Len tak, ako odmena pre zákazníkov od operátora

Poriadna dávka dát a rýchlosti s príchodom 4G od Orangeu

qr_orange_4g.png Oran­ge si vy­bral pek­ný dá­tum 7. 7. 2014 na spus­te­nie svo­jej sie­te 4G/LTE (Long Term Evo­lu­tion na frek­ven­ciách 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz) a hneď v pr­vé dni ju po­nú­kol aj na naj­väč­šom slo­ven­skom hu­dob­nom fes­ti­va­le. Náv­štev­ní­ci si tak na Ba­žant Po­ho­de moh­li užiť pre­no­so­vé rých­los­ti sťa­ho­va­nia dát až do 150 Mbit/s, vďa­ka čo­mu moh­li svo­je fes­ti­va­lo­vé zá­žit­ky zdie­ľať eš­te po­hodl­nej­šie a rých­lej­šie.

V sú­vis­los­ti s prí­cho­dom 4G pri­ná­ša Oran­ge svo­jim zá­kaz­ní­kom ob­rov­skú por­ciu dát na­vy­še a na dneš­né po­me­ry nad­štan­dar­dnú rých­losť bez pop­lat­kov. Auto­ma­tic­ky, za­dar­mo, len tak, ako od­me­nu svo­jim zá­kaz­ní­kom za ver­nosť.

Naj­väč­šie zná­so­be­nia voľ­ných dát za­zna­me­na­li tie naj­men­šie pau­šá­ly, preh­ľad pô­vod­né­ho a no­vé­ho množ­stva dát si mô­že­te pre­zrieť v ta­buľ­ke. 4G sieť od Oran­geu je 2,5× rých­lej­šia ako 3G sieť a no­vú rých­losť cí­tiť v kaž­dom de­tai­le. Zvý­še­nie dá­to­vých ba­líč­kov a aj zvý­še­nie rých­los­ti po­nú­ka Oran­ge úpl­ne bez­plat­ne, len tak. Pre­to­že chce, aby bo­lo naj­mo­der­nej­šie pri­po­je­nie zá­ro­veň ce­no­vo dos­tup­né.

Čo pot­re­bu­je­te na to, aby ste si moh­li uží­vať 4G od Oran­geu?

Na to, aby ste si moh­li uží­vať ultra­rých­ly mo­bil­ný inter­net v 4G sie­ti od Oran­geu, to­ho ve­ľa ne­pot­re­bu­je­te. Ne­mu­sí­te si nič nas­ta­vo­vať ani dop­lá­cať. Sta­čí, ak má­te aké­koľ­vek mo­bil­né za­ria­de­nie, či už smar­tfón, ale­bo tab­let, pod­po­ru­jú­ce pre­nos dát v sie­ti 4G a k to­mu 3G SIM kar­tu. Oran­ge hneď od spus­te­nia po­nú­ka vo svo­jej po­nu­ke viac ako 30 ty­pov za­ria­de­ní od sied­mich rôz­nych vý­rob­cov (Blac­kBerry, HTC, Huawei, LG, No­kia, Sam­sung a So­ny), z kto­rých mno­hé mô­že­te mať už od 1 eura. Pri niek­to­rých za­ria­de­niach dos­tup­nosť 4G zá­vi­sí od ak­tua­li­zá­cie sof­tvé­ru a zá­le­ží len na vý­rob­co­vi prís­luš­né­ho za­ria­de­nia, ke­dy sa sof­tvér sprís­tup­ní. Ďalej sta­čí mať niek­to­rý z pau­šál­nych prog­ra­mov, ho­ci aj nu­lo­vý pau­šál Šikov­ná voľ­ba, prí­pad­ne akú­koľ­vek zo slu­žieb Mo­bil­ný inter­net a vý­ho­dy 4G sie­te si mô­že­te uží­vať auto­ma­tic­ky bez pop­lat­kov na­vy­še. A v ne­pos­led­nom ra­de mu­sí­te byť v pok­ry­tí byť 4G sie­te ope­rá­to­ra. Na zis­te­nie pok­ry­tia vám vý­bor­ne pos­lú­ži inter­ak­tív­na map­ka od ope­rá­to­ra, kto­rú si mô­že­te ot­vo­riť po nas­ní­ma­ní QR kó­du pri tom­to člán­ku.

Hlav­ná vý­ho­da 4G sie­te - rých­losť a reak­cia

Je zrej­mé, že hlav­ná vý­ho­da 4G sie­te je naj­mä pre­no­so­vá rých­losť, kto­rá by sa aj vo vy­ťa­že­ných ča­soch (ne­ho­vo­rí­me o teo­re­tic­kých stro­poch, ale sku­toč­nej a reál­nej, tzv. vní­ma­nej pre­no­so­vej rých­los­ti) ma­la viac ako zdvoj­ná­so­biť. Dô­le­ži­tá je však reak­cia sie­te (la­ten­cia), kto­rá vý­raz­ne zlep­ší pou­ží­va­teľ­ský po­cit pri sur­fo­va­ní. Rých­losť na­čí­ta­nia webo­vých strá­nok bu­de vy­ššia a inter­ne­to­vé služ­by bu­dú rea­go­vať rých­lej­šie. Prís­tup do 4G sie­te je auto­ma­tic­ky ak­ti­vo­va­ný pre všet­kých bez akých­koľ­vek dop­lat­kov. Ak ste te­da do­te­raz sťa­ho­va­li dá­ta v te­le­fó­ne, od­te­raz vám to pôj­de eš­te rých­lej­šie. Maximál­na teo­re­tic­ká pre­no­so­vá rých­losť da­ná tech­no­ló­giou je 150 Mbit/s pri sťa­ho­va­ní dát a 50 Mbit/s pri od­osie­la­ní dát. Vo vý­sled­ku to zna­me­ná, že ce­lo­ve­čer­ný film v DVD kva­li­te si stiah­ne­te za me­nej ako 12 mi­nút. Keď­že je Oran­geu jas­né, že vy­ššie pre­no­so­vé rých­los­ti zna­me­na­jú aj väč­šie množ­stvo pre­ne­se­ných dát, vý­raz­ne zdvi­hol svo­jim zá­kaz­ní­kom ob­je­my pred­pla­te­ných dá­to­vých ba­lí­kov. Po vy­čer­pa­ní pred­pla­te­né­ho ob­je­mu dát nep­la­tí­te nič na­vy­še, na­ďa­lej mô­že­te sur­fo­vať s pre­no­so­vou rých­los­ťou 128 kbit/s. V mi­nu­los­ti Oran­ge po pre­čer­pa­ní dát po­nú­kal rých­losť 64 kbit/s, s prí­cho­dom no­vej éry ju zdvoj­ná­so­bil. Po­kiaľ chce­te zvý­šiť tú­to rých­losť, za pop­la­tok 1 ale­bo 3 eurá me­sač­ne bu­de­te má 256 kbit/s ale­bo 768 kbit/s.

OrangeKabinet.jpg

Mon­táž no­vej tech­no­ló­gie do BTS na stre­che ve­žia­ka

Vy­da­li sme sa so smar­tfó­nom na tes­ty

Na tes­ty rých­los­ti dá­to­vé­ho pri­po­je­nia v mo­bi­le net­re­ba cho­diť ďa­le­ko. Ak ste v pok­ry­tí 4G sie­te, mô­že­te si svoj vlast­ný test zreali­zo­vať za me­nej ako 2 mi­nú­ty. Sta­čí si stiah­nuť ap­li­ká­ciu Speed­test.net, čo je je­den z naj­ob­ľú­be­nej­ších nás­tro­jov na me­ra­nie okam­ži­tej pre­no­so­vej rých­los­ti v mo­bil­ných sie­ťach. Ne­da­lo nám to a ap­li­ká­ciu sme vy­skú­ša­li aj my v cen­tre Bra­tis­la­vy. Rých­los­ti sa po­hy­bo­va­li me­dzi 30 ÷ 60 Mbit/s pri sťa­ho­va­ní dát a me­dzi 10 ÷ 20 Mbit/s pri od­osie­la­ní dát.

Dos­tup­nosť mo­bil­ných dá­to­vých slu­žieb od Oran­geu

Už dnes mô­žu zá­kaz­ní­ci Oran­geu vy­uží­vať 4G sieť v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a v Ko­ši­ciach, čo pred­sta­vu­je 15 % po­pu­lá­cie Slo­ven­ska. Do kon­ca ro­ka sprís­tup­ní Oran­ge svo­ju no­vú sieť 4. ge­ne­rá­cie v 24 šty­roch mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku a pok­ry­je tým tak­mer tre­ti­nu po­pu­lá­cie.

Orange4G.png

Pok­ry­tie Oran­geu sie­ťou 4G na Slo­ven­sku

Ok­rem bu­do­va­nia 4G sie­te sa však Oran­ge za­me­ria­va aj na ďal­šie roz­ši­ro­va­nie svo­jej 3G sie­te, a to naj­mä vďa­ka tech­no­ló­gii UMTS 900, kto­rá umož­ňu­je pri­niesť rých­ly mo­bil­ný inter­net s rých­los­ťou 21 Mbit/s aj do vi­diec­kych ob­las­tí a pok­ryť rých­lym inter­ne­tom aj mies­ta, kde za­tiaľ nie je dos­tup­ná 4G sieť. Keď­že zá­kaz­ní­ci chcú mať čo naj­lep­šie inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, a to nie­len v mes­tách, pre­to je dl­ho­do­bým cie­ľom Oran­geu pri­ná­šať im čo naj­lep­šiu pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť, nech sú kde­koľ­vek na Slo­ven­sku. Dos­tup­nosť svo­jej 3G sie­te Oran­ge do kon­ca ro­ka roz­ší­ri už pre viac ako 90 % oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Ak sa to­tiž ne­na­chá­dza­te v pok­ry­tí 4G, resp. ho opus­tí­te, aj tak si mô­že­te uží­vať po­riad­ne rých­ly mo­bil­ný inter­net od Oran­geu.

4G už napl­no vy­uží­va­jú vo Fran­cúz­sku aj v An­glic­ku. Vie­te, ako sa zme­ni­lo pou­ží­va­teľ­ské sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov?

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí vy­uží­va­jú služ­by v 4G sie­ti, sú spo­koj­nej­ší

- 85 % zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­skú­ša­li 4G, tvr­dí, že pos­ky­tu­je lep­šiu pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť ako 3G
- 9 z 10 zá­kaz­ní­kov by od­po­rú­ča­lo 4G svo­jim pria­te­ľom
- 3 zo 4 zá­kaz­ní­kov súh­la­sia s tvr­de­ním, že so 4G za­bú­da­jú, že sú na mo­bil­nej sie­ti
- s prí­cho­dom 4G pou­ží­va­jú zá­kaz­ní­ci viac slu­žieb a čas­tej­šie
- 39 % 4G zá­kaz­ní­kov trá­vi viac ča­su sur­fo­va­ním
- 40 % pou­ží­va­te­ľov po­ze­rá TV as­poň raz týž­den­ne cez smar­tfón

No­vé ob­je­my dá­to­vých ba­líč­kov, za kto­ré pou­ží­va­teľ nič nep­rip­lá­ca

Ná­zov pau­šá­lu/ob­jem dát

Pô­vod­ný [MB]

No­vý ob­jem [MB]

So­va 5, 10 a 15

10

100

Ken­gu­ra 25, 30

10

500

Del­fín 15

250

500

Del­fín 20

500

1000

Pan­ter 30, 35

500

1000

Pan­ter 40

3000

6000

Pan­ter Pro 45

3000

6000

Pan­ter Pro 65, 100

5000

10 000

Neob­me­dze­né vo­la­nia

10

100

Mo­bil­ný inter­net Štart

900

1500

Mo­bil­ný inter­net Extra

20 000

35 000

Všet­ky Ideál­ne pau­šá­ly ma­jú mi­ni­mál­ne 100 MB dát v me­sač­nom pop­lat­ku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter