­nej des­ti­ná­cii. Ne­za­bud­ni­te ani na ma­po­vé pre­po­je­nie.

Pl­né kru­hy na ma­pe zna­me­na­jú le­tis­ká, kto­ré vy­ho­vu­jú váš­mu za­da­niu. Pri pr­vot­nom sur­fo­va­ní zis­tí­te, že exis­tu­je množ­stvo men­ších le­tísk, kam sa dá aj v Euró­pe lie­tať, ho­ci ste o tom ani ne­ve­de­li. Ak ste ob­me­dze­ní ča­som, prav­de­po­dob­ne bu­de­te nú­te­ní vy­užiť pria­me le­ty. No ak vás čas net­la­čí, ur­či­te filtruj­te vy­hľa­dá­va­nie s mož­nos­ťou me­dzip­ris­tá­tí. Tie­to le­ten­ky sú zväč­ša lac­nej­šie. Tá­to voľ­ba filtra by ma­la byť aj u no­vé­ho pou­ží­va­te­ľa už štan­dar­dne za­pnu­tá.

gf_graf.png

Ka­len­dár zob­ra­zí ce­ny le­te­niek do zvo­le­nej des­ti­ná­cie na naj­bliž­šie dva me­sia­ce. Stĺpco­vý graf uka­zu­je vý­vin cien eš­te ďa­lej. Pou­ží­va­teľ tak má krás­ny preh­ľad o tom, ke­dy sú le­ten­ky naj­lac­nej­šie a ke­dy naj­drah­šie.

Ne­vý­ho­dy a hod­no­te­nie

Goog­le Flights je o le­ten­kách. Ne­mô­že­te si za­re­zer­vo­vať ho­tel či iný typ uby­to­va­nia, ob­jed­nať auto či dopl­niť akú­koľ­vek inú služ­bu. Ak chce­te ces­to­vať, väč­ši­nou hľa­dá­te všet­ky služ­by na jed­nom mies­te, v tom­to je kon­ku­ren­cia lep­šia. Goog­le však uka­zu­je, že vie pos­kyt­núť pou­ží­va­te­ľom su­per rých­losť. Pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­va­ná bo­ha­tá in­for­mač­ná da­ta­bá­za vrá­ta­ne des­ti­ná­cií v Euró­pe (aj Slo­ven­ska) a ta­kis­to vrá­ta­ne níz­ko­nák­la­do­vých prep­rav­cov s reál­ny­mi ce­na­mi le­te­niek. A vy­hľa­da­nie kon­krét­ne­ho naj­lac­nej­šie­ho spo­je­nia netr­vá viac ako pár se­kúnd.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter