Prvá slovenská mobilná televízia naozaj pre každého

Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú k vy­bra­ným TV služ­bám pré­mio­vé fun­kcie v po­do­be mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Tá umož­ňu­je sle­do­vať vy­sie­la­nie vy­bra­ných TV ka­ná­lov cez inter­net na smar­tfó­noch a tab­le­toch. Pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie je oby­čaj­ne pod­mie­ne­né ak­ti­vá­ciou pô­vod­nej te­le­víz­nej služ­by. Te­le­kom však na Slo­ven­sku spus­til no­vú ver­ziu služ­by Ma­gio GO, kto­rú mô­že od­te­raz vy­uží­vať kto­koľ­vek.

Z te­le­fó­nov a tab­le­tov sa po­čas pos­led­ných ro­kov sta­li via­cú­če­lo­vé za­ria­de­nia. Spo­loč­ne s roz­ma­chom vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu tak mô­že­me sle­do­vať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie prak­tic­ky kde­koľ­vek a na ľu­bo­voľ­nom za­ria­de­ní. Vý­ho­dy mo­bil­nej te­le­ví­zie sú zrej­mé a oce­ní­te ju nie­len po­čas majstrov­stiev sve­ta v ho­ke­ji ale­bo vo fut­ba­le. Vďa­ka te­le­ví­zii cez inter­net nez­meš­ká­te svoj ob­ľú­be­ný se­riál - po­zrie­te si ho na te­le­fó­ne ale­bo tab­le­te.

Telekom-TVProgram.jpg

Sprá­vy ale­bo šport si po­zrie­te od­te­raz už kde­koľ­vek

Ma­gio GO pre kaž­dé­ho a aj za­dar­mo

Služ­ba Ma­gio GO je bez­plat­ne dos­tup­ná pre pou­ží­va­te­ľov te­le­ví­zie Ma­gio. Tí mô­žu cez inter­net sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie až 24 TV ka­ná­lov. Os­tat­ní pou­ží­va­te­lia si mô­žu ob­jed­nať zá­klad­ný ba­lí­ček s 8 TV ka­nál­mi ale­bo ver­ziu Pre­mium s 24 TV ka­nál­mi. Za­tiaľ čo zá­klad­ný ba­lík po­nú­ka naj­ob­ľú­be­nej­šie slo­ven­ské te­le­ví­zie, lá­kad­lom pré­mio­vej ver­zie sú naj­mä exklu­zív­ne špor­to­vé ka­ná­ly. S Ma­gio GO Pre­mium vám neuj­de nie­len ni­ja­ký zá­pas an­glic­kej Pre­mier Lea­gue ale­bo Li­gy majstrov. Fa­nú­ši­kov fil­mov po­te­ší Fil­mbox a Film Euro­pe.

PR Telekom - nahlad 01.jpg

Preh­ľad cien za služ­bu Ma­gio GO

Na po­čí­ta­či, tab­le­te aj te­le­fó­ne, a to sú­bež­ne

Služ­bu Ma­gio GO mož­no vy­uží­vať až na 3 za­ria­de­niach sú­čas­ne. Cez inter­net mô­že­te sle­do­vať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie na po­čí­ta­či, tab­le­te ale­bo te­le­fó­ne. Služ­ba je ur­če­ná pre mo­bil­né za­ria­de­nia s plat­for­ma­mi iOS a An­droid. Ak­tív­na tro­ji­ca za­ria­de­ní sa dá pod­ľa pot­re­by ľu­bo­voľ­ne a neob­me­dze­ne me­niť. Ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bu­je kva­li­tu preh­rá­va­nia inter­ne­to­vé­mu pri­po­je­niu, ale žia­da­nú kva­li­tu strea­mu mož­no ma­nuál­ne nas­ta­viť. Te­le­ví­ziu mô­že­te sle­do­vať po­mo­cou bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia Wi-Fi aj cez mo­bil­ný inter­net.

Dopl­nko­vá služ­ba Ma­gio GO Plus pre ná­roč­ných

Za­tiaľ čo zá­klad­ná služ­ba Ma­gio GO pos­ky­tu­je prís­tup k ži­vé­mu vy­sie­la­niu, dopl­nko­vý ba­lí­ček Ma­gio GO Plus obo­ha­cu­je fun­kcie o 7-dňo­vý ar­chív, nah­rá­va­nie a par­ko­va­nie prog­ra­mov. S ba­lí­kom Ma­gio GO Plus sa z váš­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia sta­ne ul­ti­mát­na TV kniž­ni­ca. Po­zrie­te si aj tie re­lá­cie, kto­ré ste zmeš­ka­li. Ob­ľú­be­ný film si nah­rá­te, aby ste si ho moh­li po­zrieť aj po tom, čo zmiz­ne z po­nu­ky TV ar­chí­vu. A ak nes­tí­ha­te do­po­ze­rať prog­ram, re­lá­ciu si za­par­ku­je­te a bu­de­te pok­ra­čo­vať nes­kôr - na tom is­tom ale­bo inom za­ria­de­ní. Zá­kaz­ní­ci služ­by Ma­gio Te­le­ví­zia do­po­ze­ra­jú za­par­ko­va­ný prog­ram aj na te­le­ví­zo­re.

Telekom-Program.jpg

Tak­to má­te na mo­bil­nom za­ria­de­ní in­for­má­cie o te­le­víz­nom prog­ra­me

S no­vou ap­li­ká­ciou pre An­droid

Spus­te­nie vy­no­ve­nej služ­by Ma­gio GO spre­vá­dza aj úpl­ne no­vá ap­li­ká­cia pre ope­rač­ný sys­tém An­droid. Tá pod­po­ru­je smar­tfó­ny a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 a vy­šším a pri­ná­ša via­ce­ro zlep­še­ní: úpl­ne no­vý a preh­ľad­nej­ší di­zajn, in­tui­tív­nej­šie ov­lá­da­nie, rých­lej­šie spus­te­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia, zlep­še­ný preh­rá­vač a ďal­šie uži­toč­né za­ria­de­nia. K dis­po­zí­cii je aj ap­li­ká­cia, kto­rá je ur­če­ná pre za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid 2.X a 3.X.

Telekom-TVNoviny.jpg

No­vá ap­li­ká­cia pre An­droid je kraj­šia, rých­lej­šia a spo­ľah­li­vej­šia

Sle­duj­te on-li­ne aj HBO

Te­le­kom pri­nie­sol na mo­bil­né za­ria­de­nia a po­čí­ta­če aj on-li­ne vi­deo­té­ku HBO GO. Tá je ur­če­ná pou­ží­va­te­ľom s ak­ti­vo­va­ným pré­mio­vým ba­líč­kom HBO + Ci­ne­max. Ce­na služ­by HBO GO je 2 eurá me­sač­ne, pri­čom exis­tu­jú­ci aj no­ví zá­kaz­ní­ci ju mô­žu te­raz vy­uží­vať po do­bu troch me­sia­cov bez­plat­ne. Vi­deo­té­ku s viac ako 1500 ho­di­na­mi špič­ko­vé­ho ob­sa­hu mô­že­te sle­do­vať sú­čas­ne až na dvoch za­ria­de­niach.

Telekom-HBO.jpg

HBO mô­že­te od­te­raz sle­do­vať na po­čí­ta­čoch, te­le­fó­noch, tab­le­toch aj vy­bra­ných smart TV

Zoz­nam TV ka­ná­lov v služ­be Ma­gio GO

Pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie Ma­gio GO mô­že­te na te­le­fó­ne, tab­le­te a po­čí­ta­či sle­do­vať cez inter­net tie­to TV ka­ná­ly: Jed­not­ka, Dvoj­ka, Mar­kí­za, TV JOJ, Do­ma, JOJ Plus, Daj­to a TA3. Sú­čas­ťou roz­ší­re­né­ho ba­lí­ka Ma­gio GO Pre­mium sú tie­to TV ka­ná­ly: En­glish Club, Fil­mbox, Film Euro­pe, NGC, Tra­vel Chan­nel, Duck tv, Co­me­dy Cen­tral, Euros­port, Euros­port 2 CZ, No­va Sport, Slo­vak Sport TV, Slo­vak Sport TV2, Di­gi Sport, Di­gi Sport 2, Di­gi Li­ga Majstrov 1 a Di­gi Li­ga Majstrov 2.

Zá­kaz­ní­ci te­le­ví­zie Ma­gio mô­žu vy­uží­vať Ma­gio GO bez­plat­ne. Z uve­de­né­ho zoz­na­mu ma­jú k dis­po­zí­cii tie TV ka­ná­ly, kto­ré ma­jú ak­ti­vo­va­né v rám­ci prog­ra­mo­vých ba­líč­kov v te­le­ví­zii Ma­gio.

Zdroj: PCR 8/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter