S ČSOB SmartBankingom nikdy necestujete sami

Má­te do­vo­len­ku eš­te pred se­bou ale­bo ces­tu­je­te pra­vi­del­ne po­čas ce­lé­ho ro­ka? Bez­plat­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia ČSOB Smar­tBan­king je v tom prí­pa­de pre vás vhod­ným „par­ťá­kom" na ces­ty. Jej sú­čas­ťou je to­tiž aj „ces­tov­ný asis­tent", kto­rý po­dá po­moc­nú ru­ku a po­ra­dí, ako v prí­pa­de pois­tnej uda­los­ti pos­tu­po­vať.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia ČSOB Smar­tBan­king je dos­tup­ná pre za­ria­de­nia iOS aj An­droid a niek­to­ré z ve­cí, kto­ré ces­tov­ný asis­tent po­nú­ka, má­te k dis­po­zí­cii aj bez prih­lá­se­nia. Nap­rík­lad dô­le­ži­té kon­tak­ty na asis­ten­čnú služ­bu či zá­chran­né sys­té­my. Sa­moz­rej­me, ak bu­de­te chcieť uzat­vo­riť ces­tov­né pois­te­nie on-li­ne, čo je otáz­ka pár klik­nu­tí, bu­de­te sa mu­sieť do ap­li­ká­cie prih­lá­siť pod svo­jím iden­ti­fi­kač­ným čís­lom a PIN kó­dom. 

Ces­tov­ný asis­tent do­vo­len­ku­je s va­mi

Sú­čas­ťou ČSOB Smar­tBan­kin­gu je od toh­to le­ta aj „ces­tov­ný asis­tent". K tej­to služ­be sa dos­ta­ne­te ako ces­to­va­teľ v prí­pa­de pot­re­by aj bez pri­po­je­nia na inter­net. Ces­tov­ný asis­tent vám nás­led­ne spros­tred­ku­je všet­ky prak­tic­ké in­for­má­cie pri rie­še­ní pois­tnej uda­los­ti, ako aj všet­ky dô­le­ži­té kon­tak­ty. Pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie mô­že­te do­vo­len­ko­vať a zá­ro­veň len jed­ným klik­nu­tím kon­tak­to­vať v prí­pa­de pot­re­by asis­ten­čnú služ­bu, kto­rá všet­ko pot­reb­né vy­rie­ši. Ak je pot­reb­ná va­ša spo­lup­rá­ca, asis­tent vám krok za kro­kom po­ra­dí, čo má­te ro­biť, a bu­de neus­tá­le s va­mi.

IMG_4008.png

Z ap­li­ká­cie ČSOB Smar­tBan­king a jej čas­ti Ces­tov­ný asis­tent mô­že­te pria­mo za­vo­lať na asis­ten­čnú služ­bu ČSOB As­sis­tan­ce bez to­ho, aby ste mu­se­li poz­nať čís­lo či hľa­dať ho na inter­ne­te

Uzav­re­tie ces­tov­né­ho pois­te­nia (s tak­mer) okam­ži­tou plat­nos­ťou

V mo­bil­nej ap­li­ká­cii si zá­ro­veň mô­že­te rých­lo a jed­no­du­cho uza­vrieť ces­tov­né pois­te­nie, kto­ré je plat­né tak­mer ih­neď, a na do­vo­len­ku sa tak mô­že­te bez­peč­ne vy­brať s ve­do­mím, že ste pois­te­ní. Zoz­nam mož­ných pois­te­ní, kto­ré mô­že­te uza­vrieť on-li­ne, náj­de­te v boxe. Zo­ber­me si ten naj­žia­da­nej­ší druh pois­te­nia - ces­tov­né pois­te­nie za­hŕňa lie­čeb­né nák­la­dy v za­hra­ni­čí, pri­čom za­bez­pe­ču­je úh­ra­du nák­la­dov na ne­vyh­nut­nú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť.

Je to nap­rík­lad pri­vo­la­nie le­ká­ra, ošet­re­nie, po­byt v ne­moc­ni­ci, pre­voz z/do zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia, pre­voz do mies­ta byd­lis­ka, v tra­gic­kých prí­pa­doch aj pre­voz te­les­ných po­zos­tat­kov. Sú­čas­ťou ces­tov­né­ho pois­te­nia je aj neus­tá­le dos­tup­ná (te­da 24/7) asis­ten­čná služ­ba, kto­rá do­vo­len­ká­ro­vi po­ra­dí a po­mô­že s or­ga­ni­zá­ciou pri pot­re­be zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. Sa­moz­rej­me, bo­lo by naj­lep­šie, ke­by ste tú­to po­moc nik­dy ne­pot­re­bo­va­li. Ale nie je lep­šie byť si is­tý? A je to pri­tom ta­ké jed­no­du­ché.

Tip na ro­zum­né sprá­va­nie: Pois­te­nec strá­ca ná­rok na úh­ra­du od pois­ťov­ne v prí­pa­de, ak sa ve­do­me sprá­va ri­zi­ko­vo a pri vzni­ku pois­tnej uda­los­ti bol pod vply­vom al­ko­ho­lu ale­bo omam­nej lát­ky. Vo vý­lu­kách mô­žu byť aj niek­to­ré ne­bez­peč­né špor­ty, ako nap­rík­lad ka­ňo­ning, ho­ro­le­zec­tvo či iné ad­re­na­lí­no­vé až extrém­ne ne­bez­peč­né špor­ty.

S ČSOB Smar­tBan­kin­gom sa ces­to­va­nie op­la­tí

Zvyk­ne­te sa za­my­slieť nad tým, koľ­ko pe­ňa­zí vám zos­ta­ne na úč­te po od­rá­ta­ní pra­vi­del­ných me­sač­ných vý­dav­kov? Koľ­ko pe­ňa­zí vám nap­rík­lad zos­ta­ne na ces­to­va­nie ale­bo od­kla­da­nie si fi­nan­cií na do­vo­len­ku? Ak ste pou­ží­va­teľ­mi ap­li­ká­cie ČSOB Smar­tBan­king, mô­že­te tie­to ma­te­ma­tic­ké rov­ni­ce rov­no pus­tiť z hla­vy, mo­bil­ná ap­li­ká­cia to uro­bí za vás. Po­nú­ka to­tiž preh­ľad plá­no­va­ných pla­tieb nap­rík­lad na nas­le­du­jú­ci me­siac. Zis­tí­te tak zos­ta­tok na úč­te na „bež­nú ré­žiu".

Ako ľu­dia pou­ží­va­jú svo­ju „ban­ku v mo­bi­le"

Z úda­jov ČSOB vy­plý­va, že ľu­dia naj­čas­tej­šie v mo­bil­nej ap­li­ká­cii reali­zu­jú plat­by a pre­ze­ra­jú si za­úč­to­va­né plat­by v preh­ľa­de či „ko­lá­čo­vom gra­fe". Na­čí­ta­nie pla­tieb ske­no­va­ním QR kó­du ale­bo čia­ro­vé­ho kó­du vy­uží­va pra­vi­del­ne viac ako 3-ti­síc pou­ží­va­te­ľov za me­siac. Naj­čas­tej­šie pou­ží­va­te­lia tým­to spô­so­bom pla­tia fak­tú­ry a poš­to­vé pou­káž­ky. Viac ako 2500 pou­ží­va­te­ľov me­sač­ne si v ap­li­ká­cii ge­ne­ru­je QR kód s pla­tob­ný­mi dá­ta­mi a za­sie­la ho pria­mo z ap­li­ká­cie e-mai­lom ale­bo pos­kyt­ne na nas­ke­no­va­nie pla­ti­te­ľo­vi.

Za­ují­ma­vé je, že prie­mer­ná plat­ba reali­zo­va­ná cez ČSOB Smar­tBan­king je vo vý­ške 57 eur. A ľu­dia ju naj­čas­tej­šie pla­tia v pon­de­lok me­dzi 11:00 a 12:00. Me­dzi naj­frek­ven­to­va­nej­šie služ­by pa­tria nap­rík­lad reali­zo­va­nie bez­plat­nej mi­mo­riad­nej splát­ky hypo­té­ky či do­bí­ja­nie kre­di­tu v mo­bi­le. Ľudia vy­uží­va­jú aj služ­bu vy­hľa­da­nia naj­bliž­šie­ho ban­ko­ma­tu ČSOB či naj­bliž­šej po­boč­ky. Vo svo­jom smar­tfó­ne si zvyk­nú pre­po­čí­ta­vať aj kur­zy v cu­dzej me­ne a uzat­vá­ra­jú pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie ČSOB aj ces­tov­né pois­te­nie, prí­pad­ne reali­zu­jú splát­ku a pre­vod z kre­dit­nej kar­ty. V mo­bil­nej ap­li­ká­cii si inak mô­že­te ulo­žiť aj pla­tob­né šab­ló­ny, kto­ré čas­to pou­ží­va­te pri svo­jich plat­bách.

Aké dru­hy ces­tov­né­ho pois­te­nia si mô­že­te uza­vrieť s ČSOB?

  • Pois­te­nie lie­čeb­ných nák­la­dov
  • Úra­zo­vé pois­te­nie
  • Zod­po­ved­nosť za ško­du
  • Krá­dež a poš­ko­de­nie ba­to­ži­ny
  • Meš­ka­nie ba­to­ži­ny
  • Pois­te­nie meš­ka­nia od­le­tu
  • Pois­te­nie ne­po­jaz­dné­ho vo­zid­la
  • Pois­te­nie stor­na zá­jaz­du
  • Pois­te­nie zá­sa­hu hor­skej služ­by na Slo­ven­sku

Zdroj: PCR 8/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter