IT cestopis

24 hodín v Hongkongu

qr_honk_kong.png Pri na­šej ces­te z vý­sta­vy Com­pu­tex sme sa za­sta­vi­li na 24 ho­dín v Hon­gkon­gu. Pri­po­meň­me, že Hon­gkong je od 1. jú­la 1997 špe­ciál­nou ad­mi­nis­tra­tív­nou ob­las­ťou Čí­ny, pred­tým to bo­la viac ako 150 ro­kov brit­ská ko­ló­nia. To sa vý­raz­ne pod­pí­sa­lo na kra­ji­ne: vo­zid­lá na roz­diel od os­tat­nej Čí­ny jaz­dia po ľa­vej stra­ne, elek­tric­ké zá­suv­ky sú brit­ské, čaj o pia­tej je tu bež­ná zá­le­ži­tosť a ľu­dia ob­ľu­bu­jú kri­ket a rug­by.

Ofi­ciál­na me­na je hon­gkon­ský do­lár, vy­sta­čí­te si s kre­dit­nými kar­ta­mi, pria­mo eurom v ob­cho­doch pla­tiť ne­mô­že­te. Úrad­né ja­zy­ky sú čín­šti­na a an­glič­ti­na, naj­lep­ší spô­sob dop­ra­vy je met­ro. Tu­ris­tic­ky naj­zau­jí­ma­vej­šie sú dvoj­pos­cho­do­vé elek­trič­ky, mi­mo­riad­ne úz­ke, aby sa zmes­ti­li aj do tých naj­tes­nej­ších uli­čiek. S inter­ne­tom ne­bu­de­te mať v Hon­gkon­gu prob­lém, kaž­dý z ho­te­lov po­nú­ka pri­po­je­nie ako sú­časť ce­ny, Wi-Fi náj­de­te v reš­tau­rá­ciách i na pum­pách. Dá sa kú­piť aj do­má­ca dá­to­vá kar­ta asi za 5 eur na deň s neob­me­dze­ným li­mi­tom.

Kowloon_Panorama.jpg

Pa­no­rá­ma pev­ni­no­vej čas­ti Kowloon, vza­du je os­trov Hon­gkong

Po­ča­sie príl­iš IT za­ria­de­niam nep­ros­pie­va - tep­lo­ta v le­te je oko­lo 30 °C, re­la­tív­na vl­hkosť ov­zdu­šia nad 80 %, čas­to pr­ší. Pri ta­kom­to po­ča­sí sa vám za­ro­sia ob­jek­tí­vy fo­toa­pa­rá­tov a prí­de­te na to, že smar­tfón s od­ol­nos­ťou pro­ti vo­de je správ­na my­šlien­ka. Ce­ny IT za­ria­de­ní, ako sú smar­tfó­ny ale­bo tab­le­ty, sú asi o 30 % niž­šie ako u nás. Naj­čas­tej­šia IT znač­ka je Sam­sung. Nav­ští­vi­li sme aj znač­ko­vú pre­daj­ňu App­le v cen­tre mes­ta, tu bo­li ce­ny tak­mer po­rov­na­teľ­né s európ­sky­mi.

HongKong-Elektricky.jpg

Cha­rak­te­ris­tic­kou čr­tou os­tro­va sú úz­ke dvoj­pos­cho­do­vé elek­trič­ky

Tu­ris­tic­ky naj­zau­jí­ma­vej­šia časť je Vic­to­ria Peak - vr­chol hor­ské­ho ma­sí­vu na os­tro­ve Hon­gkong, z kto­ré­ho vid­no ce­lý re­gión ako na dla­ni. Hon­gkong má 52 mra­kod­ra­pov s vý­škou pre­sa­hu­jú­cou 200 met­rov, a te­da je sa na čo po­ze­rať. Hus­to­ta osíd­le­nia je jed­na z naj­vyš­ších na sve­te. Ideál­ny čas na náv­šte­vu Vic­to­ria Peak je ve­čer, na vr­chol jaz­dí špe­ciál­na vla­ko­vá súp­ra­va, nie­čo na spô­sob tat­ran­skej zu­bač­ko­vej drá­hy. Po­čí­taj­te s tým, že my­šlien­ku na náv­šte­vu toh­to mies­ta má ďal­ších asi 50 000 tu­ris­tov a na vlak bu­de­te ča­kať viac ako ho­di­nu. Ma­jú tu bez­plat­né Wi-Fi, ak nech­ce­te ča­kať, je tu pre vás taxík ale­bo me­nej zná­me auto­bu­so­vé spo­je­nie.

HongKongICC.jpg

Poh­ľad z os­tro­va Hon­gkong na Kowloon so šies­tou naj­vyš­šou bu­do­vou sve­ta (Inter­na­tio­nal Com­mer­ce Cen­tre v čas­ti Kowloon, 484 met­rov)

V Hon­gkon­gu náj­de­te aj gi­gan­tic­kú so­chu Bud­hu na os­tro­ve Lan­tau, bron­zo­vú so­chu Bru­cea Lee­ho na chod­ní­ku hviezd, zria­de­nom na spô­sob Hollywoodu, a je tu aj Dis­ney­land. Náj­sť tu mô­že­te aj tra­dič­né ry­bár­ske de­din­ky, kde sa čas za­sta­vil. Ľudia tu ži­jú tak ako pred 100 rok­mi, a to s pul­zu­jú­cim veľ­ko­mes­tom za chr­btom. Na vý­chod od Hon­gkon­gu sa na­chá­dza ďal­šia špe­ciál­na ad­mi­nis­tra­tív­na zó­na Ma­cao. Ide o pô­vod­nú por­tu­gal­skú ko­ló­niu, kto­rá dnes pat­rí Čí­ne a ži­vot sa tu to­čí oko­lo ha­zar­du na spô­sob Las Ve­gas. Z Hon­gkon­gu sa sem ľah­ko dos­ta­ne­te lo­ďou, na náv­šte­vu oboch re­gió­nov ne­pot­re­bu­je­te mať čín­ske ví­za, pos­ta­čí slo­ven­ský pas.

HongKong-Ostrov.jpg

Opač­ný poh­ľad z čas­ti Kowloon na os­trov Hon­gkong, kde sú za­stú­pe­nia sve­to­vých zna­čiek

Mož­no ste si už ob­jed­ná­va­li to­var cez ta­ké po­pu­lár­ne služ­by, ako je eBay ale­bo Aliexpress - neu­ve­ri­teľ­né ce­ny, ob­rov­ská šír­ka sor­ti­men­tu. Keď vám po­tom pri­šiel do­mov ba­lí­ček, mož­no ste si všim­li ad­re­su od­osie­la­te­ľa - buď Hon­gkong, ale­bo eš­te čas­tej­šie Kowloon (pev­ni­no­vá časť Hon­gkon­gu). My sme sa vy­da­li po sto­pách jed­né­ho ta­ké­ho ba­lí­ka a naš­li sme, čo sme hľa­da­li. Je to ob­rov­ská bu­do­va v sa­mom cen­tre mes­ta. Vrát­nik bol zho­vor­či­vý, a tak sme sa doz­ve­de­li, ako to fun­gu­je. Bu­do­va je pl­ná úrad­ní­kov, ur­če­ných na čis­to lo­gis­tic­ké úlo­hy, bez kon­tak­tu s to­va­rom.

Roz­de­ľu­jú sa ob­jed­náv­ky a ob­jed­ná­va sa to­var v cen­trál­nych skla­doch, kto­ré sa na­chá­dza­jú v ta­moj­šom prís­ta­ve. Sem prú­di to­var z ce­lé­ho sve­ta, naj­viac však v čín­ske­ho re­gió­nu Šen-čen, kto­rý su­se­dí na se­ve­re s Hon­gkon­gom. Den­ne sa vy­ba­ví oko­lo 50 000 ob­jed­ná­vok, cez kres­ťan­ské Via­no­ce naj­viac z ce­lé­ho ro­ka. Fir­ma tiež lo­gis­tic­ky na­ku­pu­je tú naj­lac­nej­šiu do­ru­čo­va­ciu služ­bu, jej spô­sob sa veľ­mi čas­to me­ní. Rov­na­ko sa tu rie­šia aj rek­la­má­cie, opäť bez kon­tak­tu s to­va­rom, ide len do spros­tred­ko­va­nie vzťa­hu me­dzi ku­pu­jú­cim a pre­dá­va­jú­cim. Za­mes­tnan­ci pre fir­mu pra­cu­jú na tri zme­ny.

VictoriaPeak.jpg

Noč­ný zá­ber na ce­lý re­gión Hon­gkon­gu z vr­cho­lu Vic­to­ria Peak

Náv­šte­va Hon­gkon­gu bo­la pouč­ná, mies­ta­mi vcel­ku dob­rod­ruž­ná. Ľudia sa tu cí­tia Čí­ňan­mi a niek­de v sr­dci ve­dia, že sku­toč­ne pa­tria do Čí­ny, ale to mu­sí byť viac de­mok­ra­tic­ká kra­ji­na. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať ďal­ší vý­voj v tom­to re­gió­ne.

HongKong-eBay.jpg

Tu sa na­chá­dza lo­gis­tic­ké cen­trum pre služ­bu eBayOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter