Zo sveta kryptomien

Di­gi­tál­na kryp­tog­ra­fic­ká me­na bit­coin a veľ­ké množ­stvo jej ďal­ších klo­nov pok­ra­ču­jú v rú­ca­ní ste­reo­ty­pov. Čo­raz väč­šej po­zor­nos­ti sa im dos­tá­va nie­len od nad­šen­cov, ale aj od ob­chod­ní­kov. Pros­tred­níc­tvom náš­ho se­riá­lu vám pri­ná­ša­me tie naj­dô­le­ži­tej­šie sprá­vy pos­led­ných týž­dňov, kto­ré sa udia­li v tej­to ob­las­ti.

Fa­nú­ši­ko­via bit­coi­nu za­ží­va­jú v pos­led­ných týž­dňoch dob­ré ob­do­bie. Op­tim­izmus sa po opad­nu­tí stra­chu z proti­opat­re­ní Čín­skej cen­trál­nej ban­ky ší­ri na bit­coi­no­vých tr­hoch aj na­ďa­lej a hro­zi­vá kle­sa­jú­ca kriv­ka z pr­vej po­lo­vi­ce ro­ka, kto­rá kurz skre­sa­la v ap­rí­li a má­ji až na 400 do­lá­rov za 1 BTC, sa zdá už za­žeh­na­ná. Po rých­lom pre­ko­na­ní 500-do­lá­ro­vej hra­ni­ce sa na za­čiat­ku jú­na kurz za­sta­vil na 650 do­lá­roch. Nás­led­ne tro­chu pok­le­sol a v prie­be­hu ce­lé­ho jú­na sa dr­žal oko­lo 600 do­lá­rov za 1 BTC. Na kon­ci jú­na kurz za­čal opäť stú­pať a v pr­vom jú­lo­vom týž­dni sa bit­coi­ny vy­mie­ňa­li už za 630 do­lá­rov. Je sku­toč­ne za­ují­ma­vé si za­spo­mí­nať, že pres­ne pred ro­kom sa kurz bit­coi­nu po­hy­bo­val eš­te len oko­lo 80 do­lá­rov za 1 BTC.

Bol to sku­toč­ne tur­bu­lent­ný rok, v kto­rom bez­po­chy­by vy­čnie­va os­trý de­cem­bro­vý ná­rast, keď bit­coin pre­ko­nal 1000-do­lá­ro­vú hra­ni­cu. Za­tiaľ čo v prie­be­hu jú­na a jú­la sa bit­coi­nu da­ri­lo, o dru­hej naj­sil­nej­šej kryp­to­me­ne sa to už po­ve­dať ne­dá. Li­te­coi­nu veľ­ký ná­beh ťaž­by ASIC zrej­me nep­ros­pie­va (poz­ri PC RE­VUE č. 5/2014) a je­ho kurz pos­tup­ne kle­sá. Kým v prie­be­hu ce­lé­ho má­ja a v pr­vej po­lo­vi­ci jú­na sa dr­žal v oko­lí 10 a 11 do­lá­rov za 1 LTC, v dru­hej po­lo­vi­ci jú­na za­čal na hod­no­te strá­cať a na za­čiat­ku jú­la kle­sol na 9, nás­led­ne na 8 a na­ko­niec na 7 USD za 1 LTC. Po dl­hom ča­se tak ten­to naj­výz­nam­nej­ší pred­sta­vi­teľ al­ter­na­tív­nych kryp­to­mien (te­da iných di­gi­tál­nych mien ako bit­coin) pres­tá­va ko­pí­ro­vať kur­zo­vú kriv­ku bit­coi­nu a vy­dá­va sa vlas­tnou ces­tou.

graf_novy.png

Vý­voj kur­zu bit­coi­nu

Na bit­coin ľu­dia na­rá­ža­jú čo­raz čas­tej­šie

Vďa­ka neus­tá­le pri­bú­da­jú­cim spo­loč­nos­tiam, kto­ré oh­la­su­jú mož­nosť pla­tieb bit­coi­nom, na­rá­ža­jú na kryp­to­me­ny čo­raz viac aj bež­ní ľu­dia. V pos­led­ných týž­dňoch za­ča­li plat­by v bit­coi­noch pod­po­ro­vať ďal­šie dve spo­loč­nos­ti, kto­ré ma­jú ob­rat nie­koľ­ko mi­liárd do­lá­rov roč­ne, pri­čom ide o veľ­ký ame­ric­ký e-shop s po­čí­ta­čo­vým har­dvé­rom Newegg.com a hlav­ne inter­ne­to­vú ces­tov­nú kan­ce­lá­riu Expe­dia (v tej­to ob­las­ti to­tiž veľ­ké me­no do­te­raz chý­ba­lo). V nej mô­že zá­kaz­ník po vy­bra­tí do­vo­len­ky prejsť k pla­te­niu, kde pop­ri kla­sic­kých plat­bách kar­tou ale­bo cez Pay­Pal mô­že od­te­raz zvo­liť aj plat­bu kryp­to­me­nou, a to buď cez účet Coin­ba­se (jed­na z pla­tob­ných spo­loč­nos­tí, kto­rá spros­tred­ku­je pria­my pre­vod bit­coi­nu na do­lá­re), ale­bo od­os­la­ním bit­coi­nov zo svo­jej di­gi­tál­nej pe­ňa­žen­ky na kon­krét­ny bit­coi­no­vý účet.

So za­ují­ma­vým oh­lá­se­ním pri­šiel ria­di­teľ veľ­ké­ho ame­ric­ké­ho e-sho­pu Over­stock (ten za­čal bit­coin ak­cep­to­vať v ja­nuá­ri), kto­rý sa za­via­zal, že spo­loč­nosť bu­de ve­no­vať 3 % zis­ku zís­ka­né­ho z bit­coi­no­vých pre­da­jov na pro­pa­gá­ciu di­gi­tál­nych kryp­to­mien. Bit­coin sa však na ne­dos­ta­tok po­zor­nos­ti za­tiaľ sťa­žo­vať ne­mô­že. Tr­va­lo ak­tua­li­zo­va­né gra­fy s je­ho kur­zom sa už ob­ja­vi­li aj vo fi­nan­čných sek­ciách Goog­lu a Yahoo. Na Yahoo Fi­nan­ce mož­no náj­sť ak­tuál­ne ce­ny bit­coi­nu a vý­voj kur­zu po za­da­ní BTCUSD=X, za­tiaľ čo v pros­tre­dí Goog­le Fi­nan­ce sa dá dos­tať k úda­jom o kryp­to­me­ne ľah­ko cez vy­hľa­dá­va­ciu frá­zu CURREN­CY:BTC.

Goog­le pri­tom zob­ra­zu­je ak­tuál­ne kur­zy nie­len vzhľa­dom na ame­ric­ký do­lár, ale aj euro, jen, lib­ru, švaj­čiarsky frank a ka­nad­ský a aus­trál­sky do­lár. Do zor­né­ho po­ľa pou­ží­va­te­ľov sa bit­coin dos­tá­va po no­vom už aj v bež­ných rek­la­mách. Za­čiat­kom jú­la sa v ame­ric­kých no­vi­nách Chi­ca­go Sun-Ti­mes to­tiž ob­ja­vi­la pr­vá rek­la­ma pou­ží­va­jú­ca bit­coi­no­vý QR kód, kto­rá umož­ni­la či­ta­te­ľom rých­le za­kú­pe­nie lís­tka na kon­cert spe­váč­ky Beyon­cé a rap­pe­ra Jay-Z. Či­ta­te­ľom te­da sta­čí kód smar­tfó­nom od­fo­tiť a okam­ži­te sú pres­me­ro­va­ní na spros­tred­ko­va­nie bit­coi­no­vej plat­by.

Ame­ric­ká vlá­da vy­dra­ži­la 30 000 bit­coi­nov zha­ba­ných z čier­ne­ho tr­hu

Ame­ric­ký fe­de­rál­ny úrad USMS (U.S. Mar­shals Servic­e) vy­dra­žil 30 000 bit­coi­nov zha­ba­ných pri za­tknu­tí pre­vádz­ko­va­te­ľa di­gi­tál­ne­ho čier­ne­ho tr­hu Silk Road (poz­ri Čier­ne tr­hy pod rúš­kom di­gi­tál­nej tmy PC RE­VUE č. 1/2014). Draž­ba bo­la roz­de­le­ná na 10 sa­mos­tat­ných blo­kov po 3000 BTC, kto­ré vždy pri­pad­li člo­ve­ku s naj­vyš­šou po­nu­kou. Na účasť na draž­be bo­lo ne­vyh­nut­né vy­pl­niť prih­láš­ku a zlo­žiť kauciu 200 000 do­lá­rov, po kto­rej fe­de­rál­ny úrad eš­te do­da­toč­ne kon­tro­lo­val sol­ven­tnosť jed­not­li­vých osôb.

V draž­be sa na­ko­niec zú­čas­tni­lo 42 ob­chod­ní­kov, ale všet­ky blo­ky (v hod­no­te 19 mi­lió­nov do­lá­rov pri ak­tuál­nom kur­ze) na­po­kon vy­hral je­di­ný zá­ujem­ca. Iš­lo o in­ves­to­ra Ti­ma Dra­pe­ra, kto­rý bit­coi­ny plá­nu­je pou­žiť v rám­ci svoj­ho no­vé­ho star­tu­pu Vau­rum. Pôj­de o fi­nan­čnú in­šti­tú­ciu, kto­rá bu­de ľu­ďom pos­ky­to­vať pries­tor na ulo­že­nie, pre­daj a ná­kup bit­coi­nov, pri­čom zís­ka­ný ob­jem kryp­to­me­ny má za­ru­čiť jej dos­ta­toč­nú lik­vi­di­tu.

Ťažob­ný pool Ghash.io sa už dru­hýk­rát prib­lí­žil k hra­ni­ci 51 %

Ghash.io, kto­rý pat­rí k naj­väč­ším ťa­žob­ným poo­lom bit­coi­nu, spô­so­bil už dru­hýk­rát ťaž­kú hla­vu tým, kto­rí sa za­ují­ma­jú o bez­peč­nosť tran­sak­cií. Je­den z prin­cí­pov bit­coi­nu je ten, že v ňom neexis­tu­je žiad­na hlav­ná auto­ri­ta, kto­rá by ma­la nad sie­ťou kon­tro­lu. Z dô­vo­du ob­rov­ské­ho vý­ko­nu, kto­rý ce­lý pro­ces tran­sak­cií mo­men­tál­ne vy­ža­du­je, sa ba­ní­ci zdru­žu­jú do tzv. poo­lov, te­da akých­si spo­lo­čen­stiev, kde tím zväč­ša nez­ná­mych ľu­dí ťa­há za je­den pov­raz a vy­ťa­že­ný ob­jem si spra­vod­li­vo roz­de­lia me­dzi se­bou. Keď­že mno­ho ľu­dí má ten­den­ciu pri­pá­jať sa k naj­väč­ším poo­lom, ob­čas sa sta­ne, že je­den na­ras­tie viac, než by to bo­lo žia­du­ce.

Pool do­sia­hol po­diel 41 % v sie­ti už v ja­nuá­ri toh­to ro­ka, keď ďal­šie­mu zvý­še­niu ma­ji­te­lia za­brá­ni­li zvý­še­ním člen­ských pop­lat­kov. Kaž­dý ba­ník to­tiž mu­sí od­ov­zdať ma­lé per­cen­to zo svoj­ho zá­rob­ku za to, že mô­že v poo­le ťa­žiť a ne­mu­sí ope­ro­vať na vlas­tnú päsť (to si už dnes mô­žu do­vo­liť len ma­ji­te­lia roz­sia­hlych ťa­žob­ných fa­riem). Si­tuácia sa však v sú­čas­nos­ti opäť zo­pa­ko­va­la a pool ten­to­raz do­sia­hol až hra­ni­cu 50 %. Ak ne­ja­ký pool prek­ro­čí 51 %, nič kon­krét­ne sa v tom mo­men­te nes­ta­ne a ce­lá sieť fun­gu­je bez ťaž­kos­tí ďa­lej.

Prob­lém je, že ak má ne­ja­ká en­ti­ta v sie­ti väč­ši­no­vý po­diel, za ur­či­tých pod­mie­nok si sa­ma do­ká­že potvr­diť tran­sak­cie s dvo­ji­tou út­ra­tou (ma­te­ma­tic­ký pro­test zvyš­ku sie­te by to­tiž ne­bol väč­ši­no­vý a mal by men­šiu prio­ri­tu). Vzhľa­dom na to, že pool je zlo­že­ný z ne­zá­vis­lých je­din­cov, nej­de o ta­kú hroz­bu, ako ke­by ta­ký­to ob­jem do­sia­hol je­di­ný člo­vek ale­bo úz­ko koo­pe­ru­jú­ci tím. Mno­hí ba­ní­ci však roz­poz­na­li, že ide o zby­toč­nú sta­rosť, kto­rá v mno­hých vzbu­dzu­je oba­vy, a pre­su­nu­li sa do iných poo­lov. Žiad­ny ba­ník ale­bo iný ma­ji­teľ bit­coi­nu to­tiž ne­má zá­ujem, aby bit­coin nie­čo oh­ro­zo­va­lo, pre­to­že by len oh­ro­zo­val hod­no­tu svo­jich vlas­tných fi­nan­cií. Z poo­lu na­po­kon vy­stú­pi­la aj spo­loč­nosť Bit­Fu­ry, kto­rá je zná­ma vý­ro­bou ťa­žob­né­ho har­dvé­ru, čím z ne­ho od­ob­ra­la svoj ob­rov­ský vý­poč­to­vý vý­kon 1 PH/s. Ghash.io tak v prie­be­hu pár ho­dín kle­sol na bez­peč­ný 30-per­cent­ný po­diel v sie­ti.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter