Smartfóny za dobrú cenu

Let­ný test te­le­fó­nov sa ne­sie v zna­me­ní ce­no­vo dos­tup­ných mo­de­lov. Is­te, naš­li sme aj ne­ja­ké ne­dos­tat­ky. No ce­na, za kto­ré jed­not­li­vé mo­de­ly zo­že­nie­te, je veľ­mi dob­re nas­ta­ve­ná, a tak kaž­dý kú­sok má čo po­núk­nuť. Kon­šta­tu­je­me, že to bu­de viac sú­boj zna­čiek a voľ­ba bu­de zá­vi­sieť hlav­ne od priaz­ne pou­ží­va­te­ľov k nim.

GSmart Mi­ka M2

Gsmart_Mika.jpg

O tom, že v na­šich tes­toch má­va­me aj špe­ciál­ne no­vin­ky, niet po­chýb. Dô­ka­zom to­ho je aj mo­del Mi­ka M2, kto­rý je eš­te len v pred­pro­duk­čnej fá­ze a ne­dá sa úpl­ne po­va­žo­vať za ho­to­vý mo­del. V kaž­dom prí­pa­de je to vzor­ka na pr­vé tes­to­va­nie a my sme sa na ňu poz­re­li bliž­šie.

Pat­rí do sku­pi­ny lac­nej­ších smar­tfó­nov, as­poň čo sa tý­ka po­me­ru ce­ny a fun­kcií. Te­lo te­le­fó­nu sa nám pá­či­lo. Za­dný kryt je z mier­ne zdr­sne­nej gu­my a te­le­fón je veľ­mi ten­ký. Sad­ne do kaž­dej dla­ne a dob­re sa pou­ží­va. Na boč­né hra­ny sa zmes­ti­li tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pí­na­nie dis­ple­ja, tro­chu nám chý­ba­lo tla­čid­lo na ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu. To však nie je da­né ce­nou mo­bi­lu, aj high-end te­le­fó­ny od toh­to ov­lá­da­cie­ho pr­vku ob­čas upus­tia. Na­bí­ja­nie cez mic­roUSB je net­ra­dič­ne na hor­nej hra­ne ved­ľa audio­ko­nek­to­ra.

Te­le­fón má pria­mo od vý­rob­cu pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Bat­te­ry Doc­tor a Clean Mas­ter. V sku­toč­nos­ti nás tro­chu ot­ra­vo­va­li neus­tá­ly­mi hlá­se­nia­mi o aku­mu­lá­to­re, spô­so­be na­bí­ja­nia, pre­sú­va­ní ap­li­ká­cií na kar­tu mic­roSDHC. Zá­vi­sí od vku­su pou­ží­va­te­ľa, či to bu­de brať ako pri­da­nú hod­no­tu ale­bo zby­toč­nosť. Vý­rob­ca to­tiž pou­žil zá­klad­ný sys­tém a mo­di­fi­ko­val ho len pri­da­ním vlas­tných ta­piet a wid­ge­tov. Mi­mo­chodom, wid­get na zob­ra­zo­va­nie po­ča­sia je vy­ni­ka­jú­ci. Ani­mo­va­né ob­la­ky, sl­nko a oveč­ka pô­so­bia ús­mev­ne. De­tail, ale pá­čil sa nám.

Tech­nic­ká vý­ba­va vy­chá­dza v ús­tre­ty stred­ne ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom. Zá­klad­ný pries­tor 8 GB mož­no roz­ší­riť pa­mä­ťo­vou kar­tou do 32 GB. Pod­stat­né však je, že je tu pries­tor na dve SIM kar­ty štan­dar­dnej veľ­kos­ti. Dve SIM-ky sú dnes v tren­de a ide o uni­ver­zál­nosť pre kaž­dé­ho, či už ich vy­uži­je, ale­bo nie. Vhod­né je to nap­rík­lad aj pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú na jed­nej SIM kar­te len inter­ne­to­vý pau­šál od iné­ho ope­rá­to­ra. Poch­vá­liť tre­ba dis­plej, kto­rý má tech­no­ló­giu IPS. V tom­to prí­pa­de sa po­da­ril a ok­rem nao­zaj vy­so­kých hod­nôt po­zo­ro­va­cích uh­lov po­nú­ka aj žia­ri­vé far­by. Dis­plej pou­ží­va tech­no­ló­giu One Glass So­lu­tion na zní­že­nie poč­tu vrs­tiev, z kto­rých sa ten­to kom­plex skla­dá. Fo­toa­pa­rát vy­ze­rá pa­pie­ro­vo veľ­mi dob­re, je­ho vý­kon tro­chu br­zdí pro­ce­sor. Je to štvor­jad­ro­vý mo­del, ale z tých tech­no­lo­gic­ky slab­ších. Sved­čí o tom aj full HD vi­deo len v rých­los­ti 15 fps. Ťaž­ko­pád­nej­šie je aj za­os­tro­va­nie pri nak­rú­ca­ní vi­dea. No pri da­nej ce­ne sme priv­re­li oči a kon­šta­tu­je­me, že fo­toa­pa­rá­tom sa dá fo­tiť, a to aj pred­ným, kto­rý má 5 Mpx.

Ho­ci iš­lo o vzor­ku na tes­to­va­nie, neo­ča­ká­va­me ne­ja­ké dras­tic­ké zme­ny v ko­neč­nej ver­zii te­le­fó­nu. Pries­tor vi­dí­me v op­ti­ma­li­zá­cii fir­mvé­ru, kto­rý by predĺžil vý­drž aku­mu­lá­to­ra. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me HD roz­lí­še­nie, pri­me­ra­nú sviž­nosť a aj ce­nu, kto­rá sa ne­bu­de veľ­mi lí­šiť od na­šich od­ha­dov.

Hod­no­te­nie

te­lo te­le­fó­nu
HD dis­plej IPS
Dual SIM, ce­na
po­mal­ší fo­toa­pa­rát a za­os­tro­va­nie

Ce­na: prib­liž­ne 169 EUR

Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

HTC De­si­re 816

Desire816.jpg

Me­dzi naj­nov­ší­mi te­le­fón­mi HTC je na na­šom tr­hu aj oča­ká­va­ný mo­del De­si­re 816, kto­rý mal svo­ju pre­mié­ru ta­kis­to na kon­gre­se v Bar­ce­lo­ne. Te­le­fón je vhod­ný pre pou­ží­va­te­ľov hľa­da­jú­cich smar­tfón s veľ­kým dis­ple­jom. Pri uh­lo­prieč­ke 5,5" a HD roz­lí­še­ní zís­ka­te vy­vá­že­ný po­mer hus­to­ty pixelov a roz­me­ru dis­ple­ja. Na ten­to dis­plej sa veľ­mi dob­re po­ze­rá a te­le­fón sa aj dob­re ov­lá­da. Me­nej sa nám však poz­dá­val tvar te­le­fó­nu. Aby sme to uvied­li na pra­vú mie­ru, mo­del 816 vy­ze­rá ele­gan­tne a v tma­vo­si­vej far­be sme k je­ho vzhľa­du ne­ma­li žiad­ne vý­hra­dy. Je to však roz­mer­ný kú­sok a tro­chu sa aj šmý­ka v ru­ke. Bo­ky sú mier­ne zdr­sne­né, za­dná stra­na je lesk­lá a hlad­ká. Ide te­da o ab­so­lút­ne účin­ný mag­net aj na naj­men­šie šmu­hy a od­tlač­ky pr­stov. Dob­rá sprá­va je prí­tom­nosť dvoch ste­reo­fón­nych rep­ro­duk­to­rov na pred­nej stra­ne. Oce­ni­li sme, že to, čo za­vie­dol mi­nu­lo­roč­ný HTC One, te­raz pre­be­ra­jú aj os­tat­né mo­de­ly toh­to vý­rob­cu. Na za­dnej stra­ne ne­chý­ba fo­toa­pa­rát aj s LED di­ódou, pred­ná stra­na má 5 Mpx fo­toa­pa­rát. fot­ky sel­fie tak zís­ka­jú zvý­še­nú kva­li­tu, čo u mno­hých veľ­mi za­vá­ži. 13 Mpx fo­toa­pa­rát vý­rob­ca po­riad­ne vy­chvá­lil, no pri po­rov­ná­va­cích tes­toch so „sta­rin­kou" So­ny Xpe­ria Z1 má is­té re­zer­vy. Fo­tog­ra­fie z HTC De­si­re 816 sú dos­ta­toč­ne os­tré, no s ume­lým pod­svie­te­ním a vy­vá­že­ním bie­lej si až tak dob­re ne­po­ra­dí. Fot­ky sme mu­se­li sko­ri­go­vať auto­ma­tic­kou úp­ra­vou niek­to­rým z nás­tro­jov na úp­ra­vu ob­ráz­kov. Na dru­hej stra­ne tre­ba priz­nať vy­so­kú rých­losť fo­te­nia a prip­ra­ve­nosť fo­toa­pa­rá­tu na fo­te­nie. Nie je to sí­ce na úrov­ni vlaj­ko­vej lo­de HTC One (M8), ale s De­si­rom prak­tic­ky to­ho ve­ľa nez­meš­ká­te. Fo­toa­pa­rát aj ka­me­ra sú vždy rých­lo prip­ra­ve­né.

Tu sa dos­tá­va­me k rých­los­ti ce­lé­ho sys­té­mu. Ide o mi­mo­riad­ne sviž­ný te­le­fón pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Naj­ná­roč­nej­šie hry aj bež­ná prá­ca s ap­li­ká­cia­mi bo­li vždy bez­prob­lé­mo­vé a z tej­to strán­ky te­le­fón chvá­li­me. Po­diel na priaz­ni­vom doj­me ma­lo aj roz­hra­nie HTC Sen­se 6.0. Ob­ra­zov­ka Blin­kFeed pos­kyt­ne sprá­vy aj zo slo­ven­ských spra­vo­daj­ských server­ov. Štan­dar­dne nie je nas­ta­ve­ná ako do­má­ca ob­ra­zov­ka, čím HTC vy­chá­dza v ús­tre­ty dr­vi­vej väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov. Na­priek vy­so­ké­mu vý­ko­nu či už vo for­me pra­cov­né­ho, ale­bo mul­ti­me­diál­ne­ho nás­tro­ja má níz­ku spot­re­bu ener­gie. Sen­se, to nie je len vi­zuál­ne po­da­nie, ale aj sys­té­mo­vé úp­ra­vy. Te­le­fón sa sám nau­čí pod­ľa pou­ží­va­nia, ke­dy prejsť do hl­bo­ké­ho spán­ku. Net­re­ba sa tak obá­vať za­pnu­tej Wi-Fi ani v no­ci, keď te­le­fón nez­vyk­ne­te pou­ží­vať. Ten­to mo­del na nás uro­bil dob­rý do­jem, ško­da len, že vlaj­ko­vé lo­de ma­jú lep­šiu vý­ba­vu aj vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja a sú men­šie ako ten­to kú­sok. Na pr­vý poh­ľad je to aký­si ne­po­mer, no pou­ží­va­te­lia s väč­ší­mi pr­sta­mi si bu­dú prá­ve ta­kú­to veľ­kosť poch­va­ľo­vať.

Hod­no­te­nie

HTC Sen­se 6
rep­ro­duk­to­ry Boom­Sound
cel­ko­vá rých­losť te­le­fó­nu
ús­po­ra ener­gie
šmyk­ľa­vé te­lo
pre nie­ko­ho zby­toč­ne roz­mer­ný

Ce­na: 349 EUR

Za­po­ži­čal: HTC

Huawei As­cend G630

AscendG630.jpg

Huawei si v pos­led­ných me­sia­coch vy­bu­do­val me­no mo­del­mi As­cend G6 a naj­nov­ším tr­há­kom P7. Ako je na tom mo­del G630? Je to te­le­fón niž­šej stred­nej trie­dy, kto­rý sad­ne do ru­ky ako ulia­ty. Na to, čo zaň pý­ta vý­rob­ca, je veľ­mi ten­ký a z di­zaj­no­vej strán­ky sa na pr­vý poh­ľad ra­dí do vy­ššej vrstvy mo­der­ných smar­tfó­nov. Za­dná stra­na je po­gu­mo­va­ná, čo oce­nia všet­ci pou­ží­va­te­lia. Te­le­fón sí­ce nie je vy­slo­ve­ne nad­roz­mer­ný, no lep­šie sa dr­ží v ru­ke a na nak­lo­ne­ných plo­chách je sta­bil­nej­ší. Di­zajn zlep­šu­jú aj za­ob­le­né hra­ny. Tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti aj vy­pnu­tie dis­ple­ja sú na pra­vej hra­ne. Do­ty­ko­vé tla­čid­lá pod dis­ple­jom sú tri a tak ako na väč­ši­ne te­le­fó­nov ma­jú nas­ta­ve­nú pev­nú fun­kciu. Umies­tne­nie do­ty­ko­vých tla­či­diel ale­bo tých na pra­vej hra­ne ne­mu­sí kaž­dé­mu vy­ho­vo­vať. Je to však viac otáz­ka zvy­ku. De­tai­lis­ti náj­du aj sig­na­li­zač­nú di­ódu, kto­rá upo­zor­ňu­je na no­vé uda­los­ti. Huawei sa za­tiaľ neod­hod­lal na in­teg­ro­va­nie dvoch rep­ro­duk­to­rov na pred­nú stra­nu. Pre­to si tre­ba vy­sta­čiť s tým na za­dnej stra­ne. No keď­že je te­le­fón znač­ne plo­chý a len rá­mec na šo­šov­ke fo­toa­pa­rá­tu tvo­rí mier­ne vy­vý­še­nie, rep­ro­duk­tor bu­de pô­so­biť me­nej hla­si­to pri po­lo­že­ní na sto­le.

Sil­ná strán­ka je roz­hra­nie Emo­tion UI 2.0. Pred ro­kom sme to­to roz­hra­nie bra­li ako tro­chu zvlášt­ny útok na plat­for­mu iOS, no te­raz ho už vní­ma­me veľ­mi po­zi­tív­ne. Áno, je to pres­ne ta­ké is­té roz­hra­nie bez hlav­né­ho me­nu. Te­da všet­ky ap­li­ká­cie sa in­šta­lu­jú pria­mo na pra­cov­né plo­chy. Ply­nu­losť roz­hra­nia je ďal­šia vec, ku kto­rej ne­má­me vý­hra­dy. Všet­ky fun­gu­je, ako má, a mier­ne za­dr­hnu­tie ne­po­va­žu­je­me za nič kri­tic­ké. Roz­hra­nie a in­teg­rá­cia do sys­té­mu je vy­ni­ka­jú­ca. Bu­de sa vám pá­čiť, rov­na­ko aj špe­ciál­ne wid­ge­ty. Veľ­mi nás však frus­tro­va­lo zne­fun­kčne­nie in­šta­lá­cie ap­li­ká­cií a hier na pa­mä­ťo­vú kar­tu, ho­ci si ju te­le­fón pý­tal a aj sme prep­li uk­la­da­nie na kar­tu v sys­té­me. Pre­to sme vý­kon ne­moh­li otes­to­vať ani benchmar­kom 3D­Mark. Na­vy­še 4 GB pa­mäť sa veľ­mi rých­lo mi­nie. Sa­moz­rej­me, na kar­tu mic­roSDHC mô­že­te dať hud­bu, fil­my a iné sú­bo­ry, no nie je to ono. Fo­toa­pa­rát by mo­hol pra­co­vať rých­lej­šie, no sme si ve­do­mí dvoj­jad­ro­vé­ho CPU s nie prá­ve naj­niž­šou frek­ven­ciou. To­mu vý­rob­ca pris­pô­so­bil aj aku­mu­lá­tor, te­da ne­ča­kaj­te vý­raz­ne vy­ššiu vý­drž len pre niž­ší takt CPU. V kaž­dom prí­pa­de chvá­li­me HD dis­plej a ce­lý vzhľad toh­to mo­de­lu, na­vy­še ide o mo­bil na dve kar­ty mic­ro­SIM.

Hod­no­te­nie

di­zajn te­le­fó­nu
ce­na
Emo­tion UI 2.0
uk­la­da­nie hier na kar­tu mic­roSDHC

Ce­na: 169 EUR

Za­po­ži­čal: Huawei

No­kia Lu­mia 630

Tip re­dak­cie - vy­ni­ka­jú­ci te­le­fón s Win­dows Pho­ne 8.1

bm9raWFfbHVtaWE2MzBfa2ZfaW1h.jpg

Tá­to Lu­mia pat­rí me­dzi lac­nej­šie smar­tfó­ny z toh­to ra­du, ho­ci ani iné Lu­mie nie sú ce­no­vo vy­ššie pos­ta­ve­né, a tak tvo­ria za­ují­ma­vú kon­ku­ren­ciu. Konštruk­cia je pev­ná, no ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie v nás vy­vo­lá­va roz­po­rupl­né po­ci­ty. Tes­to­va­li sme bie­ly va­riant a kon­cept sa nám vcel­ku pá­čil aj na­priek väč­šej hrúb­ke. Mier­ne zdr­sne­ný tvar za­dné­ho kry­tu pô­so­bil plas­to­vo, no ide o po­ly­kar­bo­ná­to­vý kryt, kto­rý by to­ho mal zniesť o čo­si viac ako plast. Zá­le­ží však na vku­se a naj­mä fa­reb­nom va­rian­te. Za­dná časť ob­sa­hu­je fo­toa­pa­rát a po­mer­ne net­ra­dič­ne na opač­nej stra­ne umies­tne­ný blesk. Vy­tvo­rí­te však až prek­va­pi­vo dob­ré fot­ky. Na high-end seg­ment to ne­má, no fo­toa­pa­rát aj v 630-ke ro­bí dob­ré me­no tej­to znač­ke. Spod­ná hra­na má ko­nek­tor mic­roUSB, hor­ná ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chadiel. Na bo­ku žiad­na zme­na - tla­čid­lo na vy­pnu­tie a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti.

Pod­stat­né sú opäť inter­né zlep­še­nia a fun­kcie. Ope­rač­ný sys­tém si po­čas náš­ho tes­tu vy­pý­tal už dve ak­tua­li­zá­cie. Vid­no, že Mic­ro­soft na Win­dows Pho­ne 8.1 pra­cu­je, po­va­žu­je­me ho za po­da­re­ný sys­tém. Nech už sú reak­cie od­por­cov aké­koľ­vek, ver­zia 8.1 je vy­spe­lá a nám sa pá­či­la. Push no­ti­fi­ká­cie fun­go­va­li bez­chyb­ne. Oce­ni­li sme nap­rík­lad vy­pnu­tie Wi-Fi s tým, že sme sa moh­li roz­hod­núť, či chce­me tú­to fun­kciu opäť za­pnúť o ho­di­nu, šty­ri, o deň, ale ma­nuál­ne. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja nie je naj­vyš­šie, no na uh­lo­prieč­ku 4,5" je dos­ta­ču­jú­ce, na­vy­še si mô­že­te vy­brať re­žim zmen­še­ných dlaž­díc a vznik­ne mies­to na ďal­šie dva stĺpce s naj­men­šou veľ­kos­ťou dlaž­díc. Zís­ka­te tak pries­tor, aký ma­jú na dis­ple­ji full HD ver­zie Lu­mií. Ta­kis­to sme oce­ni­li, že vý­rob­ca pok­ra­ču­je v tra­dí­cii a Lu­mia zna­me­ná vždy nie­čo na­vy­še. Aj tu náj­de­te dis­plej ty­pu ClearBlack so zlep­še­nou či­ta­teľ­nos­ťou na pria­mom sl­nku. Je chrá­ne­ný naj­nov­šou ver­ziou sk­la Go­ril­la Glass 3. Má­me to vy­skú­ša­né, nie je to len trik, ale uži­toč­ná vlas­tnosť tech­no­ló­gie dis­ple­ja. Ne­chý­ba­jú ani HE­RE Ma­py, kto­ré sú dos­tup­né aj off-li­ne, a ta­kis­to tu má­te mož­nosť sle­do­va­nia po­hy­bu a stra­vy cez prog­ram Zdra­vie a fit­nes. Spot­re­ba aku­mu­lá­to­ra je mi­ni­mál­na, sen­zo­ry te­da mô­žu byť za­pnu­té po­čas ce­lé­ho dňa. Jed­nak je tá­to ap­li­ká­cia prí­ve­ti­vo spra­co­va­ná, a ak chce­te sle­do­vať svo­je ak­ti­vi­ty, ne­bu­de­te s ňou mať žiad­ne sta­ros­ti na­vy­še.

Lu­mia 630 je vy­ni­ka­jú­ci mo­bil vo svo­jej trie­de. Má štvor­jad­ro­vý CPU, vďa­ka čo­mu po­cí­ti­te ply­nu­losť pre­hlia­da­nia webu, ako aj roz­hra­nia. Je jas­né, že to­to nie je naj­vy­ba­ve­nej­šia Lu­mia. Dis­plej a ochran­né sklo sa po­čas na­bí­ja­nia vý­raz­ne za­hrie­va­jú. No je to ši­kov­ný te­le­fón do ru­ky, kto­rý od­po­rú­ča­me kaž­dé­mu, kto nap­rík­lad ne­mal smar­tfón. Zís­ka roz­hra­nie po­dob­né kla­sic­ké­mu OS Win­dows 8.1 a roz­hod­ne za­ují­ma­vý kú­sok, kto­rý mo­de­ly na plat­for­me An­droid za tú­to ce­nu prak­tic­ky ne­ma­jú mož­nosť pre­ko­nať.

Hod­no­te­nie

dis­plej
od­ol­nej­ší kryt
Win­dows Pho­ne 8.1
cel­ko­vá sviž­nosť te­le­fó­nu
fo­toa­pa­rát
off-li­ne ma­py
lac­no pô­so­bia­ci kryt
ne­má tla­čid­lo fo­toa­pa­rá­tu

Ce­na: 139 EUR

Za­po­ži­čal: No­kia Slo­ven­sko

test_smartfony_tab.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

GSmart Mi­ka M2 je ce­no­vo dos­tup­ný te­le­fón, čo pri znač­ke GSmart nie je prek­va­pu­jú­ce. Aj keď sme ma­li tes­to­va­ciu vzor­ky, nep­red­pok­la­dá­me, že sa nie­čo v bu­dúc­nos­ti vý­raz­ne zme­ní. Te­le­fón má svo­je vý­ko­no­vé re­zer­vy, no aj tak ho mô­že­me s po­koj­ným sve­do­mím od­po­rú­čať.

HTC De­si­re 816 je zá­stup­ca stred­nej trie­dy te­le­fó­nov. V tej­to ka­te­gó­rii sa nám zdá ce­na adek­vát­na a zís­ka­te vy­la­de­ný te­le­fón s vy­so­kým vý­ko­nom a roz­mer­ným dis­ple­jom. Pod­po­ru­je aj tech­no­ló­giu clou­do­vé­ho zdie­ľa­nia vý­ko­nu HTC Power to Gi­ve

Huawei As­cend G630 je kla­sic­ký zá­stup­ca te­le­fó­nov Huawei. Pár drob­nos­tí sme mu vy­tk­li, ako nap­rík­lad uk­la­da­nie ap­li­ká­cií na kar­tu, no aj tak ide pod­ľa nás o veľ­mi dob­rý te­le­fón.

No­kia Lu­mia 630 je špič­ka vo svo­jej trie­de. Vie­me, že sú tu aj lep­šie Lu­mie, no ten­to te­le­fón sme si ob­ľú­bi­li prá­ve pre je­ho roz­me­ry, vy­la­de­ný sys­tém Win­dows Pho­ne 8.1, rých­losť sys­té­mu a pou­ži­teľ­nosť fo­toa­pa­rá­tu. Off-li­ne ma­py od No­kie sú ta­kis­to sil­ná zbraň.

Zdroj: PC REVUE 08/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter