Testujeme najnovšie fotoaparáty

Či už im ho­vo­rí­te mirrorless, bez­zr­kad­lov­ky, DSLM, ale­bo Com­pact Sys­tem Ca­me­ras (te­da kom­pak­ty s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi, CSC), is­te uz­ná­te, že sú me­dzi ni­mi čo­raz za­ují­ma­vej­šie a po­pu­lár­nej­šie mo­de­ly. My sme up­ly­nu­lý me­siac tes­to­va­li dve za­ují­ma­vé no­vin­ky - jed­nu pre me­nej ná­roč­ných fo­tog­ra­fov a jed­nu, kto­rá chce os­lo­viť pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov aj tvor­cov vi­dea.

Pa­na­so­nic Lu­mix GH4

Sys­tém Mic­ro Four Thirds, M43, zna­me­ná sní­mač s po­me­rom strán 4:3 a po­lo­vič­nou plo­chou op­ro­ti roz­me­ru full fra­me v pro­fe­sio­nál­nych zr­kad­lov­kách. Me­dzi mirrorless fo­toa­pa­rát­mi je to je­den z naj­roz­ší­re­nej­ších sys­té­mov aj vďa­ka to­mu, že ne­pat­rí pod je­di­nú fir­mu ako je­ho kon­ku­ren­ti, vo vý­vo­ji tiel fo­toa­pa­rá­tov sú­ťa­žia a zá­ro­veň si tak tro­chu nav­zá­jom po­má­ha­jú Pa­na­so­nic a Olym­pus (a čer­stvo sa k nim pri­dá­va oži­ve­ný Ko­dak). Ob­jek­tí­vov exis­tu­je veľ­ký po­čet, nie­len od tých­to dvoch spo­loč­nos­tí. Niet sa po­tom čo ču­do­vať, že sa ob­ja­vu­jú aj mo­de­ly orien­to­va­né na pro­fe­sio­ná­lov, a to nie­len fo­tog­ra­fov. Pa­na­so­nic chce s GH4 nad­via­zať na le­gen­dár­ny GH2 a cel­kom po­da­re­ný GH3, kto­ré bo­li po­va­žo­va­né za jed­ny z naj­lep­ších tiel na nak­rú­ca­nie vi­dea. GH4 si ten­toraz trú­fa bo­jo­vať o trón naj­lep­šie­ho fo­toa­pa­rá­tu M43, o kto­rý sa usi­lu­je aj dáv­nej­šie pred­sta­ve­ný a dob­re hod­no­te­ný Olym­pus OM-D E-M1. Má však vô­bec fo­toa­pa­rát for­má­tu M43 zmy­sel ako pro­fe­sio­nál­ny nás­troj? Od­po­veď by sa ma­la uk­rý­vať v špe­ci­fi­ká­ciách a ob­ra­zo­vej kva­li­te, na kto­ré sa hneď po­zrie­me.

pana1.jpg

Hlav­nou vý­ho­dou sys­té­mu M43 by ma­li byť roz­me­ry te­la, čo pla­tí pri dr­vi­vej väč­ši­ne mo­de­lov vrá­ta­ne po­da­re­né­ho, moc­ne vy­ba­ve­né­ho, no na­priek to­mu krás­ne kom­pak­tné­ho Pa­na­so­ni­cu Lu­mix GX7. Pre ro­di­nu mo­de­lov GH to však nep­la­tí, sta­vi­li na kla­sic­ký zr­kad­lov­ko­vý di­zajn s veľ­kým úcho­pom, tra­dič­ne umies­tne­ným hľa­dá­či­kom a množ­stvom ov­lá­da­cích pr­vkov. Roz­me­ry ani hmot­nosť naš­ťas­tie nie sú až ta­ké veľ­ké ako pri pro­fe­sio­nál­nych DSLR, po­kiaľ si te­da ne­do­kú­pi­te a ne­doin­šta­lu­je­te prí­dav­ný ba­té­rio­vý úchop. Vy­klá­pa­cí dis­plej s mož­nos­ťou pl­né­ho po­lo­ho­va­nia vy­uží­va tech­no­ló­giu OLED s vy­so­kým kon­tras­tom, má roz­lí­še­nie vy­še mi­lió­na bo­dov a po­mer strán 3:2, za­tiaľ čo hľa­dá­čik OLED má roz­lí­še­nie až 2,36 mi­lió­na bo­dov a vďa­ka vy­so­kej ob­no­vo­va­cej frek­ven­cii a 100 % pok­ry­tiu scé­ny je ra­dosť s ním pra­co­vať.

pana2.jpg

Ke­by sme hod­no­ti­li ten­to mo­del čis­to ako fo­toa­pa­rát, vy­šlo by nám, že je to len ľah­ký up­da­te pre­doš­lej ge­ne­rá­cie. Má no­vý sní­mač s nez­me­ne­ným roz­lí­še­ním 16 Mpx, no za­pra­co­va­lo sa na vy­ššom dy­na­mic­kom roz­sa­hu. Zme­nil sa pro­ce­sor, kto­rý je v no­vej ver­zii štvor­jad­ro­vý a umož­ňu­je extrém­ne rých­ly od­po­čet dát zo sní­ma­ča, vďa­ka čo­mu mô­že­te v pl­nom roz­lí­še­ní fo­tiť 12-krát za se­kun­du. Ak chce­te po­čas sek­ven­cie aj doos­tro­vať, tá­to rých­losť kles­ne na 7 zá­be­rov/s. Lep­šia me­cha­nic­ká uzá­vier­ka zna­me­ná mož­nosť rých­lej­šej syn­chro­ni­zá­cie s bles­kom už od 1/250 se­kun­dy.

pana3.jpg Os­tre­nie pre­bie­ha po­mo­cou de­tek­cie kon­tras­tu na 49 ob­las­tiach a vďa­ka no­vej me­tó­de Depth from De­fo­cus (hĺbka z ro­zos­tre­nia), kom­pa­ti­bil­nej len s ob­jek­tív­mi Pa­na­so­nic, by ma­lo tr­vať iba 0,07 se­kun­dy. Tá­to me­tó­da sa spo­lie­ha na dá­ta z ob­jek­tí­vu o vlas­tnos­tiach ro­zos­tre­nia ob­ra­zu, z kto­rých vie ur­čiť, ako ďa­le­ko je sub­jekt, te­da ako pres­ne má os­triť. Je nao­zaj rých­la, fun­gu­je aj v prek­va­pi­vo sla­bom svet­le. Vcel­ku sme ma­li po­cit, že GH4 os­trí rov­na­ko rých­lo a spo­ľah­li­vo v extrém­ne sla­bom svet­le ako nov­šie full fra­me mo­de­ly zr­kad­lo­viek Ca­non. Veľ­kú poch­va­lu si za­slú­ži expo­no­va­nie scé­ny, kto­ré pre­bie­ha me­ra­ním cez 1,728 zón. Ak v re­ži­me bo­do­vé­ho či na stred vá­že­né­ho me­ra­nia os­trí­te na bod zvo­le­ný do­ty­kom na dis­ple­ji, vy­po­čí­ta­va sa expo­zí­cia prá­ve oko­lo toh­to bo­du. S ta­kou­to tech­no­lo­gic­kou vý­ba­vou sa ne­mu­sí­te báť ne­vy­da­re­nej fot­ky, ak na­vy­še fo­tí­te do RAW, bu­de­te mi­mo­riad­ne nad­še­ní z extra mož­nos­tí a kva­li­ty zá­be­rov. Mož­no z nich to­tiž vy­tiah­nuť eš­te lep­šie zá­be­ry, než sú JPG pria­mo z apa­rá­tu.

Len­že GH4 nie je len fo­toa­pa­rát, je to aj ka­me­ra a na trh pri­chá­dza ako re­vo­luč­ný mo­del prá­ve v tej­to ob­las­ti. Ide to­tiž o pr­vý mo­del s mož­nos­ťou zá­zna­mu 4K vi­dea (a nas­le­do­vať ho bu­de čos­ko­ro full fra­me mo­del So­ny Al­pha 7S), pri­čom Pa­na­so­nic je už od čias GH2 zná­my moc­ný­mi nás­troj­mi na vi­deo a pris­pô­so­bi­vos­ťou. Mno­hí nad­šen­ci vi­dea oča­ká­va­li GH4 ako no­vé­ho spa­si­te­ľa, kto­rý im dá do rúk pod­stat­ne lep­šie mož­nos­ti než ak­tuál­ne zr­kad­lov­ky. Mô­že­me s ra­dos­ťou kon­šta­to­vať, že skla­ma­ní ne­bu­dú - GH4 nak­rú­ca naj­lep­šie vi­deá, aké sme za­tiaľ z fo­toa­pa­rá­tu vi­de­li, pod­ľa od­bor­ní­kov na vi­deo sa do­ťa­hu­je do­kon­ca aj na ka­me­ry Red Epic, kto­rých vý­ho­dou je zá­znam RAW vi­dea a väč­šia pris­pô­so­bi­vosť, no z hľa­dis­ka os­tros­ti je s GH4 za­rov­no. To zna­me­ná, že GH4 je na mí­le pred os­tat­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi. Zna­me­ná to ta­kis­to, že ten­to 1500-euro­vý mo­del vám po­núk­ne vi­deo s de­tail­nos­ťou, akú do­sa­hu­jú pro­fe­sio­nál­ne ka­me­ry s ce­na­mi za­čí­na­jú­ci­mi sa nad 10-ti­síc.

Ak bu­de­me vi­deos­chop­nos­ti GH4 po­rov­ná­vať len s os­tat­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi, bu­dú je­ho vý­ho­dy jed­noz­nač­né. Prík­la­dom je elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik (EVF), kto­rý zr­kad­lov­ky ne­ma­jú, tak­že pri nak­rú­ca­ní sa mu­sí­te spo­lie­hať len na ži­vý náh­ľad na dis­ple­ji. Čo to zna­me­ná po­čas sl­neč­ných dní? Že to­čí­te sko­ro nas­le­po ale­bo so se­bou mu­sí­te vlá­čiť dra­hý nad­sta­vec, kto­rý z dis­ple­ja uro­bí hľa­dá­čik. GH4 vám na EVF ale­bo vy­klá­pa­com dis­ple­ji uká­že všet­ko vo fi­nál­nej po­do­be, na­vy­še k to­mu pri­dá uži­toč­né fun­kcie, ako je fo­cus pea­king, te­da roz­svie­te­nie za­os­tre­ných pixelov v scé­ne, vďa­ka čo­mu je ma­nuál­ne os­tre­nie hrač­ka. Expo­zí­ciu vám za­se po­mô­že tra­fiť efekt zeb­ry na pre­pá­le­ných ale­bo po­dexpo­no­va­ných čas­tiach scé­ny. GH4 je rov­na­ko od­ol­ný pro­ti živ­lom ako nap­rík­lad Ca­non 5D Mark III, no pre­ko­ná­va ho v de­tail­nos­ti a os­tros­ti vi­dea, pri­čom to­to pla­tí, aj keď nas­ta­ví­te zá­znam v rov­na­kom roz­lí­še­ní a dá­to­vom to­ku. Len­že GH4 eš­te mô­že ísť vy­so­ko nad, po­koj­ne mô­že nak­rú­cať full HD pri 60 FPS a 200 Mbps bit­ra­te (!) ale­bo 30 FPS vi­deo s roz­lí­še­ním 4K a 100 Mbps bit­ra­te. Ak sa pý­ta­te, na čo je dob­ré 4K, kým nie sú ro­zum­ne dos­tup­né mo­ni­to­ry, od­po­ve­ďou je kva­li­ta pri „downsam­plo­va­ní" zo 4K do full HD - vý­sled­né vi­deo je vý­raz­ne bo­hat­šie na de­tai­ly než pria­my full HD zá­znam. Na­vy­še ak má­te zdro­je nak­rú­te­né v 4K, mô­že­te pra­co­vať s vý­rez­mi , postpro­duk­čnou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu či pri­da­ným po­hy­bom ka­me­ry. Sú­bo­ry do­kon­ca ani nie sú ove­ľa väč­šie než kva­lit­ný full HD zá­znam. GH4 uk­la­dá 4K vi­deo iba pri pou­ži­tí rých­lej kar­ty SD trie­dy U3, kto­rá je schop­ná za­zna­me­ná­vať s rých­los­ťou 240 Mb/s. Na kar­tu sa uk­la­dá vi­deo v 8-bi­to­vom for­má­te so vzor­ko­va­ním fa­reb­nej in­for­má­cie 4:2:0, cez HDMI mô­že­te pri­tom za­sie­lať do exter­né­ho zá­zna­mo­vé­ho za­ria­de­nia 8-bi­to­vý tok 4:2:2 ale­bo v prí­pa­de, že vô­bec ne­pou­ži­je­te kar­tu SD, bu­de exter­ne mož­né za­zna­me­nať 10-bi­to­vý 4:2:2 stream. Ok­rem to­ho mô­že­te dopl­niť GH4 prí­dav­nou jed­not­kou DMW-YAGH, kto­rá do vý­ba­vy pri­dá množ­stvo ko­nek­to­rov, nap­rík­lad vstu­py pre SDI a pre XLR audio plus 4 vý­stu­py HDMI.

GH4 ako ka­me­ra má aj svo­je ne­vý­ho­dy, nap­rík­lad v plyt­kej hĺbke os­tros­ti, kto­rá sa od­ví­ja od men­šie­ho sní­ma­ča, ne­mô­že kon­ku­ro­vať full fra­me zr­kad­lov­kám. V tom sa však skrý­va aj ne­ná­pad­ná vý­ho­da - s GH4 je ľah­šie správ­ne za­os­triť a mô­že­te ním po­ľah­ky do­siah­nuť zá­be­ry, kde sú za­os­tre­né všet­ky sub­jek­ty na­raz. GH4 preh­rá­va aj v kva­li­te zá­zna­mu pri vy­so­kom ISO, ho­ci chvá­ly­hod­né je, že to poz­nať až od hod­no­ty ISO 6400. Prek­va­pi­vý je fakt, že vďa­ka vy­ššej os­tros­ti a de­tail­nos­ti vy­ze­rá vý­stup z GH4 lep­šie pri naj­niž­ších hod­no­tách ISO. Efekt rolling shut­ter je, žiaľ, stá­le vi­di­teľ­ný pri rých­lom otá­ča­ní apa­rá­tu, to­to však pla­tí pre všet­ky mo­de­ly a zba­ví­te sa ho až na pro­fe­sio­nál­nej vý­ba­ve. Na dru­hej stra­ne po­te­ší, že pri GH4 ne­na­ra­zí­te na moi­ré ale­bo alia­sing vďa­ka toľ­ko omie­ľa­nej de­tail­nos­ti. Nás osob­ne tro­chu skla­mal ti­me lap­se, te­da ča­soz­ber­ný re­žim, od kto­ré­ho by sme oča­ká­va­li de­tail­nej­šie mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia a viac in­for­má­cií pred tým, než spus­tí­me 10-ho­di­no­vý zá­znam. Vy­ššej pou­ži­teľ­nos­ti by tiež po­moh­la dlh­šia vý­drž na ba­té­riu, kde za­tiaľ jas­ne ve­dú zr­kad­lov­ky.

Ver­dikt PC RE­VUE? Vý­bor­ný fo­toa­pa­rát, jed­no z naj­lep­ších dvoch tiel so sní­ma­čom M43, veľ­mi rých­le a po­koj­ne pou­ži­teľ­né aj na pro­fe­sio­nál­nu tvor­bu. Ale zá­ro­veň je to naj­lep­ší nás­troj na vi­deo­záz­nam spo­me­dzi fo­toa­pa­rá­tov s bez­kon­ku­ren­čným po­me­rom kva­li­ty k ce­ne. Na­vy­še veľ­ká vý­ho­da je kom­pak­tnej­ší roz­mer ob­jek­tí­vov, tak­že do ak­cie mô­že­te vy­ra­ziť s po­lo­vič­ným ob­je­mom a hmot­nos­ťou vý­ba­vy. Ako nás­troj na pri­már­ne fo­tog­ra­fic­ké vy­uži­tie by sme v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii vo­li­li skôr Ca­non 6D ale­bo Ni­kon D610, poz­re­li by sme sa aj na So­ny A7, ale z hľa­dis­ka vi­dea je jas­ná voľ­ba Pa­na­so­nic Lu­mix GH4.

Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic
Ce­na: 1 500 EUR (sa­mos­tat­né te­lo)

Sam­sung NX Mi­ni

Ozná­me­nie toh­to ma­lič­ké­ho mo­de­lu od spo­loč­nos­ti Sam­sung bo­lo pre nás ob­rov­ské prek­va­pe­nie. Ur­či­te by sme ne­ča­ka­li, že si kó­rej­ský gi­gant trúf­ne na spus­te­nie úpl­ne no­vé­ho mirrorless for­má­tu, ale sta­lo sa, a tak sme moh­li od­skú­šať, ako sa vy­da­ri­la je­ho im­ple­men­tá­cia sní­ma­ča for­má­tu 1", naz­va­né­ho aj CX, te­da veľ­kos­ťou to­tož­né­ho so sní­mač­mi v mo­de­loch Ni­kon 1. Kon­ku­ren­ti sú jas­ní: di­abol­sky rých­ly sys­tém Ni­kon 1, naj­men­šie mo­de­ly fo­toa­pa­rá­tov M43 (nap­rík­lad Pa­na­so­nic GM1), kom­pakt So­ny RX100 a je­ho nov­šie ver­zie a na­ko­niec u nás veľ­mi ne­ví­da­né mo­de­ly mirrorless sys­té­mu Pen­tax Q, kto­rý sta­vil na sní­ma­če rov­na­kej veľ­kos­ti, ako náj­de­te v kom­pak­toch.

samsung1.jpg NX Mi­ni sa však za­me­ria­va na inú sku­pi­nu než je­ho kon­ku­ren­ti, nes­na­ží sa os­lo­viť ná­roč­né­ho fo­tog­ra­fa, kto­rý hľa­dá dopl­nok k zr­kad­lov­ke, nes­ľu­bu­je su­perrých­le os­tre­nie špor­to­vej ak­cie ani extrém­ny dy­na­mic­ký roz­sah. Je to jed­no­du­cho vstup­ný mo­del do sve­ta kva­lit­ných fo­toa­pa­rá­tov, kto­rý za­čí­na tam, kde kon­čia smar­tfó­ny a zá­klad­né kom­pak­ty. Sam­sung sa tým­to mo­de­lom sna­ží po­núk­nuť vý­raz­né zvý­še­nie ob­ra­zo­vej kva­li­ty op­ro­ti niž­ším ka­te­gó­riám, no za­cho­vať ich vý­ho­dy, hlav­ne ma­lé roz­me­ry a dos­tup­nú ce­nu. Vo vý­sled­ku je to s vý­nim­kou Pen­taxu Q naj­men­šie mirrorless te­lo na tr­hu a po­ve­da­li by sme, že to is­té pla­tí aj o dos­tup­ných ob­jek­tí­voch, kto­ré sú za­tiaľ tri. My sme tes­to­va­li s naj­men­ším mo­de­lom s pev­ným oh­nis­kom 9 mm a clo­nou F3.5, pri­čom pre ore­zo­vý fak­tor 2,7× vy­chá­dza oh­nis­ko po pre­poč­te na 24 mm. Nie sú to úžas­né pa­ra­met­re, ale pod­stat­né je, že ide o ma­lič­ký plo­chý ob­jek­tív, kto­rý ne­pot­re­bu­je kryt­ku, pre­to­že pred­né sklíč­ko je od­ol­né pro­ti ná­ra­zom a škra­ban­com. Ce­lý apa­rát sa s ním zmes­tí po­ľah­ky do vrec­ka a fo­tog­ra­fie sú prí­jem­ne os­tré aj pri úpl­ne ot­vo­re­nej clo­ne. Je­di­ná ne­vý­ho­da tej­to kom­bi­ná­cie je chý­ba­jú­ca sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu, tá je však prí­tom­ná v zoom ob­jek­tí­ve 9 ÷ 27 mm F3.5÷5.6, eš­te za­ují­ma­vej­šie však vy­ze­rá ob­jek­tív s pev­ným oh­nis­kom 17 mm (ek­vi­va­lent 46 mm) so sve­tel­nos­ťou F1.8 a sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu.

samsung2.jpg Veľ­mi sa nám pá­či vy­ho­to­ve­nie te­la, kto­ré ok­rem hrúb­ky vy­ni­ká aj pek­ným vzhľa­dom a prí­jem­ným pou­ží­va­ním špe­ciál­ne v si­tuá­cii, keď chce­te fo­tiť „sel­fie", pri­čom mô­že­te pre­to­čiť dis­plej o 180° sme­rom nad ob­jek­tív. Od­po­čet na sku­pi­no­vú fot­ku vám veľ­ký­mi čís­la­mi za­svie­ti na dis­ple­ji, prí­pad­ne mô­že­te spúšť ak­ti­vo­vať mr­knu­tím - apa­rát po je­ho de­tek­cii od­po­čí­ta dve se­kun­dy. Dis­plej je do­ty­ko­vý s mož­nos­ťou voľ­by os­tria­ce­ho bo­du, má 3-pal­co­vú uh­lo­prieč­ku a nie prá­ve úžas­né roz­lí­še­nie 460-ti­síc bo­dov. Vy­klá­pa­cí dis­plej sme čas­to pou­ži­li ako sta­tív pri fo­te­ní na di­aľ­ku po­mo­cou pre­po­je­nia Wi-Fi s mo­bi­lom. Ok­rem úlo­hy vzdia­le­né­ho hľa­dá­či­ka mô­že­te mo­bil pou­žiť aj ako úlo­žis­ko fo­tiek, pá­ro­va­nie s NX Mi­ni je vďa­ka NFC hrač­ka, sta­čí mať v te­le­fó­ne správ­nu ap­li­ká­ciu od Sam­sun­gu.

Z fo­tog­ra­fic­ké­ho hľa­dis­ka sú za­ují­ma­vé pa­ra­met­re nap­rík­lad v roz­lí­še­ní sní­ma­ča CMOS BSI - až 20 Mpx, sľub­ne znie aj elek­tro­nic­ká uzá­vier­ka s rých­los­ťa­mi od 1/16000 se­kun­dy do 30 se­kúnd. Vi­deo­záz­nam mô­že­te uk­la­dať v kva­li­te full HD pri sním­ko­va­ní 25 FPS. Ne­chý­ba ani mož­nosť uk­la­dať do for­má­tu RAW, v kto­rom je extra pries­tor na vy­tiah­nu­tie ob­ra­zo­vej in­for­má­cie z pod- ale­bo preexpo­no­va­ných zá­be­rov. V preexpo­no­va­ných ob­las­tiach však mno­ho extra in­for­má­cie ne­zís­ka­te, skôr te­da od­po­rú­ča­me mier­ne po­dexpo­no­vať, v tma­vých čas­tiach ob­sa­hu­jú sú­bo­ry RAW veľ­ké re­zer­vy. Vcel­ku má sní­mač sluš­ný dy­na­mic­ký roz­sah, da­jú sa z ne­ho vy­tiah­nuť sluš­né fot­ky aj pri ná­roč­ných kon­tras­tných si­tuáciách. Veľ­mi dob­re si po­ra­dí aj s vy­šší­mi ISO a slab­ším svet­lom, fot­ky do ISO 1600 sú bez náz­na­kov stra­ty kva­li­ty. Nao­pak, nad pos­led­nú pou­ži­teľ­nú hod­no­tu ISO 6400 už neod­po­rú­ča­me ísť (maximum je 25 600). Po­te­ši­la nás mož­nosť nas­ta­viť si v re­ži­moch A a P mi­ni­mál­nu rých­losť uzá­vier­ky, ško­da však, že Auto ISO je zho­ra ob­me­dze­né na 3200. Os­tre­nie na NX Mi­ni nie je vy­lo­že­ne po­ma­lé, ale v po­rov­na­ní s pria­my­mi kon­ku­ren­tmi za­os­tá­va, na­vy­še čas­to lo­ví za­os­tre­nie v pl­nom roz­sa­hu, čo mô­že zna­me­nať stra­tu dra­ho­cen­né­ho ča­su pri tvor­be zá­be­ru.

samusng3.jpg

Vcel­ku sme ma­li z fo­te­nia s NX Mi­ni dob­rý po­cit, ne­bol až ta­ký hrač­kár­sky, ako vy­ze­rá, a fot­ky sí­ce ob­čas ne­ma­li správ­nu expo­zí­ciu, no keď bo­li ut­ra­fe­né, bo­li pek­ne os­tré aj vy­far­be­né. Chý­ba­jú­ca kryt­ka zna­me­ná nut­nosť čas­to čis­tiť pred­né sklíč­ko ob­jek­tí­vu, ok­rem to­ho je však pou­ží­va­nie prí­jem­né, naj­mä vďa­ka vý­klop­né­mu dis­ple­ju a kva­lit­né­mu do­ty­ko­vé­mu sní­ma­niu. V po­rov­na­ní s po­dob­ne veľ­kým mo­de­lom Pa­na­so­nic GM1 je NX Mi­ni slab­ší rých­los­ťou aj kva­li­tou fo­tog­ra­fií, men­ší sní­mač skrát­ka poz­nať. Ale má aj pod­stat­ne niž­šiu ce­nu, kto­rá ho vra­cia do hry u zá­ujem­cov o kva­lit­né fot­ky z ma­lé­ho za­ria­de­nia. Nev­ra­viac o vy­so­kej hod­no­te pre pou­ží­va­te­ľov so­ciál­nych sie­tí, kto­rí mô­žu ro­biť veľ­mi ľah­ko sku­pi­no­vé zá­be­ry či sel­fie a vzá­pä­tí ich mať v mo­bi­le prip­ra­ve­né na up­load. Zrej­me bu­de­me od­te­raz zá­ujem­com o kva­lit­nej­šie kom­pak­ty rad­šej od­po­rú­čať rov­no ma­lič­ké mirrorless mo­de­ly ako Sam­sung NX Mi­ni, prí­pad­ne star­šie te­lá M43 (mo­men­tál­ne sú za dob­ré ce­ny dos­tup­né nap­rík­lad Olym­pus PEN E-PM2 ale­bo Pa­na­so­nic Lu­mix GF5).

Za­po­ži­čal: Sam­sung
Ce­na: 399 EUR

Zdroj: PC REVUE 08/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter