Pohľad z druhej strany

Prechádzame z iOS na Android

titulka_ios_na_android.png Ko­le­ga Jo­zef Or­go­náš v pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní pí­sal o je­ho (bez)bo­les­tnom pre­cho­de z An­droi­du na iP­ho­ne. V tom­to člán­ku ob­rá­ti­me kar­tu a po­zrie­me sa na to, čo si mys­lí dl­ho­roč­ný pou­ží­va­teľ iP­ho­nu o ak­tuál­nom sta­ve An­droi­du. Na za­čia­tok upo­zor­ne­nie - všet­kým fa­nú­ši­kom oboch sys­té­mov od­ka­zu­je­me, že ten­to text pre­zen­tu­je sub­jek­tív­ny ná­zor kon­krét­ne­ho re­dak­to­ra.

Ope­rač­ný sys­tém iOS mi vy­ho­vu­je viac ako je­ho kon­ku­ren­ti. iP­ho­ne pou­ží­vam od uve­de­nia mo­de­lu 3G na slo­ven­ský trh. V tom ča­se si ma ope­rač­ný sys­tém iOS zís­kal in­tui­tív­nym ov­lá­da­ním, bo­ha­tou kniž­ni­cou ap­li­ká­cií a pou­ží­va­teľ­ským kom­for­tom. Áno, An­droid bol vždy ot­vo­re­ný a do­ká­zal ve­ci, o kto­rých iP­ho­ny moh­li iba sní­vať. No ver­zia An­droid 2.X ma­la množ­stvo ne­dos­tat­kov, kto­ré mi ako pou­ží­va­te­ľo­vi iP­ho­nu pre­ká­ža­li. Tak­mer je­den rok som pou­ží­val te­le­fón So­ny Xpe­ria Arc, čo bol v tom ča­se zá­stup­ca stred­nej až vy­ššej trie­dy an­droi­do­vých te­le­fó­nov. Pr­vé doj­my bo­li klad­né, ale po pár týž­dňoch som po­cí­til znač­né spo­ma­le­nie sys­té­mu. Ne­ho­vo­riac o čas­tých pá­doch ap­li­ká­cií a rôz­nych wid­ge­tov, kto­ré bo­li sú­čas­ťou nad­stav­by So­ny. To bo­li ve­ci, s kto­rý­mi som sa nes­tre­tol ani na sta­rom iP­ho­ne 3G. Áno, iOS ne­má wid­ge­ty, ale pre­vádz­ka sys­té­mu bo­la sta­bil­ná a bez spo­ma­le­nia aj po dvoch ro­koch.

Náv­rat k An­droi­du

android.jpg

Môj pr­vý te­le­fón s An­droi­dom. Ope­rač­ný sys­tém ma vte­dy iri­to­val.

Zho­da okol­nos­tí ma však opäť pri­vied­la k An­droi­du. Môj súk­rom­ný iP­ho­ne 5 mu­sel pu­to­vať na rek­la­má­ciu, pre­to­že pres­ta­lo fun­go­vať tla­čid­lo na vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia. Bez te­le­fó­nu sa me­siac vy­dr­žať ne­dá, a pre­to som zís­kal ako krát­ko­do­bú náh­ra­du smar­tfón So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact. Ak chcem po­rov­ná­vať iP­ho­ne s an­droi­do­vým te­le­fó­nom, pot­re­bu­jem mo­del, kto­rý je prib­liž­ne na po­dob­nej úrovni. Tú­to pod­mien­ku Z1 Com­pact jed­noz­nač­ne spĺňa. Vý­hod­né je aj to, že te­le­fón dos­tal ak­tua­li­zá­ciu na An­droid 4.4, tak­že som mo­hol po­rov­nať ak­tuál­ne ver­zie oboch ope­rač­ných sys­té­mov. Poz­nat­ky z tes­to­va­nia som zhr­nul do dvoch ka­te­gó­rií.

Čo sa mi dnes pá­či na An­droi­de?

Sys­tém je rých­lej­ší a sta­bil­nej­ší

Je­den z hlav­ných dô­vo­dov, pre­čo som pre­šiel z An­droi­du 2.3 späť na iOS, bo­la pre­vádz­ka sys­té­mu. An­droid 2.3 sa po pár týž­dňoch spo­ma­lil, a to aj na dra­hých te­le­fó­noch. V prí­pa­de An­droi­du 4.4 som ta­ké­to prob­lé­my ne­zaz­na­me­nal. An­droid sa sprá­val o poz­na­nie rých­lej­šie a sta­bil­nej­šie. Pa­da­nie ap­li­ká­cií ne­bo­lo na den­nom po­riad­ku a pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok bol vý­raz­ne lep­ší.

44.jpg

An­droid 4.4 je o poz­na­nie rých­lej­ší, kraj­ší a sta­bil­nej­ší

Mo­je ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie iOS sú aj na An­droi­de

Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce prejsť z iOS na An­droid, je dô­le­ži­tá aj dos­tup­nosť naj­pou­ží­va­nej­ších ap­li­ká­cií. Ja na iP­ho­ne pou­ží­vam služ­by Mail­box a Sun­ri­se Ca­len­dar, čo sú dve ap­li­ká­cie, kto­ré pot­re­bu­jem na ži­vot. Keď som v mi­nu­los­ti pou­ží­val An­droid, ab­sen­ciu tých­to slu­žieb som vý­raz­ne po­ci­ťo­val. Obe ap­li­ká­cie a aj ďal­šie služ­by, kto­ré pou­ží­vam na iOS, sú dnes dos­tup­né vo ver­zii pre An­droid. Pre­chod me­dzi plat­for­ma­mi bol o poz­na­nie jed­no­duch­ší, bez nut­nos­ti me­niť svo­je za­uží­va­né zvy­ky.

mailbox.jpg

Ap­li­ká­ciu Mail­box pot­re­bu­jem na ži­vot. K dis­po­zí­cii je už aj pre An­droid.

Vý­bor­ná in­teg­rá­cia slu­žieb Goog­le

V pos­led­nom ča­se som pre­sed­lal na mul­ti­me­diál­ne služ­by od Goog­lu. Pou­ží­vam hu­dob­nú služ­bu Hud­ba Goog­le Play Napl­no. Jej ap­li­ká­cia pre An­droid po­nú­ka ove­ľa viac mož­nos­tí v po­rov­na­ní s ver­ziou iOS.

Ot­vo­re­nosť sys­té­mu

Ak sa mi nie­čo ne­pá­či, napr. me­nej uh­la­de­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, mô­žem si to zme­niť. An­droid po­nú­ka množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré do­ká­žu pris­pô­so­biť sys­tém vlas­tným pot­re­bám - či už z hľa­dis­ka di­zaj­nu, ale­bo sprá­va­nia sa sys­té­mu.

Bez­drô­to­vá ob­ra­zov­ka

Ak chcem pou­žiť an­droi­do­vý te­le­fón na pre­mie­ta­nie ob­ra­zu na te­le­víz­nu ob­ra­zov­ku, ne­pot­re­bu­jem ďal­šie prís­lu­šen­stvo. To­to, sa­moz­rej­me, nie je všeo­bec­né tvr­de­nie, ale ap­li­ku­je sa na mo­ju si­tuáciu - mám TV s pod­po­rou tech­no­ló­gie Mi­ra­cast a te­le­fón s fun­kciou bez­drô­to­vej ob­ra­zov­ky. V prí­pa­de iP­ho­nu by som pot­re­bo­val App­le TV.

Rôz­no­ro­dosť te­le­fó­nov

Pre­fe­ru­jem väč­šie ob­ra­zov­ky a An­droid mi po­nú­ka mož­nosť voľ­by. V prí­pa­de iP­ho­nu si mu­sím vy­sta­čiť s jed­ným mo­de­lom.

Lep­šia vý­drž ba­té­rie

Jed­na z ve­cí, kto­ré mi pre­ká­ža­jú na iP­ho­ne 5, je to, že ho mu­sím na­bí­jať mi­ni­mál­ne dvak­rát čas­tej­šie ako So­ny Xpe­riu Z1 Com­pact. To­to tvr­de­nie mô­žem ap­li­ko­vať prak­tic­ky na aký­koľ­vek high-end te­le­fón s An­droi­dom. iP­ho­ne 5 má ot­ras­nú vý­drž ba­té­rie.

bateria.jpg

iP­ho­ne má sla­bú vý­drž ba­té­rie. Hig­hen­do­vé te­le­fó­ny s An­droi­dom sú v tom­to sme­re lep­šie a po­nú­ka­jú aj väč­šiu va­ria­bi­li­tu.

Čo mi stá­le pre­ká­ža na An­droi­de?

Me­nej uh­la­de­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie

To­to je čis­to sub­jek­tív­ny ná­zor, kto­rý mô­že byť ov­plyv­ne­ný dl­ho­do­bým pou­ží­va­ním sys­té­mu iOS. Z hľa­dis­ka fun­kčnos­ti te­le­fó­nu ide o koz­me­tic­kú drob­nosť. Ho­ci uz­ná­vam, že An­droid v tom­to sme­re od ver­zie 2.3 po 4.4 uro­bil znač­ný pok­rok, stá­le sa mi zdá pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie za­ria­de­ní App­le kraj­šie a čis­tej­šie. An­droid čas­to pô­so­bí prepl­ne­ne, iko­ny ne­ma­jú op­ti­mál­nu veľ­kosť. Osob­ne nie som ani fa­nú­ši­kom roz­de­le­nej do­mov­skej ob­ra­zov­ky a ob­ra­zov­ky s ap­li­ká­cia­mi. Na dru­hej stra­ne An­droid po­nú­ka množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré umož­ňu­jú up­ra­viť si roz­hra­nie pod­ľa svo­jej pred­sta­vy.

rozhranie.jpg

An­droid za iOS za­os­tá­va naj­mä z hľa­dis­ka es­te­ti­ky sys­té­mu

Ap­li­ká­cie sú ška­red­šie

Pre­važ­ná väč­ši­na ap­li­ká­cií, kto­ré sú dos­tup­né pre iOS aj An­droid, vy­ze­rá lep­šie vo ver­zii pre iP­ho­ne. Sa­moz­rej­me, fun­kčnosť to neov­plyv­ňu­je, ale keď si zvyk­ne­te na ur­či­tý štan­dard, ťaž­ko sa od­vy­ká. Iró­niou je, že aj ap­li­ká­cie Goog­le sú kraj­šie vy­ho­to­ve­né na za­ria­de­niach s iOS.

Rôz­no­ro­dá dos­tup­nosť ak­tua­li­zá­cií

Ne­rád ča­kám na už uvoľ­ne­nú ak­tua­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu a v prí­pa­de an­droi­do­vých za­ria­de­ní (s vý­nim­kou tých od Goog­lu) ne­mám is­to­tu, že sa ak­tua­li­zá­cie vô­bec nie­ke­dy doč­kám. Ne­ho­vo­riac o rôz­no­ro­dom dá­tu­me dos­tup­nos­ti v zá­vis­los­ti od mo­de­lu a nie­ke­dy eš­te aj od spô­so­bu je­ho ná­ku­pu.

Ver­dikt PC RE­VUE

Po­čas me­sia­ca so So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact som si na An­droid 4.4 zvy­kol na­toľ­ko, že pri vý­be­re ďal­šie­ho te­le­fó­nu bu­dem váž­ne zva­žo­vať, či si opäť vy­brať iP­ho­ne. An­droid za pos­led­né 3 ro­ky od­strá­nil tak­mer všet­ky ne­dos­tat­ky, kto­ré mi na sys­té­me pô­vod­ne pre­ká­ža­li. Stá­le mám pri­po­mien­ky k es­te­ti­ke sys­té­mu, ale po­čet ve­cí, kto­ré sa mi na ak­tuál­nom An­droi­de pá­čia, neus­tá­le ras­tie. Aj vďa­ka dos­tup­nos­ti mo­jich ob­ľú­be­ných ap­li­ká­cií by mi tr­va­lý pre­chod na An­droid ne­ro­bil naj­men­ší prob­lém a to je kon­šta­to­va­nie, kto­ré by som pri pou­ží­va­ní An­droi­du 2.3 nik­dy ne­vys­lo­vil.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter