Multifunkcia s lacnou tlačou

Brother MFC-J200

MFC-J200.jpg To­to mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie vy­pĺňa me­dze­ru na tr­hu so za­ria­de­nia­mi, kde je veľ­mi dob­rý po­mer vstup­nej ce­ny za­ria­de­nia a ce­ny tla­če. Vý­ba­va je kom­plet­ná, a tak tu náj­de­te fax, ko­pír­ku, ske­ner a, sa­moz­rej­me, uni­ver­zál­nu tlač či už bež­ných kan­ce­lár­skych pred­lôh, ale­bo fo­tog­ra­fií. Vy­uží­va sa sys­tém šty­roch zá­sob­ní­kov at­ra­men­tu. Fa­reb­né ma­jú vý­ťaž­nosť 1300 strán, čier­ny at­ra­ment vy­tla­čí až 2400 bež­ných strán. Na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču je dos­tup­ný port USB, no ta­kis­to sa dá pou­žiť bez­drô­to­vé pri­po­je­nie cez Wi-Fi.

Eter­ne­to­vý port tro­chu net­ra­dič­ne chý­ba. Sil­ná strán­ka toh­to va­rian­tu je prí­tom­nosť po­dá­va­ča ADF na 20 lis­tov pa­pie­ra. Aj tu je tro­chu zme­na op­ro­ti väč­ši­ne iných mo­de­lov na tr­hu, a to v tom, že pred­lo­hy na ske­no­va­nie sa dá­va­jú textom na­dol. Po­dá­vač je spo­ľah­li­vý a po­čas tes­tov sme sa so za­se­ká­va­ním pa­pie­ra vô­bec nes­tret­li. Za­ria­de­nie vy­tla­čí 11 str./min v mo­no­chro­ma­tic­kom re­ži­me a do 6 str./min vo fa­reb­nom. Roz­lí­še­nie tla­če je 6000 × 1200 dpi. Oce­ni­li sme aj ka­pa­ci­tu 100 lis­tov vstup­né­ho zá­sob­ní­ka. Vý­rob­ca te­da pri veľ­ko­ka­pa­cit­ných nápl­niach mys­lel aj na tlač väč­šie­ho poč­tu strán. Ske­no­vať sa dá do roz­lí­še­nia 1200 × 2400 ppi.

Naj­viac sa nám poz­dá­va­lo ov­lá­da­nie cez špe­cia­li­zo­va­ný ov­lá­dač. V ňom nas­ta­ví­te všet­ko pot­reb­né na ús­por­nú aj čo naj­kva­lit­nej­šiu tlač kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov. Pria­mo na za­ria­de­ní je dis­plej. Ho­ci ide len o jed­no­riad­ko­vý so zob­ra­ze­ním 16 zna­kov, za­ria­de­nie sa dá po­hodl­ne ov­lá­dať aj bez po­čí­ta­ča. Na pou­ži­tie s ko­pír­kou je tu tla­čid­lo rých­lej voľ­by na zme­nu nas­ta­ve­ní. Tu nám pre­ká­ža­lo, že sa ne­da­la up­ra­viť kva­li­ta. Ko­pí­ru­je­te tak vždy v naj­vyš­šej kva­li­te. Nas­ta­ve­nie Wi-Fi je cez roz­hra­nie mul­ti­fun­kcie jed­no­du­ché a je­di­né, s čím sa tre­ba tro­chu po­pa­so­vať, je za­da­nie hes­la cez nu­me­ric­kú klá­ves­ni­cu.

Za­ria­de­nie MFP sa nám pá­či­lo pre jed­no­du­chú ob­slu­hu a rých­le reak­cie. Ro­va­né to bo­lo aj pri tla­či. Žiad­ne dl­hé pau­zy, po od­os­la­ní do­ku­men­tu sa o pár se­kúnd za­ča­la tlač. Pres­táv­ky sme ne­zaz­na­me­na­li ani pri väč­šom poč­te strán v nie­koľ­kých dáv­kach. To bý­va pri iných mo­de­loch bež­ný nep­rí­jem­ný jav.

Tlač je sku­toč­ne kva­lit­ná. Na aké­koľ­vek bež­né do­ku­men­ty mô­že­te pou­žiť naj­rý­chlej­ší a zá­ro­veň naj­ús­por­nej­ší re­žim. Nie sú tu žiad­ne ne­du­hy v po­do­be sla­bo vi­di­teľ­né­ho pís­ma, ak nie je je­ho far­ba čier­na. Ta­kis­to sme bo­li nad­mie­ru spo­koj­ní s pres­nos­ťou tla­če mi­nia­túr­ne­ho pís­ma a ta­bu­liek. Kva­li­ta sa vy­rov­ná iným mo­de­lom v bež­nom re­ži­me. Tlač PDF v ús­por­nom re­ži­me do­pad­la rov­na­ko dob­re. Pís­mo je sí­ce tro­chu kostr­ba­té, no je to dôs­le­dok ús­por­nej tla­če pís­ma s vy­hla­dzo­va­ním. Ob­ráz­ky bo­li vy­bled­nu­té a ako­by so si­vým ná­dy­chom.

Nič však neb­ra­ní pou­žiť re­žim bež­nej kva­li­ty na vý­bor­né vý­sled­ky. Pri fo­tog­ra­fiách má ov­lá­dač k dis­po­zí­cii tlač na zá­kla­de pa­pie­ra a pou­ží­va­teľ­sky de­fi­no­va­nej kva­li­ty. Je tu mož­nosť ap­li­ko­vať aj tzv. ži­vé far­by. Efekt sa ho­dí na fo­tog­ra­fie, kto­ré nie sú príl­iš kva­lit­né a chce­te vy­tiah­nuť kon­trast fa­rieb.

Kaž­dý z fa­reb­ných at­ra­men­tov sto­jí 7,94 EUR a čier­ny 8,27 EUR. Ce­na tla­če te­da vy­chá­dza na 0,34 cen­ta ČB a 2,17 cen­ta fa­reb­ne.

Pre­čo kú­piť:

  • Po­dá­vač ADF, rých­le reak­cie, kva­lit­ná tlač, zlep­še­nie fo­tiek, pri­po­je­nie Wi-Fi, níz­ke nák­la­dy na tlač

Za­po­ži­čal: Brot­her

Ce­na: 128,58 EUROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter