Multimediálne notebooky

V ča­se vy­be­ra­nia pro­duk­tov do tes­tu mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov sme na­ra­zi­li na za­ují­ma­vosť, kto­rá tak tro­chu od­sú­va tú­to ka­te­gó­riu do úza­dia.

As­poň pod­ľa náz­vu, nie tak pod­ľa vý­ko­nu. Čo je vlas­tne mul­ti­me­diál­ny no­te­book? Je to mo­del so sil­nou gra­fi­kou a po­ma­lým dis­kom? Ale­bo je to no­te­book s veľ­kým hli­ní­ko­vým či plas­to­vým te­lom ale­bo sil­ným štvor­jad­ro­vým CPU? Vy­brať mul­ti­me­diál­ny no­te­book nie je úpl­ne jed­no­du­ché a opa­ku­je sa tu vlas­tne si­tuácia spred nie­koľ­kých ro­kov, keď sa hu­dob­né mo­bi­ly jed­no­du­cho vy­tra­ti­li z tr­hu prá­ve vďa­ka smar­tfó­nom. Dneš­né ultra­boo­ky ma­jú vy­šší

De­fi­ní­cia mul­ti­me­diál­ne­ho no­te­boo­ku

Stá­le sú tu však špe­cia­li­ty, kto­rý­mi vý­rob­co­via oži­vu­jú tak­to za­me­ra­né no­te­boo­ky a pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša­jú nie­čo na­vy­še, je­di­neč­né ale­bo as­poň uži­toč­né.

  1. Zá­kla­dom je konštruk­cia a vý­zor. Ne­mu­sí mať hli­ní­ko­vé te­lo, no mal by vy­ze­rať na poh­ľad efek­tne.
  2. Sil­ný pro­ce­sor je zá­klad, kto­rý pot­re­bu­je­te na ná­roč­né vý­poč­ty. Ho­ci len na auto­ma­tic­kú úp­ra­vu ale­bo zmen­šo­va­nie fo­tiek v hro­mad­nom pro­ce­se. A nao­zaj poz­nať, či má­te Ce­le­ron, Pen­tium, Co­re i3 ale­bo Co­re i7. Nap­rík­lad aj pri vý­sled­nom uk­la­da­ní vi­dea. Pri 10-mi­nú­to­vom vi­deu je roz­diel, či bu­de do po­ža­do­va­né­ho for­má­tu pre­ve­de­né za me­nej ako 5 mi­nút ale­bo naň bu­de­te ča­kať tak­mer pol ho­di­ny.
  3. Gra­fic­ká kar­ta - ideál­ne je mať niek­to­rú z de­di­ko­va­ných ka­riet AMD ale­bo NVI­DIA, no nie je to vy­slo­ve­ne pod­mien­ka. Stri­ha­cie prog­ra­my však vo veľ­kom poč­te prí­pa­dov pod­po­ru­jú vy­bra­né sé­rie ka­riet. Mul­ti­me­diál­ny stroj ne­po­va­žu­je­me úpl­ne za her­ný, tak­že sa­mos­tat­ná kar­ta je plus, no ne­po­va­žu­je­me to za ne­vyh­nut­nú pod­mien­ku.
  4. Pev­ný disk s vy­so­kou ka­pa­ci­tou je po­žia­dav­ka vy­plý­va­jú­ca z ty­pu uk­la­da­ných dát. Áno, tie mul­ti­me­diál­ne za­be­rú viac ako pre­zen­tá­cie a ta­buľ­ky. Za­tiaľ sa však stre­tá­va­me s tým, že dos­ta­nú do vien­ka po­mal­šie ver­zie dis­kov. Ak chce­te su­perrých­ly disk, to už je ka­te­gó­ria pod­ni­ko­vých ultra­boo­kov.
  5. Fun­kcie na­vy­še, ako sú rep­ro­duk­to­ry sve­to­vých zna­čiek ale­bo pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, bý­va­jú naj­čas­tej­ší­mi dopl­nka­mi tej­to trie­dy no­te­boo­kov.

Acer As­pi­re E5-571

acer_aspire_e5_Notebook.jpg

Ce­no­vo dos­tup­ný no­te­book, kto­rý ve­ľa nes­to­jí a zá­ro­veň pos­kyt­ne ús­por­ný chod, ta­ký je ten­to mo­del. Acer prip­ra­vil konštruk­čne pev­ný no­te­book vo veľ­kos­ti 15,6 pal­ca, kto­rý sa dob­re pou­ží­va a zá­ro­veň vás ne­bu­de li­mi­to­vať je­ho vý­drž. Je oh­ľa­dupl­ný k va­šej pe­ňa­žen­ke, no je­ho vý­drž je sku­toč­ne oh­ro­mu­jú­ca.

Vzhľad no­te­boo­ku je kla­sic­ký a pr­vky sú pris­pô­so­be­né roz­me­ru 15,6" dis­ple­ja. O to viac nás po­te­ši­lo, že vý­rob­ca neexpe­ri­men­to­val a pou­ží­va­te­lia hľa­da­jú­ci po­čí­tač v tej­to veľ­kos­ti dos­ta­nú mo­del, na kto­rý si ľah­ko zvyk­nú. Klá­ves­ni­ca je o pár mi­li­met­rov niž­šie ako úro­veň opier­ky na ru­ku a dob­re sa na nej pí­še. Nie je pod­svie­te­ná, no pri da­nej ce­ne sme ta­kú­to fun­kcio­na­li­tu veľ­mi neo­ča­ká­va­li. Veľ­ký klá­ves En­ter a po­riad­ny nu­me­ric­ký blok pa­tria k hlav­ným pr­vkom, kto­ré za­bez­pe­čia dob­ré pou­ží­va­nie. Šíp­ky sú zmen­še­né, no je oko­lo nich dosť mies­ta. Da­jú sa te­da ov­lá­dať aj bez po­čia­toč­ných chýb, kým si zvyk­ne­te na ich us­po­ria­da­nie. Chvá­li­me ro­ky pre­fe­ro­va­ný prin­cíp ov­lá­da­nia hla­si­tos­ti a ja­su dis­ple­ja cez klá­ves Fn v kom­bi­ná­cii so šíp­ka­mi. Zá­klad­ňa je pev­ná a ani pri väč­šom tla­ku sa nep­re­hý­ba. A pev­né je aj ve­ko. Hlad­ká povr­cho­vá úp­ra­va za­chy­tá­va od­tlač­ky pr­stov. Nej­de o nič tra­gic­ké, je to prí­pad dr­vi­vej väč­ši­ny no­te­boo­kov. Nad klá­ves­ni­cou je len jed­no tla­čid­lo, a to na za­pnu­tie no­te­boo­ku. Nie je pod­svie­te­né, LED di­ódy sig­na­li­zu­jú­ce stav na pred­nej hra­ne sú vlas­tne je­di­né bli­ka­jú­ce pr­vky. Pres­ne tak­to si pred­sta­vu­je­me roz­hra­nie, kto­ré pou­ží­va­te­ľa zby­toč­ne ne­ru­ší pri akej­koľ­vek ak­ti­vi­te na po­čí­ta­či.

Acer v kon­fi­gu­rá­cii pou­žil naj­nov­ší pro­ce­sor In­tel Co­re i3-4030U zo štvr­tej ge­ne­rá­cie. Ide o ak­tuál­nu no­vin­ku, uvoľ­ne­nú na trh v mi­nu­lom štvrťro­ku. Keď­že je tu pou­ži­tý gra­fic­ký čip pria­mo na dos­ke s CPU, je za­bez­pe­če­ný níz­ky od­ber ener­gie. Spo­lu s iný­mi kom­po­nen­tmi tak ide zá­ro­veň o ús­por­ný no­te­book. Na­me­ra­né úda­je uvi­dí­te v ta­buľ­ke. Ka­pa­ci­ta RAM sú štan­dar­dné 4 GB, pev­ný disk mo­hol byť aj rých­lej­ší. Je tu 500 GB mo­del, no má len 5400 otá­čok. Pri prá­ci to skrát­ka bu­de­te cí­tiť. Skĺbe­nie ener­ge­tic­ky ne­ná­roč­né­ho stro­ja s vy­so­kým vý­ko­nom tre­ba hľa­dať v troj­ná­sob­ne drah­šej ce­no­vej hla­di­ne. No­te­book bez prob­lé­mov pra­cu­je s OS Win­dows 8.1. Ak ne­chá­te no­te­book v ús­por­nom re­ži­me, do dvoch se­kúnd ho má­te pre­bu­de­ný aj so zob­ra­ze­ním pra­cov­nej plo­chy. To je ur­či­te prí­jem­ný fak­tor. Me­nej prí­jem­ný je fakt, že po úpl­nom reš­tar­te si chví­ľu poč­ká­te na prip­ra­ve­nosť na prá­cu.

Vo vý­ba­ve por­tov tro­chu chý­ba­jú por­ty USB 3.0, keď­že je tu len je­den. Dva na pra­vej hra­ne ved­ľa op­tic­kej me­cha­ni­ky sú ty­pu USB 2.0. Vzhľa­dom na hrúb­ku te­la je tu eter­ne­to­vý ko­nek­tor a VGA s HDMI. Všet­ko v pl­nej veľ­kos­ti. Audio­ko­nek­tor je kom­bi­no­va­ný. Na te­le­fo­no­va­nie nap­rík­lad cez Sky­pe vďa­ka to­mu mô­že­te pou­žiť HF súp­ra­vu z váš­ho mo­bi­lu. Na pred­nej hra­ne ved­ľa spo­mí­na­ných LED je čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet vo for­má­te SD.

Hod­no­te­nie

pev­né te­lo
roz­lo­že­nie klá­ves­ni­ce
žiad­ne ru­ši­vé pr­vky oko­lo klá­ves­ni­ce
ús­por­ný CPU
vý­drž
po­mal­ší disk
len zá­klad­ná gra­fi­ka

Ce­na: 469 EUR

Za­po­ži­čal: Acer

ASUS N550L

N550_Right_Open135_with_Subwoofer+.jpg

Hli­ní­ko­vé te­lo a sku­toč­ne efek­tné spra­co­va­nie zá­klad­ne oko­lo klá­ves­ni­ce je pri tej­to znač­ke štan­dard. Bez zby­toč­nej chvá­ly mô­že­te zhod­no­tiť, že ASUS na po­li di­zaj­no­vých mo­de­lov s mul­ti­me­diál­nou vý­ba­vou ve­die. Rep­ro­duk­to­ry sú znač­ky Bang & Oluf­sen ICE­power. V ba­le­ní má­te aj subwoofer a ako ce­lok to hrá veľ­mi dob­re. Ko­neč­ne no­te­book na mul­ti­mé­diá a hry, kto­rý pro­du­ku­je veľ­mi dob­rý zvuk bez pot­re­by pri­po­jiť k ne­mu slú­chad­lá. Je to však tro­chu ne­rov­ný boj, keď­že subwoofer je vo for­me exter­né­ho dopl­nku, ho­ci v zá­klad­nej vý­ba­ve. Ve­ko dis­ple­ja a hor­ná časť zá­klad­ne s rá­mom sú z hli­ní­ka. Spod­ný kryt je plas­to­vý. Klá­ves­ni­ca sa nám zda­la tro­chu nat­la­če­ná. Mô­že za to aj nu­me­ric­ký blok, na­le­pe­ný pria­mo na al­fa­nu­me­ric­kej čas­ti zvyš­ku klá­ves­ni­ce. Na­vy­še sú na ňom zú­že­né klá­ve­sy. Touch­pad je dos­ta­toč­ne veľ­ký a dob­re sa pou­ží­va. Tla­čid­lá sú in­teg­ro­va­né pod ním.

Vý­kon po­čí­ta­ča je ov­plyv­ne­ný sil­ným pro­ce­so­rom In­tel Co­re i7-4500U 1,8 ÷ 3 GHz. Zá­ro­veň je však ten­to pro­ce­sor aj ús­por­ný. Pev­ný disk má ka­pa­ci­tu 1 GB, čo je fajn na dá­ta, hor­šie je to s je­ho rých­los­ťou. ASUS však pri­dal na ka­pa­ci­te RAM a 6 GB je zla­tá stred­ná ces­ta me­dzi štan­dar­dom na hod­no­te 4 GB a eš­te stá­le nad­štan­dar­dnou ka­pa­ci­tou 8 GB. Po­te­šil nás full HD dis­plej s ochra­nou pro­ti od­les­kom. Poz­nať to a my ví­ta­me ta­kú­to vlas­tnosť. Je to tech­no­ló­gia na­vy­še, kto­rá však v showroo­moch ne­vy­ze­rá tak dob­re ako lesk­lé dis­ple­je. No o les­klých dis­ple­joch už za tie ro­ky vie­me svo­je. To, že dis­plej nie je do­ty­ko­vý, nám vô­bec nep­re­ká­ža­lo. Gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GT 745M je so­líd­ny zá­klad na ná­roč­né ma­te­ma­tic­ké vý­poč­ty, ale aj na hra­nie hier. Na­vy­še má vlas­tné 4 GB vi­deo RAM, čo bu­de vhod­ný dopl­nok na uk­la­da­nie textúr. Sčas­ti sa od­bre­me­ní po­mal­ší disk a hlav­ná pa­mäť no­te­boo­ku.

Prí­jem­ne prek­va­pe­ní sme bo­li chla­de­ním, keď­že ASUS ho zvlá­dol na jed­not­ku. Opier­ka na ru­ku sa tak­mer ne­za­hrie­va a spod­ná časť len na plo­che prib­liž­ne 3 cm2 vy­tvo­ri­la tep­lo­tu, kto­rú uvá­dza­me v ta­buľ­ke. Vý­drž na ba­té­rie bo­la slab­šia, ale ten­to pa­ra­me­ter ne­hod­no­tí­me ako kri­tic­ký. Pred­pok­la­dá­me, že si ta­ké­to stro­je kú­pi­te skôr na do­ma, a nie na ces­to­va­nie v lie­tad­le, kde sa oča­ká­va čo naj­dlh­šia vý­drž.

Do te­la sa zmes­ti­la aj op­tic­ká me­cha­ni­ka vo for­me DVD pre­pi­so­vač­ky. Na tr­hu je aj mo­del s Blu-ray me­cha­ni­kou. A to vo ver­zii len na čí­ta­nie, ako aj na zá­pis. Tre­ba si dať na to pri vý­be­re inej kon­fi­gu­rá­cie po­zor, ak chce­te na Blu-ray aj za­pi­so­vať. Veľ­mi oce­ňu­je­me, že všet­ky por­ty sú USB 3.0. Ne­mu­sí­te tak roz­mýš­ľať, do kto­ré­ho za­po­jiť rých­ly flash disk ale­bo exter­ný disk. Me­dzi ko­nek­tor­mi sú aj eter­ne­to­vý port, HDMI, mi­ni Dis­play­Port, kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor a aj ko­nek­tor na pri­po­je­nie subwoofe­ra. Čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet je na pra­vej hra­ne ved­ľa opier­ky na ru­ku.

Hod­no­te­nie

hli­ní­ko­vé te­lo
vuk a subwoofer
vý­kon­ná gra­fi­ka
hli­ní­ko­vá konštruk­cia
po­mal­ší pev­ný disk

Ce­na: 799 EUR

Za­po­ži­čal: ASUS

notebooky_tab1.jpg

Le­no­vo Idea­Pad Y50-70 Touch

Tip re­dak­cie - skĺbe­nie di­zaj­nu a vý­ko­nu

Y50_Hero_04.jpg
Mul­ti­me­diál­ny po­čí­tač, kto­rý má v se­be vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu, vždy náj­de up­lat­ne­nie. Kva­lit­ne vy­ho­to­ve­né te­lo je zá­ru­ka po­mal­šie­ho za­sta­rá­va­nia a ma­te­riá­lo­vej úna­vy. A tak to má byť, pre­to­že kom­po­nen­ty zvo­le­né do tej­to zos­ta­vy len tak rých­lo ne­zos­tar­nú. Mul­ti­me­diál­ny po­čí­tač toh­to ty­pu má v se­be po­riad­nu vý­ba­vu, kto­rá zvlád­ne aj naj­nov­šie hry. Hyb­rid kon­zer­va­tív­ne­ho a od­váž­nej­šie­ho di­zaj­nu, aký bý­va väč­ši­nou v her­nom seg­men­te, sa po­da­ril. Čer­ve­no pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca s dvo­ma stup­ňa­mi in­ten­zi­ty roz­hod­ne upú­ta po­zor­nosť. V kom­bi­ná­cii s čer­ve­ným mriež­ko­va­ním rep­ro­duk­to­rov JBL vy­ze­rá ce­lok veľ­mi dob­re. Pod­svie­te­nie čer­ve­nou far­bou tro­chu una­vu­je oči a ma­li sme po­cit skres­le­nia vi­de­nia pri dl­hšom sús­tre­de­ní sa na klá­ves­ni­cu. Na čas­té pí­sa­nie a po­ze­ra­nie na klá­ves­ni­cu to asi ne­bu­de to pra­vé. Tva­ry klá­ve­sov sú v štý­le Či­že je tu ovál­ne tva­ro­va­nie, jem­ný povrch a op­ti­mál­ny zdvih. Všet­ko pres­ne do se­ba za­pa­dá a la­dí. Zá­klad­ňa je ce­lá z jem­né­ho plas­tu s povr­cho­vou úp­ra­vou pô­so­bia­cou ako jem­ná gu­ma. Viac ako od­tlač­ky pr­stov vi­dieť vl­hké ote­ry. Nad klá­ves­ni­cou je tla­čid­lo na za­pnu­tie s pod­svie­te­ným lo­gom za­pnu­tia spot­re­bi­ča. Vy­ze­rá to veľ­mi efek­tne a zá­ro­veň to nep­re­bí­ja pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce. Ve­ko je v hor­nej čas­ti z ko­vu, rov­na­ko aj spo­dok no­te­boo­ku. Na spod­nej stra­ne je eš­te subwoofer. Rep­ro­duk­to­ry JBL hra­jú dob­re. Vie­me si pred­sta­viť po­čú­va­nie hud­by aj ta­kým­to štý­lom, no kva­lit­né slú­chad­lá sú jed­no­du­cho kva­lit­né slú­chad­lá.

Vý­poč­to­vý vý­kon ov­plyv­ňu­je naj­mä pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4700HQ 2,4 ÷ 3,4 GHz. Ten­to typ je jed­no­du­cho „si­la" a sto­jí za to mať ho v ta­kom­to no­te­boo­ku. Ta­kis­to sme oce­ni­li 8 GB RAM, ho­ci by sme sa neu­ra­zi­li ani pri dvoj­ná­sob­ku tej­to hod­no­ty. Dis­plej je do­ty­ko­vý a vo full HD roz­lí­še­ní. Pre­ká­ža­lo nám pou­ži­tie kla­sic­ké­ho pev­né­ho dis­ku. No sčas­ti ten­to krok chá­pe­me. Aj pri mul­ti­me­diál­nych po­čí­ta­čoch mu­sí vý­rob­ca dbať na ce­nu a skĺbiť všet­ky naj­lep­šie pa­ra­met­re sa ne­dá. Dis­ku ne­po­moh­lo ani 8 GB pa­mä­te flash. Má­te však k dis­po­zí­cii veľ­ké 1 TB úlo­žis­ko, ale na po­mal­šom 5400-otáč­ko­vom dis­ku. Po­zi­tív­ny krok je in­teg­ro­va­nie gra­fic­kej kar­ty NVI­DIA Ge­For­ce GTX 860M s vlas­tný­mi 4 GB VRAM. Je to jed­na z naj­sil­nej­ších kon­fi­gu­rá­cií, akú na tr­hu s no­te­book­mi dos­ta­ne­te. Aj v mo­bil­nej ver­zii je kar­ta pý­chou tej­to zos­ta­vy, sta­čí sa po­zrieť na benchmar­ky. Tu je jas­né, že strih vi­dea, hra­nie hier ale­bo aké­koľ­vek gra­fic­ké spra­co­va­nie ná­roč­ný­mi ap­li­ká­cia­mi bu­de hrač­kou. V sú­vis­los­ti s vý­ko­nom je tu ďal­šia vý­ho­da. Pri bež­nej prá­ci je po­čí­tač tich­ší než niek­to­ré ultra­boo­ky. Tep­lo­ta aj na­priek sil­nej gra­fic­kej kar­te nie je vy­so­ká, rov­na­ko ani hluč­nosť pri vy­ššej zá­ťa­ži. Chla­de­nie navr­hol vý­rob­ca veľ­mi dob­re. Tre­ba rá­tať s vy­ššou spot­re­bou. Gra­fic­ká kar­ta je nao­zaj sil­ná, a tak pri hra­ní hier vy­stú­pi spot­re­ba až na 100 W. V ta­buľ­ke uvá­dza­me prie­mer­nú hod­no­tu, pre­to­že pri bež­nej prá­ci je spot­re­ba pod­stat­ne niž­šia. Vid­no to prá­ve na cel­ko­vej vý­dr­ži. Tá je v tom­to seg­men­te nad­štan­dar­dná.

Vý­ba­va por­tov je však chu­dob­nej­šia - eter­ne­to­vý ko­nek­tor, HDMI a tri por­ty USB, z to­ho je­den USB 2.0, nie je ve­ľa. Čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor uzat­vá­ra­jú zos­ta­vu por­tov a ko­nek­to­rov.

Hod­no­te­nie

pev­né te­lo a ce­lé vy­ho­to­ve­nie
gra­fic­ká kar­ta
štvor­jad­ro­vý CPU
HDD ako úz­ke hrdlo zos­ta­vy

Ce­na: 1229 EUR

Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Tos­hi­ba Sa­telli­te P70-A

Sat_P70-A_Prod_Full_Mar2013_07.jpg

Veľ­ká mul­ti­me­diál­na se­dem­nás­tka vždy pô­so­bí im­po­zan­tne. Roz­me­ry na­vy­še sú pri ta­kom­to mul­ti­me­diál­nom no­te­boo­ku vý­ho­dou. Klá­ves­ni­ca je pries­tran­ná a vý­rob­ca to veľ­mi dob­re vy­užil. Pre­to sú aj klá­ve­sy F od­de­le­né do sku­pín po šty­roch a väč­šie roz­stu­py sú aj me­dzi jed­not­li­vý­mi klá­ves­mi. Nu­me­ric­ký blok je tiež od­de­le­ný a má dos­ta­toč­ne veľ­ké klá­ve­sy. Ško­da len, že vý­rob­co­via pris­tú­pi­li na „di­zaj­no­vú hru", a tak šíp­ky bý­va­jú tak­mer vždy zmen­še­né, či už pou­ží­va­te 13", ale­bo 17" mo­del. Roz­hod­ne by ne­zaš­ko­di­lo od­de­le­nie as­poň ver­ti­kál­nych ší­pok. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a veľ­mi ti­chá. S men­ší­mi vý­hra­da­mi ju hod­no­tí­me ako po­da­re­nú. S vý­nim­kou si­vých po­pi­sov dopl­nko­vých fun­kcií na klá­ve­soch.

Hli­ní­ko­vé te­lo je od­ol­né a má povr­cho­vú úp­ra­vu brú­se­ním. Vy­ze­rá to dob­re a v spo­je­ní s mriež­ko­va­ním 6 W rep­ro­duk­to­rov Har­man/Kar­don di­zaj­né­ri ur­či­te ne­šliap­li ved­ľa. Tra­dič­ne umies­tne­né ko­lies­ko na za­pnu­tie s bie­lym pod­svie­te­ním vhod­ne dopĺňa ce­lok zá­klad­ne. Touch­pad je roz­mer­ný a pria­mo tu sa dá dvo­ji­tým ťuk­nu­tím v ľa­vom hor­nom ro­hu vy­pnúť. Je to vhod­né, ke­by ná­ho­dou pri svo­jom roz­me­re nie­ko­mu pre­ká­žal. Vý­rob­ca pri­dal aj ak­tív­nu ochra­nu pev­né­ho dis­ku.

Zo strán­ky vý­ko­nu ide o po­riad­ny stroj, o čom sved­čí let­mý poh­ľad na CPU a gra­fi­ku. Pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4700MQ 2,4 ÷ 3,4 GHz je je­den z naj­rý­chlej­ších štvor­ja­dier v seg­men­te mo­bil­ných CPU. K vy­rov­na­né­mu vý­ko­nu do­po­má­ha aj 8 GB RAM. Ško­da len po­ma­lé­ho 5400-otáč­ko­vé­ho dis­ku. As­poň­že tu má­te 1 TB pries­to­ru na va­še dá­ta. Kto má zá­ujem, mô­že roz­ší­riť ka­pa­ci­tu eš­te jed­ným dis­kom ale­bo pri­dať disk SSD na zvý­še­nie vý­ko­nu sys­té­mu. Ka­pa­cit­ne je te­da ideál­ny na hud­bu, fot­ky a, sa­moz­rej­me, fil­my, po­koj­ne aj vo full HD. Dis­plej je na ne ako stvo­re­ný, nie je do­ty­ko­vý. NVI­DIA Ge­For­ce GT 745M má vlas­tné 2 GB RAM a tá­to kar­ta umož­ňu­je stri­hať vi­deo, kon­ver­to­vať fil­my ale­bo nap­rík­lad hrať hry. Vý­hod­né je, že gra­fi­ka nie je up­ra­vo­va­ná ov­lá­dač­mi a pou­žiť mô­že­te vždy naj­nov­šiu ver­ziu pria­mo od fir­my NVI­DIA. Net­re­ba tak ča­kať na pod­po­ru od vý­rob­cu no­te­boo­ku.

Na to, aby sa ta­ká­to sil­ná kon­fi­gu­rá­cia udr­ža­la v ro­zum­ných tep­lo­tách, tre­ba ju neus­tá­le ochla­dzo­vať. A to aj v kan­ce­lár­skom re­ži­me, ale­bo ak má­te no­te­book len za­pnu­tý. Ven­ti­lá­tor sa kaž­dých pár se­kúnd zrých­li a po­tom za­se spo­ma­lí. Na nie­ko­ho to mô­že pô­so­biť ru­ši­vo. Tep­lo­ta je vy­ššia aj vzhľa­dom na pou­ži­tú gra­fic­kú kar­tu. Je to však tak len zhru­ba na 5 cm2 a pri vý­du­chu, inak sa v spod­nej čas­ti no­te­book nep­re­hrie­va. Pra­vá časť opier­ky na ru­ky sa pri hra­ní hier bu­de vý­raz­nej­šie za­hrie­vať.

Ako sa na správ­ny mul­ti­me­diál­ny po­čí­tač pat­rí, je tu Blu-ray me­cha­ni­ka, šty­ri por­ty USB 3.0, HDMI, VGA, audio­por­ty a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Tá je na pred­nej hra­ne.

Hod­no­te­nie

pev­né hli­ní­ko­vé te­lo
sil­ná gra­fi­ka a CPU
ti­chá klá­ves­ni­ca
mož­nosť nain­šta­lo­vať dva HDD
po­mal­ší disk
pra­vi­del­né ochla­dzo­va­nie aj v kan­ce­lár­skom re­ži­me

Ce­na: 1039 EUR

Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbH

notebooky_tab2.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

Acer As­pi­re E5-571 vní­ma­me ako zá­klad­ný vstup do seg­men­tu všes­tran­ných no­te­boo­kov s mož­nos­ťou vy­uži­tia v úlo­he mul­ti­me­diál­ne­ho nás­tro­ja. Ne­má nap­rík­lad vy­hra­de­nú gra­fic­kú kar­tu, no po­nú­ka nad­štan­dar­dnú vý­drž. A ce­na je tiež nep­re­hliad­nu­teľ­ná. ASUS N550L je mul­ti­me­diál­na „di­zaj­nov­ka" z di­el­ne ASUS. Má­te tu sil­nú gra­fic­kú kar­tu, krás­ne te­lo a dob­ré oz­vu­če­nie. Le­no­vo Idea­Pad Y50-70 Touch je už na po­me­dzí mul­ti­me­diál­ne­ho a her­né­ho stro­ja. Čer­ve­no pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca vy­ze­rá dob­re a na no­te­boo­ku sa aj dob­re pra­cu­je. Vcel­ku na nás ten­to mo­del veľ­mi za­pô­so­bil a dos­tal re­dak­čné oce­ne­nie. Tos­hi­ba Sa­telli­te P70-A je veľ­ká se­dem­nás­tka, kto­rá má všet­ko pot­reb­né na pl­no­hod­not­ný mul­ti­me­diál­ny zá­ži­tok. Je prip­ra­ve­ná aj na ďal­ší pev­ný disk a so sil­nou gra­fi­kou ne­bu­de nú­dza o vý­kon.

QR kod_video.jpg

Zdroj: PC REVUE 08/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter