Moderná zábava: Drony

UAV, dro­ny, -kop­té­ry (tri­kop­té­ra, kvad­rop­té­ra, hexakop­té­ra) - nie­koľ­ko náz­vov pre prak­tic­ky iden­tic­kú vec. UAV (Un­man­ned Aerial Ve­hic­le) mô­že­me voľ­ne pre­lo­žiť ako bez­pi­lot­ný le­tec­ký pros­trie­dok, kto­rý mô­že byť ria­de­ný na di­aľ­ku ale­bo lie­tať sa­mos­tat­ne po­mo­cou vop­red nap­rog­ra­mo­va­ných le­to­vých plá­nov.

UAV si ľu­dia väč­ši­nou spá­ja­jú s ar­mád­ny­mi bez­pi­lot­ný­mi pries­kum­ný­mi či útoč­ný­mi stroj­mi, ale mô­žu náj­sť up­lat­ne­nie aj v ci­vil­nom sve­te. Naj­zná­mej­ší je prí­pad Ama­zo­nu a UPS, slu­žieb, kto­ré plá­nu­jú do­ru­čo­vať men­šie zá­siel­ky na krat­šie vzdia­le­nos­ti prá­ve dron­mi. Ama­zon uká­zal svoj zá­mer, ako by ve­del do­ru­čiť zá­siel­ku do hmot­nos­ti 2 kg do 30 mi­nút.

Ten­to plán chcel zreali­zo­vať do pia­tich ro­kov, škrt cez roz­po­čet mu však uro­bi­lo ak­tuál­ne na­ria­de­nie Le­tec­ké­ho úra­du USA (FAA), kto­ré vy­lú­či­lo dro­ny z ko­mer­čné­ho vy­uží­va­nia. Mož­né ich však pou­žiť nap­rík­lad na vy­tvá­ra­nie nád­her­ných zá­be­rov z vtá­čej per­spek­tí­vy. A prá­ve ta­ký­to je­den ce­no­vo dos­tup­ný RC mo­del s ka­me­rou sme pre vás vy­skú­ša­li.

DJIPhantom.jpg

DJI Phan­tom Vi­sion 2+ je vy­tvo­re­ný z od­ol­nej plas­to­vej hmo­ty, dos­tá­va­te ho prak­tic­ky ho­to­vý, sta­čí nas­krut­ko­vať vr­tu­le, vlo­žiť ba­té­rie, ska­lib­ro­vať kom­pas a mô­že­te lie­tať

Aj Slo­ven­sko má svo­je ar­mád­ne dro­ny

Pr­vý bez­pi­lot­ný stroj z ro­ku 1916 po­chá­dzal z rúk pro­fe­so­ra Ar­chi­bal­da Mon­tgo­me­ry­ho Lowa a vo­lal sa Aerial Tar­get (nie­čo ako vzduš­ný cieľ). Bez­pi­lot­né špio­náž­ne lie­tad­lá sú pri­tom potvr­de­nou vý­zbro­jou aj slo­ven­skej ar­má­dy. Re­zort ob­ra­ny má k dis­po­zí­cii bez­pi­lot­né pros­tried­ky ty­pu Sky­lark LE-1. Stá­le pri­tom chý­ba jed­not­ná (európ­ska) le­gis­la­tí­va, kto­rá by rie­ši­la vy­uží­va­nia vzduš­né­ho pries­to­ru dron­mi napr. na ko­mer­čné úče­ly. V ak­tuál­nom zne­ní zá­ko­nov sa up­ra­vu­je pou­ži­tie oz­bro­je­ných síl na za­bez­pe­če­nie ne­dot­knu­teľ­nos­ti vzduš­né­ho pries­to­ru, pri­čom za na­ru­ši­te­ľa by sa dal po­va­žo­vať aj bez­pi­lot­ný pries­kum­ný pros­trie­dok.

FAA vy­uží­va­nie dro­nov na ko­mer­čné úče­ly expli­cit­ne za­ká­za­la, čím však ne­pria­mo vy­lú­či­la z hry aj fil­má­rov, lo­gis­tic­ké služ­by, na­tá­ča­nie zá­be­rov pre realit­né agen­tú­ry, fes­ti­va­ly či iné po­du­ja­tia. A prá­ve hra­vosť, kto­rú po­nú­ka fo­tog­ra­fic­ký dron, pri­ná­ša no­vý roz­mer pre fa­nú­ši­kov fo­tog­ra­fie. Fo­tog­ra­fia zo vzdu­chu pri­tom nie je no­vý po­jem, už dáv­no exis­to­va­la tzv. ba­ló­no­vá či do­kon­ca ho­lu­bia fo­tog­ra­fia.

Dnes vďa­ka le­tec­kým či sa­te­lit­ným zá­be­rom mô­že­me vir­tuál­ne pre­ces­to­vať ce­lý svet (napr. cez Goog­le Earth). Ak ra­di ces­tu­je­te, vy­skú­šaj­te si http://tra­vel­byd­ro­ne.com/ - ce­los­ve­to­vú ma­pu pok­ry­tia s vi­dea­mi z dro­nov. Zo Slo­ven­ska je za­tiaľ k dis­po­zí­cii de­väť vi­deí, väč­ši­na z nich si vza­la na muš­ku hra­dy a zá­mky. Nao­zaj úžas­ná je pre­hliad­ka Smo­le­nic­ké­ho zá­mku z vtá­čej per­spek­tí­vy.

Pri fil­mo­va­ní sa na dro­ny naj­čas­tej­šie pri­pev­ňu­je ka­me­ra GoP­ro, vzni­ka­jú tak veľ­mi efek­tné do­ku­men­ty. Pred­tým by ta­ké­to zá­be­ry z vtá­čej per­spek­tí­vy bo­li mož­né len s pou­ži­tím ozaj­stnej he­li­kop­té­ry, aj to len v niž­šej kva­li­te a s ove­ľa vy­šším roz­poč­tom. Dnes za­kú­pi­te zhru­ba za 1000 eur dos­ta­toč­ne sta­bil­nú kvad­rop­té­ru, kto­rá mô­že vy­dr­žať vo vzdu­chu aj nie­koľ­ko de­sia­tok mi­nút, za­le­tieť nie­koľ­ko ki­lo­met­rov ďa­le­ko a pri­tom sa do­ká­že sa­ma bez­peč­ne vrá­tiť na mies­to, od­kiaľ vzliet­la. A zá­be­ry napr. z GoP­ro sú dos­ta­toč­ne kva­lit­né aj do špič­ko­vých do­ku­men­tár­nych fil­mov. Ne­ne­cha­li sme si ujsť príl­eži­tosť ko­mer­čne dos­tup­ný dron reál­ne vy­skú­šať a za­po­ži­ča­li sme si je­den. K člán­ku pri­pá­ja­me aj via­ce­ro vi­deí a té­me bu­dúc­nos­ti dro­nov sa ve­nu­je­me aj v Open Par­ku v tom­to vy­da­ní.

DJI - F315 Phan­tom Vi­sion 2+

V tom­to prí­pa­de ide asi o naj­po­pu­lár­nej­šiu kvad­ro­kop­té­ru na ama­tér­ske pou­ži­tie. Dos­tá­va­te ho­to­vý kom­plet, kde ne­mu­sí­te nič do­ku­po­vať, sú­čas­ťou je aj ka­me­ra, kto­rá nah­rá­va vi­deo a fo­tí na pa­mä­ťo­vú kar­tu. Vo vý­ba­ve je 6-ka­ná­lo­vá vy­sie­lač­ka, kto­rá ob­sa­hu­je aj mo­dul na roz­ši­ro­va­nie do­sa­hu Wi-Fi tak, aby sa mo­hol pre­ná­šať ži­vý ob­raz z ka­me­ry na dis­plej váš­ho smar­tfó­nu. Prís­luš­ná ap­li­ká­cia DJI Vi­sion je k dis­po­zí­cii pre iOS i An­droid, pri­már­ne sa po­čí­ta s pou­ži­tím smar­tfó­nu, a nie tab­le­tu.

Na vy­sie­lač­ke prá­ve pre­to náj­de­te ši­kov­ný dr­žiak na smar­tfón a po­čas le­tu má­te dos­tup­ný ten ob­raz, kto­rý sní­ma ka­me­ra. Tá je za­ve­se­ná na ši­kov­nom úchyt­nom me­cha­niz­me (tzv. gim­bal), kto­rý sta­bi­li­zu­je jej po­lo­hu pri rôz­nych po­hy­boch dro­na. Ak chce­te, mô­že­te nas­ta­viť re­žim bez sta­bi­li­zá­cie, vte­dy za­zna­me­ná­va­ný ob­raz ne­bu­de pri­már­ne ur­če­ný pre vi­deo, ale spros­tred­ku­je vám do­jem, ako­by ste se­de­li na mies­te ka­me­ry. V ap­li­ká­cii DJI Vi­sion mô­že­te za­dať po­vel na fo­tog­ra­fo­va­nie, nak­rú­ca­nie a mô­že­te aj ma­ni­pu­lo­vať s ka­me­rou vo ver­ti­kál­nom nák­lo­ne. Ka­me­ra má roz­lí­še­nie 14 Mpx na fo­tog­ra­fo­va­nie a 1080p/30 ale­bo 1080i/60 na na­tá­ča­nie vi­dea, pos­ky­tu­je nao­zaj pek­ný ob­raz.

DJIPhantomKamera.jpg

Vo vý­ba­ve je aj ka­me­ra a 4 GB pa­mä­ťo­vá kar­ta. Ka­me­ra má ši­kov­nú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu a pruž­né pre­po­je­nie od­olá aj pá­dom.

Pred štar­tom Phan­tom Vi­sion 2+ je ne­vyh­nut­né ska­lib­ro­vať kom­pas, vo vý­ba­ve je aj pri­jí­mač GPS, a ak všet­ko uro­bí­te správ­ne, váš dron sa auto­ma­tic­ky vrá­ti na mies­to, od­kiaľ vy­štar­to­val, aj keď vy­pad­ne ko­mu­ni­ká­cia me­dzi vy­sie­la­čom a kvad­ro­kop­té­rou. Vždy má­te aj k dis­po­zí­cii niek­to­ré te­le­met­ric­ké úda­je a roz­poz­ná­te oka­mih, keď ka­pa­ci­ta ba­té­rie pok­les­ne pod bez­peč­nú úro­veň. Jas­ný­mi LED svet­la­mi dron sig­na­li­zu­je, kde má pred­nú časť (pro­vu), čo je pri ov­lá­da­ní veľ­mi dô­le­ži­té. Phan­tom Vi­sion 2+ sa dá nau­čiť rých­lo ov­lá­dať a od­po­rú­ča­me vám vy­brať si na to voľ­né pries­tran­stvo bez vy­so­ké­ho po­ras­tu.

A ne­po­náh­ľaj­te sa, to sa ne­vyp­la­tí! Lie­ta­nie s tým­to dro­nom je su­per re­lax, vy­ber­te si na to rad­šej deň s pek­ným po­ča­sím a nie veľ­mi sil­ným vet­rom. Ob­rov­ská vý­ho­da je, že u pre­daj­cu sme naš­li kom­plet­nú zá­so­bu náh­rad­ných sú­čias­tok a tre­ba po­čí­tať s tým, že hlav­ne zo za­čiat­ku nie­čo z to­ho bu­de­te aj pot­re­bo­vať J. Bez­peč­ne mô­že­te lie­tať asi pol ho­di­ny, po­tom nas­tá­va pro­ces prib­liž­ne ho­di­no­vé­ho na­bí­ja­nia ba­té­rie (5200 mAh), ideál­ne je te­da mať viac ku­sov.

Mobil.png

Na vy­sie­lač­ku si umies­tni­te smar­tfón a mô­že­te sle­do­vať sní­ma­ný ob­raz

Ce­na: 1117,06 EUR

Za­po­ži­čal: www.RCsvet.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter